Kartę profilaktycznego badania lekarskiego ucznia

advertisement
Program
przeciwdziałania wadom postawy ciała
u dzieci i młodzieży
w województwie opolskim
Wojewoda Opolski
Koordynator:
Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego
Partnerzy:
Opolskie Kuratorium Oświaty
Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia
Politechnika Opolska – Instytut Fizjoterapii
Procedura badań
profilaktycznych ucznia
1.






Testy przesiewowe wykonywane przez pielęgniarkę
środowiskową środowiska nauczania i wychowania
– terminy:
klasa I szkoły podstawowej – 7 lat
klasa III szkoły podstawowej – 10 lat
klasa V szkoły podstawowej – 12 lat
klasa I gimnazjum – 13 lat
klasa I szkoły ponadgimnazjalnej – 16 lat
klasa ostatnia szkoły ponadgimnazjalnej (do ukończenia
19 roku życia)
Procedura badań
profilaktycznych ucznia
2.






Profilaktyczne badania lekarskie wykonywane przez
lekarza poz:
klasa I szkoły podstawowej – 7 lat – w obecności
rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych
klasa III szkoły podstawowej – 10 lat – w obecności
rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych
klasa V szkoły podstawowej – 12 lat – postępowanie
poprzesiewowe uczniów z dodatnim wynikiem testu
klasa I gimnazjum – 13 lat – w obecności rodziców,
opiekunów prawnych lub faktycznych
klasa I szkoły ponadgimnazjalnej – 16 lat
klasa ostatnia szkoły ponadgimnazjalnej
(do ukończenia 19 roku życia)
Procedura
przeciwdziałania wadom postawy ciała
u dzieci i młodzieży












Krok I – Spotkanie informacyjne z rodzicami na początku roku szkolnego
z udziałem pielęgniarki medycyny szkolnej.
Krok II – Przygotowanie do badań przesiewowych.
Krok III – Badania przesiewowe wykonywane przez pielęgniarkę medycyny szkolnej.
Krok IV – Pielęgniarka lub wychowawca dostarcza rodzicom Karty profilaktycznego
badania lekarskiego ucznia wraz z Opisem zaburzeń postawy ciała
Krok V – Zadanie rodziców
Krok VI – Profilaktyczne badanie lekarskie dziecka w obecności rodziców.
Krok VII – Zwrot Karty do pielęgniarki szkolnej
Krok VIII – Postępowanie pielęgniarki po zakończonym profilaktycznym badaniu
ucznia
Krok IX – Opracowanie przez dyrekcję działań na rzecz przeciwdziałania wadom
postawy ciała u uczniów, zbudowanie wyznaczonych grup interwencyjnych oraz zajęć
wf z uwzględnieniem zasad kwalifikacji lekarskiej do zajęć wf.
Krok X – Uruchomienie grup interwencyjnych.
Krok XI – Ocena skuteczności interwencji.
Krok XII – Pielęgniarka sporządza informację dotyczącą problemów zdrowotnych
uczniów zgodnie z opracowanym formularzem sprawozdawczym i przesyła do
Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego razem ze sprawozdaniem MZ 06.
Krok I
Spotkanie informacyjne z rodzicami na początku roku
szkolnego z udziałem pielęgniarki medycyny szkolnej.
Zakres informacji przekazanych rodzicom:

Omówienie problemu wad postawy ciała występujących u dzieci
i młodzieży oraz uświadomienie wagi problemu i okoliczności
sprzyjających powstawaniu zaburzeń w postawie ciała – informacja
o programie i rozdanie materiałów informacyjnych.

Uświadomienie rodzicom, że ich rolą, biorąc pod uwagę dobro dziecka,
jest dokładne informowanie pielęgniarki i wychowawcy klasy o stanie
zdrowia dziecka, o problemach zdrowotnych w rodzinie.

Poinformowanie rodziców o zakresie i terminach badań przesiewowych
wykonywanych przez pielęgniarkę szkolną u uczniów oraz zwrócenie
uwagi na konieczność dokładnego i skrupulatnego wypełniania Karty
profilaktycznego badania lekarskiego dziecka w części
przeznaczonej dla rodziców.

Uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających z pochopnie
wystawianych zwolnień dziecka z zajęć wychowania fizycznego.

Zebranie od rodziców informacji dotyczącej: telefonu kontaktowego,
PESEL dziecka, zgody rodzica na działania związane z objęciem dziecka
programem opieki profilaktycznej w zakresie wad postawy ciała.
Krok II
Przygotowanie do badań przesiewowych.



Pielęgniarka przygotowuje dokumentację medyczną ucznia.
Przekazuje Kartę profilaktycznego badania lekarskiego
ucznia wychowawcy klasy, w której przeprowadza się testy
przesiewowe.
Wychowawca wypełnia Kartę w części przeznaczonej dla niego
i oddaje pielęgniarce.
Krok III
Badania przesiewowe wykonywane przez pielęgniarkę
medycyny szkolnej.



Pielęgniarka wykonuje testy przesiewowe u uczniów zgodnie ze
Standardami i metodyką pracy pielęgniarki szkolnej,
między innymi wykrywa zaburzenia w zakresie układu ruchu, tj.:
boczne skrzywienie kręgosłupa,
nadmierna kifoza piersiowa,
koślawość kolan i podudzi
stopy płasko-koślawe.
Wpisuje wyniki testów do Karty profilaktycznego badania
lekarskiego ucznia.
Do Karty dziecka, u którego pielęgniarka wykryła zaburzenie
w postawie ciała, dołącza dodatkową dokumentację Opis
zaburzeń postawy ciała.
Krok IV
Pielęgniarka lub wychowawca dostarcza rodzicom Karty
profilaktycznego badania lekarskiego ucznia wraz
z Opisem zaburzeń postawy ciała


Pielęgniarka osobiście lub poprzez wychowawcę dostarcza rodzicom Karty
wraz z Opisem zaburzeń postawy ciała na spotkaniu zorganizowanym
wspólnie z wychowawcą klasy lub poprzez dziecko.
Pielęgniarka informuje rodziców o:
sposobie wypełnienia przez nich Karty oraz o obowiązku rodziców,
wynikającym z ich odpowiedzialności za dziecko, dotyczącym wizyty
z dzieckiem u lekarza poz, który wykona u dziecka profilaktyczne badanie
lekarskie a wyniki wpisze w odpowiednie miejsce w Karcie.
terminie wykonania ww. badania i obowiązku oddania pielęgniarce w pełni
wypełnionej Karty.
problemie zdrowotnym dziecka i dalszym postępowaniu w tym zakresie
- w indywidualnych rozmowach.
Krok V
Zadanie rodziców



Rodzice uzupełniają Kartę profilaktycznego badania
lekarskiego ucznia w miejscu dla nich przeznaczonym.
Rodzice udają się do swojego lekarza poz, w terminie
zaleconym przez pielęgniarkę szkolną.
Rodzice przekazują lekarzowi Kartę wraz z Opisem.
Krok VI
Profilaktyczne badanie lekarskie dziecka
w obecności rodziców.
 Lekarz po zbadaniu dziecka diagnozuje problemy zdrowotne.
 Informuje rodziców o problemach zdrowotnych dziecka, określa dalsze
postępowanie dla dziecka, uświadamia rodziców o potrzebie wspólnego
zaangażowania się w działania mające przywrócić właściwą postawę ciała
i wyjaśnia wydane zalecenia :
w stosunku do dziecka chorego – wydaje skierowanie na leczenie
specjalistyczne;
w stosunku do dziecku z problemami w zakresie postawy ciała zaleca:
udział w gimnastyce korekcyjnej organizowanej w szkole,
kieruje do fizjoterapeuty (interwencja pod kierunkiem
fizjoterapeuty),
ćwiczenia w domu pod nadzorem rodziców
 Klasyfikuje do grup wf.
 Po badaniu lekarz uzupełnia Kartę, w przypadku potwierdzenie wady
postawy ciała uzupełnia Opis zaburzeń w postawie ciała.
 Kartę z Opisem oddaje rodzicom, formułując zalecenia co do dalszego
postępowania.
Krok VII
Zwrot Karty do pielęgniarki szkolnej

Rodzic oddaje w pełni wypełnioną Kartę
pielęgniarce medycyny szkolnej w możliwie
najkrótszym terminie.
Krok VIII
Postępowanie pielęgniarki po zakończonym
badaniu profilaktycznym ucznia




Pielęgniarka uzupełnia dokumentację medyczną ucznia znajdującą się
w szkole.
W celu uzupełnienia informacji lub wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości
kontaktuje się z lekarzem poz sprawującym opiekę nad danym dzieckiem.
Przygotowuje informację o indywidualnych potrzebach uczniów dla dyrekcji
szkoły.
Przygotowuje niezbędne informacje, w zakresie indywidualnych potrzeb
zdrowotnych uczniów dla:
wychowawcy klasy,
nauczyciela WF,
realizatora gimnastyki korekcyjnej,
fizjoterapeuty.
Krok IX
Opracowanie przez dyrekcję działań na rzecz przeciwdziałania wadom
postawy ciała u uczniów, zbudowanie wyznaczonych grup
interwencyjnych oraz zajęć wf z uwzględnieniem zasad kwalifikacji
lekarskiej do zajęć wf.








Dyrekcja szkoły po zapoznaniu się z Raportem o potrzebach zdrowotnych
uczniów ocenia skalę problemu i opracowuje plan działań, który staje się
częścią realizowanego w szkole rocznego programu profilaktyki i promocji
zdrowia.
Plan działań powinien uwzględniać:
przeprowadzanie zajęć wychowania fizycznego z indywidualizacją oddziaływań
związaną z kwalifikacją ucznia do grupy na zajęcia wf,
realizację gimnastyki korekcyjnej we wszystkich klasach
modelowanie zachowań rodziców i dzieci związane z dbaniem o prawidłową
postawę ciała – reedukacja posturalna – przy udziale specjalistów:
fizjoterapeuty, lekarza lub pielęgniarki medycyny szkolnej,
organizację dodatkowych zajęć ruchowych w formach pozalekcyjnych,
organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla uczniów, rodziców i środowiska
szkolnego,
organizację konkursów i akcji związanych tematycznie z promowaniem
prawidłowej postawy ciała,
Krok IX
(cd.)
Opracowanie przez dyrekcję działań na rzecz przeciwdziałania wadom
postawy ciała u uczniów, zbudowanie wyznaczonych grup
interwencyjnych oraz zajęć wf z uwzględnieniem zasad kwalifikacji
lekarskiej do zajęć wf.









Cd.
organizację pogadanek i zajęć w ramach lekcji wychowawczej i/lub biologii,
przyrody dotyczących kształtowania się prawidłowej postawy ciała
i najczęstszych zagrożeń w jej rozwoju,
organizację ćwiczeń śródlekcyjnych oraz dbanie o prawidłową sylwetkę ucznia
na każdej lekcji,
udostępnianie infrastruktury sportowej szkoły do zajęć pozalekcyjnych dla
uczniów,
zapobieganie nadwadze i otyłości poprzez wprowadzenie różnych programów
uświadamiających jak prawidłowo się odżywiać oraz organizację zajęć
fizycznych przeznaczonych dla dzieci z problemami
działania związane z obniżaniem wagi plecaków szkolnych,
aktywne włączenie samorządu rodzicielskiego do działań związanych
z realizacją programu na terenie szkoły,
w miarę możliwości planowanie zajęcia z wf tak, by nie blokować ich
w cyklach dwugodzinnych, bowiem ważniejsza jest częstotliwość niż
intensywność,
w miarę możliwości organizowanie pozalekcyjnych zajęć korekcyjnych dla
dzieci z wadami postawy ciała i otyłością.
Krok X
Uruchomienie grup interwencyjnych







