wyniki monitoringu przyrodniczego w zakresie

advertisement
WYNIKI MONITORINGU
PRZYRODNICZEGO
W ZAKRESIE
BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW
ŚRODOWISKA
w związku z realizacją inwestycji p.n.
„Terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu”
Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r.
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Spis treści
1. MONITORING BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA NA OBSZARZE DZIAŁAŃ POLSKIEGO LNG S.A. . 3
2. MONITORING FAUNY KRĘGOWCÓW ................................................................................................................. 5
2.1. Płazy ............................................................................................................................................................. 5
2.2. Gady ............................................................................................................................................................. 9
2.3. Ssaki ............................................................................................................................................................ 12
2.4. Monitoring awifauny migrującej ............................................................................................................. 17
3. MONITORING FAUNY BEZKRĘGOWCÓW ......................................................................................................... 27
4. MONITORING SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ...................................................................................................... 33
5. MONITORING GATUNKÓW ROŚLIN .................................................................................................................. 40
6. MONITORING GRZYBÓW I POROSTÓW ............................................................................................................ 51
Spis tabel
Tab. 1. Lista gatunków płazów stwierdzonych w okresie 01.11.2012r. – 31.10.2013r. na obszarze objętym
monitoringiem wraz z oceną populacji i siedliska.
Tab. 2. Lista gatunków gadów stwierdzonych w okresie sprawozdawczym 01.11.2012r. – 31.10.2013 r.
wraz z oceną populacji i siedliska.
Tab. 3. Wartości Indeksu aktywności (IAN) nietoperzy dla sezonu 2013 r.
Tab. 4. Gatunki zwierząt kręgowych (bez ptaków) stwierdzone na obszarze prowadzonego monitoringu
w roku 2013.
Tab. 5. Liczbowe wartości referencyjne dla wskaźnika FV dla poszczególnych gatunków ptaków
stwierdzonych w okresie migracyjnym wraz z oceną stanu w okresie (wartości za wynikami
monitoringu przedinwestycyjnego z roku 2009-2010)
Tab. 6. Przedziały % udziału gatunków migrujących w ogólnej liczebności względnej w sezonie
2012/2013.
Tab. 7. Ocena stanu zachowania i ochrony gatunków bezkręgowców monitorowanych w siedliskach
przyrodniczych oraz łącznie na obszarze monitorowanym w okresie 01.11.2012 – 31.10.2013 r.
Tab.8. Ogólna liczba gatunków oraz ogólna liczba gatunków monitorowanych w okresie 01.11.2012 r. –
31.10.2013 r.
Tab. 9. Wyniki badań i ocena stanu zachowania siedlisk przyrodniczych na obszarze „1” w okresie
01.10.2012 r. – 31.10.2013 r.
Tab.10. Wyniki badań i ocena stanu zachowania siedlisk przyrodniczych na obszarze „3” i „4”
(referencyjnym) w okresie 01.10.2012 r. – 31.10.2013 r.
Tab. 11.
Gatunki roślin podlegające monitoringowi na obszarze „1”.
Tab. 12.
Wyniki badań i ocena stanu zachowania monitorowanych gatunków roślin na obszarze
„1” w okresie 01.10.2012 r. – 31.10.2013. r.
Tab. 13. Ocena stanowisk monitoringu wybranych gatunków roślin na obszarze „3”(III) i „4”(IV,
referencyjnym) w okresie 01.10.2012 r. – 31.10.2013. r.
Dokumentacja fotograficzna
1. GATUNKI ROŚLIN
2. SIEDLISKA PRZYRODNICZE
3. GRZYBY i POROSTY
1
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Źródła danych
1. Sprawozdanie roczne z wykonania umowy w zakresie „Monitoringu i nadzoru w zakresie fauny
kręgowców na obszarze Terminala regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu” za okres
01/11/2012r. do 31/10/2013 r. J. K. Dylawerska, M. Dylawerski
2. Wykonanie monitoringu zimowego nietoperzy oraz ocena efektywności działań ochronnych
przeprowadzonych w 2010 roku na obszarze inwestycji budowy Terminala regazyfikacyjnego LNG
w Świnoujściu oraz zespołu baterii artylerii z okresu I i II wojny światowej. 2013. M. KarbowskaDzięgielewska
3. Sprawozdanie okresowe z realizacji inwestycyjnego monitoringu ptaków na terenie budowy
Terminalu LNG w Świnoujściu za okres od 01 października 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. J. K.
Dylawerska, M. Dylawerski
4. Sprawozdanie roczne z wykonania monitoringu fauny bezkręgowej dla inwestycji pn. Terminal
regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. 2013 r. M. Wolender, A. Zych
5 Sprawozdanie roczne z monitoringu siedlisk i gatunków w obszarze I PLNG i nadzoru przyrodniczego
oraz działań ochronnych dla przedsięwzięcia pn. „Terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu” (okres sprawozdawczy: 01.11.2012 - 31.10.2013 r.). W. Kowalski.
6. Sprawozdanie roczne z wykonania umowy w zakresie prowadzenia monitoringu i nadzoru siedlisk
przyrodniczych i wybranych gatunków roślin na obszarze 3 i 4 (referencyjnym). w związku z budową
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 2013, M. Wróbel
7. Sprawozdanie roczne z wykonania umowy w zakresie prowadzenia monitoringu i nadzoru w zakresie
mikoflory grzybów wielkoowocnikowych i porostów w związku z budową terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. 2013 r. S. Friedrich
2
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
1. MONITORING BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA NA OBSZARZE
DZIAŁAŃ POLSKIEGO LNG S.A.
W roku 2013 Polskie LNG prowadziło monitoring biotycznych elementów środowiska
na obszarze wyznaczonym zgodnie z zapisami Decyzji Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia
04 marca 2009 r., o sygnaturze: WGK – 7624/BZ/13-8/ 2009 (tzw. Decyzji środowiskowej)
dla części lądowej w następującym zakresie:
 fauny kręgowców (oprócz ptaków) – w obszarze „1” – kontynuacja badań;
 fauny ptaków – w obszarze „1” – kontynuacja badań obejmująca okres migracji
od 1października 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.;
 fauny bezkręgowców w obszarze „1” – kontynuacja badań;
 zimowy monitoring nietoperzy – w obszarze „1” oraz w pobliskich potencjalnych
hibernakulach – kontynuacja badań;
 siedlisk i gatunków roślin w obszarze „1”, „3” i „4” – kontynuacja badań;
 grzybów i porostów - w obszarze „1” – kontynuacja badań;
Monitoring, wykonywano według opracowanych w 2010 roku założeń metodycznych
zgodnych z zaleceniami zawartymi we wspomnianej Decyzji środowiskowej oraz
w Porozumieniu. Metodyki te nawiązują do zalecanych w państwowym monitoringu
środowiska dla obszarów Natura 2000, opracowanych przez GIOŚ i obowiązujących
w raportowaniu do Komisji Europejskiej. Dodatkowo uwzględniono zalecenia Postanowienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 06 czerwca 2011 r. (WOOŚTŚ.6011.1.2011.AKO.1) wydane w sprawie wyjaśnienia wątpliwości i wskazania zakresu
monitoringu, sposobu jego prowadzenia, opracowywania i raportowania.
Obszary monitoringu wykonywanego przez PLNG obejmują (Ryc.1):
 obszar „1” –strefa budowy Terminala i bufor 100 m wokół granic inwestycji – ok. 75 ha;
 obszar „3” –strefa plaży i wydm – ok.35 ha;
 obszar „4” referencyjny –strefa plaży i wydm – ok. 16 ha.
3
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Ryc.1 Lokalizacja obszarów monitoringu przyrodniczego PLNG „1”,”3”, „4”.
Rok 2013 był trzecim, w którym badania prowadzono w oparciu o zatwierdzone metodyki
badawcze przez pełny okres wegetacji roślin oraz aktywności biologicznej zwierząt. Wyniki
uzyskane w 2013 r, można porównać do wyników z roku 2011, które uznano w niektórych
przypadkach (kręgowce, bezkręgowce, grzyby i porosty, gatunki roślin, siedliska przyrodnicze)
za referencyjne. Pełne trzy okresy wegetacyjne stanowią materiał badawczy, pozwalający
na ocenę stanu siedlisk i gatunków w warunkach realizacji inwestycji budowy terminala LNG
w Świnoujściu.
Monitoring przyrodniczy, podobnie jak w poprzednich latach, wykonywany był przez
specjalistów poszczególnych dziedzin biologii, których listę zaakceptował Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Szczecinie. Oprócz badań naukowych pod kątem wykonania
monitoringu w poszczególnych zakresach tematycznych, wykonawcy przedstawili oceny
siedlisk, gatunków, analizę zagrożeń i opracowali zalecenia dotyczące dalszego toku prac
monitoringowych oraz działań ochronnych.
4
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
2. MONITORING FAUNY KRĘGOWCÓW
2.1. Płazy
Informacja o przedmiocie monitoringu, metodyka badań
Monitoring płazów na obszarze „1” prowadzono w okresie od 1 listopada 2012 r.
do 31 października 2013 r. Badania objęły pełen sezon aktywności biologicznej herpetofauny
i prowadzone były na wyznaczonych w 2010 r. pięciu stanowiskach badawczych
(SP) zlokalizowanych w obrębie Terminala lub przy jego granicach oraz na jednym transekcie
o długości 1773 m. Zbadano aktywność godową i wędrówkową płazów. W okresie
od kwietnia do końca października 2013 r. wykonano łącznie 28 kontroli, podczas których
stwierdzono w obszarze monitoringu występowanie gatunków płazów.
W monitoringu zastosowano jako metodę obserwację, nasłuch i odłów czerpakiem
herpetologicznym, jakkolwiek podstawą była obserwacja wzrokowa bez łapania zwierząt.
W czasie lustracji biotopów notowano gatunek, liczbę i stadium rozwojowe zauważonych
zwierząt (o ile było to możliwe) oraz stan ogólny biotopu (lustro wody, zwierzęta, zagrożenia
etc.). W miejscach godowania i rozmnażania nie prowadzono odłowów. W trakcie przejść
transektów notowano i mapowano obserwacje napotkanych zwierząt. Odcinek transektu
biegnący wzdłuż jezdni ul. Ku Morzu był również kontrolowany pod względem liczby
osobników martwych – ofiar kolizji z pojazdami mechanicznymi.
Liczba stwierdzonych gatunków płazów w tatach 2010-2013 kształtuje się na zbliżonym
poziomie, tj. 8 (w 2012 r. - 9) gatunków, których populacje są nieliczne, przywiązane do miejsc
podmokłych. Najważniejsze lokalnie miejsce godowania położone w obszarze monitoringu
stanowi zbiornik SP4, podobnie jak było to w ubiegłym sezonie badawczym. Szlaki
wędrówkowe płazów w rejonie budowy terminala LNG również nie zmieniają się, i tak jak
w ubiegłych latach przebiegają przez ul. Ku Morzu pomiędzy SP1 a SP2 z wykorzystaniem
istniejącego przepustu pod ul. Ku Morzu oraz w części południowej, w obniżeniu
międzywydmowym przy linii kolejowej. W trakcie prac w obrębie korytarza technicznego
zostało wykonane przedłużenie przepustu tak, aby łączył on zbiornik wodny po wschodniej
stronie ul. Ku Morzu ze zbiornikiem po stronie wschodniej korytarza technicznego,
zlokalizowanym w lesie. Specjalnie ukształtowane płaskie dno betonowych elementów
przepustu ma ułatwić wędrówkę płazom pomiędzy tymi biotopami. Drugi szlak wędrówkowy
jest słabo wykorzystywany ze względu na trudności w pokonaniu nasypu drogowego.
Określone zostały wskaźniki stanu przedmiotu monitoringu, w których brano pod uwagę
zasoby oraz warunki ekologiczne populacji gatunków płazów. Ocena ogólna stanu ochrony
jest ustalana na podstawie najniższego z parametrów.
5
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Wyniki badań i ocena stanu zachowania oraz perspektyw zachowania populacji oraz
siedlisk płazów
Tab.1. Lista gatunków płazów stwierdzonych w okresie 01.11.2012 r. – 31.10.2013 r. na obszarze
objętym monitoringiem wraz z oceną populacji i siedliska.
Lp.
Ocena
populacji
2013
Ocena
siedliska
gatunku
2013
Ocena
perspektywy
zachowania
2013
Ocena
ogólna
2013
SP2,SP4,
SP4,
droga Ku Morzu
U1
FV
U1
U1
Uwagi:
występowanie w
2013r.
Nazwa
gatunkowa
1
Ropucha
Bufo bufo
2
Żaba jeziorkowa
Rana lessonae
Poza SP
U1
U1
U1
U1
3
Żaba
moczarowa
Rana arvalis
Żaba
trawna
Rana temporaria
SP1,SP2, SP4,SP6,
droga Ku Morzu
U1
U1
U1
U1
SP1,SP2, SP4,SP6,
droga Ku Morzu
U1
U1
U1
U1
5
Żaba
wodna
Rana esculenta
SP1, SP4, SP6
U1
U1
U1
U1
6
Rzekotka
drzewna
Hyla
arborea
Traszka
zwyczajna
Triturus vulgaris
Traszka
grzebieniasta
Triturus cristatus
SP4 (głos)
U1
U1
U1
U1
SP1,SP4,SP5,SP6,
FV
FV
FV
FV
SP1,SP4,SP5,SP6,
droga Ku Morzu
FV
FV
FV
FV
4
7
8
*FV - stan właściwy;
szara
U1 - stan niezadowalający;
U2 stan zły;
XXX - stan nieznany
Kolejność jakości stanowisk wg. uzyskanej oceny sporządzonej metodą HSI (od najwyższej
do najniższej) w 2013 r.:
Stanowisko
SP4
SP1
SP2
SP6
SP5
Indeks HSI w roku 2013
0,89
0,73
0,72
0,70
0,57
Metoda HSI – badane są parametry (ocena
ekspercka):
pow.
zbiornika,
stałość
warunków
hydrologicznych zbiornika, jakość wody, ocena jakości
środowiska lądowego, zacienienie, wpływ ptaków
wodnych, wpływ ryb, liczbę lat, w których zbiornik
wysycha w 10 latach, stopień zarośnięcia, liczba
zbiorników w odległości do 500 m.
Stanowisko SP3 zanikło w maju 2011 r. na skutek osuszenia terenu w związku z prowadzonymi
pracami budowlanymi i nie prowadzi się tu obserwacji. Wyniki indeksu HSI świadczące
6
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
o jakości stanowisk uzyskane w kolejnych latach wskazują na utrzymywanie się rankingu
wartości tych stanowisk dla płazów. Stanowisko SP4 w roku 2013 okazało się ponownie
najkorzystniejsze (0,89). Jakość stanowiska SP5 obniżyła się (z 0,70 w 2012 r. do 0,57 w 2013r.)
z powodu pogorszenia warunków wodnych, na które złożyło się wyjątkowo suche lato oraz
prace odwodnieniowe w południowej części placu budowy.
W pozostałych przypadkach jakość stanowisk się nie zmieniła. W kolejnych latach
oceny te mogą podlegać wahaniom
z uwagi na zmienne warunki naturalne
(ilość i rozkład w ciągu roku opadów,
temperatury). Pozostały w granicach
Terminalu zbiornik wodny (stanowisko
SP5) może w kolejnych latach,
ze względu
na
brak
zbiorników
wodnych wewnątrz obszaru Terminala
być
istotnym
lokalnie
miejscem
dla godowania
i
rozmnażania
się płazów.
Fot.1 Żaba zielona migrująca w nocy w dn.20.04.2013r. przez ul. Ku Morzu.
Fot. J.K. Dylawerska, M.Dylawerski.
Fot.2. Widok na zasilane wodami z odwodnień oczko wodne na stanowisku SP5 na obszarze Terminala.
Fot. J.K. Dylawerska, M.Dylawerski.
7
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
.
Ryc.2. Mapa wyników monitoringu płazów (2013 r).
8
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
2.2. Gady
Informacja o przedmiocie monitoringu, metodyka badań
Zgodnie z metodyką badania prowadzone były na 2 transektach (T1,T2), dla których
sporządzono karty obserwacji. Obserwacje występowania gadów realizowane były również
na stanowiskach kontrolnych (SP1-6) i notowane w kartach obserwacji stanowisk.
Gady w obszarze monitoringu stwierdzane były od kwietnia do końca października 2013 r.
podczas 33 kontroli terenowych. Zbadano skład gatunkowy i rozmieszczenie oraz trasy
migracji (dyspersji). Wyniki zostały zestawione w kartach obserwacji i zobrazowane na
mapach.
Na obszarze Terminala występowanie gadów jest nieliczne, nie stwierdzono miejsc
rozrodu i stałego przebywania. Jedynie na obszarze sztucznie ukształtowanych nasypów
kolejowych przy granicy Portu Handlowego obserwuje się regularnie nieliczne osobniki.
W związku z tym przyjęcie wiarygodnych wskaźników z oceną znaczenia wagi w kategoriach
FV,U1, U2, które charakteryzowałyby populacje i siedliska tej grupy zwierząt na badanym
obszarze wydaje się być trudne, jednakże zostały one wyznaczone na podstawie dostępnych
danych. Kryteria brane pod uwagę w ocenie to zasoby oraz warunki ekologiczne. Łączna
ocena ogólna stanu ochrony jest ustalana na podstawie najniższego z parametrów.
Wyniki badań i ocena stanu zachowania oraz perspektyw zachowania populacji oraz
siedlisk gadów
Podobnie jak w poprzednich latach, łącznie stwierdzono występowanie 3 gatunków
gadów: jaszczurki zwinki Lacerta agilis, padalca zwyczajnego Anquis fragilis oraz zaskrońca
Natrix natrix. Podobnie jak w sezonach 2010, 2011, 2012, również w 2013 r. nie stwierdzono
występowania żmii zygzakowatej Vipera berus. Nie można jednakże mówić o zaniku tego
gatunku, biorąc pod uwagę jego małą liczebność stwierdzaną w okresie przedinwestycyjnym,
jak również intensywne penetrowanie terenu przez ludzi nie sprzyjające obserwacjom.
Tab. 2. Lista gatunków gadów stwierdzonych w okresie sprawozdawczym 01.11.2012 r. –
31.10.2013 r. wraz z oceną populacji i siedliska.
Lp.
1
Nazwa
gatunkowa
Jaszczurka
zwinka
Lacerta agilis
Ocena
populacji
2013
Ocena
siedliska
gatunku
2013
Ocena
perspektywy
zachowania
2013
Ocena
ogólna
2013
FV
FV
FV
FV
Uwagi: występowanie w 2012 r.
Wyłącznie na obrzeżach
obszaru inwestycji.
Najważniejszym biotopem
gatunku jest obszar w rejonie
granicy z Portem handlowym,
9
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
2
Padalec
Anquis fragilis
3
Zaskroniec
Natrix natrix
*FV - stan właściwy;
oraz odkład ziemi (wał) w
części S obszaru Terminalu.
Stwierdzenia wyłącznie poza
obszarem budowy, głownie w
rejonie poboczy drogi na
północ od obszaru budowy
Terminalu. Gatunek jako
związany z biotopem leśnym
nie znajduje na obszarze
budowy sprzyjających
warunków. Z uwagi na
wędrówki w okresie całego
sezonu potencjalnie zagrożony
na drodze ul. Ku Morzu.
Stwierdzenia min.2 osobników –
w pobliżu zbiornika wodnego
w SP4 oraz SP6. Gatunek w
występujący
w
typowym
biotopie.
U1 - stan niezadowalający;
U2 stan zły;
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
XXX - stan nieznany
Biotopy gadów na obszarze objętym monitoringiem nie zmieniły się zasadniczo
w stosunku do lat poprzednich (2010, 2011, 2012). Podobnie jak w ubiegłych sezonach
za najważniejsze miejsce występowania przedstawicieli gadów był odkład mas ziemnych
w południowej części budowy Terminala, gdzie panują dogodne warunki do występowania
jaszczurki zwinki – duże nasłonecznienie, małą wilgotność podłoża. Dla zaskrońca
najkorzystniejsze są biotopy o większej wilgotności, toteż spotykany był on w pobliżu oczka
wodnego (SP6) w południowej części placu budowy oraz w obniżeniu miedzywydmowym
(SP4).
Padalec był stwierdzany na obszarach leśnych. Niezmienne pozostaje również to,
że liczebności poszczególnych gatunków są niskie. Najliczniejsza była jaszczurka zwinka
(do 22 osobników w czasie jednej kontroli), ale już pozostałe gatunki to pojedyncze
obserwacje.
W odniesieniu do gadów kontrole dokonane w 2013 roku potwierdziły wskazane
w poprzednich latach lokalizacje
biotopów
gatunków
gadów
i stabilność stwierdzonych wcześniej
liczebności w stosunku do lat 20102012.
14.07.2
Fot.3. Padalec Anquis fragilis na skraju nasypu z tłucznia w korytarzu
technologicznym.
Fot. J.K. Dylawerska, M. Dylawerski
10
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Ryc.3. Mapa wyników monitoringu gadów (2013 r).
11
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
2.3. Ssaki
Spośród ssaków monitoringowi na obszarze „1” podlegają gatunki nietoperzy. W
ramach prac wykonano zarówno obserwacje letnie dotyczące miejsc żerowania oraz
rozrodu, jesienne związane z migracją jak i badania zimowisk (hibernakuli). Obserwacje letnie i
jesienne prowadzono zarówno podczas dnia, jak i w nocy, z wykorzystaniem metod
detektoringowych. Obserwacje chiropterofauny realizowane były jako pierwsze próbne
kontrole od marca 2013 r., zaś wzdłuż wyznaczonych transektów (kontrole planowe,
schematyczne) od początku kwietnia. Kontrole całonocne wykonano w dniach 15/16 maja i
22/23 sierpnia. W kwietniu oraz w październiku 2013 r. obserwowano ponadto migracyjne
przeloty nietoperzy w trakcie dnia.
Zgodnie z Postanowieniem dyrektora RDOŚ z dnia 6.06.2011r. wdrożono pomiary
ukierunkowane na wyliczenie Indeksu aktywności nietoperzy, którego metoda obliczania jest
taka , jak dla podczas realizacji monitoringu chiropterologicznego dla elektrowni wiatrowych.
Przy interpretacji danych odniesiono się do skali zawartej w opracowaniu Keppela
(2011). Skala ta przedstawia się następująco:
≤ 3,0 n/h – aktywność niska
3,1 – 6,0 n/h – aktywność umiarkowana
6,1 – 12,0 n/h – aktywność wysoka
> 12,0 – n/h – aktywność bardzo wysoka.
Tab. 3. Wartości Indeksu aktywności (IAN) nietoperzy dla sezonu 2013 r.
N1
Wartość IAN
2013
4,5
Średnia dla transektu z 3 miejsc pomiarowych
N2
2,1
Średnia dla transektu z 3 miejsc pomiarowych
NI
3,3
Indeks średni dla obu transektów
3
NI-1
4,2
Indeks aktywności nietoperzy dla lokalizacji przy SP 1 /SP2
4
NI-2
13,4
Indeks aktywności nietoperzy dla lokalizacji przy SP 4
5
NI-3
6,6
Indeks aktywności nietoperzy dla lokalizacji przy SP5
6
NI-4
6,8
Indeks aktywności nietoperzy dla lokalizacji przy SP6
N
7,75
Indeks średni dla całości obszaru objętego pomiarem
Lp.
1
2
Lokalizacja
Uwagi
Dotychczasowe dane potwierdzają występowanie 5 gatunków oraz 2 gatunki zbiorcze
w sposób wskazujący na związek behawioralny z obszarem w okresie letnim i jesiennym: karlika
większego, karlika malutkiego, borowca wielkiego, borowiaczka oraz gatunków z grupy „małe
nocki”(nocek Natterera, n.łydkowłosy, n.rudy, n.wąsatek) oraz mroczka Eptesicus sp. Kontrola
12
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
hibernakuli wykazała występowanie 3 gatunków - po 1 osobniku: nocka rudego Myotis
daubentoni , gacka brunatnego Plecotus auritus. i mroczka późnego Eptesicus serotinus.
Aktywność nietoperzy, mierzona indeksem IAN zależy od dostępności pokarmu
(owadów), uzależnionej od ilości zbiorników wodnych. Na podstawie uzyskanych wyników
można stwierdzić, że aktywność nietoperzy w granicach obszaru monitoringu jest
umiarkowana, na co wpłynęły zarówno zanik małych zbiorników wodnych przy północnej
granicy terminala (N1), jak i wzmożony ruch pojazdów na drodze Ku Morzu (N2. Przy
zbiornikach wodnych (NI2, NI3, NI4) aktywność była zdecydowanie wyższa. W stosunku do
roku 2012 średni indeks IAN nieznacznie spadł, na co wpływ miał zanik obszaru podmokłego w
obrębie korytarza technologicznego (NI1, NI2).
Badanie hibernakuli w roku 2013, podobnie jak w roku
2011 i 2012, było wykonywane na obszarze większym niż
wyznaczony do monitoringu obszar „1”, obejmującym
wszystkie potencjalne miejsca zimowania w obrębie zespołu
baterii artylerii nabrzeżnej z czasów I i II wojny światowej.
Spenetrowano łącznie 15 miejsc podczas trzech kontroli (6,
19 luty, 4 marca).
Ogółem liczebność nietoperzy w
kontrolowanych obiektach militarnych w 2013 r. była niższa
(2-3 osobników) w porównaniu z 2012 rokiem (4 os.), ale w
stosunku do roku 2010, kiedy to podjęto działania
wspomagające zimowanie (przystosowanie bunkra –
dawnego składu amunicji - Fot.4.) wyższa (2010 - 2 os.).
Fot.4. Schron amunicji przy granicy Terminala przeznaczony do ochrony dla
nietoperzy. Obserwacje wykonuje dr. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska.
Fot. 5. Gacek brunatny Plecotus auritus hibernujący w magazynie amunicji,
który poddano działaniom ochronnym w 2010 roku dla poprawy warunków
bytowania nietoperzy na badanym terenie (zdjęcie wykonane kamerą
inspekcyjną).
Fot. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska.
13
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Ryc.4. Mapa wyników monitoringu nietoperzy (2013 r).
14
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Podsumowanie monitoringu fauny kręgowców (bez ptaków):
 łącznie w roku 2013 w okresie prowadzenia monitoringu stwierdzono występowanie 30
gatunków kręgowców żyjących w stanie dzikim, w tym: 8 gatunków płazów, 3
gatunków gadów i 19 gatunków ssaków. Wszystkie należą do gatunków powszechnie
występujących w granicach Polski;
 ilość gatunków kręgowców, które stwierdzono w obszarze prowadzonego monitoringu
pozostała na zbliżonym poziomie, tj. wyniosła 30 gatunków (2011r. – 33, 2012 r. - 32). Nie
zmniejszyła się zatem różnorodność biologiczna na badanym obszarze pod względem
tej grupy zwierząt;
 wszystkie monitorowane gatunki cechowało występowanie w stosunkowo niewielkiej
liczebności względnej. Największe stwierdzone liczebności wykazane były wśród płazów
– do 100 osobników w stanowisku godowym, dalej nietoperzy do 20 osobników w
rewirze łowieckim i gadów – do kilku osobników. Głównie jednak obserwacje dotyczyły
pojedynczych osobników. Obszar ten nie jest dla ich lokalnych populacji kluczowym
jednak okresowo może być intensywnie wykorzystywany;
 warunki środowiskowe w biotopach płazów, w tym szczególnie na stałych
powierzchniach kontrolnych (SP) nie pogarszają się istotnie ( za wyjątkiem SP5);
 w stosunku do chiropterofauny nie zaobserwowano istotnych negatywnie zmian
lokalnych warunków siedliskowych. Występujące w gatunki nietoperzy, jako typowe dla
rejonu Mierzei Przytorskiej, utrzymały swój status, a nieznaczne korekty zasięgu rewirów
łowieckich, wynikające z zaawansowania prac w granicach obszaru budowy, nie
wpływają negatywnie na zachowanie nietoperzy tuż obok tego obszaru;
 duże
gatunki
ssaków
obserwowane
w
trakcie
monitoringu, choć nie znajdują tutaj
sprzyjających
im
warunków
biotopowych, to jednak pomimo
realizowania inwestycji nie wycofują
się z jej sąsiedztwa. Inwestycja nie
spowodowała,
więc
zmian
behawioralnych
w
ich
metapopulacjach;
Fot.6. Dzik bytujący w sąsiedztw placu budowy terminala LNG. Fot.
Danuta Piątkowska.
 z uwagi na zachodzące jeszcze dynamiczne zmiany warunków siedlisk w obrębie
całego monitorowanego obszaru należy spodziewać się postępujących różnic w
15
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
rozmieszczeniu stanowisk zwierząt aż do zakończenia procesu budowy i ustabilizowania
się warunków środowiskowych – głównie hydrologicznych;
 zmiany, oddziaływania i reakcje wywołane realizacją Terminalu nie spowodowały
aktualnie istotnych, negatywnych zmian w lokalnych populacjach objętych
monitoringiem gatunków kręgowców.
Tab. 4. Gatunki zwierząt kręgowych (bez ptaków) stwierdzone na obszarze prowadzonego
monitoringu w roku 2013.
+ stwierdzenie gatunku; - brak stwierdzenia gatunku; Myotis sp. - gatunki objęte monitoringiem szczegółowym
a gatunek stwierdzony w Forcie Gerharda na zachód od terminalu LNG
b gatunek stwierdzony w schronie przystosowanym do hibernacji nietoperzy
Lp.
Nazwa gatunkowa
2013
PŁAZY
1
Triturus vulgaris
traszka zwyczajna
+
2
Triturus cristatus
traszka grzebieniasta
+
3
Bufo bufo
ropucha szara
+
4
Rana temporaria
żaba trawna
+
5
Rana arvalis
żaba moczarowa
+
6
Rana lessonae
żaba jeziorkowa
+
7
Rana esculenta
żaba wodna
+
8
Hyla arborea
rzekotka drzewna
+
1
Lacerta agilis
jaszczurka zwinka
+
2
Anguis fragilis
padalec zwyczajny
+
3
Natrix natrix
zaskroniec zwyczajny
+
GADY
SSAKI
1
Erinaceus europaeus
jeż zachodni
+
2
Talpa europaea
kret europejski
+
3
Pipistrellus pipistrellus
karlik malutki
+
4
Pipistrellus nathusii
karlik większy
+
5
Nyctalus noctula
borowiec wielki
+
6
Nyctalus lesleri
borowiaczek
+
7
Plecotus auritus
gacek brunatny
+
8
Eptesicus serotinus
mroczek późny
+
9
Myotis myotis
nocek duży
+ a/ -b
10
Myotis daubentoni
nocek rudy
+ a, b
11
Myotis nattererii
nocek Natterera
+ a/- b
16
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Lp.
12
Nazwa gatunkowa
Lepus europaeus
zając
13
Sciurus vulgaris
wiewiórka
+
14
nornica ruda
+
15
Clethrionomys
glareolus
Apodemus flavicollis
mysz leśna
+
16
Apodemus sylvaticus
mysz zaroślowa
+
17
Vulpes vulpes
lis
+
18
jenot
+
19
Nyctereutes
procyonoides
Sus scrofa
dzik
+
20
Cervus elaphus
jeleń europejski
+
21
Capreolus capreolus
sarna
+
razem
2013
+
30
2.4. Monitoring awifauny migrującej
Informacja o przedmiocie monitoringu, metodyka badań
Monitoring awifauny okresu migracyjnego dla obszaru inwestycji budowy terminala w
Świnoujściu prowadzony był po raz trzeci. Poszczególne okresy badawcze obejmowały:
 1.10.2009 - 28.02.2010 – okres przedinwestycyjny;
 1.08.2010 - 28. 02.2011;
 1.10.2012 - 30.04.2013.
Postanowienie RDOŚ z dnia 6.06.2011r. zawiera wytyczne w zakresie monitoringu
ptaków w okresie migracji, który powinien być prowadzony w terminie od 1 października do 30
kwietnia w interwałach 10-cio dniowych, z częstotliwością okresową co dwa lata.
Przedmiotem monitoringu były wszystkie gatunki ptaków, jakie pojawiły się na obszarze
Terminala i w jego sąsiedztwie. Prowadzone obserwacje mają na celu rozpoznanie gatunków,
intensywności przelotu, tras i ilości przelatujących ptaków nad obszarem budowanego
Terminalu LNG w Świnoujściu oraz w jego sąsiedztwie.
Monitoring wykonywano metodą kombinowaną (Busse 1990), polegającą na
połączeniu obserwacji z punktów (wyznaczono 3) oraz przejść wzdłuż stałego transektu
kontrolnego (wyznaczono 1 transekt) łączącego ww. punkty obserwacji. Kontrole terenowe
wykonywane były co 10 dni, w porze dziennej, z przemiennym kierunkiem przejścia transektu.
Łącznie przeprowadzono 21 kontroli, z których każda trwała od 4 do 5 godzin. Całkowity
obszar objęty kontrolą to około 220 ha, zaś trasa przejścia ma 1,5 km długości.
W celu pełniejszej oceny Autorzy wykorzystali również własne obserwacje prowadzone
poza granicami obszaru monitoringu dla Terminala, obejmujące szczególnie trasy migracji
17
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
dużych ptaków (żurawie, gęsi). Prowadzone były one ze wzgórza Zielonka k. Lubinia, z
Międzyzdrojów, wysp delty Świny oraz plaży w okolicach wzgórza Gosań.
Dla najcenniejszych gatunków migrujących oraz grup gatunków istotnych dla obszaru
w okresie migracji, zostały wykonane protokoły badań terenowych. Wyniki monitoringu
zestawiono w tabelach i na mapach. Wykonane mapy przedstawiają obszar badań z
zaznaczeniem tras kontroli, rozmieszczenie tras przelotów gatunków ptaków lęgowych,
lokalizacje obszarów ważnych dla awifauny lęgowej oraz przelotnej.
Objęty monitoringiem obszar prezentuje 5 odmiennych typów krajobrazu będących
jednocześnie potencjalnymi biotopami ptaków.
Wartości referencyjne dla oceny stanu gatunków, trendów i wpływu inwestycji zostały
ustalone w oparciu o wyniki monitoringu ptaków w okresie migracyjnym w roku 2009/2010,
przyjętego jako bazowy dla dalszej oceny (od 01.10.2009 r. do 28.02.2010 r.) Wartości określone
w zamieszczonej poniżej tabeli odnoszą się do oceny w ramach obszaru objętego
prowadzonym monitoringiem. Z uwagi na brak w obszarze monitoringu miejsc szczególnie
istotnych dla migracji ptaków (miejsca odpoczynku, żerowania lub schronienia) ocena
poszczególnych gatunków w większości opisuje aktualne wykorzystanie części przestrzeni
Mierzei Przytorskiej jako trasy migracji. Szczególny przypadek ptaków wróblowych, które w
czasie migracji często korzystają z osłony wskazuje na stan drożności ww. części korytarza
migracyjnego dla tej grupy ptaków.
W celu określenia wartości wskaźników stanu populacji dla poszczególnych gatunków
ptaków migrujących porównano wyniki z okresu od 1października do 28 lutego następnego
roku w poszczególnych okresach badawczych.
Tab. 5. Liczbowe wartości referencyjne dla wskaźnika FV dla poszczególnych gatunków
ptaków stwierdzonych w okresie migracyjnym wraz z oceną stanu (wartości za wynikami
monitoringu przedinwestycyjnego z roku 2009-2010)
Lp.
Nazwa gatunkowa
łacińska
