Formularz oferty

advertisement
Załącznik nr 3
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie
z dnia 10 października 2014 r.
OFERTA
Miejscowość, data…………………………………..
Nazwa wykonawcy
Reprezentowany przez (imię, nazwisko, adres zamieszkania)
Adres/siedziba wykonawcy
NIP
REGON
Nr rachunku bankowego
W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia
publicznego na:
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego dla 22 pracowników jednostek
organizacyjnych służb statystyki publicznej realizujących zadania obronne oraz przygotowanie
i przekazanie Zamawiającemu jednego kompletu materiałów szkoleniowych, wykorzystywanych
w ramach prowadzonego szkolenia.
za:
Cenę netto …………………………………………………………………………. PLN
Podatek VAT ………………………………………………………………..…….. PLN
Cenę brutto ………………………………………………………………………... PLN
Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
- Przygotuję i przeprowadzę szkolenie obronne dla 22 pracowników jednostek organizacyjnych
służb statystyki publicznej realizujących zadania obronne oraz przygotuję i przekażę
Zamawiającemu jeden komplet materiałów szkoleniowych, wykorzystywanych w ramach
prowadzonego szkolenia na następujące tematy:
„Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa w kontekście nowej strategii bezpieczeństwa
narodowego” w wymiarze 2 godzin lekcyjnych (po 45 minut każda) zawierające zagadnienia:
a) uwarunkowania polityczne,
b) uwarunkowania zewnętrzne,
c) uwarunkowania militarne,
d) uwarunkowania wewnętrzne,
e) uwarunkowania ekonomiczno-społeczne,
f) uwarunkowania demograficzne i środowiskowe.
„System kierowania bezpieczeństwem narodowym. Organizacja przemieszczenia na zapasowe
miejsce pracy” w wymiarze 2 godzin lekcyjnych (po 45 minut każda) zawierające zagadnienia:
a) skład systemu kierowania,
b) przygotowanie systemu kierowania,
c) przygotowanie stanowiska kierowania,
d) opracowanie dokumentacji związanej z przemieszczeniem na zapasowe miejsca pracy.
-
-
-
-
-
-
-
-
Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, oraz posiadam doświadczenie w działalności szkoleniowej.
Oświadczam, że w ostatnich trzech latach jako podwykonawca i/lub w ramach projektów
własnych zrealizowałem 3 szkolenia tematyczne zgodne z obszarami szkoleń objętych niniejszym
zapytaniem.
Szkolenie przeprowadzę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w wymiarze
4 godzin lekcyjnych (45 minut każda) w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
w Jachrance 81, 05-140 Serock.
Poniosę koszty dojazdu i wyżywienia wykładowcy.
Przygotuję i przedłożę Zamawiającemu jeden komplet materiałów szkoleniowych w wersji
elektronicznej (pakiet biurowy Microsoft Office) na 10 dni przed przeprowadzeniem szkolenia
w celu akceptacji bądź naniesienia poprawek.
W przypadku stwierdzenia wad zobowiązuję się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni
roboczych nanieść poprawki oraz ponownie przekazać materiały Zamawiającemu w celu ich
akceptacji.
Przygotuję i przekażę Zamawiającemu jeden komplet materiałów szkoleniowych w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (pakiet biurowy Microsoft Office) na nośniku
elektronicznym.
Akceptuję fakt, iż szkolenie jest zwolnione z podatku VAT podstawie art. 43 pkt 1 ust. 29 lit c
Ustawy o podatku od towarów i usług.
Przeniosę majątkowe prawa autorskie na Zamawiającego zawarte w polach eksploatacji
wskazanych w art. 50 pkt 1 i 2, Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych
(Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).
Podana kwota wynagrodzenia za wykonanie usługi obejmuje wszelkie koszty przygotowania
i przeprowadzenia szkolenia, w tym koszt Trenera.
Ostateczny termin szkolenia uzgodnię z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
Akceptuję ocenę szkolenia na podstawie Arkuszy Indywidualnej Oceny Szkolenia, wypełnionych
przez uczestników szkolenia dotyczących m.in. oceny wykładowcy. W przypadku negatywnej
oceny szkolenia przez uczestników (średnia z oceny wykładowcy poniżej 3) lub przeprowadzenia
szkolenia niezgodnie z programem, zobowiązuję się do powtórzenia realizacji szkolenia. Termin
szkolenia oraz wybór wykładowcy uzgodnię z Zamawiającym. Szkolenie zostanie powtórzone bez
dodatkowego wynagrodzenia.
Akceptuję termin wykonania zamówienia publicznego wynoszący 30 dni od dnia podpisania
umowy.
Akceptuję płatność za realizację przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, na podstawie podpisanego
bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego.
-
Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i zobowiązuję się wykonać zamówienie
na wyżej wskazanych warunkach.
-
Oświadczam, że oferta jest ważna i niezmienna do dnia……………………………………
……………………………….
(podpis i pieczątka Wykonawcy
lub osoby upoważnionej)
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards