"Motyl" - Oświadczenie uczestnika programu o wyrażeniu zgody na

advertisement
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROGRAMU O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do programu: Programy profilaktyki selektywnej
przetwarzanie moich danych osobowych.
pt.
"Motyl" wyrażam zgodę na
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem zebranych danych osobowych jest Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci
Uzależnionych "Powrót z U" Oddział Wojewódzki w Częstochowie;
2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji ww. programu, ewaluacji,
kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach programu "Motyl";
3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu
udzielenia wsparcia, realizacji ww. programu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach programu
"Motyl";
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach Programu;
5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
…………………………… ………………………………….. ………………………………
miejscowość i data podpis uczestnika programu
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROGRAMU O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do programu: Programy profilaktyki selektywnej
przetwarzanie moich danych osobowych.
pt.
"Motyl" wyrażam zgodę na
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem zebranych danych osobowych jest Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci
Uzależnionych "Powrót z U" Oddział Wojewódzki w Częstochowie;
2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji ww. programu, ewaluacji,
kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach programu "Motyl";
3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu
udzielenia wsparcia, realizacji ww. programu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach programu
"Motyl";
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach Programu;
5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
…………………………… ………………………………….. ………………………………
miejscowość i data podpis uczestnika programu
Download