Prowadzący grupy interwencyjne otrzymują od pielęgniarki szkolnej kopie
Opisu zaburzenia postawy ciała i listę uczniów z zaburzeniami.
Nauczyciel wf, realizator gimnastyki korekcyjnej i fizjoterapeuta organizują
i prowadzą zajęcia uwzględniając indywidualne zalecenia lekarza.
Fizjoterapeuta opracowuje indywidualny zestaw ćwiczeń dla każdego ucznia
zgodnie ze zdiagnozowanym stopniem zaawansowania wady postawy ciała.
Realizator gimnastyki korekcyjnej stosuje opracowany zestaw ćwiczeń na
zajęciach gimnastyki korekcyjnej
Fizjoterapeuta uczy rodziców i dziecko zachowania właściwej postawy ciała
przy wykonywaniu różnych zajęć codziennych (reedukacja posturalna)
i zaleca kontynuację ćwiczeń w domu.
Fizjoterapeuta jest w kontakcie z lekarzem – wymienia uwagi
i spostrzeżenia, ewentualnie kieruje dziecko na wizyty kontrolne.
Fizjoterapeuta przekazuje informację dotyczącą diagnozy oraz postępów
w zakresie eliminowania wady u poszczególnych uczniów do Centrum
Badawczo-Konsultacyjne do Spraw Diagnostyki i Leczenia Wad Postawy
Ciała przy PO.
Krok XI
Ocena skuteczności interwencji
Procedura oceny – opracowanie przez Centrum BadawczoKonsultacyjnego do Spraw Diagnostyki i Leczenia Wad Postawy ciała
przy Politechnice Opolskiej
Krok XII
Roczna ewaluacja programu

Zbieranie i analiza informacji dotyczących problemów
zdrowotnych uczniów (wad postawy ciała uczniów)
przekazanych do Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego,
1 raz w roku, razem ze sprawozdaniem MZ 06.
Szkolenia pielęgniarek, lekarzy poz
i lekarzy specjalistów


Cykliczne szkolenia połączone z warsztatami w zakresie
rozpoznawania i oceny zaawansowania wad postawy ciała.
Pierwsze szkolenie dla pielęgniarek jest realizowane.
Rola samorządu
jako organu prowadzącego szkołę

Po zapoznaniu się z raportem o stanie zdrowia uczniów
przekazanym przez dyrekcje szkoły, włącza się w realizację
programu profilaktyki wad postawy ciała u dzieci i młodzieży
poprzez:
wspieranie inicjatyw szkoły, między innymi w organizacji imprez
rekreacyjno-sportowych przeznaczonych dla uczniów, rodziców
i środowiska szkoły,
wsparcie finansowe szkoły przy druku materiałów informacyjnych
na temat profilaktyki wad postawy ciała, przeznaczonych dla
uczniów, nauczycieli i rodziców,
tworzenie warunków do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży oraz dorosłych poprzez tworzenie i udostępnienie
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
włączenie programu profilaktyki wad postawy ciała do działań
z zakresu promocji zdrowia realizowanych jako zadanie własne
przez jednostki samorządu terytorialnego (JST).
XI
Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego – Koordynacja programu, ewaluacja i statystyka
Szkoła
Zakłady opieki zdrowotnej
Gabinet profilaktyczny i opieki przedlekarskiej
Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
Pielęgniarka środowiskowa w środowisku nauczania i wychowania
III
Dyrekcja szkoły
IX
VIII
IV
I
VII
Rodzice
Wychowawca
VI
V
Dziecko
z wykrytą
wadą jest
kierowane
II
Nauczyciel WF
Gimnastyka
korekcyjna
Lekarz POZ
X
Dziecko
z niewielkim
zaburzeniem
w zakresie
postawy ciała
Szkolenia
Specjalista
Fizjoterapeuta,
aplikujący właściwy
zestaw ćwiczeń
Leczenie
Rehabilitacja
XI
Badawczo-Konsultacyjne Centrum do Spraw Diagnostyki i Leczenia Wad Postawy Ciała przy PO
Procedura postępowania z dzieckiem w systemie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniem
Dziękuję za uwagę
Download