UMOWA /wzór - Sąd Apelacyjny w Krakowie

advertisement
Załącznik nr 4 do SIWZ
ZP-272-08/13
Umowa Nr ( wzór )
Zawarta pomiędzy:
Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Krakowie 31-547, ul. Przy Rondzie 3, NIP
676-11-74-573, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Pana Wojciecha
Majora, Zastępcę Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie
a ………………………………….
NIP ……… zwaną/ym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez ....................
§1
Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo
zamówień publicznych” / tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. /.
§2
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remontowe roboty
budowlane pn.: Remont budynku przy ul. Mickiewicza 21 w Skawinie, zgodnie z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz
przedmiarem robót stanowiących załączniki nr 1,2 i 3 do umowy.
§3
1. Rozpoczęcie prac nastąpi w następnym dniu roboczym od przekazania miejsca prac, które
nastąpi w dniu podpisania umowy.
§4
Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace objęte niniejszą umową w terminie 45 dni kalendarzowych
od zawarcia umowy.
§5
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w formie ryczałtowej
w wysokości …………….. zł netto + należny podatek VAT (tj. ……….. zł), czyli łącznie
brutto
…………….zł
(słownie:
……………………………………………..zł).
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu umowy.
2. Wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,
w szczególności są to koszty związane z:
a) uzyskaniem atestów, certyfikatów i koniecznych dla realizacji postanowień umowy,
b) pracą sprzętu,
c) wynagrodzeniem pracowników,
d) zakupem i kosztami zakupu wszelkich materiałów, urządzeń i maszyn wraz z
ewentualnymi podatkami, opłatami celnymi i przewozowymi,
e) korzystaniem z punktów poboru wody i energii elektrycznej, rozliczanych ryczałtem
z Zamawiającym,
f) uprzątnięciem terenu robót po swoich pracach i utrzymaniem czystości w trakcie
realizacji prac,
g) obsługą gwarancyjną,
h) ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem umowy na łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż kwota
brutto określona w § 5 ust 1 na jedno i wszystkie zdarzenia, przez cały okres realizacji
umowy,
i) magazynowaniem materiałów i urządzeń,
1
Załącznik nr 4 do SIWZ
ZP-272-08/13
j) wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
k) zapewnieniem przestrzegania warunków BHP i p.poż. w czasie wykonywania
przedmiotu umowy.
3. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia
Zamawiającemu oryginału polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa
w ust. 2 pkt h), łącznie z dowodem jej opłacenia na cały okres trwania umowy, oraz do
zdeponowania u Zamawiającego kopi polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Polisa winna być aktualna przez cały okres realizacji umowy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, obejmuje ponadto wszelkie ryzyko i
odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych
z realizacją robót określonych w niniejszej umowie.
§6
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie 30 dni od doręczenia przez
Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, sporządzanej na podstawie protokołu
odbioru końcowego bez zastrzeżeń, potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy.
3. W przypadku wykonywania robót z udziałem podwykonawców, bieg terminu wypłaty
wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1, nie rozpocznie się do czasu dostarczenia dowodów
zapłaty podwykonawcom za:
- wszystkie roboty zrealizowane przez podwykonawców w przypadku faktury końcowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do momentu
potwierdzenia przez podwykonawców otrzymania wynagrodzenia.
4. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.
5. Za opóźnienie w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§7
1. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca będzie
zgłaszał pisemnie właściwym przedstawicielom Zamawiającego. Przedstawiciele
Zamawiającego mają obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni od
zawiadomienia.
2. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru
końcowego.
3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonany w całości
przedmiot umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i udostępnienia Zamawiającemu na dzień
odbioru końcowego wszystkich wymaganych prawem oraz przez Zamawiającego
dokumentów, tj. świadectw, certyfikatów, wyników prób, deklaracji zgodności, zaświadczeń
właściwych jednostek i organów, protokołów odbiorów technicznych, dokumentacji
powykonawczej przedmiotu umowy.
5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 3 dni od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę,
zawiadamiając go o tym. Zamawiający powoła komisję odbiorową z udziałem wszystkich
zainteresowanych stron.
6. Czynności odbioru końcowego zakończą się najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, licząc od
daty jego rozpoczęcia.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
2
Załącznik nr 4 do SIWZ
ZP-272-08/13
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu
umowy do czasu usunięcia wad, które powinny być usunięte w terminie do 7 dni od ich
wykrycia.
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.
8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad
stwierdzonych przy odbiorze, jeżeli te terminy będą inne niż określone
w ust. 7, przy czym do czasu usunięcia wad, które musi być stwierdzone przez
Zamawiającego pisemnie, protokół odbioru, w którym wyznaczono terminy usunięcia wad,
nie jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury, o której mowa w § 6 ust. 1.
Protokół odbioru końcowego, tzn. protokół potwierdzający wykonanie robót bez wad, jest
podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.
9. Po protokolarnym stwierdzeniu braku wad lub usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym, rozpoczyna swój bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 70% złożonego zabezpieczenia.
§8
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów nowych – nieużywanych. Materiały,
które zostaną zastosowane do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać ściśle co
do jakości wymogom wyrobów określonych przez Zamawiającego, muszą posiadać
stosowne atesty i aprobaty techniczne. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego
wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodności i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały pod rygorem odmowy dokonania
przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę.
2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do
wskazanych materiałów, certyfikat zgodności właściwości z określonymi w projekcie.
3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały
wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości wykonanych prac, a także do
sprawdzenia ilości zużytych materiałów.
4. Badania, o których mowa w ust.3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny
koszt.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwą jakość prac wykonanych w ramach
niniejszej umowy.
§ 9
Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, a w szczególności do:
- wskazania punktów poboru wody i energii elektrycznej,
- zapewnienia nadzoru inwestorskiego na czas realizacji prac.
§ 10
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia prac, oraz że warunki
prowadzenia prac są mu znane.
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że prace prowadzone będą w obiekcie czynnym, w
3
Załącznik nr 4 do SIWZ
ZP-272-08/13
sposób umożliwiający pracę Sądu. Czynności powodujące utrudnienia w pracy Sądu będą
wykonywane po godz. 15.00 i w soboty.
3. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prace w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu
ludzi przebywających w otoczeniu.
4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa, a także, że będą one wyposażone w kaski, ubrania ochronne oraz konieczne
narzędzia.
5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,
- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,
- przeszkolenie stanowiskowe.
§ 11
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał
wykonawczy, zapewniające wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie
z przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką
zawodową oraz postanowieniami umowy.
§ 12
1. Od dnia protokolarnego przekazania miejsca prac, Wykonawca odpowiada za organizację
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku,
usuwanie wszelkich śmieci odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez
Wykonawcę materiałach.
2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować miejsce prac przez cały okres
realizacji przedmiotu umowy.
3. W czasie realizacji prac Wykonawca będzie, własnym staraniem i na własny koszt,
utrzymywał miejsce prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał i
składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz
niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
4. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce prac i
przekazać go Zamawiającemu.
5. W przypadku niedochowania obowiązków opisanych w ust.1 do 3 prace porządkowe
wykona Zamawiający i obciąży Wykonawcę kosztami, a należność potrąci z faktury
wystawionej za przedmiot umowy.
§ 13
1. Od dnia protokolarnego przekazania miejsca prac Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.
2. W przypadku otrzymania udokumentowanego zawiadomienia o wyrządzeniu przez
Wykonawcę szkody na osobie i w mieniu osób trzecich Zamawiający jest uprawniony do
wstrzymania zapłaty wynagrodzenia w wysokości równej szkodzie do czasu przedstawienia
przez Wykonawcę oświadczenia poszkodowanego o naprawieniu szkody.
3. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na miejscu prac, a także
zapewnić wymagane przepisami warunki bezpieczeństwa.
§14
W przypadku gdyby Wykonawca realizował prace objęte niniejszą umową bez należytej
staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami,
zasadami BHP, harmonogramem prac lub sprzecznie z umową, Zamawiający ma prawo:
4
Załącznik nr 4 do SIWZ
ZP-272-08/13
- nakazać Wykonawcy zaprzestania wykonywania prac, odsunięcia od pracy wskazanych
pracowników Wykonawcy lub podwykonawców,
- powierzyć poprawienie lub wykonanie prac objętych umową innym podmiotom na koszt
Wykonawcy,
- odstąpić od umowy,
- potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody.
§15
Zgodnie z art.208 Kodeksu Pracy strony zobowiązują się do współpracy w zakresie
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. Zamawiający wyznaczy
koordynatora, o którym mowa w w/w artykule. Zamawiający w formie protokołu przekaże
Wykonawcy informacje, o których mowa w art.207¹ Kodeksu Pracy.
§ 16
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
- opóźnienia w wykonaniu umowy, w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto określonego w § 5
ust.1 za każdy dzień opóźnienia,
- opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 za
każdy dzień opóźnienia,
- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w
wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo kompensaty kar umownych oraz innych należności z kwotą
wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy. Przed
dokonaniem kompensaty
Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar
umownych lub innych należności, a następnie wystawi i przekaże Wykonawcy notę obciążeniową.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia w uzgodnionym terminie
realizacji robót, powstałych z winy Zamawiającego.
4. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach
ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.
5. Kary umowne są wymagalne niezależnie od wysokości poniesionej szkody i zawinienia
strony obowiązanej do zapłaty kary.
§ 17
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi.*
2. Na warunkach określonych w niniejszej umowie dopuszcza się wykonanie następujących
robót: ……(określić)………………………………………………………………… przy
pomocy podwykonawców.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, mają zastosowanie przepisy art. 6471. k.c.
4. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić:
a) aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w
podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w
niniejszej umowie,
b) ustalenie takiego okresu odpowiedzialności za wady, który nie będzie krótszy od
przewidzianego niniejszą umową okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec
Zamawiającego,
c) obowiązek podwykonawców dostarczania Zamawiającemu na jego żądanie i w określonym
przez niego terminie potwierdzeń terminowego otrzymania wynagrodzenia za roboty objęte
umową zawartą pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą w ramach realizacji niniejszej umowy.
5. W przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców, za ich działania lub brak
5
Załącznik nr 4 do SIWZ
ZP-272-08/13
działań Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.
§ 18
1. Upoważnionym przedstawicielem do działania w imieniu Wykonawcy jest .........................
2. Upoważnionymi przedstawicielami do działania w imieniu Zamawiającego przy realizacji
niniejszej umowy są: ……………………………………..
3.Upoważnienie nie obejmuje uprawnień wymaganych w § 25 umowy.
§ 19
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi do Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, tj. kwotę ………… zł w formie
………...............................................................................................................…..
2. Zabezpieczenie zwrócone będzie Wykonawcy w sposób następujący:
a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi.
§ 20
W stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu prac objętych
niniejszą umową Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wglądu, przed dopuszczeniem
pracowników do pracy, zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
§ 21
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy objęty niniejszą umową na okres 3 lat.
2. Okres gwarancji, o której mowa w ust. 1, liczony będzie od daty odbioru końcowego.
§ 22
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od
powzięcia informacji o zaistnieniu, następujących przypadków:
a) wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne, postępowanie
naprawcze, postępowanie upadłościowe Wykonawcy,
b) majątek wykonawcy zostanie zajęty przez uprawnione organy,
c) Wykonawca nie rozpoczął prac w ciągu 14 dni od dnia przekazania miejsca prac lub
przerwał realizację robót, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, bez uzasadnionych przyczyn
mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; odstąpienie od umowy może nastąpić
wówczas po upływie 7 dni od dnia wezwania do rozpoczęcia lub kontynuacji prac,
d) Wykonawca nie zapewnia właściwej jakości robót.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, kiedy kary
umowne wyniosą 30% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1
3. W wypadku odstąpienia od umowy:
a) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień
odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, której działanie lub zaniechanie legło u podstaw odstąpienia od umowy,
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnie od niego,
d) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających w terminie 14 dni.
6
Załącznik nr 4 do SIWZ
ZP-272-08/13
4. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
zawierać uzasadnienie.
6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru prac przerwanych,
b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
c) odkupienia materiałów, urządzeń, konstrukcji zakupionych na potrzeby wykonania
przedmiotu umowy w rozmiarze koniecznym do wykonania robót przewidzianych w
harmonogramie na jeden miesiąc od dnia odstąpienia od umowy.
d) przejęcia miejsca prac od wykonawcy pod swój dozór.
§ 23
Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem
skutecznego przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 24
W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”
/ tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm./.
§ 25
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z wyjątkiem danych adresowych stron, mogą być
dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami
upoważnionych przedstawicieli stron.
§ 26
Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 27
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
Załączniki:
1- dokumentacja projektowa
2- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
3- przedmiar robót
4- zabezpieczenie należytego wykonania umowy
*Uwaga:
W przypadku, o którym mowa w § 17 ust.1, nie mają zastosowania: § 17 ust.2-5 oraz § 6 ust.3.
7
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards