Schemat logiczny sieci komputerowej

advertisement
Wejherowo, 6.01.2016r.
Schemat logiczny
sieci komputerowej
Oskar Pawłowicz
Autor uzgodnił z administratorem sieci komputerowej w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie wykonanie schematu logicznego sieci
komputerowej, a także wprowadzenie zmian usprawniających działanie sieci w istniejącej już
infrastrukturze sieciowej. Sieć komputerowa w budynku istnieje od około 10 lat. Pierwszy
administrator, który projektował tą sieć nie wykonał projektów logicznych sieci, a także
dokumentacji. Brak dokumentacji oraz schematów logicznych sieci znacznie utrudnia pracę
administratora.
Schemat logiczny sieci komputerowej to najczęściej rysunkowy obraz sieci
komputerowej. Na rysunku powinny być zawarte wszystkie komponenty sieci, do których
zaliczamy urządzenia sieciowe (switch, router, serwer, itp.), klientów sieci (komputery
osobiste), a także drukarki sieciowe. Rysunek powinien obejmować okablowanie
schematyczne sieci, które obrazować powinno połączenia pomiędzy różnymi komponentami
sieci. W schemacie powinny się także znaleźć informacje o adresowaniu sieci, czyli adresy IP
urządzeń wraz z maskami podsieci. Schemat powinien zawierać rozmieszczenie serwerów,
switchy oraz routerów w pomieszczeniach na różnych piętrach budynku. Należy także
zamieścić informacje o bezpieczeństwie sieci, co zostało zastosowane oraz opis
funkcjonalności. W skład projektu logicznego sieci komputerowej wchodzi również plan
zarządzania siecią. Plan powinien zawierać metody kontroli ruchu sieci oraz konfigurację
ustawień przesyłu danych, a także topologię w jakiej pracuje dana sieć komputerowa.
Do wykonania logicznego projektu sieci komputerowej autor wykorzysta program
CISCO Packet Tracer. Program ten służy do projektowania oraz do konfigurowania sieci
komputerowych wykorzystujących urządzenia CISCO.
Rys 1. Przykładowy projekt logiczny sieci wykonany w programie Cisco Packet Tracer. Źródło: własne.
Na powyższym rysunku zaprojektowano logicznie bardzo małą sieć komputerową.
Sieć ta składa się z dwóch komputerów stacjonarnych oraz z routera. Komputery z routerem
połączone są kablem krosowanym z wtykiem RJ-45. Przeprowadzona została także
konfiguracja sieci, można to zaobserwować na rysunku – zielone kółka przy komponentach
sieci.
Projekt logiczny sieci komputerowej będzie bardzo rozbudowany. Szkoła posiada
6 sal komputerowych, w każdej jest około 25 stanowisk. Ponadto w każdej sali lekcyjnej
znajduje się komputer, który również jest włączony do sieci. W szkole znajdują się także
pomieszczenia administracji szkoły, gdzie również jest kilka komputerów. Wszystkie
komputery w szkole podłączone są do tej samej sieci komputerowej. Aby zaproponować
zmiany w istniejącej już sieci komputerowej należy najpierw wykonać schemat logiczny
sieci, aby autor wiedział z jakimi urządzeniami pracuje oraz jak bardzo rozległa jest dana sieć.
Projekt logiczny sieci pokaże także słabe punkty sieci. Dopiero po wykonaniu schematu
logicznego można przystąpić do proponowania zmian w infrastrukturze sieciowej.
Każda sieć komputerowa składająca się z większej ilości komputerów niż 2 powinna
posiadać swój schemat logiczny. Taki schemat ułatwia znacznie pracę administratora sieci.
Dzięki temu, administrator może z łatwością zlokalizować usterkę, ma wiedzę na temat
zastosowanych kabli oraz urządzeń sieciowych, a także dostęp do konfiguracji urządzeń.
Administrator ma także wiedzę na temat bezpieczeństwa sieci oraz może kontrolować ruch
sieciowy. Projekt sieci pozwala na dalszy rozwój infrastruktury sieciowej w budynku. Z
łatwością można rozszerzyć daną sieć, czy też wymienić komponenty sieciowe na nowe.
Download