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Accipiter gentilis
Accipiter nissus
Aegithalos caudatus
Alauda arvensis
Anas clypeata
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anser anser
Anser albifrons
Anser fabalis
Nazwa gatunkowa
polska
jastrząb gołębiarz
krogulec
raniuszek
skowronek
płaskonos
świstun
krzyżówka
gęgawa
gęś białoczelna
gęś zbożowa
Referencyjne
Ocena stanu
Liczebność
wskaźniki
gatunku w
stwierdzona w
liczbowe dla FV
okresie
okresie
w okresie
01.10.2012 r. do
01.10.2012 r. do
01.10.2009 r. do
28.02.2013 r.
28.02.2013 r.
28.02.2010 r.
8
4
FV
10
6
U1
34
91
FV
15
0
U1
3
0
U1
6
0
U1
30
192
FV
11
50
FV
250
20
U1
1580
355
U1
18
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Lp.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Nazwa gatunkowa
łacińska
Nazwa gatunkowa
polska
gęsi nieozn.
Anthus petrosus
świergotek nadmorski
Anthus trivalis
świergotek drzewny
Ardea cinerea
czapla siwa
Arenaria interpres
kamusznik
Asio otus
Uszatka
Aytha marilla
ogorzałka
Aythya fuligula
czernica
Aythya ferina
głowienka
Branta canadensis
bernikla kanadyjska
Branta leucopsis
bernikla białolica
Aythya strepera
krakwa
Bucephala clangula gągoł
Buteo buteo
myszołów zwyczajny
Buteo vulpinus
myszołów włochaty
Calidris alba
piaskowiec
Calidris alpina
biegus zmienny
Calidris ferruginea
biegus krzywodzioby
Calidris maritima
biegus morski
Carduelis flammea czeczotka
Carduelis
makolągwa
cannabina
Carduelis carduelis szczygieł
Carduelis chloris
dzwoniec
Carduelis spinus
czyż
Certhia familiaris
pełzacz leśny
Charadrius dubius
sieweczka rzeczna
Charadrius hiaticula sieweczka obrożna
Chlidonias niger
rybitwa czarna
Circus aeruginosus błotniak stawowy
Circus pygargus
błotniak łąkowy
Clangula hyemalis
lodówka
Coccotrhaustes
grubodziób
coccotrhaustes
Columba palumbus gołąb grzywacz
Corvus corax
kruk
Corvus corone
wrona siwa
cornix
Referencyjne
Ocena stanu
Liczebność
wskaźniki
gatunku w
stwierdzona w
liczbowe dla FV
okresie
okresie
w okresie
01.10.2012 r. do
01.10.2012 r. do
01.10.2009 r. do
28.02.2013 r.
28.02.2013 r.
28.02.2010 r.
90
5
0
U1
4
0
U1
10
10
FV
1
5
FV
0
1
fv
20
17
FV
28
51
FV
469
11
U1
25
25
FV
3
3
FV
0
4
XX
60
40
U1
29
17
U1
3
4
U1
6
3
U1
4
20
FV
5
7
FV
1
0
U1
305
155
U1
U1
2
0
19
36
FV
18
25
FV
89
0
U1
11
8
U1
1
3
FV
1
8
FV
1
3
FV
1
2
FV
1
0
U1
31
0
U1
40
77
FV
32
33
83
29
664
164
U1
U1
U1
19
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Lp.
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Referencyjne
Ocena stanu
Liczebność
wskaźniki
gatunku w
stwierdzona w
Nazwa gatunkowa
Nazwa gatunkowa liczbowe dla FV
okresie
okresie
łacińska
polska
w okresie
01.10.2012 r. do
01.10.2012 r. do
01.10.2009 r. do
28.02.2013 r.
28.02.2013 r.
28.02.2010 r.
Corvus frugilegus
gawron
179
66
U1
Corvus monedula
kawka
19
0
U1
Cygnus olor
łabędź niemy
7
31
FV
Cygnus cygnus
łabędź krzykliwy
18
48
FV
Delichon urbica
oknówka
5
0
U1
Dendrocopos major dzięcioł duży
7
8
FV
Dendrocopos minor dzięciołek
1
9
XX
Dryocopus martius
dzięcioł czarny
3
2
U1
Egretta alba
czapla biała
2
0
U1
Emberiza citrinella
trznadel
15
29
FV
Erithacus rubecula
rudzik
5
37
FV
Falco peregrinus
sokół wędrowny
0
3
XX
Fringilla coelebs
zięba
51
36
U1
Fringilla montifringilla jer
10
42
FV
Fulica atra
łyska
7
23
FV
Galerida cristata
dzierlatka
7
0
U1
Gallinula chloropus kokoszka
0
2
FV
Garrulus glandarius sójka
16
12
U1
Gavia stellata
nur rdzawoszyi
3
8
FV
Grus grus
żuraw
2474
0
U1*
Haliaeetus albicilla bielik
7
27
FV
Hirundo rustica
dymówka
2
0
U1
Lanius collurio
gąsiorek
2
0
U1
Lanius excubitor
srokosz
8
1
U1
Larus argentatus
mewa srebrzysta
193
221
FV
Larus ridibundus
mewa śmieszka
729
270
U1
Larus canus
mewa pospolita
198
49
U1
Larus fuscus
mewa żółtonoga
4
8
FV
Larus marinus
mewa siodłata
612
3
U1
Larus minutus
mewa mała
31
151
FV
Loxia curvirostra
krzyżodziób świerkowy
11
0
U1
Melanitta fusca
uhla
19
66
FV
Melanitta nigra
markaczka
18
18
FV
Mergus albellus
bielaczek
10
23
FV
Mergus merganser
nurogęś
1043
75
U1
Mergus serrator
szlachar
194
88
U1
Motacilla alba
pliszka siwa
6
9
FV
20
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Lp.
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
Nazwa gatunkowa
łacińska
Muscicapa striata
Numenius arquata
Panurus biarmicus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major
Parus montanus
Parus palustris
Parus palustris
Phalacrocorax
carbo
Phoenicurus
ochruros
Phylloscopus
collybita
Pica pica
Pluvialis squatarola
Podiceps cristatus
Podiceps auritus
Pyrrhula pyrrhula
Regulus ignicaplius
Regulus regulus
Saxicola rubetra
Scolopax rusticola
Sitta europea
Somateria mollissima
Sterna albifrons
Sterna hirundo
Strix aluco
Streptopelia
decaocto
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia nisoria
Tadorna tadorna
Tringa ochropus
Tringa totanus
Nazwa gatunkowa
polska
muchołówka szara
kulik wielki
wąsatka
sosnówka
modraszka
czubatka
sikora bogatka
czarnogłówka
sikora uboga
szarytka
kormoran
kopciuszek
pierwiosnek
sroka
siewnica
perkoz dwuczuby
perkoz rogaty
gil
zniczek
mysikrólik
pokląskwa
słonka
kowalik
edredon
rybitwa białoczelna
rybitwa rzeczna
puszczyk
sierpówka
szpak
kapturka
jarzębatka
ohar
samotnik
krwawodziób
Referencyjne
Ocena stanu
Liczebność
wskaźniki
gatunku w
stwierdzona w
liczbowe dla FV
okresie
okresie
w okresie
01.10.2012 r. do
01.10.2012 r. do
01.10.2009 r. do
28.02.2013 r.
28.02.2013 r.
28.02.2010 r.
1
0
U1
0
6
FV
3
0
U1
26
49
FV
41
47
FV
12
23
FV
65
110
FV
13
23
FV
0
7
XX
23
4
U1
U1
2213
393
XX
0
2
XX
0
2
6
6
FV
27
3
U1
14
18
FV
2
3
FV
14
0
U1
0
7
FV
7
76
FV
1
0
U1
3
8
FV
15
7
U1
19
8
U1
0
3
XX
1
2
FV
3
0
U1
XX
0
5
9
11
FV
3
0
U1
1
0
U1
1
2
FV
0
2
XX
0
5
XX
21
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Nazwa gatunkowa
łacińska
Lp.
Troglodytes
troglodytes
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Turdus viscivorus
Vanellus vanellus
118
119
120
121
122
123
124
Nazwa gatunkowa
polska
strzyżyk
droździk
kos
śpiewak
kwiczoł
paszkot
czajka
razem osobników
Gatunek
kolorem
Referencyjne
Ocena stanu
Liczebność
wskaźniki
gatunku w
stwierdzona w
liczbowe dla FV
okresie
okresie
w okresie
01.10.2012 r. do
01.10.2012 r. do
01.10.2009 r. do
28.02.2013 r.
28.02.2013 r.
28.02.2010 r.
FV
5
45
5
0
FV
11
15
FV
2
5
FV
15
0
U1
4
0
U1
68
23
U1
12417
6305
wyróżniony Gatunek nie stwierdzony w roku referencyjnym (2010) w okresie migracji (1.10-28.02)
FV – stan dobry; U1- stan zadawalający; U2 – stan niezadawalający; XX – stan nieznany
Podsumowanie danych z tabeli:
a) 56 gatunków o niezmienionym statusie ochronnym (FV) (45,5%)
b) 56 gatunków o pogorszonym lokalnie statusie ochronnym (FV-U1) (45,5%)
c) 10 gatunków nie posiadających wartości referencyjnych z okresu migracyjnego. Dane z
sezonu 2012-2013 będą dla nich rokiem referencyjnym (9%).
Wyniki badań i ocena stanu zachowania w okresie migracji 2012/2013
Łącznie w sezonie migracyjnym ptaków 2012/2013, w czasie wykonywania kontroli
stwierdzono 6305 osobników ptaków należących do 117 gatunków ptaków (24,8% awifauny
krajowej), z czego:
 44,2% liczby stwierdzonych osobników (71,8% wszystkich stwierdzonych gatunków)
należy do gatunków związane behawioralnie z obszarem, wykorzystujące lasy i zespoły
zaroślowe jako miejsce żerowania a w okresie lęgowym jako miejsce lęgów.
 25,1% liczby stwierdzonych osobników, to grupa wykorzystująca jedynie wybrane
fragmenty obszaru jako miejsce żerowania w czasie migracji: wrona siwa i gawron strefę plaży, czeczotka, czyż, zięba – olsy (17,1% gatunków),
 20,9% liczby wszystkich stwierdzonych osobników – ptaki należące do gatunków nie
związanych behawioralnie z obszarem objętym monitoringiem: kormoran, wrona siwa,
gawron, gęsi (4,3 % gatunków).
 9,8% liczby wszystkich stwierdzonych osobników należy do gatunków związanych
jedynie okresowo z obszarem i to w większości z wodami morskimi lub strefą areału:
22
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
nurogęś, mewa śmieszka, mewa srebrzysta, mewa siodłała, mewa pospolita (6,8%
gatunków).
Tab. 6. Przedziały % udziału gatunków migrujących w ogólnej liczebności względnej w
sezonie 2012/2013.
Udział w całkowitej
liczebności
względnej [%]
Liczba
gatunków
do 1%
88 gatunków
1,01% – 5,0 %
25 gatunków
pow. 5,01%
4 gatunki
Przykłady
czajka, trznadel, myszołów, nurogęś, biegus zmienny,
sieweczka rzeczna, sroka, kos, śpiewak
mewa mała, zięba, gęgawa, grzywacz, gawron, uhla,
szlachar, szczygieł, krzyżówka, gęgawa, czeczotka, mewa
srebrzysta
kormoran, czeczotka, gęś zbożowa, śmieszka
Względem lat poprzednich wyniki monitoringu migracji (wolumin) wskazują na spadek
znaczenia obszaru dla gatunków nie związanych z nim behawioralnie oraz związanych z
wodami morza, jak również utrzymanie roli dla gatunków związanych z obszarem (żerowanie,
odpoczynek, lęgi).
 W oparciu o zebrane dane z mapowania stwierdzeń ptaków można wskazać grupy
gatunków związane z poszczególnymi obszarami (biotopami) w granicach
prowadzonych obserwacji:
 wody Zatoki Pomorskiej (dla 28 gatunków). Utrzymanie znaczenia biotopu.
 strefa plaży (12 gatunków). Utrzymanie znaczenia biotopu.
 lasy wokół obszaru Terminalu LNG (dla 39 gatunków) a szczególnie las na północy (32
gatunków); Utrzymanie znaczenia biotopu.
 teren samej inwestycji (dla 2 gatunków). Zmniejszenie atrakcyjności biotopu.
 dla 36 gatunków nie wykazano preferencji biotopowych (gatunki wyłącznie
przelatujące nad obszarem). Stan stabilny
Do najcenniejszych stwierdzonych w okresie migracji gatunków należą wymienione w
załączniku I Dyrektywy 79/409/EWG, tzw. Ptasiej: bielik, żuraw, bielaczek, oraz gatunki SPEC
(BirdLife International 2004): skowronek, dymówka, szpak i czajka.
Gatunki SPEC w okresie migracji nie osiągały nad obszarem obserwacji znaczących
koncentracji. Ich migrujące stada były mało liczne. Ptaki nad obszarem obserwacji jedynie
przelatywały nie wykorzystując możliwości odpoczynku czy żerowania. Wyjątkiem były lerki,
których kilka osobników koczowało w rejonie budowy, a kilka pozostało jako lęgowe.
23
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Gatunki z listy I Dyrektywy 79/409/EWG
Bielaczek - w obszarze obserwacji stwierdzono jedynie nieliczne osobniki. Znacznie wyższe jego
koncentracje występują na wodach Świny i Zalewu Szczecińskiego oraz otwartej Zatoki
Pomorskiej. Obszar obserwacji nie stanowił dla nich istotnego miejsca pobytu.
Bielik - w obszarze obserwacji stwierdzono jedynie nieliczne osobniki. Obszar inwestycji nie
stanowi w czasie migracji jesienno-wiosennej biotopu i nie odgrywa roli w utrzymaniu
korzystnego stanu jego ochrony w rejonie Wolina i Uznamu.
Żuraw - osiągnął w okresie sezonu 2012/2013 bardzo niską liczebność (12 osobników; w roku
2009 - 2474). Cechowała go zmiana zachowania w czasie przelotu w stosunku do roku 2009.
Podobnie jak w roku 2011, również w 2012/2013 trasa migracji nie biegła nad obszarem
inwestycji - ptaki wyraźnie omijały ją od północy kierując się nad Zatoką Pomorską
bezpośrednio znad Rugii w kierunku wybrzeża na wschód od Wolina, lub w jego północne
krańce, lub od południa ponad deltą Świny. Po zakończeniu budowy obiektów
wielkogabarytowych w okresie 2-3 sezonów trasy wędrówki żurawi powinny się ustabilizować.
Podsumowanie monitoringu ptaków w okresie migracji od 01.10.2012 r. do 30.04.2013 r.
Realizacja monitoringu migracji ptaków w sezonach 2009/2010, 2010/2011 i 2012/2013
pozwoliła rozpoznać charakter migracji ptaków w rejonie budowy lądowej części Terminalu
LNG oraz podstawowe czynniki będące istotnymi dla migrujących ptaków. Procesu budowy
Terminalu wpłynął na migracje ptaków modyfikując trasy ich przelotu oraz liczebność ptaków
migrujących w tej części Mierzei Przytorskiej. Charakter zmian wskazuje na istotny lokalnie
wpływ, który jednak w ujęciu całego „wąskiego gardła”, jakim jest Brama Świny, nie
powoduje ograniczenia możliwości migracji ptaków.
Obserwacje w sezonie migracyjnym 2012/2013 wskazują na dwa podstawowe fakty:
 Utrzymuje się bardzo znaczna redukcja ilości ptaków zaobserwowanych w
analogicznych okresach (X-II), względem sezonu 2009/2010 (o blisko 70% mniejsza niż w
analogicznym okresie sezonu 2009/2010 i o 14% mniejsza niż w sezonie 2010/2011).
 Utrzymuje się wyraźna korekta tras przelotu ptaków o dużych rozmiarach ciała
migrujących nad obszarem objętym zasięgiem monitoringu. Korekty tras przelotu nie są
istotnymi, a z uwagi na dostępność odpowiednich biotopów w pobliżu nie nastąpiło
zaburzenie o znaczących dla wydatku energetycznego ptaków konsekwencjach.
Ocena obszaru pod kątem wykorzystania przez ptaki w okresie migracji 2012/2013
Stwierdzone ilości gatunków i osobników oraz zachowanie ptaków w czasie wędrówki
(koczowania) wskazują na:
 wyraźne wykorzystanie przestrzeni w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia przez ptaki,
szczególnie w czasie intensywnego przelotu w głównym okresie migracji, jednak
zdecydowanie mniejsze niż w roku 2009/2010 (liczba ptaków mniejsza o ponad 63%);
24
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
 duże znaczenie dla ptaków strefy brzegu morza wraz z płytkimi wodami przybrzeżnymi,
która jest istotnym szlakiem wędrówki i koczowania ptaków (ptaki w miarę trwania
inwestycji budowy falochronu stopniowo akceptują go m.in. włączając w swój biotop
żerowiskowy);
 istotnej roli zachowanego pasa drzewostanów w północnej części Mierzei Przytorskiej
dla gatunków wymagających w czasie migracji i koczowania osłony w postaci
drzewostanów lub zarośli;
 bardzo małe wykorzystanie przez ptaki w okresie wędrówek i koczowania większości
obszaru inwestycji.
Najbardziej istotnym dla ptaków migrujących w skali sezonów migracyjnych w latach
2009-2013 jest pas lasów w północnej części obszaru monitoringu (na północ od punktu
obserwacyjnego nr II). Następnym pod względem znaczenia dla migrujących ptaków
(według intensywności przelotu - woluminu ptaków) jest obszar wydmy szarej i plaży. Najmniej
istotnym
jest
południowa
część
obszaru
monitoringu
w
rejonie punktu I.
.
Fot.7. Klucz ptaków przelatujący nad obszarem budowy Terminala. Fot. J.K. Dylawerska, M. Dylawerski.
25
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Ryc.5. Mapa wyników monitoringu awifauny migrującej (2012/2013 r.).
26
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
3. MONITORING FAUNY BEZKRĘGOWCÓW
Monitoring fauny bezkręgowców realizowano w okresie od 1 listopada 2012 r. do 31
października 2013 r.
Informacja o przedmiocie monitoringu, metodyka badań
Monitoringowi w zakresie fauny bezkręgowców podlegają gatunki wskazane przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i zapisane w „Planie działań
ochronnych wraz z programem monitoringu” – chronione, rzadkie, zagrożone wyginięciem. Są
to: Acupalpus exiguus, Bembidion obtusum, Carabus arvensis, C. convexus, C. granulatus, C.
hortensis, C. violaceus, Dorcus parallelipipedus, Haliplus apicalis, Spercheus emarginatus,
Bombus lapidarius, Bombus lucorum, Bombus pascuorum, Bombus pratorum, Bombus
ruderarius. Bombus terrestris, Bagriope bruennichi, Nelima gothica, Paroligolophus agrestis.
Obserwacje terenowe wykonywano na wyznaczonych stanowiskach, po 1 stanowisku
w każdym typie siedliska (6 stanowisk w obszarze monitoringu). Wykonano 10 kontroli
terenowych od marca 2013 r. do końca października 2013 r. w okresie aktywności biologicznej
badanych gatunków. Zastosowano metodę zmodyfikowanych pułapek glebowych Barbera,
czerpakowanie i siatki entomologiczne, zbieranie martwych osobników, oględziny roślin, runa,
powierzchni gleby, przesiewy ściółki i gleby.
Zakres monitoringu obejmuje:



skład gatunkowy
rozmieszczenie gatunku na stanowiskach w badanym obszarze,
stan gatunku, w tym ocena populacji z uwzględnieniem liczebności oraz faz
rozwojowych,
powtarzalność
występowania.
Określono wskaźniki stanu
przedmiotu monitoringu, w których
brano pod uwagę zasoby oraz
warunki
ekologiczne
populacji
gatunków. Ocena ogólna stanu
ochrony jest ustalana na podstawie
najniższego z parametrów.
Fot.8. Obserwacje terenowe fauny bezkręgowców. Nadmorski
bór. Fot. Andrzej Zych.
27
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Wyniki badań i ocena stanu zachowania
W roku sprawozdawczym zebrano 179 gatunków bezkręgowców. Najliczniejszą grupę
stanowiły przedstawiciele gromady owady Insecta (147 gatunków), z najliczniejszym w gatunki
rzędem chrząszczy Coleoptera (81 gatunków). Są to gatunki pospolite, charakterystyczne dla
badanych siedlisk nadmorskich - wydm, lasów i borów sosnowych. Stwierdzono 7 gatunków
spośród 19 wskazanych do monitoringu. W stosunku do roku poprzedniego nie pojawiły żadne
inne nowe gatunki objęte monitoringiem.
Tab. 7. Ocena stanu zachowania i ochrony gatunków bezkręgowców monitorowanych w
siedliskach przyrodniczych oraz łącznie na obszarze monitorowanym w okresie
01.11.2012 r. – 31.10.2013 r.
B1
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7
Nazwa gatunku
Biegacz zwężony
Carabus convexus
Biegacz fioletowy
Carabus violaceus
Biegacz
granulowany
Carabus granulatus
Biegacz ogrodowy
Carabus hortensis
Biegacz polny
Carabus arvensis
Trzmiel gajowy
Bombus lucorum
Trzmiel ziemny
Bombus terrestris
Trzmiel kamiennik
Bombus lapidarius
FV - stan właściwy.
Plaża +
wydma
Stanowiska / siedliska przyrodnicze
B3
B4
B5
B6
Pobocze
Las mieszany Nadmorski
Oczko wodne
wzdłuż drogi
Nadmorski (sosnowo bór
(wilgotne
(ul. Ku Morzu)
bór
dębowy
z udziałem
zagłębienia
przy
sosnowy z ekotonem
bażyny
międzyogrodzeniu
łąkowym)
czarnej
wydmowe)
inwestycji
Lata badań
B2
Ogólna
ocena
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
U1
-
-
-
-
FV
U1
-
FV
-
FV
-
-
FV
-
-
-
-
-
-
-
-
FV
-
-
-
-
FV
-
-
-
XX
-
-
FV
-
XX
-
-
-
FV
FV
-
FV
-
-
FV
FV
-
-
-
-
-
XX
U1 - stan niezadowalający,
XX - stan nieznany.
XX
XX
„ –„ nie stwierdzony
Pod względem bioróżnorodności w okresie sprawozdawczym najbardziej wartościowe
było siedlisko: oczko wodne (wilgotne zagłębienia międzywydmowe, B6), gdzie odnotowano
91 gatunków. Najmniej gatunków stwierdzono w siedlisku: pobocze wzdłuż drogi (ul. Ku Morzu)
przy ogrodzeniu inwestycji (B5) - 10 gatunków. Wyniki bioróżnorodności w siedliskach
zaprezentowano w tabeli poniżej.
28
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Tab. 8. Ogólna liczba gatunków oraz ogólna liczba gatunków monitorowanych w okresie
01.11.2012 r. – 31.10.2013 r.
Stanowiska / siedliska przyrodnicze
B1
B2
B3
B4
B5
B6
Liczba gatunków
82
51
87
55
10
91
179
Liczba gatunków
monitorowanych
3
2
2
2
0
4
7
Ogólna
liczba
Las
Pobocze
gatunków
Nadmorski
Oczko
mieszany
wzdłuż
w
bór
wodne
Nadmorski (sosnowodrogi (ul.
Plaża +
z
(wilgotne badanym
bór
dębowy
Ku Morzu)
roku
wydma
udziałem
zagłębienia
sosnowy
z
przy
bażyny
międzyekotonem
ogrodzeniu
czarnej
wydmowe)
łąkowym)
inwestycji
Podsumowanie monitoringu bezkręgowców w okresie od 01.10.2012 r. do 31.10.2013 r.
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji Autorzy badań sformułowali następujące
wnioski:

W okresie sprawozdawczym stwierdzono 7 gatunków objętych monitoringiem w
stosunku do 19 gatunków wykazanych w zatwierdzonym Planie działań ochronnych
wraz z programem monitoringu. Nie stwierdzono zaś 3 gatunków prawnie chronionych i
monitorowanych, które wystąpiły w 2010 r.: Carabus nemoralis, Carabus glabratus i
Carabus granulatus.

Stwierdzono występowanie innych chronionych gatunków bezkręgowców nie
będących przedmiotem niniejszego monitoringu przyrodniczego, tj. Bombus agrorum,
Bombus sylvarum, Formica rufa.

W przypadku dwóch chrząszczy wodnych Haliplus apicalis i Spercheus emarginatus
oraz pajęczaka związanego ze środowiskiem wodnym Nelima gothica, pomimo
zwrócenia szczególnej uwagi w badaniach siedliska przy oczku wodnym w południowej
części budowanego terminalu, nie udało się potwierdzić ich obecności.

Wyniki bioróżnorodności gatunkowej w poszczególnych okresach badawczych
nieznacznie się wahają, ale jest to efektem odmiennych warunków pogodowych.
Nadogodniejsze dla występowania bezkręgowców w 2013 r. okazało się siedlisko oczka
wodnego (91 gatunków).

Stan zachowania siedlisk i fauny bezkręgowej po analizie 12 miesięcznego okresu czasu
nie uległ zmianie, za wyjątkiem ingerencji na stanowisku B6 (oczko wodne), która
jednakże nie pogarsza walorów siedliska dla bezkręgowców.
29
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.



Ogólny stan ochrony i zachowania wszystkich gatunków monitorowanych w 2013 r. był
zróżnicowany, Jedynie dla gatunku Carabus convexus określono stan ten jako
niezadowalający (U1) - podobnie jak 2012 r., zaś dla gatunków:C. violaceus, C.
hortensis, Bombus lucorus, B. terrestris - stan ten określono jako właściwy (FV).
Na podstawie obserwacji terenowych stwierdzono, że obszar objęty monitoringiem w
sąsiedztwie realizowanej inwestycji podlegał antropopresji ze strony turystów, grzybiarzy
oraz był zanieczyszczany przez odpady stałe (szkło, plastik, papier).
W czterech okresach badawczych (2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r.) wystąpiła
zróżnicowana liczba gatunków bezkręgowców. W 2010 r. odnotowano 113 gatunków
bezkręgowców, w 2011 r. aż 203 gatunki tych zwierząt, w 2012 r. - 220 gatunków, a w
2013 r. -179 gatunków. Dane odnośnie liczby gatunków z trzech ostatnich lat są
porównywalne. Nieznaczny spadek liczby gatunków w 2013 roku w stosunku do 2012 r.
spowodowany był panującym okresem wysokich temperatur, które wpłynęły na
występowanie gatunków chrząszczy. W 2010 r. obserwacje fauny bezkręgowców
rozpoczęto dopiero w lipcu, zaś w 2011 r.,2012 r. i 2013 r. obserwacje prowadzone były
już od marca.
Fot. 9. Teren przy oczku wodnym (22.08.2013), stanowisko B6, fot. A. Zych
Fot.10. Pobocze drogi - ul. Ku Morzu (20.07.2013), stanowisko B5, fot. A. Zych.
30
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Ryc.6. Rozmieszczenie chronionych gatunków bezkręgowców objętych monitoringiem.
31
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Ryc.7. Rozmieszczenie pozostałych chronionych gatunków bezkręgowców (nie objętych
planowym monitoringiem).
32
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
4. MONITORING SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
Monitoringiem
przyrodnicze:
w
zakresie
siedlisk
przyrodniczych
objęto
następujące
siedliska
 kidzina na brzegu morskim – kod 1210; obszar „1”, „3”, „4”
 inicjalne stadia nadmorskich wydm białych – kod 2110; obszar „1”, „3”, „4”
 nadmorskie wydmy białe – kod 2120; obszar „1”, „3”, „4”
 nadmorskie wydmy szare – kod 2130; obszar „1”, „3”, „4”
 lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich – 2180; obszar „1”
 wilgotne zagłębienia międzywydmowe – kod 2190; obszar „1”, „3”, „4”.
Monitoring wykonano zgodnie z przyjętą metodyką, jak również warunkami określonymi
w Postanowieniu RDOŚ z dnia 6.06.2011r. W całym okresie wegetacji prowadzono badania na
wyznaczonych transektach w obrębie poszczególnych siedlisk przyrodniczych. Wykonano po
3 zdjęcia fitosocjologiczne metodą Braun-Blanqueta na każdym transekcie, mapy GIS,
dokumentację fotograficzną. Zostały sporządzone karty obserwacji siedlisk według przyjętych
standardów zgodnych z metodyką raportowania określoną dla celów monitoringu siedlisk
Natura 2000.
W obszarze „1” dla monitorowanych siedlisk przyrodniczego wyznaczono łącznie 8
transektów), w tym 2 po zachodniej i 3 po wschodniej stronie stopy budowanego falochronu
zewnętrznego, 2 na terenie inwestycyjnym Terminala oraz 1 przy jego północno-zachodniej
granicy. Z monitoringu w 2013 roku wyłączono 2 płaty siedliska nadmorskiej wydmy białej,
położone w korytarzu technicznym, objętym pracami budowlanymi.
W obszarze „3” o długości 2,8 km, dla każdego z 4 monitorowanych typów siedlisk
przyrodniczych wyznaczono 5 transektów, tj.: 2 po zachodniej i 3 po wschodniej stronie stopy
budowanego falochronu zewnętrznego – łącznie 20 stanowisk.
W obszarze „4” referencyjnym (wg załącznika mapowego) o łącznej długości 1,3 km,
dla każdego monitorowanego typu siedliska przyrodniczego wyznaczono 3 transekty - łącznie
12 stanowisk.
Ocena stanu siedlisk przyrodniczych została dokonana na podstawie kryteriów: zasoby,
warunki ekologiczne, perspektywy zachowania i ochrony. Wskaźniki: FV- stan właściwy, U1stan niezadawalający, U2- stan zły, XXX – stan nieznany. Ocena ogólna wyznaczana jest na
podstawie najniższego parametru.
33
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Tab.9. Wyniki badań i ocena stanu zachowania siedlisk przyrodniczych na obszarze „1” w
okresie 01.10.2012 r. – 31.10.2013 r.
Siedlisko przyrodnicze
(kod)
Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
(2110)
Nadmorskie wydmy białe (2120)
Nadmorskie wydmy szare (2130)
Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
(2180)
Wilgotne zagłębienia międzywydmowe (2190)
Stan monitorowanych siedlisk przyrodniczych
U1
Na obszarze nie zajętym pod zaplecze budowy
FV
Płaty objęte pracami technicznymi wyłączono z
monitoringu
FV/U1/U2
U1/U2
U2
Ocena ogólna stanu siedliska : FV – stan właściwy; U1 – stan niezadowalający; U2 – stan zły
W efekcie przeprowadzonego w 2013 roku monitoringu siedlisk przyrodniczych w
obszarze „1” można przedstawić następujące wnioski:

Siedliska
przyrodnicze
związane z wydmowym wybrzeżem
morza występują w monitorowanej strefie
przede
wszystkim
poza
terenem
inwestycyjnym Terminala. Siedliska te
zajmują znacznie większe powierzchnie
na obszarach przyległych, w tym także w
monitorowanej strefie po wschodniej
stronie ul. Ku Morzu, a stopień
naturalności ich fitocenoz jest bardzo
wysoki. Do takich należy zaliczyć:
inicjalne stadia nadmorskich wydm
białych – 2110, nadmorskie wydmy białe
Fot.11. Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych (kod 2110) strona wschodnia pasa technicznego
PLNG (obszar „1”). Fot. Wojciech W.A. Kowalski.
– 2120, nadmorskie wydmy szare – 2130*.
 Kontynuacja prac inwestycyjnych przez Urząd Morski w Szczecinie związanych z
budową falochronu osłonowego portu zewnętrznego spowodowała ograniczenie w
powierzchniach podlegających monitoringowi, a w niektórych przypadkach zanik w
obszarze „1” monitoringu Polskiego LNG następujących siedlisk: kidzina na brzegu
morskim – 1210 (po stronie zachodniej pasa technicznego), inicjalne stadia
nadmorskich wydm białych – 2110 (po stronie zachodniej pasa technicznego), a
także ograniczyło zasięg siedliska nadmorskiej wydmy białej – 2120 (po stronie
zachodniej pasa technicznego).
34
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
 W roku 2013 dalszemu pogorszeniu uległy warunki w ekosystemie "oczka wodnego"
przeznaczonego do zachowania zlokalizowanego przy południowej granicy obszaru
inwestycyjnego. Pogorszenie jest efektem przyśpieszenia tempa rozwoju formacji
roślinności szuwarowej i zaroślowej oraz eutrofizacji ekosystemu. Formacje roślinne
zasiedlające aktualnie ekosystem nie
definiują siedliska. Zanikły formacje
roślinności mszarnej i mechowiskowej oraz
roślinności
torfowisk
przejściowych.
Fitocenozy te już na etapie monitoringu
przedinwestycyjnego miały nienaturalny
charakter i cechowały się dużym
stopniem przekształcenia (degradacji).
Fot.12. Zachodni fragment płatu inicjalnego boru na wydmie nadmorskiej (2180) na
terenie inwestycyjnym Terminala. (obszar „1”)
Fot. Wojciech W.A. Kowalski.
Ryc.8. Stanowiska monitoringu siedlisk przyrodniczych na obszarze „1”.
35
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Tab. 10. Wyniki badań i ocena stanu zachowania siedlisk przyrodniczych na obszarze „3” i „4”
(referencyjnym) w okresie 01.10.2012 r. – 31.10.2013 r.
Siedlisko przyrodnicze
(kod)
Obszar
monitoringu
„4”
referencyjny
Kidzina na brzegu
morskim
(1210)
„3”
„4”
referencyjny
Inicjalne stadia
nadmorskich wydm
białych (2110)
„3”
„4”
referencyjny
Nadmorskie wydmy białe
(2120)
„3”
„4”
referencyjny
Nadmorskie wydmy szare
(2130)
„3”
Nr stanowiska
Ocena ogólna stanu siedliska
IV/k/3
U2
IV/k/2
U2
IV/k/1
U2
III/k/5
U2
III/k/4
U2
III/k/3
U2
III/k/2
U2
III/k/1
U2
IV/iwb/3
U1
IV/iwb/2
U1
IV/iwb/1
U1
III /iwb/5
FV
III /iwb/4
U1
III /iwb/3
U1
III /iwb/2
U1
III /iwb/1
FV
IV/wb/3
FV
IV/wb/2
FV
IV/wb/1
FV
III /wb/5
FV
III /wb/4
U1
III /wb/3
U1
III /wb/2
U2
III /wb/1
U1
IV/ws/3
U1
IV/ws/2
U1
IV/ws/1
U1
III /ws/5
U2
III /ws/4
U1
III /ws/3
U2
III /ws/2
U2
III /ws/1
U2
Objaśnienia: k – kidzina, iwb – inicjalna wydma biała; wb – wydma biała; ws – wydma szara
Ocena ogólna stanu siedliska : FV – stan właściwy; U1 – stan niezadowalający; U2 – stan zły
36
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
W efekcie przeprowadzonego
w
omawianym
okresie
sprawozdawczym
monitoringu
siedlisk przyrodniczych w obszarze
„3” i „4” można przedstawić
następujące wnioski:

Czynnikiem mającym
korzystny
wpływ
na
stan
monitorowanych
populacji
gatunków i siedlisk przyrodniczych w
2013 roku były dobre warunki
pogodowe,
brak
ekstremalnych
zjawisk, rekordowa liczba dni ze
Fot.13. Kidzina na brzegu morskim, kod 1210.
słońcem w sezonie letnim na
Obszar „4” (referencyjny) monitoringu.
wybrzeżu
Bałtyku
(52
dni)
i
odpowiednia ilość opadów rozłożonych w czasie. Nie odnotowano także
niszczącego oddziaływania fal sztormowych.
 Roślinność siedlisk wydmowych na monitorowanych obszarach: „3” i
„4”(referencyjnym) nie uległa zmianom lub zniszczeniu z powodu realizowanej
inwestycji budowy falochronu zewnętrznego oraz infrastruktury nabrzeża portu
schronienia. Nadal cechuje się wysokim stopniem naturalności a wykształcone
zbiorowiska roślinne posiadają charakterystyczną kombinację gatunków i
jednoznacznie identyfikują wyróżnione typy siedlisk przyrodniczych.
 W przypadku siedliska kidziny na brzegu morskim (1210) ponownie w 2013 roku nie
odnaleziono efemerycznego zespołu roślinnego Atriplicetum litoralis. Miało to wpływ
na niską ocenę stanu (U2) tego siedliska.
 Zabieg usuwania gatunków inwazyjnych, wykonywany przez Polskie LNG S.A. w
ramach działań ochronnych na obszarze siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura
2000 PLH „Wolin i Uznam”, polegający m.in. na eliminacji podrostu wierzby
wawrzynkowej Salix daphnoides, wykonano na siedlisku wydmy szarej w obszarze „4”
i częściowo we wschodniej części obszaru „3” (75% powierzchni obszaru). Miało to
znaczący wpływ na poprawę stanu siedliska nadmorskich wydm szarych (2130*) na
obszarze „4”. We wschodniej części obszaru „3” podobnie odnotowano poprawę
stanu siedliska nadmorskich wydm szarych w rezultacie usunięcia podrostu wierzby
wawrzynkowej Salix daphnoides.
 Czynnikiem naturalnym, wpływającym negatywnie na stan otwartego siedliska
nadmorskich wydm szarych i obniżającym jego ocenę na obu monitorowanych
obszarach jest postępująca sukcesja podrostu sosny zwyczajnej Pinus sylvestris oraz
obecność wierzby wawrzynkowej Salix daphnoides w zachodniej części obszaru „3”.
Pomimo wymienionych zagrożeń, ogólny stan muraw napiaskowych HelichrysoJasionetum litoralis, wykształconych w strefie wydmy szarej na monitorowanym
37
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.




terenie, jest zadowalający i nadal jest to jeden z najlepiej zachowanych kompleksów
wydmowych na polskim wybrzeżu Bałtyku.
Na monitorowanych stanowiskach w 2013 roku nie obserwowano zielnych gatunków
inwazyjnych, natomiast z gatunków nitrofilnych notowano nawłoć pospolitą Solidago
virgaurea, przymiotno kanadyjskie Conyza canadensis i rzeżusznika piaskowego
Cardaminopsis arenowa. Wśród ekspansywnych roślin zielnych obserwowano
śmiałka pogiętego Deschampsia flexuosa oraz piaskownicę zwyczajną Ammophila
arenaria wkraczającą na siedlisko nadmorskich wydm szarych.
W zachodniej części obszaru „3” antropopresja w postaci użytkowania
rekreacyjnego plaży była słabsza niż w latach poprzednich, ruch turystyczny
ograniczony z powodu sąsiedztwa placu budowy. Siedliska przyrodnicze we
wschodniej części obszaru „3” były bardziej narażone na penetrację i zniszczenie, ze
względu na obecność plaży strzeżonej. Problem quadów, poruszających się po plaży
i zapleczu wydmowym, dotyczył głównie obszaru „4” (referencyjnego) i w niewielkim
stopniu wschodniej części obszaru „3”.
Żadna z monitorowanych populacji gatunków chronionych i zagrożonych oraz
żadne z siedlisk przyrodniczych objętych monitoringiem nie zmniejszyło swojej
liczebności ani nie zmniejszyło swojej powierzchni w wyniku realizacji inwestycji
budowy terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
Na obecnym etapie realizacji inwestycji budowy terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu nie obserwuje się zagrożeń dla
monitorowanych siedlisk przyrodniczych i wybranych populacji gatunków.
Fot.14. Nadmorska wydma biała (kod 2120). Obszar „4” (referencyjny)
monitoringu.
Fot.15. Nadmorska wydma szara, kod 2130*, siedlisko priorytetowe.
Obszar „4” (referencyjny) monitoringu.
38
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Ryc.9. Stanowiska monitoringu siedlisk przyrodniczych na obszarach „3”(III) i „4”(IV).
39
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
5. MONITORING GATUNKÓW ROŚLIN
Informacja o przedmiocie monitoringu, metodyka badań
Na mocy decyzji środowiskowej dla części lądowej budowy terminala, nadzorem i
monitoringiem objęto gatunki roślin chronione i zagrożone. Na obszarze inwestycji PLNG
(obszar „1”), zgodnie z ustaleniami i wytycznymi oraz planem działań ochronnych,
monitoringowi poddano 17 gatunków roślin, które zestawiono w tabeli poniżej.
Tab.11. Gatunki roślin podlegające monitoringowi na obszarze „1”
Lp.
Wykaz taksonów monitorowanych
Nazwa polska
Ochrona
Nazwa łacińska
Kategoria zagrożenia
PZ
Pol.
CzK
Mszaki Bryophyta
1.
Torfowiec frędzelkowaty
Sphagnum fimbriatum
OC
-
-
-
2.
Torfowiec okazały
Sphagnum riparium
OC
-
-
-
3.
Torfowiec russowa
Sphagnum russowii
OC
-
-
-
Polypodium vulgare
OCz a
-
-
-
Paprotniki Pteridophyta
4.
Paprotka zwyczajna
Rośliny dwuliścienne Magnoliopsida
5.
Solanka kolczysta
Salsola kali ssp. kali
-
V
V
-
6.
Pływacz zwyczajny
Utricularia vulgaris
OC
-
-
-
7.
Babka piaskowa
Plantago arenaria
-
-
-
-
8.
Gruszycznik jednokwiatowy
Moneses uniflora
-
V
-
-
9.
Wiciokrzew pomorski
Lonicera peryclimenum
OC
-
-
-
10.
Bagno zwyczajne
Ledum palustre
OC
-
-
-
11.
Barwinek pospolity
Vinca minor
OCz
-
-
-
Rośliny jednoliścienne Liliopsida
12.
Tajęża jednostronna
Goodyera repens
OC
V
-
-
13.
Kruszczyk rdzawoczerwony
Epipactis atrorubens
OC
V
-
-
14.
Gnieźnik leśny
Neottia nidus-avis
OC
V
-
-
15.
Perz sitowaty
Elymus farctus
-
E
E
CR
16.
Łoboda nadbrzeżna
Atriplex litoralis
-
V
E
EN
40
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
17.
Kruszczyk szerokolistny
Epipactis helleborine
OC
-
-
-
Kategorie zagrożenia na listach: PZ – Pomorza Zachodniego (Żukowski W., Jackowiak B., 1995), Pol. – Polska Czerwona Lista
Roślin i Grzybów (Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda Wł., Szeląg Z., 2006); CzK – Polska Czerwona Księga Roślin
(Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., 2001); kategorie zagrożenia: E – gatunek wymierający, krytycznie zagrożony (Declining –
critically endangered): CR –gatunek krytycznie zagrożony (Critically endangered); EN – gatunek zagrożonym
(Endangered); V – gatunek narażony (Vulnerable). OC – ochrona całkowita; OCz – ochrona częściowa,
Na obszarze „3” oraz „4” stałemu monitoringowi podlegały populacje następujących
gatunków roślin:
 kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens,
 perz sitowy Elymus farctus,
 solanka kolczysta Salsola kali,
 paprotka zwyczajna Polypodium vulgare,
 łoboda nadbrzeżna Atriplex littoralis.
W oparciu o założenia do prowadzenia monitoringu populacji gatunków wymienianych
w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, oraz zgodne z wymogami sporządzania raportów ze
stanu ochrony siedlisk i gatunków przyjętych przez Komisję Europejską (Perzanowska 2010), dla
każdego z monitorowanych gatunków wybrano stanowiska lub powierzchnie monitoringu.
Monitoring gatunków uwzględnia również wytyczne
Postanowienia RDOŚ z 6.06.2011r.
Dla rozproszonych i pojedynczych stanowisk (mniej
niż 10 stanowisk) kruszczyka rdzawoczerwonego
Epipactis atrorubens, perzu sitowego Elymus farctus,
solanki kolczystej Salsola kali i łobody nadbrzeżnej
Atriplex littoralis, występujących w monitorowanym
obszarze 1, 3 i 4 określono współrzędne geograficzne
(GPS)
stanowisk
oraz
wykonano
zdjęcia
Fot.16. Wiciokrzew pomorski Lonicera periclymenum - gatunek
fitosocjologiczne (metodą Braun-Blanqueta). W
monitorowany. Fot. Wojciech W.A.Kowalski.
obszarze 1 pojedyncze stanowiska dotyczyły
ponadto pływacza zaniedbanego Utricularia australis, gruszycznika jednokwiatowego
Moneses uniflora, wiciokrzewu pomorskiego Lonicera periclymenum L., barwinka pospolitego
Vinca minor L., kruszczyka szerokolistnego Epipactis helleborine, tajęży jednostronnej
Goodyera repens.
Dla bardzo licznej populacji paprotki zwyczajnej Polypodium vulgare wyznaczone
zostały stałe powierzchnie monitoringu (2m x 2m). W obszarze „3” rozmieszczono sześć takich
powierzchni, w obszarze „4”(referencyjnym) – trzy, w obszarze „1” – pięć. Określone zostały
współrzędne geograficzne każdej powierzchni oraz wykonano zdjęcia fitosocjologiczne.
Stanowiska monitoringu gatunków zostały naniesione na mapy GIS w układzie 1992.
Monitoring populacji gatunków roślin prowadzono co najmniej dwukrotnie w pełni sezonu
wegetacyjnego (czerwiec-sierpień).
41
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Poza wskazanymi gatunkami będącymi przedmiotem monitoringu, oceniono także stan
populacji innych gatunków roślin chronionych, rzadkich lub zagrożonych, które odnotowano
podczas prowadzonych obserwacji, takich, jak: turzyca piaskowa Carex arenaria, kocanki
piaskowe Helichrysum arenarium, rukwiel nadmorska Cakile maritima, honkenia piaskowa
Honckenya peploides.
Zostały
sporządzone
karty
obserwacji gatunków monitorowanych
według przyjętych standardów zgodnych
z metodyką raportowania określoną dla
celów monitoringu gatunków Natura 2000.
Oceniono stan zachowania gatunku, stan
siedlisk, perspektywy ochrony.
Ocena stanu gatunków roślin została
dokonana na podstawie kryteriów: zasoby,
warunki ekologiczne, stan zdrowotny(dla
roślin
kwiatowych),
perspektywy
zachowania i ochrony.
Fot. 17. Gruszycznik jednokwiatowy Moneses uniflora na obszarze lasu gospodarczego, gatunek
monitorowany. Fot. Danuta Piątkowska
Ocena
ogólna
wyznaczana
jest
na
podstawie najniższego parametru.
1.
2.
3.
Torfowiec
frędzelkowaty
Sphagnum fimbriatum
Torfowiec
okazały
Sphagnum riparium
Torfowiec
russowa
Sphagnum russowii
Takson nie występuje
OG
Takson nie występuje
Ocena stanu
gatunku*
OG
Liczba okazów w
strefie monitoringu
OG
Wysoki
poziom
wód
powierzchniowych w latach 20102011,
w
ekosystemie
„oczka
wodnego” przeznaczonego do
zachowania będącego miejscem
występowania
taksonu
spowodował
zanik
populacji
gatunku na stanowisku. Czynnikiem
niesprzyjającym jest także zmiana
trofii ekosystemu.
Łączna pow.
stanowiska m2
Nazwa polska/nazwa
łacińska
Stan populacji gatunku w
obszarze monitoringu
Kod 2190 - Wilgotne
zagłębienia
międzywydmowe
Lp.
Kategoria
ochrony
Wykaz taksonów
monitorowanych
Siedlisko
występowania
Tab. 12. Wyniki badań i ocena stanu zachowania monitorowanych gatunków roślin na
obszarze „1” w okresie 01.10.2012 r. – 31.10.2013. r.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
7.
Babka piaskowa
Plantago arenaria
8.
Gruszycznik
jednokwiatowy
Moneses uniflora
Trudna do oszacowania, ponad
2500-3000 egz.
Pływacz zaniedbany
Utricularia australis
FV
32
Populacja zdecydowanie
większa niż w roku 2012,
około34-45 egz. roślin
6.
>200
FV/U1
około
60
Trudna do oszacowania,
ponad 400
Solanka kolczysta
Salsola kali ssp. kali
Kod 2180 – lasy mieszane i bory na
wydmach nadmorskich, Kod 2130 –
nadmorskie wydmy szare
5.
Paprotka zwyczajna
Polypodium vulgare
Kod 2110 – inicjalne stadia
nadmorskich wydm
białych, kod 2120 –
nadmorskie wydmy białe
4.
Kod 2190 - Wilgotne zagłębienia
międzywydmowe
.
U1/
U2
-
Takson nie występuje
-
-
-
-
-
Bardzo
liczna
populacja
egzemplarzy
wegetatywnych
i
generatywnych zebrana w różnej
wielkości płatach rozproszonych w
enklawie
boru
sosnowego
u
podstawy wałów wydmowych z
siedliskiem nadmorskiej wydmy
szarej, po wschodniej stronie pasa
technicznego
Polskiego
LNG.
Populacja powiększająca bardzo
dynamicznie
zajmowaną
powierzchnię.
Bardzo
liczna
-
około 30
ponad
450
FV
OG
Bardzo liczna populacja w siedlisku
starszych
stadiów
nadmorskiej
wydmy
szarej,
w
luźnych
zadrzewieniach sosnowych, a także
w lasach na wałach wydmowych
w różnych częściach obszaru „1”
monitoringu Polskiego LNG
-
Populacja
egzemplarzy
roślin
rozproszona, zasiedlająca strefę
kontaktową z płatami inicjalnych
stadiów
nadmorskich
wydm
białych i u podstawy siedliska
nadmorskiej wydmy białej. Na
stanowiskach
zazwyczaj
kilka
okazałych
roślin,
obwicie
kwitnących i owocujących.
OG
Różnej
wielkości
płaty
w
ekosystemie „oczka wodnego”
przeznaczonego do zachowania w
całym jego obszarze, należące do
jednej populacji. Stanowisko w
bagiennym
obniżeniu
przy
południowym ogrodzeniu terminala
nie istnieje. Obszar występowania
wód w ekosystemie ograniczył
nieco powierzchnię występowania
taksonu.
Teren
pozbawiony
zastoiskowych
wód
powierzchniowych.
43
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Kod 2180 – lasy
mieszane i bory na
wydmach nadmorskich
50
do 200
FV
-
-
-
-
Ocz.
Jeden płat o powierzchni 60-70 m2
po północno-zachodniej stronie
terenu inwestycyjnego terminala w
obrębie starodrzewu sosnowego na
wydmie.
Kod 2180 – lasy
mieszane i bory na
wydmach nadmorskich
około
60-70
ok.
10001100
FV
OG
Pięć płatów we wschodniej stronie
obszaru – trzy wśród enklawy lasu
gospodarczego
u
podnóża
nadmorskiej wydmy szarej, po
wschodniej
stronie
pasa
technicznego Polskiego LNG oraz
dwa
w
lasach
południowowschodniej części terenu
-
20
ok. 140
FV/
U2
OG
Rozproszona populacja w całej
monitorowanej strefie w północnej
części obszaru monitoringu, po obu
stronach pasa technicznego w
siedlisku nadmorskiej wydmy szarej.
Egzemplarze roślin wegetatywnych
i generatywnych wystąpiły na
wszystkich stanowiskach.
50
do 100, roślin na
niektórych stanowiskach
mniej liczne, lub brak
osobników
Kod 2130 – nadmorskie
wydmy szare
populacja
generatywnych.
FV/
U2
OG
Takson nie występuje
-
-
-
-
9.
Wiciokrzew pomorski
Lonicera
periclymenum
OG
Bardzo
liczna
populacja
rozproszona w całej monitorowanej
strefie,
zarówno
osobników
młodych płożących się po podłożu
oraz dorodnych egzemplarzy roślin
pnących
się
po
podporach
różnych gatunków drzew.
10.
Bagno zwyczajne
Ledum palustre
OG
Takson nie występuje
11.
12.
Barwinek pospolity
Vinci minor
Tajęża jednostronna
Goodyera repens
Kruszczyk
13. rdzawoczerwony
Epipactis atrorubens
14.
Gnieźnik leśny
Neottia nidus-avis
44
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
Perz sitowaty
Elymus farctus
-
16.
Łoboda nadbrzeżna
Atriplex litoralis
-
Takson nie występuje
Kruszczyk
17. szerokolistny Epipactis
helleborine
OG
Dotychczas
gatunek
zarejestrowano i monitorowano na
4 stanowiska. W roku 2013 na
żadnym ze stanowisk rośliny nie
wykształciły pędów nadziemnych.
W roku 2013 takson pojawił się na
terenie na którym uprzednio nie
występował. Pojawianie się bądź
okresowy zanik roślin na niektórych
stanowiskach jest związany z
biologią gatunku.
około
5
ok.100
U1
-
-
-
-
Kod 2180 – lasy mieszane i
bory na wydmach
nadmorskich, nasadzenia
gospodarcze borów
15.
Takson dotychczas w obszarze I
monitoringu PLNG nie występował.
W
roku
2012
na
drodze
metaplantacji uformowano 2 płaty
gatunku
położone
w
strefie
monitoringu.
Kod 2110 – inicjalne
stadia nadmorskich
wydm białych,
.
xx/15
W roku
2013
brak
roślin na
4
XX/
stanowis
FV
kach. Na
stanowis
ku (5) 18
egz.
FV – stan właściwy; U1 – stan niezadowalający; U2 – stan zły
Na podstawie przeprowadzonego monitoringu określonych gatunków roślin w sezonie
wegetacyjnym w roku 2013 należy stwierdzić, że na obszarze „1” monitoringu PLNG:
 Zanik populacji torfowca frędzelkowatego Sphagnum fimbriatum jest wynikiem wysokiego
stanu wód, zatopienia jego siedliska oraz zmiany trofii w ekosystemie. Proces nie wynika z
realizacji budowy terminala, lecz jest konsekwencją ponadnormatywnych opadów
atmosferycznych w roku 2011. Torfowiec frędzelkowy to gatunek związany z formacjami
leśnymi i zaroślowymi, a nie siedlisk wodnych. Prawdopodobnie gatunek ten nie pojawi się
na stanowisku w najbliższym okresie czasu.
 Stan populacji paprotki zwyczajnej, barwinka pospolitego oraz wiciokrzewu pomorskiego
jest stabilny. W odniesieniu do tych taksonów obserwuje się poprawę stanu ich populacji.
 Fluktuacje w stanie populacji solanki kolczystej, pływacza zaniedbanego oraz obu
gatunków kruszczyków są konsekwencją warunków ekologicznych i wynikają przede
wszystkim z układu warunków meteorologicznych. Zarejestrowane stany mieszczą się w
pojawiających się w przyrodzie okresowych zmianach w lokalnych populacjach. Istotnym
czynnikiem był tu niedobór wody w fazie krytycznego rozwoju roślin, a na pogorszenie
stanu pływacza wpłynął zbyt wysoki jej poziom i jej termika.
45
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Tab. 13. Wyniki monitoringu oraz ocena stanowisk wybranych gatunków roślin na obszarze
„3”(III) i „4”(IV, referencyjnym) w okresie 01.10.2012 r. – 31.10.2013. r.
Gatunek
nazwa
polska
nazwa
łacińska
Nr
stanowiska
IV/Sk/1
III/Sk/1
Salsola kali
solanka kolczysta
III/Sk/2
III/Sk/3
III/Sk/4
III/Sk/5
III/Sk/6
IV/Ea/1
Epipactis atrorubens
kruszczyk rdzawoczerwony
IV/Ea/2
IV/Ea/3
IV/Ea/4
III/Ea/1
III/Ea/2
III/Ea/3
IV/Pv/1
Polyp
odium
vulgar
e
papro
tka
wycza
jna
III/Ea/4
IV/Pv/2
Siedlisko
Pow.
stanowiska
(m2)
Liczba
okazów
Ocena
stanu
gatunku
Ocena
stanu
siedliska
Inicjalne stadia
nadmorskich wydm
białych (2110)
Nadmorskie wydmy
białe (2120)
Inicjalne stadia
nadmorskich wydm
białych (2110)
Nadmorskie wydmy
białe (2120)
Inicjalne stadia
nadmorskich wydm
białych (2110)
Inicjalne stadia
nadmorskich wydm
białych (2110)
Inicjalne stadia
nadmorskich wydm
białych (2110)
Nadmorskie wydmy
szare (2130)
Nadmorskie wydmy
szare (2130)
Nadmorskie wydmy
szare (2130)
Nadmorskie wydmy
szare (2130)
Nadmorskie wydmy
szare (2130)
Nadmorskie wydmy
szare (2130)
Nadmorskie wydmy
szare (2130)
Nadmorskie wydmy
szare (2130)
Nadmorskie wydmy
szare (2130)
Nadmorskie wydmy
0 m2
zasypane
2
U1
U1
0 m2
zasypane
1m2
0
U2
U2
1
U2
U1
10 m2
8
FV
FV
60 m2
30
FV
FV
20 m2
11
FV
FV
35 m2
9
U2
U1
10 m2
25
FV
FV
10 m2
44
FV
U1
15 m2
31
U1
U1
60 m2
127
FV
FV
15 m2
35
FV
FV
10 m2
15
FV
FV
15 m2
28
FV
U1
3 m2
3
U1
U2
4 m2
120
FV
U1
4 m2
220
FV
U1
46
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
IV/Pv/3
III/Pv/1
III/Pv/2
III/Pv/3
III/Pv/4
III/Pv/5
III/Pv/6
IV/1
IIIA/1
IIIA/2
IIIA/3
Elymus farctus
perz sitowy
IIIA/4
IIIA/5
IIIA/6
IIIA/7
IIIA/8
IIIA/9
IIIB/1
szare (2130)
Nadmorskie wydmy
szare (2130)
Nadmorskie wydmy
szare (2130)
Nadmorskie wydmy
szare (2130)
Nadmorskie wydmy
szare (2130)
Nadmorskie wydmy
szare (2130)
Nadmorskie wydmy
szare (2130)
Nadmorskie wydmy
szare (2130)
Nadmorskie wydmy
białe(2120)
Inicjalne stadia
nadmorskich wydm
białych (2110)
Inicjalne stadia
nadmorskich wydm
białych (2110)
Inicjalne stadia
nadmorskich wydm
białych (2110)
Nadmorskie wydmy
białe (2120)
Inicjalne stadia
nadmorskich wydm
białych (2110)
Inicjalne stadia
nadmorskich wydm
białych (2110)
Inicjalne stadia
nadmorskich wydm
białych (2110)
Inicjalne stadia
nadmorskich wydm
białych (2110)
Inicjalne stadia
nadmorskich wydm
białych (2110)
Nadmorskie wydmy
4 m2
100
FV
FV
4 m2
250
FV
FV
4 m2
260
FV
FV
4 m2
220
FV
U1
4 m2
230
FV
U1
4 m2
200
FV
FV
4 m2
200
FV
U1
0 m2
zasypane
100 m2
0
U2
U2
300
U1
U1
15 m2
100
FV
U1
20 m2
380
FV
FV
15 m2
250
FV
FV
15 m2
200
U1
U1
18 m2
700
FV
FV
100 m2
2000
FV
FV
450 m2
1500
0
FV
FV
15 m2
50
FV
U1
15 m2
120
FV
U1
47
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
IIIB/2
IIIB/3
IIIB/4
IIIB/5
FV – stan właściwy
białe (2120)
Inicjalne stadia
nadmorskich wydm
białych (2110)
Nadmorskie wydmy
białe (2120)
Inicjalne stadia
nadmorskich wydm
białych (2110)
Nadmorskie wydmy
białe (2120)
U1 – stan niezadowalający
15 m2
200
FV
FV
15m2
150
FV
FV
50 m2
180
FV
FV
0
U2
U2
0m2
zniszczenie
stanowiska
U2 – stan zły
Na podstawie przeprowadzonego monitoringu określonych gatunków roślin w sezonie
wegetacyjnym w roku 2013 należy stwierdzić, że na obszarze „3” i „4” monitoringu PLNG na
obszarze „3” i „4” (referencyjnym) populacja żadnego gatunku nie uległa zniszczeniu w
wyniku procesu inwestycyjnego budowy Terminala LNG.
W porównaniu do wyników monitoringu wykonanego w 2012 roku, na obszarze „3”
odnotowano:
 stan populacji solanki kolczystej Salsola kali w 2013 roku podlegał dużym wahaniom.
Sumarycznie odnotowano mniej okazów niż w 2012 roku, podobnie jednak najliczniejsza
populacja występowała w zachodniej części obszaru „3”;
 stan populacji kruszczyka rdzawoczerwonego Epipactis atrorubens monitorowanych w
2013 roku na obu monitorowanych obszarach uległ poprawie, gdyż nastąpiło zwiększenie
liczby osobników na stanowiskach, poprawa ich kondycji zdrowotnej, a także poprawa
stanu siedlisk, na jakich gatunek ten
występował;

stan populacji paprotki zwyczajnej
Poplypodium vulgare w 2013 roku nie uległ
zmianie i był właściwy (FV). Natomiast na
obu monitorowanych obszarach poprawił
się stan siedliska na jakim występowała
monitorowana paprotka zwyczajna gdyż
usunięto
podrost
drzew
wierzby
wawrzynkowej i zalegający posusz;

ogólnie
stan
populacji
perzu
sitowego
Elymus
farctus
na
monitorowanym obszarze „3” i „4”
Fot. 18. Perzu sitowy Elymus fartus, gatunek monitorowany. Fot. Wojciech W.A. Kowalski.
(referencyjnym) uległ poprawie, zwłaszcza
w zachodniej części obszaru „3”. Zwiększyła się liczba osobników kwitnących i
48
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.

owocujących. Jedno stanowisko uległo zniszczeniu (III A/5) na skutek prac realizowanych
przez służby ochrony wybrzeża, a na jedynym monitorowanym stanowisku na obszarze „4”
nie odnowiła się populacja w naturalny sposób zasypana piaskiem w 2012 roku;
podobnie jak w roku 2010 oraz 2011 i 2012, w bieżącym okresie sprawozdawczym nie
odnotowano stanowisk łobody nadbrzeżnej Atriplex littoralis;

realizacja inwestycji wyraźnie ograniczyła w 2013
roku presję turystyczną, zmniejszyła penetrację,
wydeptywanie oraz użytkowanie rekreacyjne siedlisk
plażowych w sezonie turystycznym. Odbiło się to
korzystnie na stanie chronionych siedlisk przyrodniczych,
jak i monitorowanych gatunków roślin, zwłaszcza w
zachodniej części obszaru „3”.
Fot.19. Kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens – gatunek monitorowany.
Fot. Urszula Banaś Stankiewicz.
Fot. 20. Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare w siedlisku wydmy szarej
2130*, gatunek monitorowany.
49
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Ryc.10. Stanowiska monitoringu gatunków roślin na obszarze „1”.
Ryc.11. Stanowiska monitoringu gatunków roślin na obszarach „3” i „4”.
50
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
6. Monitoring grzybów i porostów
Monitoring grzybów i porostów na obszarze „1” w okresie sprawozdawczym wykonano
w oparciu o założenia metodyczne z uwzględnieniem wyników Postanowienia RDOŚ z dnia
6.06.2011r.
Informacja o przedmiocie monitoringu, metodyka badań
Na potrzeby monitoringu grzybów i porostów została uszczegółowiona przez
specjalistów wykonujących badania metodyka, która uwzględnia właściwości ich biologii.
Należy w tym miejscu dodać, że grzyby i porosty nie podlegają monitoringowi i raportowaniu
w związku z obszarami Natura 2000, ponieważ organizmy te nie zostały uwzględnione w
załącznikach do Dyrektywy Siedliskowej jako podlegające ochronie, lub których ochrona
wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony. Nie istnieje więc opracowana przez
GIOŚ metodyka, według której miałyby być one monitorowane. Stosowana dotychczas przez
specjalistów metodyka jest zgodna ze standardami zapisanymi w Postanowieniu RDOŚ z dnia
06.06.2011 r., tj:
 obserwacjami objęto wszystkie wyróżnione typy siedlisk przyrodniczych, tj. wydmy
białe, wydmy szare, bór sosnowy, ols, zarośla wierzbowe, las mieszany, mszar w
zagłębieniu międzywydmowym, murawy napiaskowe;
 badane są w przypadku grzybów wielkoowocnikowych:
- zasoby: skład gatunkowy, dla gatunków rzadkich i chronionych – liczba stanowisk,
liczba owocników, zajmowana przez nie powierzchnia;
- stan siedliska - obecność gatunków roślin, z którymi grzyby wykazują biologiczne
powiązanie;
- warunki ekologiczne, rodzaj podłoża, gatunki towarzyszące czynniki abiotyczne i
antropologiczne, inne informacje wg uznania
 w przypadku porostów badane są parametry:
- zasoby: rozmieszczenie gatunku, liczba stanowisk gatunków;
- obfitość występowania na pniu – wg. zmodyfikowanej skali ilościowości BRAUNBLANQUETA;
- stałość - według stopni stałości BRAUN-BLANQUETA;
- identyfikacja gatunków naziemnych i nadrzewnych;
- ponadto: wielkości i barwa plech, obecność lub brak organów rozmnażania,
zdrowotność.;
- warunki ekologiczne, w których rosną plechy, np. wysokość na pniu, ekspozycja;
- dokonuje się oceny uszkodzenia plech za pomocą wskaźnika ilustrującego stosunek
żywych komórek glonów do komórek obumarłych.
Monitoring porostów prowadzono na 19 stanowiskach w okresie od czerwca do
września w 7 terminach. Wykonano ponadto ocenę stopnia uszkodzenia komórek glonowych
51
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
porostu testowego Hypogymnia physodes – pustułki pęcherzykowatej pobranych do badań
jesienią 2012roku.
Fot. 21. Berłóweczka frędzelkowana Tulostoma fimbriatum. Fot. Stefan Friedrich
Porosty:
1. Płucnica islandzka
2. Płucnica darenkowa
3. Chrobotek leśny
4. Chrobotek najeżony
5. Chrobotek reniferowy
6. Płaskotka rozlana
7. Pawężnica psia
8. Pawężnica drobna
Dla grzybów w okresie od
11.11.2012 r. do 24.10.2013 r. wykonano
ok. 300 obserwacji na 92 powierzchniach
monitoringowych – stanowiskach.
Gatunki grzybów i porostów
podlegające
monitoringowi
według
Planu zadań ochronnych, to:
Grzyby:
1. Gwiazdosz kwiatuszkowaty Geastrum
floriforme
2. Gwiazdosz najmniejszy Geastrum
minimum
3. Berłóweczka frędzelkowana Tulostoma
fimbriatum
Cetraria islandica
Cetraria muricata
Cladonia arbuscula
Cladonia portentosa
Cladonia rangiferina
Parmeliopsis ambigua
Peltigera canina
Peltigera didactyla
Spośród stwierdzonych 49 gatunków porostów w latach 2010-2013, monitoringiem
objęto łącznie 15 gatunków porostów, w tym 9 gatunków chronionych, 1 zagrożony i 6
gatunków wskaźnikowych, występujących na 19 powierzchniach. Trzech gatunków porostów
spośród wskazanych do monitoringu nie stwierdzono.
Gatunki porostów monitorowane w 2013 roku - chronione, zagrożone, wskaźnikowe:
1. Cetraria aculeata
płucnica kolczasta/ ochrona częściowa
2. Chaenotheca ferruginea trzonecznica rdzawa/ gat. wskaźnikowy
3. Cladonia foliacea
chrobotek rosochaty/ gat. wskaźnikowy
4. Cladonia portentosa
chrobotek najeżony/ ochrona częściowa
5. Cladonia rangiferina
chrobotek reniferowy/ ochrona częściowa
6. Cladonia uncialis
chrobotek gwiazdkowaty/ gat. wskaźnikowy
7. Evernia prunastri
mąkla tarniowa/ gat. zagrożony, ochrona częściowa
8. Hypogymnia physodes
pustułka pęcherzykowata/ gat. wskaźnikowy
52
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
9. Parmelia sulcata tarczownica
bruzdkowana/ gat. wskaźnikowy
10. Parmeliopsis ambigua
płaskotka rozlana /ochrona ścisła
11. Peltigera canina
pawężnica psia/ ochrona ścisła
12. Peltigera didactyla
pawężnica drobna/ ochrona ścisła
13. Peltigera rufescens
pawężnica ruda/ ochrona ścisła
14. Unsea sp.
brodaczka/ ochrona ścisła
15. Xanthoria parietina
złotorost ścienny/ gat. wskaźnikowy
Wyniki badań
Rok 2013 jest czwartym sezonem obserwacji. Na podstawie przeprowadzonego
monitoringu obejmującego mikoflorę grzybów i porostów można stwierdzić:

W roku sprawozdawczym w całej strefie monitoringowej stwierdzono łącznie 151
gatunków grzybów wielkoowocnikowych, spośród których 13 gatunków to taksony
nowe, nienotowane w ubiegłych latach, a 69 gatunków to taksony notowane
rokrocznie w latach 2010-2013.

Łącznie w czasie trwania monitoringu (2010-2013) stwierdzono 248 gatunków, spośród
których tylko 142 było zanotowanych w badaniach mikologicznych w latach 2007-2008
wykonanych na potrzeby Raportu. Należy przypomnieć, że obszary badań w tych dwu
okresach pokrywają się tylko w niewielkim stopniu – to jest w pasie o szerokości 100 m na
zachód od granic obecnej inwestycji oraz na poboczach ul. Ku Morzu. Większa część
terenu badana do Raportu, została zajęta przez inwestycję i grzybnie występujących
tam gatunków grzybów uległy całkowitemu zniszczeniu.

90 gatunków obserwowanych w latach 2007-2008, w obecnie prowadzonym
monitoringu, nie udało się ponownie odnaleźć.

Różnice jakościowe i ilościowe mykobioty notowanej w kolejnych latach obecnego
monitoringu, są naturalne i nie można na razie wyciągać wniosku o szkodliwym
działaniu jakiegokolwiek czynnika.

Z gatunków monitorowanych, już trzeci rok nie stwierdzono kustrzebki piaskowej Peziza
ammophila (kategoria zagrożenia R).

Podczas tegorocznych badań stwierdzono wszystkie trzy gatunki, wytypowane na
podstawie badań przeprowadzonych w latach 2007-2008, do monitorowania i do
metaplantacji, tj: berłóweczkę frędzelkowaną Tulostoma fimbriatum, gwiazdosza
najmniejszego Geastrum minimum i gwiazdosza kwiatuszkowatego Geastrum floriforme.
Wykonano też obserwacje stanowisk wykonanej w 2012 r. metaplantacji wskazanych
gatunków. Nadal dobrze widoczne są stare, przesadzone tu w 2012 roku owocniki
pałeczki i gwiazdoszy, z których uwolniły się już wszystkie zarodniki. Nie zaobserwowano
młodych owocników przesadzonych gatunków grzybów.
W obrębie siedlisk Natura 2000 założono 33 powierzchnie, na których odnotowano od 0 do 34
taksonów, w tym:
53
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
inicjalne stadia nadmorskich wydm białych (2110) oraz wilgotne zagłębienia
międzywydmowe – nie stwierdzono żadnego gatunku;
 nadmorskie wydmy białe (2120)- 1-2 gatunków,
 nadmorskie wydmy szare (2130) - 5-28 gatunków,
 lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich (2190) - 8-30 gatunków ;
 antropogeniczne murawy napiaskowe - 14 gatunków.
W związku z wysokim poziomem wody i zalaniem powierzchni obserwacyjnych założonych w
olsie i zaroślach wierzbowych, nie przeprowadzono na nich obserwacji mikologicznych.

Na obszarze monitoringu stwierdzono występowanie 49 gatunków porostów, wobec 67
gatunków, zanotowanych w okresie przedinwestycyjnym. Mniejsza liczba gatunków wynika z
tego, że obszar monitoringu PLNG tylko w niewielkiej części pokrywa się z obszarem badanym
przed rozpoczęciem inwestycji i jest kilkakrotnie powierzchniowo mniejszy.
Występujące na badanym terenie porosty to gatunki pospolite i częste na obszarze całego
kraju; o szerokiej skali ekologicznej, dobrze znoszące silną antropopresję .
Najbogatsze w porosty są lasy i bory,
natomiast na wydmach białych oraz w
obrębie
wilgotnych
zagłębień
międzywydmowych
porostów
nie
stwierdzono;
Nie stwierdzono trzech gatunków (Cetraria
islandica,
Cetraria muricata i Cladonia
arbuscula) zaproponowanych w Planie
działań ochronnych do monitorowania.
Gatunki te będą nadal poszukiwane.
Fot 22. Pawężnica ruda Peltigera rufescens, gatunek monitorowany. Fot. Anetta
Wieczorek
Fot 23. Chrobotek rosochaty Cladonia foliacea., gatunek wskaźnikowy. Fot. Anetta Wieczorek
54
WYNIKI MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W ZAKRESIE BIOTYCZNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ INWESTYCJI p.n. „TERMINAL REGAZYFIKACYJNY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU”. Okres sprawozdawczy: 01.11.2012r. – 31.10.2013r
.
Ryc.12. Stanowiska monitoringu grzybów na obszarze „1”.
Ryc.13. Stanowiska monitoringu porostów na obszarze „1”.
55
Download