Odpowiedzi na pytania wykonawcy - Wojewódzki Fundusz Ochrony

advertisement
Pytania i odpowiedzi do postępowania pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w okresie 24
miesięcy” z dn. 29.04.2016 r.
Zapytanie nr 1:
„Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy. Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia
podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i
dokumenty z jednostek objętych postępowaniem w wersji elektronicznej (Word, Excel).
Wykonawca będzie potrzebował następujących:
a) danych:
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru - (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy
b) dokumentów:
- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży
energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego”
Odpowiedź:
Powyższe dane są w posiadaniu obecnego Wykonawcy, tj. Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie. W przypadku zmiany sprzedawcy Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie
niezbędne informacje i dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany.
Zapytanie nr 2:
„Dotyczy obecnie obowiązujących umów/ofert promocyjnych. Czy Zamawiający do
obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie przyjął ani ofert promocyjnych ani lojalizacyjnych do obecnie obowiązującej
umowy.
Zapytanie nr 3:
„Dotyczy terminu realizacji zamówienia. Zgodnie z pkt. 4. 9) Załącznika nr 2 do zapytania
ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający wymaga rozpoczęcia dostawy
energii elektrycznej od dnia rozwiązania dotychczasowej umowy kompleksowej. Przy umowie
zawartej na czas określony tj. do dnia 31.05.2016r. rozpoczęcie sprzedaży w ramach
niniejszego postępowania powinno nastąpić od dnia 01.06.2016r. Wykonawca pragnie
zauważyć, że zachowanie wskazanego terminu jest w praktyce niemożliwe dla każdego z
Wykonawców.
Proces zawierania umów o świadczenie usług dystrybucyjnych warunkujących rozdzielenie
sprzedaży energii elektrycznej od jej dystrybucji dla punktów poboru Zamawiającego zgodnie
z przyjętą procedurą trwa ok 45 dni. Ponadto zgodnie z procedurą zmiany sprzedawcy
określoną w IRiESD Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgłoszenie umowy sprzedaży energii
elektrycznej musi nastąpić na minimum 21 dni przed rozpoczęciem sprzedaży energii
elektrycznej.
Wnosimy tym samym o zmianę terminu realizacji zamówienia, przez 24 miesiące od dnia
01.08.2016r. do dnia 31.07.2018r. Brak wprowadzenia wnioskowanej zmiany uniemożliwi
udział Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wskazał konkretnej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia. Zgodnie z pkt. 4
ppkt 9 dostawa energii elektrycznej nastąpi „od dnia skutecznego rozwiązania dotychczasowej
umowy kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz po podpisaniu przez
Zamawiającego nowej umowy”. Do czasu rozpoczęcia dostaw w ramach „przyszłej” umowy
dostawy energii będą realizowane przez sprzedawcę rezerwowego lub w inny dopuszczalny
sposób.
Zapytanie nr 4:
„Dotyczy pkt. 4. 3) załącznika nr 2 do zapytania ofertowego „Opis przedmiotu
zamówienia”. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu na
następujący: „płatność nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury przez
Wykonawcę.” Uzależnienie terminu płatności od daty doręczenia faktury będzie rodziło wiele
trudności w rozliczeniach, ponieważ Wykonawca nie będzie posiadał informacji o tym, kiedy
Zamawiający otrzymał fakturę a co za tym idzie nie będzie mógł określić poprawnie terminu
płatności. Ponadto systemy bilingowe automatycznie określają termin płatności od daty
wystawienia faktury.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dostrzega konieczności modyfikacji ww. treści. Ustawa z dnia 8 marca 2013
r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych określa zdarzenie doręczenia faktury lub
rachunku, a nie „wystawienia” jako części jednej z przesłanek do żądania odsetek za
opóźnienie w zapłacie. Ponadto określenie terminu zapłaty wg pytania mogłoby doprowadzić
w skrajnych przypadkach do sytuacji doręczenia faktury po terminie płatności.
Zapytanie nr 5:
„Dotyczy pkt. 4. 2) oraz 4. 4) załącznika nr 2 do zapytania ofertowego „Opis przedmiotu
zamówienia”. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowych zapisów na
następujące:
„wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie na podstawie faktycznie zużytej energii i ceny
jednostkowej w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w
okresach rozliczeniowych zgodnych z okresami rozliczeniowymi OSD.”
„ilość zużytej energii w poszczególnych okresach rozliczeniowych zgodnych z okresami
rozliczeniowymi OSD ustalana będzie dla każdego punktu poboru na podstawie danych
pomiarowo-rozliczeniowych otrzymanych od OSD;”
W sytuacji, gdy okres rozliczeniowy OSD jest inny niż dwumiesięczny będzie to prowadziło
do konieczności wystawiania faktur z szacunkowym zużyciem energii elektrycznej i
późniejszym korygowaniu faktur po otrzymaniu danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.
Wykonawca wystawia faktury VAT za sprzedaż energii elektrycznej na podstawie danych
pomiarowo-rozliczeniowych otrzymywanych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Jednocześnie informujemy, że Wykonawca nie ma dostępu do wskazań układu pomiaroworozliczeniowego.”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia „Opis przedmiotu zamówienia”:
w pkt. 4 ppkt 2:
jest: „wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie na podstawie faktycznie zużytej energii
i ceny jednostkowej w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym w dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych”
powinno być: „wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie na podstawie faktycznie zużytej
energii i ceny jednostkowej w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym w okresach rozliczeniowych zgodnych z okresami rozliczeniowymi OSD”
w pkt. 4 ppkt 4:
jest: „ilość zużytej energii w poszczególnych dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych
ustalana będzie dla każdego punktu poboru na podstawie wskazań zainstalowanych
urządzeń pomiarowych”
powinno być: „ilość zużytej energii w poszczególnych okresach rozliczeniowych zgodnych
z okresami rozliczeniowymi OSD ustalana będzie dla każdego punktu poboru na podstawie
danych po-miarowo-rozliczeniowych otrzymanych od OSD”
Zapytanie nr 6:
„Dotyczy pkt. 4. 5) załącznika nr 2 do zapytania ofertowego „Opis przedmiotu
zamówienia” oraz pkt. 3. 3) załącznika nr 1 do zapytania ofertowego „Formularz
ofertowy”.. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej netto/brutto w sytuacji
ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego lub podatku VAT?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen jednostkowych netto. W okresie trwania umowy
dopuszczalna jest zmiana cen jednostkowych brutto tylko w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku akcyzowego lub podatku VAT.
Zapytanie nr 7:
„Dotyczy pkt. 4. 9) załącznika nr 2 do zapytania ofertowego „Opis przedmiotu
zamówienia”. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu na
następujący:
„rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż z dniem skutecznego
rozwiązania aktualnie obowiązujących umów, zawarciu umowy o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany
sprzedawcy.”
W zapisie proponowanym przez Zamawiającego brak uwarunkowania rozpoczęcia sprzedaży
energii elektrycznej od zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucyjnych oraz
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt. 4 ppkt 9:
jest: „rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej nastąpi od dnia skutecznego rozwiązania
dotychczasowej umowy kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz po
podpisaniu przez Zamawiającego nowej umowy”;
powinno być: „rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż z dniem
skutecznego rozwiązania aktualnie obowiązujących umów, zawarciu umowy o świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany
sprzedawcy”.
Zapytanie nr 8:
„Dotyczy pkt. 3. 3) załącznika nr 1 do zapytania ofertowego „Formularz ofertowy”. Czy
Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?”
Odpowiedź:
Pytanie Zamawiającego dotyczy ppkt. 6 a nie 3. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy
drogą korespondencyjną.
Zapytanie nr 9:
„Dotyczy wzoru pełnomocnictwa: Wykonawca pragnie zauważyć, iż do zapytania
ofertowego nie został dołączony wzór pełnomocnictwa. Wnosimy tym samym o akceptację
wzoru proponowanego przez Wykonawcę:
Z dniem________
udzielam pełnomocnictwa
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
do dokonania następujących czynności w imieniu i na rzecz Klienta (dalej: „Mocodawca”):
1.
złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i
świadczenie usług dystrybucji lub umowy sprzedaży energii elektrycznej lub złożenia oświadczenie
o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej,
2.
doprowadzenia do podpisania z właściwym Operatorem
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
3.
zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji zawartej pomiędzy Mocodawcą,
a Pełnomocnikiem umowy sprzedaży energii elektrycznej lub jej kontynuacji,
4.
reprezentowania
przed
właściwym
Operatorem
w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy,
5.
dokonania wszelkich innych czynności, w tym składania oświadczeń woli i wiedzy, związanych z czynnościami, o
których mowa w punktach 1-4 powyżej.
Systemu
Systemu
Dystrybucyjnego
(OSD)
Dystrybucyjnego
umowy
(OSD),
Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw.
Niniejsze pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane w drodze pisemnego zawiadomienia przesłanego przez
Mocodawcę na adres Pełnomocnika.”
Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje powyższy wzór pełnomocnictwa.
Download