UMOWA - wzór - Osiedle "Przyjaźń"

advertisement
UMOWA - wzór
Zawarta w Warszawie w dniu …………..
pomiędzy:
Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Zakładem – Osiedle
Akademickie „Przyjaźń”
z siedzibą przy ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa,
NIP: 525-00-05-840, REGON: 000001488,
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Kierownika Zakładu – Janusza Łagowskiego
a
……………………………………………….
z siedzibą ………………………………
wpisanym do ……………………………………………. pod numerem …………………,
NIP: ………………, REGON: ……………..,
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
W wyniku złożenia oferty przez Wykonawcę i przyjęcia oferty przez Zamawiającego, z
pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 powołanej ustawy,
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy i okres jej obowiązywania
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków stron związanych z
wykonaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zamówienia na usługi dostępu
do sieci Internet, usługi konserwacji sieci komputerowej oraz usługi telefonii (kod
CPV: 72400000-4, 72000000-5, 64210000-1 ).
2. Wykonywanie usług, o których mowa w § 1 ust. 1, będzie następować przez okres od
dnia 01.05.2015 r. do dnia 30.04.2016 r.
§2
Zakres i sposób świadczenia usług dostępu do sieci Internet
1. Wykonawca zobowiązuje się uruchomić łącze w technologii światłowodowej oraz
udostępnić 4 adresy publiczne najpóźniej w dniu ……… 2015 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wybudowania na czas trwania umowy szkieletu sieci
światłowodowej w 20 parterowych budynkach starej zabudowy o numerach:
31,32,38,39,40,41,42,43,46,47,49,54, 55, 57, 59,63,64, 65, 70, 72
3. Wykonawca zobowiązuje się uruchomić łącze w technologii światłowodowej poprzez
doprowadzenie światłowodu do Domu Studenta nr 1 „Jelonek” przy ul. Konarskiego 1 w
Warszawie, a następnie podłączenie do serwera.
1
4. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć światłowód wejściem sieciowym ethernetowym
RJ 45 w postaci konwertera, podłączonym do serwera.
5. W dniu uruchomienia łącza z dostępem do Internetu w technologii światłowodowej strony
zobowiązują się potwierdzić tą okoliczność poprzez podpisanie protokołu uruchomienia
łącza w technologii światłowodowej.
6. W protokole uruchomienia łącza w technologii światłowodowej strony zobowiązują się
wskazać 4 adresy publiczne udostępnione przez Wykonawcę.
7. Przez cały okres wymieniony w § 1 ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi
dostępu do sieci Internet w technologii światłowodowej o przepustowości łącza
wynoszącej nie mniej niż 250 Mbit/s.
8. Wykonawca zobowiązuje się podzielić we własnym zakresie sygnał internetowy na część
przeznaczoną dla akademickiej sieci komputerowej o przepustowości łącza wynoszącej
nie mniej niż 220 Mbit/s oraz na część przeznaczoną dla biurowej sieci komputerowej o
przepustowości łącza wynoszącej nie mniej niż 30 Mbit/s.
9. Wykonawca zobowiązuje się wydzielić sygnał przeznaczony dla biurowej sieci
komputerowej, tj. 30 Mbit/s od części akademickiej sieci komputerowej, tj. 220 Mbit/s.
10. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić sygnał internetowy przeznaczony dla biurowej
sieci komputerowej do serwera obsługującego biurową sieć komputerową.
11. Zamawiający zobowiązuje się zapewniać we własnym zakresie urządzenia i instalacje
niezbędne do przekazywania sygnału sieci Internet z serwera do urządzeń poszczególnych
użytkowników sieci Internet.
12. Zamawiający jest uprawniony do udostępniania sygnału sieci Internet dowolnym
użytkownikom obiektów pozostających w jego zarządzie.
13. Zamawiający jest uprawniony do pobierania opłat w dowolnej wysokości od
użytkowników obiektów pozostających w jego zarządzie za udostępnianie sygnału sieci
Internet.
14. Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia we własnym zakresie trzech stref wolnego
dostępu do Internetu Hot Spot, w budynkach: DS. nr 1 – „Jelonek”, DS. nr 3 – „Rogaś”
oraz DS. nr 4 – „Sarna”. Strefy zlokalizowane zostaną na parterze budynków w obrębie
recepcji. Na jedną strefę Hot Spot składać będzie się jeden router WiFi.
15. Po zakończeniu świadczenia usług Wykonawca jest uprawniony do demontażu urządzeń i
instalacji służących do dostarczania sygnału sieci Internet do serwera.
§3
Monitorowanie oraz naprawy urządzeń i instalacji dostarczających sygnał internetowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania prawidłowości działania urządzeń i
instalacji dostarczających sygnał sieci Internet łącza przez 24 godziny na dobę przez 7 dni
w tygodniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie przekraczać dopuszczalnej awaryjności urządzeń i
instalacji dostarczających sygnał sieci Internet, wynoszącej 12 godzin miesięcznie,
liczone w poszczególnych miesiącach kalendarzowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać we własnym zakresie napraw wszelkich
urządzeń i instalacji służących do dostarczania sygnału sieci Internet w technologii
światłowodowej do serwera.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przedstawicielom Zamawiającego wgląd do
wszelkich urządzeń i instalacji wymienionych w § 3 ust. 3.
5. Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać awarie urządzeń i instalacji dostarczających
sygnał sieci Internet pod następującymi numerami telefonów: …………………..
2
6. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć każdą naprawę urządzeń i instalacji
dostarczających sygnał sieci Internet w czasie 3 godzin, licząc od momentu otrzymania
zgłoszenia awarii.
7. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć każdą naprawę urządzeń i instalacji
dostarczających sygnał sieci Internet w czasie 12 godzin, licząc od momentu otrzymania
zgłoszenia awarii.
8. Strony ustalają, że własność wszelkich urządzeń i instalacji służących Wykonawcy do
dostarczania sygnału sieci Internet do serwera nie przechodzi na Zamawiającego, chyba
że strony w odrębnej umowie postanowią inaczej.
9. Strony ustalają, że własność wszelkich urządzeń i instalacji służących Zamawiającemu do
przekazywania sygnału z serwera do urządzeń poszczególnych użytkowników nie
przechodzi na Wykonawcę, chyba że strony w odrębnej umowie postanowią inaczej.
§4
Zakres usług konserwacji sieci komputerowej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zamawiający oświadcza, że sieć komputerowa składa się z biurowej sieci komputerowej
oraz z akademickiej sieci komputerowej.
Zamawiający oświadcza, że urządzenia komputerowe znajdujące się w siedzibie Zakładu
oraz w administracji starej zabudowy OA „Przyjaźń” połączone są w biurową sieć
komputerową.
Zamawiający oświadcza, że urządzenia komputerowe składające się na biurową sieć
komputerową, rozmieszczone są w następujących pomieszczeniach administracyjnych:
a) siedziba Zakładu – ul. Konarskiego 3
b) administracja starej zabudowy OA „Przyjaźń“ – ul. Konarskiego 63
c) administracja DS nr 1 – „Jelonek“ – ul. Konarskiego 1
d) administracja DS nr 3 – „Rogaś“ – ul. Konarskiego 3
e) administracja DS nr 4 – „Sarna“ – ul. Konarskiego 4A
f) dział techniczno – gospodarczy – ul. Konarskiego 59
Zamawiający oświadcza, że serwer obsługujący biurową sieć komputerową, oparty o
oprogramowanie Microsoft Windows Server, znajduje się w jednym z pomieszczeń
podziemnej kondygnacji DS nr 3 – „Rogaś”.
Zamawiający oświadcza, że w budynkach znajdujących się w zarządzie Zamawiającego,
zainstalowane jest okablowanie teleinformatyczne kategorii 5e i kategorii 3,
poprowadzone w kanałach kablowych i szychtach teletechnicznych oraz traktem
napowietrznym pomiędzy budynkami.
Zakres usług konserwacji biurowej sieci komputerowej nie obejmuje obsługi strony
internetowej Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że akademicka sieć komputerowa obejmuje trzy budynki nowej
zabudowy, tj. DS nr 1 – „Jelonek“, DS nr 4 – „Sarna“, DS nr 3 – „Rogaś”, a także
osiemnaście budynków starej zabudowy o numerach: 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46,
47, 49, 54, 55, 57, 64, 65, 70, 72; i składa się z następujących elementów:
a) serwer Linux – 7 szt., tj. DS nr 1 – „Jelonek“ – 3 szt., DS nr 3 – „Rogaś“ – 1 szt., DS
nr 4 – „Sarna“– 2 szt., budynek nr 55 – 1 szt.;
b) modem VDSL – 2 szt., tj. DS nr 1 – „Jelonek“ – 1 szt., budynek nr 55 – 1 szt.;
c) urządzenia UPS – ok. 7 szt., tj. DS nr 1 – „Jelonek“, DS nr 4 – „Sarna“, DS nr 3 –
„Rogaś“ oraz cztery budynki starej zabudowy;
d) switche zarządzalne i niezarządzalne, w tym CISCO, Linksys, HP, Enterasys i inne –
ok. 70 szt.;
3
e) okablowanie kat. 5e i kat. 3 rozciągnięte pomiędzy budynkami OA „Przyjaźń” w
kanałach kablowych i traktem napowietrznym, oraz w peszlach lub kanałach
kablowych wewnątrz budynków;
f) pomieszczenia techniczne, w których zlokalizowany jest sprzęt sieciowy.
§5
Zakres czynności przy świadczeniu usług konserwacji sieci komputerowej
1. W ramach usług konserwacji sieci komputerowej Wykonawca zobowiązuje się
wykonywać następujące czynności:
(1) administrować aktywnymi urządzeniami sieciowymi;
(2) zarządzać, serwisować, rozbudowywać i konfigurować sieć LAN;
(3) monitorować serwery i urządzenia sieciowe;
(4) monitorować ruch i ochraniać sieć oraz serwery przed włamaniami;
(5) zarządzać i kontrolować dostęp do sieci OA „Przyjaźń” (domeny, sieć
bezprzewodowa);
(6) zarządzać sprzętem do zabezpieczania sieci przed atakami, włamaniami,
nieuprawnionym dostępem;
(7) Zarządzać adresowaniem logicznym występującym w sieci Akademii Pedagogiki
Specjalnej;
(8) kontrolować połączenia logiczne i sygnałowe serwerów z siecią LAN i WAN
(9) Instalować i konfigurować aktywne urządzenia sieciowe – switch, router, access
point, printserwer
(10) utrzymać filtrowanie ruchu ze względu na bezpieczeństwo sieci i wirusy
komputerowe;
(11) logować ruch użytkowników;
(12) identyfikować i blokować użytkowników powodujących awarie sieci;
(13) usuwać awarie i nieprawidłowości działania sieci kablowej i bezprzewodowej
OA „Przyjaźń”
(14) usuwać nieprawidłowości związane z działaniem łącza internetowego i nie
leżące po stronie dostawcy sygnału internetowego
(15) świadczyć pomoc użytkownikom w podłączeniu do sieci, tj. przekazywanie
instrukcji, regulaminów oraz udzielanie pomocy na miejscu na terenie OA „Przyjaźń”;
(16) współpracować z dostawcami sygnału internetowego;
(17) monitorować serwery i urządzenia sieciowe 24 godziny na dobę przez 7 dni w
tygodniu;
(18) dokonywać dynamicznego cięcia pasma;
(19) pełnić dyżury i usuwać awarie (wymiana zepsutych serwerów, podzespołów,
switchy, okablowania, gniazd sieciowych), tj. pełnienie dyżuru telefonicznego do
obsługi awarii i problemów z podłączeniem się nowych użytkowników, od
poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, wraz z udzielaniem pomocy
użytkownikom sieci na miejscu, czyli na terenie OA „Przyjaźń”:
- usunięcie awarii w sieci szkieletowej reakcja do 2h, usunięcie do 5h
- usunięcie awarii w lokalu studenta do 48 h
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości usług i utrzymywania systemu
sieci komputerowej w stałej gotowości do użytkowania.
3. Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania prawidłowości działania serwerów i
urządzeń sieciowych przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
4
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić świadczenie pomocy użytkownikom
akademickiej sieci komputerowej na terenie OA „Przyjaźń” przez co najmniej 8
godzin dziennie, w dniach od poniedziałku do piątku.
5. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym, a następnie wskazać na
piśmie godziny pracy osób przeznaczonych do świadczenia pomocy użytkownikom
sieci komputerowej, a wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają pisemnego
zgłoszenia i akceptacji Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się wskazać Zamawiającemu na piśmie imiona i nazwiska
oraz numery telefonów osób przeznaczonych do świadczenia pomocy użytkownikom
akademickiej sieci komputerowej oraz zawiadamiać na piśmie o każdej zmianie w tym
zakresie.
7. Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć do świadczenia pomocy użytkownikom
sieci komputerowej co najmniej dwie osoby posiadające niezbędną wiedzę i
doświadczenie, tj. przynajmniej jedną osobę przeznaczoną do pełnienia dyżuru
telefonicznego do obsługi awarii i problemów z podłączeniem się nowych
użytkowników oraz przynajmniej jedną osobę będącą specjalistą ds. administracji
sieciami i systemami komputerowymi w zakresie: administracji sieciami
komputerowymi, administracji serwerami opartymi na systemach operacyjnych Linux
Server oraz Windows Server, serwisowania sprzętu komputerowego, posiadającą
wykształcenie wyższe informatyczne lub wyższe techniczne, a także doświadczenie
zawodowe w serwisowaniu sprzętu komputerowego i administrowaniu sieciami
komputerowymi nie mniejsze niż 2 (dwa) lata.
8. W przypadku zgłoszenia awarii serwera lub awarii sieci szkieletowej Wykonawca
zobowiązuje się przystąpić do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 2 godziny
od otrzymania zgłoszenia przy czym czas usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 5
godzin od momentu przystąpienia do usuwania awarii.
9. W przypadku zgłoszenia awarii w lokalu użytkownika sieci Wykonawca zobowiązuje
się przystąpić do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od otrzymania
zgłoszenia przy czym czas usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 24 godziny od
momentu przystąpienia do usuwania awarii.
10. Zgłoszenia awarii serwera, awarii sieci oraz innych nieprawidłowości
uniemożliwiających lub znacznie utrudniających korzystanie z akademickiej oraz
biurowej sieci komputerowej należy dokonywać telefonicznie pod następującymi
numerami telefonów: ………………….
§6
Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi konserwacji sieci komputerowej z należytą
starannością.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat
danych zawartych w sieci komputerowej Zamawiającego, do których miał dostęp w toku
wykonywanej usługi.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Zamawiającego z
nielegalnych kopii oprogramowania.
4. Wykonawca zobowiązuje się odnotowywać wszelkie czynności podjęte w wykonywaniu
niniejszej umowy na terenie OA „Przyjaźń” w książce ewidencji, znajdującej się w
siedzibie Zamawiającego, przy ul. Konarskiego 3, w pokoju nr 7 (sekretariat) - dla usług
dotyczących konserwacji biurowej sieci komputerowej oraz w książkach ewidencji,
znajdujących się na recepcji każdego z budynków studenckich (dla nowej zabudowy), a
5
także w budynku nr 63 (dla starej zabudowy) - dla usług dotyczących konserwacji
akademickiej sieci komputerowej.
5. Przedstawicielami Wykonawcy upoważnionymi do wykonywania umowy i dokonywania
wpisów w książkach ewidencji są osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się informować na piśmie Zamawiającego o każdej zmianie
osób upoważnionych do wykonywania umowy i dokonywania wpisów w książkach
ewidencji w imieniu Wykonawcy.
7. Po wykonaniu czynności związanych z serwerem Wykonawca zobowiązuje się
każdorazowo zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się serwer, przed dostępem
osób nieupoważnionych.
8. W przypadku, gdy naprawa sprzętu komputerowego, składającego się na sieć
komputerowa, będzie wymagać wymiany jakiejkolwiek części, Wykonawca zobowiązuje
się dokonać zakupu odpowiedniej części po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego.
9. Po dokonaniu przez Wykonawcę wymiany odpowiedniej części i stwierdzeniu przez
Zamawiającego prawidłowości działania sprzętu komputerowego Zamawiający
zobowiązuje się dokonać zwrotu kosztów zakupu wymienionej części na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawcę, odrębnie od faktur wystawianych z tytułu
wynagrodzenia.
10. Na wymienione części sprzętu komputerowego Wykonawca udziela gwarancji przez
okres 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia naprawy.
§7
Zakres i sposób świadczenia usług telefonii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług
w zakresie telefonii cyfrowej (ISDN).
Zakres usług telefonii cyfrowej obejmuje połączenia telefoniczne: lokalne,
międzystrefowe i międzynarodowe, do sieci komórkowych, teleinformatyczne, do sieci
inteligentnej, do sieci przywoławczych, połączenia z numeracją skróconą i na bezpłatne
numery alarmowe.
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi telefonii cyfrowej o jakości zgodnej z
europejskimi standardami telekomunikacyjnymi oraz aktualnie obowiązującymi normami
prawnymi, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi telefonii cyfrowej na podstawie stałej
miesięcznej opłaty abonamentowej, w ramach której uwzględniony został pakiet
bezpłatnych 2400 minut na połączenia lokalne i międzystrefowe do krajowych sieci
stacjonarnych oraz pakiet bezpłatnych 1500 minut na połączenia komórkowe do
wszystkich krajowych sieci komórkowych.
Zamawiający ma możliwość korzystania z bezpłatnych minut na połączenia lokalne i
międzystrefowe oraz na połączenia komórkowe do wysokości limitu ustalonego w ust. 4.
Limit połączeń rozliczany będzie z dokładnością co do sekundy, łącznie dla wszystkich
numerów Zamawiającego.
Wykonawca zapewni wymianę minut pomiędzy pakietem bezpłatnych minut na
połączenia lokalne i międzystrefowe a pakietem bezpłatnych minut na połączenia
komórkowe w ramach jednomiesięcznego rozliczenia.
6
7.
Po wykorzystaniu przez Zamawiającego puli minut z pakietów wliczonych do
miesięcznego abonamentu, Wykonawca zobowiązuje się do naliczania opłat za
połączenia telefoniczne według następujących zasad:
L.p.
Sposób
Taryfikacji
Kierunek
Stawka
Stawka
netto za brutto za
minutę
minutę
połączenia połączenia
1
2
3
4
5
Wykonawca zobowiązuje się aktywować usługę telefonii cyfrowej w ciągu
maksymalnie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się skonfigurować centralę telefoniczną Zamawiającego oraz
zapewnić numerację w ilości 80 numerów telefonicznych, następujących kolejno po
sobie.
10. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zainstalować na czas trwania umowy
bramę medialną ADEGATE.
11. Po zakończeniu świadczenia usług Wykonawca jest uprawniony do demontażu urządzeń
i instalacji, o których mowa w ust. 10.
8.
§8
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie usług objętych niniejsza umową Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości ……….,- zł brutto
(słownie:………………….), w tym …………,- zł netto (słownie: ………..) oraz …….,zł podatku od towarów i usług (słownie: ………………………………………….).
2. Strony ustalają, że kwota łącznego wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty związane z
wykonaniem usług dostępu do sieci Internet, usług konserwacji sieci komputerowej oraz
usług telefonii.
3. Na kwotę łącznego wynagrodzenia składają się:
(a) wynagrodzenie za usługi dostępu do sieci Internet w kwocie: ……….,- zł brutto, w
tym …………- zł netto oraz ………..,- zł podatku VAT;
(b) wynagrodzenie za usługi konserwacji sieci komputerowej w kwocie: ………,- zł
brutto, w tym ………..,- zł netto oraz ………,- zł podatku VAT;
(c) wynagrodzenie za usługi telefonii w kwocie: ……….,- zł brutto, w tym ……..,- zł
netto oraz …………,- zł podatku VAT.
7
4. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności wynagrodzenia w częściach
obejmujących świadczenie usług w poszczególnych miesiącach kalendarzowych okresu
obowiązywania umowy.
5. Za świadczenie usług w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym Zamawiający
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie w wysokości ……,- zł
brutto (słownie:…………………..), w tym ……….,- zł netto (słownie: …………..) oraz
……………,- zł podatku od towarów i usług (słownie: ………………………………...).
6. Na kwotę miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy składają się:
(a) wynagrodzenie za usługi dostępu do sieci Internet w kwocie: …….,- zł brutto, w tym
…….,- zł netto oraz ………,- zł podatku VAT;
(b) wynagrodzenie za usługi konserwacji sieci komputerowej w kwocie: …….,- zł brutto,
w tym ………,- zł netto oraz ………………..,- zł podatku VAT;
(c) wynagrodzenie za usługi telefonii w kwocie: …….,- zł brutto, w tym ……….,- zł
netto oraz ………….,- zł podatku VAT.
7. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać trzy faktury na kwoty wymienione w § 8 ust. 6
pkt (a) – (c).
8. W przypadku zwiększenia ilości sprzętu komputerowego Wykonawcy nie przysługuje
uprawnienie do zwiększenia wynagrodzenia.
9. W przypadku zmniejszenia ilości sprzętu komputerowego Zamawiającemu nie
przysługuje uprawnienie do zmniejszenia wynagrodzenia.
10. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności wynagrodzenia w terminie 14 dni od
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany
na fakturze.
11. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego
polecenia przelewu.
§9
Kary umowne
1.
2.
3.
4.
5.
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia
brutto łącznie za usługi dostępu do sieci Internet, usługi konserwacji sieci komputerowej
oraz usługi telefonii za dany okres miesięczny za każde zaistniałe w danym miesiącu
nieprzystąpienie do usuwania awarii serwera lub awarii sieci szkieletowej w
terminie wynikającym z § 5 ust. 8.
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia
brutto łącznie za usługi dostępu do sieci Internet, usługi konserwacji sieci komputerowej
oraz usługi telefonii za dany okres miesięczny za każde zaistniałe w danym miesiącu
nieprzystąpienie do
usuwania awarii w lokalu użytkownika sieci w terminie
wynikającym z § 5 ust. 9.
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia
brutto łącznie za usługi dostępu do sieci Internet, usługi konserwacji sieci komputerowej
oraz usługi telefonii za dany okres miesięczny za każde zaistniałe w danym miesiącu
niezapewnienie dyżuru upoważnionego przedstawiciela do świadczenia pomocy
użytkownikom sieci na zasadach wynikających z § 5 ust. 4.
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia
brutto łącznie za usługi dostępu do sieci Internet, usługi konserwacji sieci komputerowej
oraz usługi telefonii za dany okres miesięczny za każde zaistniałe w danym miesiącu
niezapewnienie dyżuru telefonicznego do obsługi awarii i problemów z podłączeniem się
nowych użytkowników w godzinach określonych w § 5 ust. 1 pkt 19.
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia
brutto łącznie za usługi dostępu do sieci Internet, usługi konserwacji sieci komputerowej
8
oraz usługi telefonii za dany okres miesięczny w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego, że w dowolnym momencie w dowolnym miesiącu przepustowość łącza
w technologii światłowodowej wynosiła mniej niż 250 Mbit/s.
6. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej awaryjności urządzeń i instalacji
dostarczających sygnał sieci Internet w dowolnym miesiącu kalendarzowym Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto łącznie za usługi dostępu do sieci Internet, usługi konserwacji
sieci komputerowej oraz usługi telefonii za dany okres miesięczny za każdą rozpoczętą
godzinę awarii łącza przekraczającą dopuszczalną awaryjność, jednakże nie więcej niż 20
% miesięcznego wynagrodzenia brutto łącznie za usługi dostępu do sieci Internet, usługi
konserwacji sieci komputerowej oraz usługi telefonii.
7. W przypadku nierozpoczęcia naprawy urządzeń i instalacji dostarczających sygnał sieci
Internet w czasie 3 godzin, licząc od momentu otrzymania zgłoszenia awarii, Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto łącznie za usługi dostępu do sieci Internet, usługi konserwacji
sieci komputerowej oraz usługi telefonii za dany okres miesięczny za każdą kolejną
godzinę, jednakże nie więcej niż 20 % miesięcznego wynagrodzenia brutto łącznie za
usługi dostępu do sieci Internet, usługi konserwacji sieci komputerowej oraz usługi
telefonii.
8. W przypadku niezakończenia naprawy urządzeń i instalacji dostarczających sygnał sieci
Internet w czasie 12 godzin, licząc od momentu otrzymania zgłoszenia awarii,
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto łącznie za usługi dostępu do sieci Internet, usługi konserwacji
sieci komputerowej oraz usługi telefonii za dany okres miesięczny za każdą kolejną
godzinę, jednakże nie więcej niż 20 % miesięcznego wynagrodzenia brutto łącznie za
usługi dostępu do sieci Internet, usługi konserwacji sieci komputerowej oraz usługi
telefonii.
9. Strony ustalają, że łączna wysokość wszystkich kar umownych, zapłaconych przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy nie może
przekroczyć 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto.
10. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający
jest uprawniony do dochodzenia pozostałej części odszkodowania na zasadach ogólnych.
11. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
§ 10
Wypowiedzenie umowy
1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą obydwu stron.
2. Z ważnych przyczyn Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego rozwiązania umowy
(wypowiedzenia), z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia wyłącznie w następujących przypadkach:
(1) w przypadku jednokrotnego naliczenia Wykonawcy dowolnej kary umownej;
(2) w przypadku odmówienia przez Wykonawcę przystąpienia do wykonania
jakiejkolwiek czynności wynikającej z niniejszej umowy;
(3) w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że przynajmniej jeden upoważniony
przedstawiciel Wykonawcy wyznaczony do wykonywania usługi nie posiada
kompetencji wymienionych w § 5 ust. 7.
9
4. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku przekroczenia dopuszczalnej awaryjności łącza w dowolnym
okresie miesięcznym.
5. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia, że w dowolnym momencie w dowolnym miesiącu
przepustowość łącza w technologii światłowodowej wynosiła mniej niż 250 Mbit/s.
6. Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
jeżeli Zamawiający nie dokona płatności wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony ustalają, że nie stanowią części niniejszej umowy jakiekolwiek regulaminy
świadczenia usług dostępu do sieci Internet, wydane przez Wykonawcę i obowiązujące
innych odbiorców sygnału sieci Internet.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
6. Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik nr 1, tj. wykaz pracowników
Wykonawcy upoważnionych do wykonywania umowy oraz załącznik nr 2, tj. cennik
połączeń.
Zamawiający
Wykonawca
10
Download