Pełnosprawny Student VI Kraków, 23 października 2012 r. PRAWO

advertisement
Pełnosprawny Student VI
Kraków, 23 października 2012 r.
Gwarancje praw studentów
z niepełnosprawnościami
w świetle obowiązujących
przepisów prawa
Anna Błaszczak
Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa
Konstytucyjnego i Międzynarodowego
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Pełnosprawny Student VI
Kraków, 23 października 2012 r.
KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pełnosprawny Student VI
Kraków, 23 października 2012 r.
Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo
do równego traktowania przez władze publiczne.
Nikt nie może być dyskryminowany w życiu
politycznym, społecznym lub gospodarczym
z jakiejkolwiek przyczyny.
art. 32 Konstytucji
Pełnosprawny Student VI
Kraków, 23 października 2012 r.
Osobom niepełnosprawnym władze publiczne
udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy
w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do
pracy oraz komunikacji.
art. 69 Konstytucji
Pełnosprawny Student VI
Kraków, 23 października 2012 r.
Władze publiczne zapewniają obywatelom
powszechny i równy dostęp do wykształcenia.
art. 70 ust. 4 Konstytucji
Pełnosprawny Student VI
Kraków, 23 października 2012 r.
KONWENCJA
O PRAWACH OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Pełnosprawny Student VI
Kraków, 23 października 2012 r.
Państwa – Strony zagwarantują osobom
niepełnosprawnym dostęp do szkolnictwa
wyższego, zawodowego, edukacji dorosłych
i kształcenia ustawicznego bez dyskryminacji i na
równych zasadach z innymi obywatelami. W tym celu,
Państwa – Strony zagwarantują racjonalne
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
art. 24 ust. 4 Konwencji
Pełnosprawny Student VI
Kraków, 23 października 2012 r.
OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA
Do osób niepełnosprawnych zaliczają się osoby,
z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,
umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która
w interakcji z różnymi barierami może ograniczać
ich pełne i efektywne uczestnictwo w życiu
społecznym na równych zasadach z innymi
obywatelami.
art. 1 Konwencji
Pełnosprawny Student VI
Kraków, 23 października 2012 r.
DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Wszelkie formy różnicowania, wykluczania lub ograniczania ze względu
na niepełnosprawność, których celem lub wynikiem jest utrudnienie lub
uniemożliwienie uznania, korzystania lub egzekwowania wszelkich praw
człowieka i fundamentalnych swobód, na równych zasadach z innymi
obywatelami, w sferze politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturowej,
obywatelskiej i innej. Definicja ta obejmuje także odmowę racjonalnego
dostosowania środowiska do szczególnych potrzeb osób
niepełnosprawnych.
art. 2 Konwencji
Pełnosprawny Student VI
Kraków, 23 października 2012 r.
RACJONALNE DOSTOSOWANIE
Konieczne i stosowne modyfikacje i adaptacje niepociągające
za sobą nieproporcjonalnych i niepotrzebnych utrudnień,
które to modyfikacje i adaptacje są niezbędne w określonych
przypadkach dla zapewnienia osobom niepełnosprawnym
możliwości egzekwowania i korzystania z wszystkich praw
człowieka i fundamentalnych swobód.
art. 2 Konwencji
Pełnosprawny Student VI
Kraków, 23 października 2012 r.
USTAWA O WDROŻENIU
NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW UE
W ZAKRESIE RÓWNEGO
TRAKTOWANIA
Pełnosprawny Student VI
Kraków, 23 października 2012 r.
DYSKRYMINACJA BEZPOŚREDNIA
Sytuacja, w której osoba fizyczna ze względu na płeć, rasę,
pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie,
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację
seksualną jest traktowana mniej korzystnie niż jest, była lub
byłaby traktowana inna osoba w porównywalnej sytuacji.
art. 3 pkt 1 ustawy o równym traktowaniu
Pełnosprawny Student VI
Kraków, 23 października 2012 r.
DYSKRYMINACJA POŚREDNIA
Sytuacja, w której dla osoby fizycznej ze względu na płeć, rasę, pochodzenie
etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność,
wiek lub orientację seksualną na skutek pozornie neutralnego
postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania
występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje lub szczególnie
niekorzystna dla niej sytuacja, chyba że postanowienie, kryterium lub
działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel,
który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe
i konieczne.
art. 3 pkt 2 ustawy o równym traktowaniu
Pełnosprawny Student VI
Kraków, 23 października 2012 r.
DYSKRYMINACJA POŚREDNIA c.d.
Do dyskryminacji dochodzi nie tylko, gdy brakuje obiektywnego uzasadnienia
różnicy traktowania osób będących w takiej samej sytuacji, ale także wtedy
gdy pozornie neutralne warunki, kryteria lub praktyki, stosowane są na
równi wobec wszystkich, lecz
w sposób szczególny dotykają pewną grupę społeczną.
 wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2011r.
sygn. akt I ACa 300/11
Pełnosprawny Student VI
Kraków, 23 października 2012 r.
DYSKRYMINACJA POZYTYWNA
- wyrównywanie szans
Nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania podejmowanie działań
służących zapobieganiu nierównemu traktowaniu lub wyrównywaniu
niedogodności związanych z nierównym traktowaniem, u podstaw
których leży jedna lub kilka przesłanek dyskryminacyjnych.
art. 11 ustawy o równym traktowaniu
Pełnosprawny Student VI
Kraków, 23 października 2012 r.
PRAWO
O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
Pełnosprawny Student VI
Kraków, 23 października 2012 r.
Podstawowymi zadaniami uczelni są (…):
9) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do
pełnego udziału w procesie kształcenia
i w badaniach naukowych.
art. 13 pkt 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Pełnosprawny Student VI
Kraków, 23 października 2012 r.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi,
w drodze rozporządzenia, warunki, jakim muszą odpowiadać
postanowienia
regulaminu
studiów
w
uczelniach,
uwzględniając:
właściwej
6)
warunki
z
uwzględnieniem
realizacji
procesu
szczególnych
dydaktycznego,
potrzeb
studentów
będących osobami niepełnosprawnymi
art. 162 pkt 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Pełnosprawny Student VI
Kraków, 23 października 2012 r.
Warunki i tryb rekrutacji w przypadku egzaminów wstępnych
(…) powinny uwzględniać szczególne potrzeby kandydatów
na studia, będących osobami niepełnosprawnymi.
art. 169 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Dziękuję za uwagę
Anna Błaszczak
Zastępca Dyrektora
Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
tel. 22 55 17 938
e-mail: [email protected]
Konferencja pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP,
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
oraz Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, Gminy
Miejskiej Kraków oraz PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.
Patroni honorowi:
Partner:
Patroni medialni:
RMF MAXXX
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards