ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ

advertisement
ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do Projektu „Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej
Politechniki Wrocławskiej” UDA – POKL.04.01.01-00-137/09-00 realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki zlokalizowane w Warszawie (00-926) przy ulicy Wspólnej 2/4.
2) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia realizacji
projektu „Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej”
3) Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu
udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki
Wrocławskiej”, ewaluacji, monitoringu
i sprawozdawczości w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;
4) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
5) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Wrocław
MIEJSCOWOŚĆ
.....................................................
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards