OCZP/NN/450/MiD - Kuratorium Oświaty w Opolu

advertisement
WO J E WO DA O P O LS K I
OPOLSKIE CENTRUM
ZDROWIA PUBLICZNEGO
W OPOLU
45-367 Opole, ul. Mickiewicza 1
tel. 77 44 25 991
tel./fax 77 44 25 992
e-mail: [email protected]
www.oczp.opole.pl
Program
przeciwdziałania wadom postawy ciała
u dzieci i młodzieży w województwie opolskim
Procedura
Koordynator:
Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego
Partnerzy:
Opolskie Kuratorium Oświaty
Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia
Politechnika Opolska – Instytut Fizjoterapii
Opole 2008
Wstęp
Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży to problem zdrowotny i społeczny.
Wyniki badań specjalistów potwierdzają wyraźne nieprawidłowości w rozwoju narządu
ruchu i statyki ciała u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Populacja ta wymaga
szczególnej troski i stworzenia optymalnych warunków rozwoju, na co zwrócono uwagę
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015.
Głównym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu zaburzeń w postawie ciała jest
brak aktywności fizycznej. W obecnym systemie szkolnym dziecko przez wiele godzin
skazane jest przede wszystkim na przyjmowanie pozycji siedzącej, która stwarza
zagrożenie dla prawidłowej postawy ciała ucznia. Ponadto rozwój komputeryzacji
i zwiększenie oferty programów telewizyjnych sprawiają, że dzieci ograniczają swoją
aktywność do minimum. Wszystkie niedopatrzenia i zaniedbania w tworzeniu
odpowiednich warunków rozwoju mogą spowodować utrwalenie się złych nawyków
oraz doprowadzić do zniekształceń w budowie i postawie ciała, które z kolei powodując
dolegliwości, w konsekwencji prowadzą do długotrwałego i kosztownego procesu
leczenia.
Zmniejszająca się aktywność fizyczna i powszechny dostęp do żywności
o wysokiej wartości energetycznej również wpływają niekorzystnie na masę ciała.
Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że liczba dzieci i młodzieży z otyłością
stale wzrasta. Pojawiający się problem nadwagi i otyłości utrudnia dziecku
podejmowanie aktywności fizycznej i zwiększa urazowość na lekcjach wychowania
fizycznego. Otyłości i nadwadze często towarzyszą wady postawy ciała, które są
przyczyną licznych dolegliwości bólowych ze strony aparatu ruchu i jeszcze większego
unikania aktywności fizycznej. Wyniki badań prowadzonych przez dr Karinę Słonkę
w 2008 roku wskazują, iż problem nadwagi i otyłości występuje u 16% dzieci w wieku
6-12 lat. Większość z tych dzieci ma znaczną koślawość kolan, płaskostopie i liczne
wady w ukształtowaniu kręgosłupa.
Z badań przesiewowych przeprowadzonych w 2008 przez Wydział Fizjoterapii
i Wychowania Fizycznego Politechniki Opolskiej i Opolski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci
Młodzieży ORDIM w Suchym Borze wynika, że problem zaburzeń osi kręgosłupa lub
wad kończyn dolnych, wymagających doboru odpowiednich ćwiczeń korekcyjnych,
1
dotyczy
odsetka
znacznego
dzieci
i
młodzieży
w
województwie
opolskim.
W przebadanej grupie przedszkolnej - 82 dzieci, u 40 osób (co stanowi 49% ogółu
badanych) stwierdzono zaburzenia osi kręgosłupa lub wady kończyn dolnych,
wymagające doboru odpowiednich ćwiczeń korekcyjnych. W przebadanej grupie dzieci
ze szkoły podstawowej (115 osób) analogiczne zaburzenia stwierdzono u 71 osób, co
stanowi 62%. Podobna sytuacja występuje u dzieci w wieku gimnazjalnym: na 112
dzieci, u 68 stwierdzono powyższe zaburzenia, co stanowi 60% ogółu.
Ocena postawy ciała wchodzi w zakres badań przesiewowych prowadzonych
w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, realizowanej w oparciu o ustawę
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U.
2004.210.2135 z późn. zm.) i akt wykonawczy czyli dokument regulujący zakres opieki
profilaktycznej świadczonej przez pielęgniarki na terenie szkoły – Rozporządzenie
Ministra
Zdrowia
z
dnia
22
grudnia
2004
r.
w
sprawie
zakresu
i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U.
04.282.2814) z późn. zmianami), a także inne akty, mające zastosowanie w pracy
pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania. W organizacji tej opieki pomocne
są opracowane w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie „Standardy i metodyka pracy
pielęgniarki i higienistki szkolnej", „Standardy w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad
uczniami
sprawowanej
przez
pielęgniarkę
lub
higienistkę
szkolną
i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej", „Profilaktyczne badania lekarskie i inne
zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami", „Współdziałanie pracowników
szkoły i pielęgniarki lub higienistki szkolnej", „Testy przesiewowe u dzieci i młodzieży
w
i
wieku
szkolnym”,
nauczyciela
„Jak
wychowania
pomóc
otyłemu
fizycznego
we
nastolatkowi?
wspieraniu
Rola
młodzieży
pielęgniarki
z
nadwagą
najczęstszych
zaburzeń
i otyłością".
Testy
przesiewowe
mają
na
celu
wykrywanie
w rozwoju i stanie zdrowia w określonych grupach wieku, w których zaburzenia te
najczęściej ujawniają się lub pogłębiają, a w zakresie zaburzeń narządu ruchu –
wykrywanie
bocznego
skrzywienia
kręgosłupa,
nadmiernej
kifozy
piersiowej,
zniekształceń statycznych kończyn dolnych.
Obowiązujący w Polsce program testów przesiewowych oraz profilaktycznych
badań lekarskich stanowi kluczowy element profilaktyki drugorzędowej w odniesieniu do
populacji
w
wieku
rozwojowym.
Każdy
uczeń
z
dodatnim
wynikiem
testu
2
przesiewowego powinien być skierowany na badania diagnostyczne. Pielęgniarka lub
higienistka szkolna kieruje ucznia do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza
rodzinnego, pediatry lub medycyny ogólnej), który sprawuje opiekę nad danym
dzieckiem,
podając
w
odpowiedniej
dokumentacji
rodzaj
stwierdzonych
nieprawidłowości. Do 16 roku życia badania lekarskie wykonywane są w obecności
rodziców, a uczeń 18-letni może zgłosić się na badania sam. Lekarz powinien
przeprowadzić wywiad i badanie przedmiotowe oraz w razie potrzeby powtórzyć test
przesiewowy. W razie potwierdzenia zaburzenia w stopniu wymagającym leczenia
specjalistycznego, powinien skierować ucznia do odpowiedniego lekarza specjalisty
– w przypadku wady postawy ciała – do lekarza ortopedy (poradni wad postawy ciała)
lub udzielić porady i ustalić zasady dalszego postępowania. Dzieci i młodzież
z zaburzeniami postawy ciała wymagają:

opieki lekarza ortopedy – leczenia lub korekcji,

systematycznych ćwiczeń korekcyjnych także w ramach zajęć wychowania
fizycznego w szkole,

porady w zakresie doboru mebli w szkole i w domu,

porady w zakresie przyjmowania właściwej pozycji w czasie siedzenia i snu,

doboru obuwia, wkładek ortopedycznych itd.
W aktualnie obowiązującym systemie zauważa się następujące problemy:

brak stałego monitorowania ucznia ze stwierdzonym zaburzeniem w postawie ciała
pod względem podejmowania działań interwencyjnych i ich efektywności

brak obiektywnych metod oceny postawy ciała

brak
archiwizacji
wyników z badań
przesiewowych,
dających
możliwość
monitorowania zmian postawy w okresie kilku lat

zaburzenia w przekazywaniu informacji między pielęgniarką a lekarzem

małe przywiązywanie wagi przez lekarzy POZ do wyników testów przesiewowych

powierzchowność przeprowadzania badań profilaktycznych i mała ich efektywność

niski stopień realizacji profilaktycznych badań lekarskich u uczniów
3

brak jasno określonych kryteriów kwalifikacji dzieci i młodzieży z niewielkimi
zaburzeniami w postawie ciała do objęcia opieką w grupach interwencyjnych,
w tym specjalistyczną opieką fizjoterapeuty

niewystarczająca informacja o dostępności lekarza specjalisty dla dzieci ze
stwierdzoną wada postawy ciała w poradniach wad postawy, ortopedycznych
i chirurgicznych,

niewystarczająca
współpraca
między
dyrekcją
i
pracownikami
szkoły
a pielęgniarką medycyny szkolnej (niedocenianie roli pielęgniarki),

niedostrzeganie przez dyrekcję szkoły potrzeby tworzenia warunków sprzyjających
prawidłowej postawie ciała uczniów

niedostrzeganie przez organ założycielski konieczności wsparcia szkoły, w tym
także finansowego, w organizowaniu działań interwencyjnych dla potrzebujących
uczniów

niska świadomość rodziców w zakresie powszechności występowania wad
postawy ciała u dzieci i młodzieży oraz małe zaangażowanie w podejmowanie
działań sprzyjających prawidłowej postawie ciała dziecka.
W
celu
usystematyzowania
i
ujednolicenia
postępowania
w
zakresie
przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży, zespół w składzie: lek. med.
Roman
Kolek,
Zastępca
Dyrektora
ds.
Medycznych
Opolskiego
Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, prof. dr hab. Jan Szczegielniak,
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, lek.
med. Rafał Swatom, Konsultant Wojewódzki ds. Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu, dr n. med. Marek Czerner, Konsultant Wojewódzki ds. Rehabilitacji Medycznej,
Pan Waldemar Kraśnikiewicz, Opolskie Kuratorium Oświaty, dr Karina Słonka.
Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Pani Violetta
Porowska, Dyrektor Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego, Pan Mieczysław
Wojtaszek, Zastępca Dyrektor Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego, Grażyna
Kręgiel, Kierownik Ośrodka Ochrony i Koordynacji Ochrony Zdrowia, OCZP, Anna
Porębska, St. Specjalista ds. Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem, OCZP, Aniela
Praszel, Mł. Specjalista ds. Programów Zdrowotnych, OCZP, pod kierownictwem Pan
Ryszarda
Wilczyńskiego,
Wojewody
Opolskiego,
opracował
„Procedurę
postępowania w zakresie przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci
4
i młodzieży w województwie opolskim”, w której uwzględniono rolę środowiska
rodziny, szkoły i ochrony zdrowia.
Powyższa Procedura pozwoli na wdrożenie programów przeciwdziałania wadom
postawy ciała i tym samym wyeliminowanie wymienionych wyżej problemów oraz
podniesienie świadomości i uwrażliwienie uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników
ochrony zdrowia na problem powszechnie występujących wad postawy ciała,
a w konsekwencji na podniesienie poziomu zdrowotności społeczeństwa.
5
Procedura
przeciwdziałania wadom postawy ciała
u dzieci i młodzieży
1. Krok I – Spotkanie informacyjne z rodzicami na początku roku szkolnego
z udziałem pielęgniarki medycyny szkolnej.
2. Krok II – Przygotowanie do badań przesiewowych.
3. Krok III – Badania przesiewowe wykonywane przez pielęgniarkę medycyny
szkolnej.
4. Krok IV – Pielęgniarka lub wychowawca dostarcza rodzicom Karty
profilaktycznego badania lekarskiego ucznia wraz z Opisem zaburzeń
postawy ciała
5. Krok V – Zadanie rodziców
6. Krok VI – Profilaktyczne badanie lekarskie dziecka w obecności rodziców.
7. Krok VII – Zwrot Karty do pielęgniarki szkolnej
8. Krok VIII – Postępowanie pielęgniarki po zakończonym profilaktycznym badaniu
ucznia
9. Krok IX – Opracowanie przez dyrekcję działań na rzecz przeciwdziałania wadom
postawy ciała u uczniów, zbudowanie wyznaczonych grup interwencyjnych oraz
zajęć wf z uwzględnieniem zasad kwalifikacji lekarskiej do zajęć wf.
10. Krok X – Uruchomienie grup interwencyjnych.
11. Krok XI – Ocena skuteczności interwencji.
12. Krok XII – Pielęgniarka sporządza informację dotyczącą problemów zdrowotnych
uczniów zgodnie z opracowanym formularzem sprawozdawczym i przesyła do
Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego razem ze sprawozdaniem MZ 06.
Opis poszczególnych kroków procedury.
Krok I
Spotkanie informacyjne z rodzicami na początku roku szkolnego z udziałem
pielęgniarki medycyny szkolnej1.
Zakres informacji przekazanych rodzicom:

Omówienie problemu wad postawy ciała występujących u dzieci
i młodzieży oraz uświadomienie wagi problemu i okoliczności sprzyjających
powstawaniu zaburzeń w postawie ciała – informacja
o programie i rozdanie materiałów informacyjnych.
Nowością w zakresie kroku pierwszego byłoby obowiązkowe i pełne poinformowanie rodziców przez
pracowników szkoły i pielęgniarkę szkolną, o zagrożeniach dla prawidłowej postawy ciała dziecka, oraz zaproszenie
do współdziałania w ramach profilaktyki w tym zakresie.
1
6




Uświadomienie rodzicom, że ich rolą, biorąc pod uwagę dobro dziecka, jest
dokładne informowanie pielęgniarki i wychowawcy klasy o stanie zdrowia
dziecka, o problemach zdrowotnych w rodzinie.
Poinformowanie rodziców o zakresie i terminach badań przesiewowych
wykonywanych przez pielęgniarkę szkolną u uczniów oraz zwrócenie uwagi
na konieczność dokładnego i skrupulatnego wypełniania Karty
profilaktycznego badania lekarskiego dziecka w części przeznaczonej dla
rodziców.
Uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających z pochopnie wystawianych
zwolnień dziecka z zajęć wychowania fizycznego.
Zebranie od rodziców informacji dotyczącej: telefonu kontaktowego, PESEL
dziecka, zgody rodzica na działania związane z objęciem dziecka programem
opieki profilaktycznej w zakresie wad postawy ciała.
Krok II
Przygotowanie do badań przesiewowych



Pielęgniarka przygotowuje dokumentację medyczną ucznia.
Przekazuje Kartę profilaktycznego badania lekarskiego ucznia
wychowawcy klasy, w której przeprowadza się testy przesiewowe.
Wychowawca wypełnia Kartę w części przeznaczonej dla niego i oddaje
pielęgniarce.
Krok III
Badania przesiewowe wykonywane przez pielęgniarkę medycyny szkolnej.



Pielęgniarka wykonuje testy przesiewowe u uczniów zgodnie ze Standardami i
metodyką pracy pielęgniarki szkolnej, między innymi wykrywa zaburzenia w
zakresie układu ruchu, tj.:
 boczne skrzywienie kręgosłupa,
 nadmierna kifoza piersiowa,
 koślawość kolan i podudzi
 stopy płasko-koślawe.
Wpisuje wyniki testów do Karty profilaktycznego badania lekarskiego ucznia.
Do Karty dziecka, u którego pielęgniarka wykryła zaburzenie
w postawie ciała, dołącza dodatkową dokumentację Opis zaburzeń postawy
ciała2.
Wprowadzenie dodatkowej dokumentacji pozwoli na wyselekcjonowanie informacji dotyczących
nieprawidłowości w postawie ciała dziecka i jednocześnie ułatwi prowadzenie i monitorowanie dziecka poprzez
2
7
Krok IV
Pielęgniarka lub wychowawca dostarcza rodzicom Karty profilaktycznego
badania lekarskiego ucznia wraz z Opisem zaburzeń postawy ciała


Pielęgniarka osobiście lub poprzez wychowawcę dostarcza rodzicom Karty wraz
z Opisem zaburzeń postawy ciała na spotkaniu zorganizowanym wspólnie z
wychowawcą klasy lub poprzez dziecko.
Pielęgniarka informuje rodziców o:
sposobie wypełnienia przez nich Karty oraz o obowiązku rodziców,
wynikającym z ich odpowiedzialności za dziecko, dotyczącym wizyty
z dzieckiem u lekarza poz, który wykona u dziecka profilaktyczne badanie
lekarskie, a wyniki wpisze w odpowiednie miejsce w Karcie.
terminie wykonania ww. badania i obowiązku oddania pielęgniarce w pełni
wypełnionej Karty.
problemie zdrowotnym dziecka i dalszym postępowaniu w tym zakresie
- w indywidualnych rozmowach.
Krok V
Zadanie rodziców



Rodzice uzupełniają Kartę profilaktycznego badania lekarskiego ucznia
w miejscu dla nich przeznaczonym.
Rodzice udają się do swojego lekarza poz, w terminie zaleconym przez
pielęgniarkę szkolną.
Rodzice przekazują lekarzowi Kartę wraz z Opisem.
Krok VI
Profilaktyczne badanie lekarskie dziecka w obecności rodziców.


Lekarz po zbadaniu dziecka diagnozuje problemy zdrowotne.
Informuje rodziców o problemach zdrowotnych dziecka, określa dalsze
postępowanie dla dziecka, uświadamia rodziców o potrzebie wspólnego
zaangażowania się w działania mające przywrócić właściwą postawę ciała
i wyjaśnia wydane zalecenia:


w stosunku do dziecka chorego – wydaje skierowanie do specjalisty;
w stosunku do dziecka z problemami w zakresie postawy ciała zaleca:
udział w gimnastyce korekcyjnej organizowanej w szkole,
właściwe postępowanie mające pomóc w odzyskaniu prawidłowej postawy ciała – leczenie specjalistyczne,
gimnastyka korekcyjna, reedukacja posturalna, itp.
8
kieruje do fizjoterapeuty3 (interwencja pod kierunkiem fizjoterapeuty),
ćwiczenia w domu pod nadzorem rodziców.



Klasyfikuje do grup wf.
Po badaniu lekarz uzupełnia Kartę, w przypadku potwierdzenie wady postawy
ciała uzupełnia Opis zaburzeń w postawie ciała.
Kartę z Opisem oddaje rodzicom, formułując zalecenia co do dalszego
postępowania.
Krok VII
Zwrot Karty do pielęgniarki szkolnej

Rodzic oddaje w pełni wypełnioną Kartę pielęgniarce medycyny szkolnej
w możliwie najkrótszym terminie.
Krok VIII
Postępowanie pielęgniarki po zakończonym badaniu profilaktycznym ucznia




Pielęgniarka uzupełnia dokumentację medyczną ucznia znajdującą się w szkole.
W celu uzupełnienia informacji lub wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości
kontaktuje się z lekarzem poz sprawującym opiekę nad danym dzieckiem.
Przygotowuje informację o indywidualnych potrzebach uczniów dla dyrekcji
szkoły4.
Przygotowuje niezbędne informacje, w zakresie indywidualnych potrzeb
zdrowotnych uczniów dla:
wychowawcy klasy,
nauczyciela WF,
realizatora gimnastyki korekcyjnej,
fizjoterapeuty.
Zakres informacji
sporządzonych przez pielęgniarkę
 Dla wychowawcy: lista uczniów z problemami zdrowotnymi;
Aktualnie nie jest dostępny kontakt z fizjoterapeutą w zakresie zaproponowanym przez niniejszą procedurę.
Fizjoterapeuci, jak do tej pory, nie świadczą powszechnie przedstawionych w procedurze usług. Jest to propozycja
działań, które spowodowałyby pełną, profesjonalną opiekę nad uczniami z zaburzeniami w postawie ciała.
Inicjatywa i koszty zatrudnienia fizjoterapeuty w szkole powinny spoczywać po stronie samorządu lokalnego,
w zainteresowaniu którego jest, między innymi, zdrowie wyborców oraz dbanie o właściwe warunki uczniów
uczęszczających do szkół, których samorząd jest organem prowadzącym.
4
Informacja pielęgniarki o indywidualnych potrzebach zdrowotnych uczniów dla dyrekcji szkoły jest bardzo
istotnym elementem w procedurze. Dotychczas pielęgniarki przekazywały informacje, jednakże nie zawsze raport
pielęgniarki o tak ważnych problemach był właściwie odbierany przez dyrekcję. Obecnie to zadanie jest
obowiązkowe zarówno dla pielęgniarki jak i dla dyrekcji. Raport pielęgniarki spowoduje podjęcie odpowiednich
działań przez dyrekcję, mających na celu stworzenie właściwych warunków dla odzyskania i zachowania właściwej
postawy ciała przez uczniów.
3
9
 Dla nauczyciela wf: lista uczniów z określoną grupą na zajęcia wychowania
fizycznego i występującymi problemami zdrowotnymi;
 Dla realizatora gimnastyki korekcyjnej: lista uczniów skierowanych przez lekarza
poz;
 Dla fizjoterapeuty: lista uczniów, którym lekarz poz zalecił ćwiczenia pod
kierunkiem fizjoterapeuty.
Krok IX
Opracowanie przez dyrekcję działań na rzecz przeciwdziałania wadom postawy
ciała u uczniów, zbudowanie wyznaczonych grup interwencyjnych oraz zajęć wf
z uwzględnieniem zasad kwalifikacji lekarskiej do zajęć wf.
Dyrekcja szkoły po zapoznaniu się z Raportem o potrzebach zdrowotnych
uczniów ocenia skalę problemu i opracowuje plan działań, który staje się częścią
realizowanego w szkole rocznego programu profilaktyki i promocji zdrowia.
Plan działań powinien uwzględniać:
 przeprowadzanie zajęć wychowania fizycznego z indywidualizacją oddziaływań
związaną z kwalifikacją ucznia do grupy na zajęcia wf,
 realizację gimnastyki korekcyjnej, we wszystkich klasach.
 modelowanie zachowań rodziców i dzieci związane z dbaniem o prawidłową
postawę ciała – reedukacja posturalna – przy udziale specjalistów: fizjoterapeuty,
lekarza lub pielęgniarki medycyny szkolnej,
 organizację dodatkowych zajęć ruchowych w formach pozalekcyjnych,
 organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla uczniów, rodziców i środowiska
szkolnego,
 organizację konkursów i akcji związanych tematycznie z promowaniem
prawidłowej postawy ciała,
 organizację pogadanek i zajęć w ramach lekcji wychowawczej i/lub biologii,
przyrody dotyczących kształtowania się prawidłowej postawy ciała
i najczęstszych zagrożeń w jej rozwoju.
 organizację ćwiczeń śródlekcyjnych oraz dbanie o prawidłową sylwetkę ucznia
na każdej lekcji,
 udostępnianie infrastruktury sportowej szkoły do zajęć pozalekcyjnych dla
uczniów,
 zapobieganie nadwadze i otyłości przez wprowadzenie różnych programów
uświadamiających jak prawidłowo się odżywiać oraz organizację zajęć fizycznych
przeznaczonych dla dzieci z problemami.
 działania związane z obniżaniem wagi plecaków szkolnych,
 aktywne włączenie samorządu rodzicielskiego do działań związanych z realizacją
programu na terenie szkoły,
 w miarę możliwości planować zajęcia z wf tak, by nie blokować ich w cyklach
dwugodzinnych. Ważniejsza jest częstotliwość niż intensywność.
 w miarę możliwość organizować pozalekcyjne zajęcia korekcyjne dla dzieci
z wadami postawy ciała i otyłością.
10
Krok X
Uruchomienie grup interwencyjnych5







Prowadzący grupy interwencyjne otrzymują od pielęgniarki szkolnej kopie Opisu
zaburzenia postawy ciała i listę uczniów z zaburzeniami.
Nauczyciel wf, realizator gimnastyki korekcyjnej i fizjoterapeuta organizują
i prowadzą zajęcia uwzględniając indywidualne zalecenia lekarza.
Fizjoterapeuta opracowuje indywidualny zestaw ćwiczeń dla każdego ucznia
zgodnie ze zdiagnozowanym stopniem zaawansowania wady postawy ciała.
Realizator gimnastyki korekcyjnej stosuje opracowany zestaw ćwiczeń na
zajęciach gimnastyki korekcyjnej
Fizjoterapeuta uczy rodziców i dziecko zachowania właściwej postawy ciała przy
wykonywaniu różnych zajęć codziennych (reedukacja posturalna)
i zaleca kontynuację ćwiczeń w domu.
Fizjoterapeuta jest w kontakcie z lekarzem – wymienia uwagi
i spostrzeżenia, ewentualnie kieruje dziecko na wizyty kontrolne.
Fizjoterapeuta przekazuje informację dotyczącą diagnozy oraz postępów
w zakresie eliminowania wady u poszczególnych uczniów do Centrum
Badawczo-Konsultacyjnego do Spraw Diagnostyki i Leczenia Wad Postawy
Ciała przy Politechnice Opolskiej6.
Krok XI
Ocena skuteczności interwencji
Procedura oceny (opracowanie - Centrum Badawczo-Konsultacyjnego do Spraw
Diagnostyki i Leczenia Wad Postawy Ciała przy Politechnice Opolskiej).
Krok XII
Roczna ewaluacja programu
Grupy interwencyjne – jest to nowość, która ma na celu pogrupowanie dzieci pod względem stopnia i rodzaju
zaburzenia postawy ciała. Do dotychczasowych podziałów na zajęciach wf i gimnastyce korekcyjnej procedura
proponuje profesjonalną, indywidualną interwencję fizjoterapeuty, który oprócz pracy z dzieckiem, uczy rodziców
jak powinni ćwiczyć w domu razem z dzieckiem oraz na co powinni zwracać uwagę, by nie dopuszczać do
pogłębiania zaburzeń a także do odzyskania przez dziecko właściwej postawy ciała. W tworzenie warunków do
uruchomienia grup interwencyjnych powinna zaangażować się dyrekcja szkoły przy wsparciu samorządu lokalnego.
6
Utworzenie Centrum Badawczo-Konsultacyjnego do Spraw Diagnostyki i Leczenia Wad Postawy Ciała przy
Politechnice Opolskiej ma na celu zbieranie jednostkowych danych o występujących zaburzeniach w postawie ciała
u uczniów w województwie opolskim. Pomysł na powstanie Centrum wynika z braku instytucji, która zajęłaby się
naukowym podejściem do problemu wad postawy ciała. Naukowe opracowanie pozyskanych danych pozwoli na
projektowanie właściwej polityki zdrowotnej oraz profilaktyki w zakresie przeciwdziałania występowaniu wad
postawy ciała, a także miałoby wpływ na powstawanie nowych metod diagnozowania i leczenia wad postawy ciała.
Powstaniu Centrum sprzyjać powinno porozumienie między partnerami i autorami niniejszej procedury przy
wsparciu Wojewody Opolskiego i Samorządu Województwa Opolskiego.
5
11

Zbieranie i analiza informacji dotyczących problemów zdrowotnych uczniów (wad
postawy uczniów) przekazanych do Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego,
1 raz w roku, razem ze sprawozdaniem MZ 06.
Formularz – wzór (opracowanie – Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego).
Szkolenia pielęgniarek,
lekarzy poz
i lekarzy specjalistów


Cykliczne szkolenia połączone
z warsztatami w zakresie rozpoznawania i oceny zaawansowania wad postawy
ciała.
Pierwsze szkolenie dla pielęgniarek planowane jest na jesień bieżącego roku.
Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów z Opolskiego Ośrodka
Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze.
12
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards