Sterowanie ruchem klienta w obiektach handlowych/The control of

advertisement
Artykuł pochodzi z publikacji: Merchandising,
(Red.) A. Grzegorczyk, A. Wiśniewska
Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014
Sterowanie ruchem klienta w obiektach
handlowych
Karolina Marszał
Abstrakt
Głównym celem merchandisingu jest aktywizacja sprzedaży.
Atrakcyjny wygląd, jaki może przyciągnąć nabywców tyczy się zagospodarowanej całej powierzchni punktu handlowego. Ważne jest zrównoważenie miejsc o wysokiej produktywności i tworzenie wrażenia
bogatego asortymentu w całym sklepie. Budowanie atmosfery sprzyjające dobremu samopoczuciu klienta sprzyja nie tylko zwiększeniu jego
zakupów ale również tworzeniu preferencji tego miejsca. Atrakcyjność
miejsca wpływa również na poruszanie się klientów po sklepie oraz
czas jaki w nim spędzają. Tak więc celem merchandisingowym detalisty będzie tworzenie atrakcyjnego miejsca zakupu poprzez budowanie
dobrej atmosfery, opracowaniu logicznego systemu rozmieszczenia
asortymentu oraz sterowanie ruchem nabywców. W niniejszym artykule uwaga skoncentrowana została właśnie na aspekcie poruszania
się konsumentów po przestrzeni sklepowej. Autorka przyjęła za cel
porównanie funkcjonującej w literaturze teorii dotyczącej reguł zachowań konsumentów w miejscu sprzedaży oraz technik oddziaływania na
to zachowanie, z rzeczywistością. W tym celu przeprowadziła badanie
empiryczne, którego wyniki przedstawione zostają w niniejszym artykule.
Słowa kluczowe: merchandsing, narzędzia merchandisingu, sterowanie ruchem klientów
56
Abstract - The control of client traffic in stores
The main objective of merchandising is to stimulate the sale.
Attractive design, which can attract buyers applies to the entire surface
of a developed trading point. It is important to balance of high productivity and creating extensive range of experience throughout the store.
Fostering a climate conducive to well-being not only promotes client
to increase its purchases but also creating preference of the place. The
attractiveness of space also affects customers navigate the store and the
time they spend in it. So the goal of the merchandising for retailer is to
create an attractive point of purchase through building good atmosphere, developing the distribution system logic and motion control range of
buyers. In this article, attention has now been focused on the aspect of
movement of consumers after sales space. The author has adopted the
goal of comparing the functioning of literature theory concerning the
rules of consumer behavior at the point of sale and techniques impact
on the behavior of reality. For this purpose, conducted an empirical
study, the results of which are presented in this article.
Keywords: merchandsing, merchandising tools, motion control customers
1. Wstęp – Zasady przemieszczania się klientów
w przestrzeni handlowej
W ramach powszechnie znanego pojęcia marketingu, merchandising wydaje się być dziedziną mniej rozpoznawalną i nie w pełni rozumianą. Od dawna stosowane metody nakłonienia nabywców do zakupu
wszelakich dóbr oraz usług nie posiadały jednoznacznego nazewnictwa
wśród producentów oraz handlowców. Powstający w początkach XX
wieku zarys merchandisingu dotychczas ulega modyfikacjom oraz
ostatecznym próbom zdefiniowania. Przejawem merchandisingu nie
jest jedynie stymulacja sprzedaży po stronie producentów, ale zdecydowanie dalej sięgające techniki wpłynięcia na kupujących oraz na otaczającą ich przestrzeń. Merchandising znajduje się w rozpoznawalnych
dla klienta ekspozycjach towarów, promocjach, degustacjach, kolorystce sklepu oraz jego specjalnego oświetleniu.
57
Osoby poruszające się po sklepie deklarują w ankietach zwiedzenie niemal całego sklepu. Jednak okazuje się iż zaledwie 2% klientów
przechodzi przez trzy czwarte powierzchni sklepu.1 W literaturze wskazuje się na szereg zasad, którym podlega zachowanie konsumentów
w miejscach sprzedaży. Literatura dostarcza też rozwiązań w postaci
technik oddziaływania na przemieszczanie się klientów po sklepach.
Charakterystycznym i niezwykle istotnym miejscem powierzchni
sklepu są okolice wejścia. Uważa się iż strefa produktów tam usytuowanych jest zdecydowanie mniej zauważana niż reszta produktów. Klient
przemierzający sklep potrzebuje około jednej trzeciej powierzchni
sklepu do dokonania wyboru zakupowego. W celu wyeliminowania lub
złagodzenia tego efektu stosuje się w mniejszych sklepach drzwi obrotowe, lub zwykłe (na klamkę), które zwalniają tempo poruszania się
wchodzących. Dodatkowo stosowane są dwa różne oświetlenia oddzielające strefę zewnętrzną i wewnętrzną sklepu.2 Obszar przy wejściu,
w którym klient najmniej kupuje określany jest jako strefa dekompresji.
Jego długość określa się na około 6-7 metrów. Dla zwiększenia jego
atrakcyjności i zauważalności najczęściej organizowane są tam stoiska
promocyjne. Mają one za zadanie przykuć uwagę wchodzących już od
pierwszych kroków i sięgnięcia koszyka w sklepie.3
Jednym z ważniejszych czynników, które powinny być kontrolowane przez merchandisingu jest prędkość ruchu się klientów. Określa
się iż prędkość poruszania się klientów w dużych sklepach wynosi
około jednego metra na sekundę.4 Szybkość z jaką przemierzany jest
pewien dystans jest zmienna. Zgodnie z zasadą pasa startowego wejście do sklepu jest wykonywane w tak samo szybkim tempie co przed
wejściem do niego. Po przebyciu pewnego odcinka i przystosowaniu
się do panujących warunków prędkość maleje. Zwolnienie sprzyja
koncentracji na prezentowanych produktach i podejmowaniu decyzji
zakupowych. W trzecim etapie klienci odczuwają zmęczenie i pragną
szybciej udać się do kas. Przyśpieszają więc tempo kroków, koncentrują się na zakończeniu procesu zakupów.5
H. Sorensen, Co siedzi w głowie klienta, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s.
98
2
L. Witek, op.cit., s. 44
3
Ibid., s. 45
4
Ibid., s. 41
5
B. Borusiak, op.cit., s. 30
1
58
Preferowanym przez klientów zachowaniem jest przemieszczanie
się po sklepie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Ułatwieniem
takiego sposobu poruszania się jest umieszczenie bramek do wejścia po
prawej stronie sklepu. Nie utrudnia i nie zaburza to swobodnego przemieszczania się klientów, a w efekcie nie wpływa źle na ich samopoczucie.6 Nawet, gdy wejście do sklepu umieszczone zostanie po lewej
stronie sklepu kupujący i tak zaczną zakupy od prawej strony.7 Wytłumaczeniem tego zachowanie może być fakt trzymania wózka prawą
ręką. Ułatwia to skręcanie i poruszanie się w lewą stronę.8 Z obserwacji
wynika, że klient zaraz po wejściu do sklepu zmierza do końca sali,
szczególnie gdy sprzyjają temu szerokie alejki i zmierzają do wyjścia.9
Klienci, poruszający się alejami trzymają się bliżej jej prawej
strony oraz na ogół spoglądają na prawo.10 Przypuszcza się iż zasada ta
wynika z przyzwyczajenia do lewostronnego ruchu ulicznego, którego
zasady przekładają się na wybór sposobu poruszania. Należy również dostrzec, że w takim systemie ekspozycje umieszczone na lewo
są zasłaniane przez przechodniów poruszających się w przeciwnym
kierunku. Innym uzasadnieniem tego zachowania klientów może być
przyzwyczajenie do korzystania ze sprawniejszej, prawej ręki. Ułatwia to sięgnięcie po produkt umieszczony po tej stronie ciała. Jednak
wykorzystanie zasady prawej ręki należy poprzedzić badaniem ruchu
klientów w danym miejscu. W sytuacjach, w których zasada ta nie
funkcjonuje można ustawić tzw. przeszkadzacze. Są to swojego rodzaju stopki, strzałki oraz napisy mające nakierować klienta na konkretny
kierunek.11
Zauważa się, że klienci w celu uniknięcia centralnej części sklepu, przemieszczają się bocznymi alejkami, po obrzeżach sali. Wynika
to najczęściej z chęci do skrócenia sobie drogi do kasy i opuszczenia
sklepu. Inną przyczyną może być również brak zainteresowania tą częścią sali. Bodźcem zachęcającym do wejścia i zwiększającym atrakcyjność niewątpliwie jest strefa promocji.12 Opisywana zasada sprzeczna
jest z zasadą opisującą małą sprzedaż produktów umieszczanych na
Ibid., s. 29
H. Sorensen, op.cit., s. 81
8
Ibid., s. 88
9
Ibid., s. 90
10
B. Borusiak, op.cit., s. 29
11
L. Witek, op.cit., s. 81
12
B. Borusiak, op.cit., s. 29
6
7
59
obrzeżach Sali sprzedażowej.13 Tłumaczeń tego zachowania grupy
ludzi można upatrywać w prehistorycznych skłonności do unikania
otwartych przestrzeni. Stres związany utrudnioną ucieczką przed drapieżnikami i możliwości schronienia się zostały zakorzenione w zachowaniach instynktownych.14
W temacie zakupów dla klientów istotny jest poświęcony im czas.
Im dłuższa droga do kasy, tym klient jest bardziej zmęczony i wpływa to na jego samopoczucie. Dlatego też szuka on drogi ułatwiające
przejście w kierunku kasy i skrócenia czasu na zakupach (szczególnie
w dalszej części sklepu). Sposobem na to jest (jeżeli jest to możliwe)
omijanie rogów sklepu.15
Kierunek, który obierają klienci, rzadko się zmienia. Raz obrany
niechętnie zostaje zmieniony przez nabywców. Niechęć do zmian kierunku najbardziej widoczna jest w sytuacji, która zmusza do przejścia
w miejsce wcześniej już odwiedzane.16 Klienci zdecydowanie unikają
miejsc, w których zmuszeni będą do zawracania. Utworzone z elementów ekspozycji (np. regałów) ślepe zaułki stanowią przestrzeń, do której klienci nie chcą wchodzić. Jest to dla nich sytuacja niekomfortowa,
wiążąca się z koniecznością przechodzenia w kierunku odwrotnym do
kolejnych, nadchodzących osób. Zasada ta znana jest jako tak zwany
efekt muśnięcia pupy, czyli sytuacji naruszenia przestrzeni osobistej
w tłumie, kiedy dyskomfort cofania się powodowany jest przez nieprzewidziane potrącania przez inne osoby i naruszenie przestrzeni
osobistej. Tak więc zniechęca to na przyszłość klientów do miejsca,
w którym przytrafiła się taka sytuacja.17
W przestrzeni sklepu, zbyt wąskie lub zbyt krótkie rzędy regałów
dają możliwość klientom jedynie zaglądania w głąb alejki i wycofywania się, jeżeli nic go nie zainteresuje. To również powoduje pewien dyskomfort. tworzy. Zniechęca to klientów do takiego miejsca i powoduje
unikanie go w przyszłości.18
Opisywane w literaturze sytuacje zachowań klientów świadczą
o ich pewnych nawykach. Symptom trawnikowy to sposób wytyczania
J. Szumilak, Handel Detaliczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 103
O. Rodziewicz-Blelewicz, looping i rozmieszczenie kategorii towarowych,
www.fcmarket.pl/sezam/023031.pdf, 12.08.2013
15
Ibid.
16
J. Szumilak, op.cit., s. 102
17
L. Witek,op.cit., s. 43
18
Ibid.
13
14
60
http://
ścieżki, która będzie najkrótsza drogą do określonego celu. Brak skrótów do tego miejsca może powodować irytację.19 Inną, podobną zasadą
jest tzw. koncepcja siły odśrodkowej. Określa ona zachowania klientów
unikających centralnej części sali z powodu jej zatłoczenia. W związku
z tym poruszają się oni po obrzeżach powierzchni handlowej.20
Oprócz chętnego skracania drogi do kas, można zauważyć, że
klienci lubią mieć je w zasięgu wzroku. Świadczyć o tym może chęć
przemieszczania się pierwszą aleją od wejścia. Reguła ta nazywana
jest magnesem kasy. Innym powodem trzymania się głównych alei jest
większa przestrzeń, umożliwiająca swobodniejsze poruszaniem się.21
Zachowanie ludzi zależne jest od innych. Decyzje większości
społeczeństwa powodują większe prawdopodobieństwo zajścia podobnego lub tego samego zachowania innych osób. Zasada społecznego
dowodu słuszności opiera się na interakcji klientów i skłonieniu ich do
mniemania iż skoro robi tak większość ludzi to jest to dobre i należy to
zachowanie powtarzać.22
Hipoteza jaką dopuszcza Herb Sorensen, nazwana hipotezą lokalizacji określa iż w 85% przemieszczanie się nabywców w sklepie
zależy od tego w jakiej części sklepu się oni znajdują, natomiast pozostałe 15% zależne jest od interakcji klienta z produktem. Słuszność tej
hipotezy potwierdzono dzięki badaniom przeprowadzanych w sklepach
Pepsi i Wharton (badanie prowadzone przez Wharton School przez
Jacoba Suhera). Badanie polegało na zmianie położenia produktów
w środkowych alejkach sklepu. Jego wynik nie potwierdził by zmiana
położenia produktów nie wpłynęła na sprzedaż.23 Autor tej hipotezy
podkreśla, że w kierowaniu ruchem klienta produkty odgrywają aż tak
dużej roli jak się przypuszcza.24
Należy wyznaczyć produkt, których zakup wiąże się z dłuższym
czasem chociażby na zastanowienie przy wyborze jego rodzaju lub
właściwości (np. kosmetyki). Po za tym miejsca sprzedaży zza szyby
oraz duża ilość podobnych produktów będzie wymagała przemyślenia.
Tak więc strefa z tymi produktami może charakteryzować się zwiększonym zatłoczeniem.25
J. Chwałek, op.cit., s. 84
L. Witek, op.cit., s. 41
21
H. Sorensen, op.cit., ss. 88-89
22
L. Witek, op.cit., s. 141
23
H. Sorensen, op.cit., s. 91
24
Ibid., s. 92
25
Ibid., s. 98
19
20
61
Klienci zdecydowani na zakup pewnego dobra udają się bezpośrednio do miejsca, w którym ono się znajduje. Wśród najczęściej
kupowanych produktów możemy wskazać na przykład pieczywo czy
nabiał. W miejscu ich ekspozycji można spodziewać się większego
natężenia ruchu. Oprócz produktów najpotrzebniejszych należy również uwzględnić także charakterystyką miejsca promocji oraz inne
produkty atrakcyjne. Środkowa część sklepu jest najmniej odwiedzana, dlatego właśnie tam umieszcza się produkty podstawowe. Klienci
wyznaczają sobie najważniejsze punkty w sklepie, do których powinni
dotrzeć. Pierwszym ich celem jest nabycie produktów, które są dla nich
niezbędne. Podczas poruszania się po sklepie klient kieruje się w końcu
w stronę kas. Decyzja ta może nastąpić szybciej w przypadku utrudnionych warunków panującego tłoku, ogólnego bałaganu i trudności
znalezienia szukanego produktu.26
Sposób poruszania się klienta po sklepie, kierunek oraz sytuacje,
w których znajdzie się kupujący nie mogą być w pełni przewidziane
przez nabywców przed zakupami. Kupujący obiera pewne kierunki zmierzając po konkretne produkty. Jeżeli wcześniej ustalił listę
potrzebnych towarów. Jednak również klienci niedecydowani na konkretne dobra przemieszczają się wedle przykuwających wzrok stref
ich aktualnego zainteresowania. Punkty te zatrzymują na pewien czas
klienta.27
Każdy klient dokonuje wyboru kolejności kupowanych produktów. Od tej decyzji będzie zależało jaką drogę obierze podczas
ich zakupu. W tym przypadku szczególną rolę odgrywają produkty
mrożone, które umieszczane są najczęściej na końcu drogi zakupowej
w sklepie. Jednak, jeżeli mrożonki znajdą się przy wejściu do sklepu
część klientów może zdecydować się na powrót, lub z nich zrezygnuje.
Natomiast owoce oraz warzywa mimo iż należy obchodzić sie z nimi
delikatnie nie wpływają na kolejność ich wyboru. Dział z tymi produktami może zostać umieszczony na początku sklepu i nie wpłynie to na
zachowanie klientów.28
L. Witek, op.cit., s. 43
O. Rodziewicz-Blelewicz, looping i rozmieszczenie kategorii towarowych, http://
www.fcmarket.pl/sezam/023031.pdf, 17.09.2013
28
H. Sorensen, op.cit., s. 89
26
27
62
2. Metodyka badania
Omówione wyżej zasady zachowań konsumentów w miejscach sprzedaży oraz sposoby i techniki oddziaływania na klientów
w miejscach sprzedaży, jakie proponuje teoria, należy skonfrontować
z rzeczywistością. Autorka przeprowadziła badania empiryczne, metoda obserwacji, w 63 obiektach handlowych na przełomie 2013- 2014
roku. Wyniki pozwalają na analizę realnej przydatności poszczególnych technik. Badaniu poddane zostały sklepy o różnej powierzchni
sprzedażowej.
Zastosowane metoda badawcza zapewniała możliwość pogłębienia analizowanego tematu, oraz zebrania większej ilości danych niż
zakładano na początku projektu badawczego. Zespół badawczy zwracał
uwagę na elementy oraz zjawiska nieuwzględnione w kwestionariuszu.
Jednak możliwości badania obiektu w różnych warunkach oraz panujących czynnikach zmiennych na pewno wzmocniłyby merytorycznie
postawione wnioski. Innym elementem, którego realizacja nie stała się
możliwa było zasięgnięcie danych wewnętrznych badanych obiektów,
dotyczących sprzedaży oraz wglądu do zapisu monitoringu. Jednakże
badanie zostało przeprowadzone w naturalnych warunkach
3. Wnioski z badań - obiekty wielkopowierzchniowe
W zbiorach publikacji tematycznej, trudno odnaleźć analizę
układów wejść w obiektach handlowych w odniesieniu do wielkości
powierzchni tudzież profilu branżowego. Treść dotycząca preferowanego układu komunikacyjnego dotyka zasad poruszania się klientów
lub sposobów ewentualnego korygowania pewnych ich zachowań.
Preferowanym prze klientów zachowaniem jest przemieszczanie się
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Przypuszcza się iż zasada ta
wynika z przyzwyczajenia do lewostronnego ruchu ulicznego, którego
zasady przekładają się na wybór sposobu poruszania. Ułatwieniem
takiego sposobu poruszania się jest umieszczenie bramek do wejścia
po prawej stronie sklepu. Nie utrudnia i nie zaburza to swobodnego
przemieszczania się klientów, a w efekcie nie wpływa źle na ich samopoczucie.29 Nawet, gdy wejście do sklepu umieszczone zostanie po
29
B. Borusiak, op.cit., s. 29
63
lewej stronie sklepu kupujący i tak zaczną zakupy od prawej strony.30
Unika się usytuowania wejścia do sklepu po środku jego długości.
Stwarza to sytuację, w której klient może się poruszać tylko po jednej
części sklepu.31
W praktyce sklepy o wielkich powierzchniach posiadają dwa
wejścia (głównie sklepy wielobranżowe), po lewej i po prawej stronie.
Świadczyć to może o chęci usprawnienia przepływu dużej ilości osób
w przypadku wielkopowierzchniowych hipermarketów. Oprócz istnienia wejść zalecanych, czyli po prawej stronie sklepu, istnieją również
wejścia po środku lub wyłącznie po lewej stronie. Środkowe wejścia
spotykane są głównie w sklepach w branży RTV i AGD. Co ciekawe
widoczna jest duża rozbieżność w rozplanowaniu wejść komunikacyjnych, nawet w sklepach opatrzonych tą samą marką. Przykładem może
być sieć sklepów Ikea oraz Castorama, które w jednej lokalizacji posiadają różny od siebie rozkład wejść.
Analiza pozwala na zaobserwowanie próby nakierowania klientów na pożądany kierunek. Umieszczenie punktów informacyjnych,
schodów lub innych elementów przestrzeni możliwe jest zasugerowanie trasy. Wpływ na ruch klientów ma również rozmieszczenie grup
produktowych. Szczególnie istotne są produkty przyciągające, nazywane magnesami.
Mimo zastosowania technik kierunkujących klienci sklepów
wielobranżowych przechodzą przez całą aleję wejściową oraz skręcają
w aleję główną (równoległą do strefy kas). W sklepach z wyposażeniem wnętrz oraz sklepach budowlanych trudno jest jednoznacznie
ocenić poruszanie się klientów. Jest to specyficzna branża, w której
wchodzący klienci jeszcze przed wejściem mają wyznaczony dział,
który chcą odwiedzić.
Charakterystycznym i niezwykle istotnym miejscem powierzchni
sklepu są okolice wejścia. Uważa się iż strefa produktów tam usytuowanych jest zdecydowanie mniej zauważana niż reszta produktów. Klient
przemierzający sklep potrzebuje około jednej trzeciej powierzchni
sklepu do dokonania wyboru zakupowego. W celu wyeliminowania
lub złagodzenia tego efektu stosuje się w mniejszych sklepach drzwi
obrotowe, lub zwykłe (na klamkę), które zwalniają tempo poruszania
się wchodzących. Dodatkowo stosowane są dwa różne oświetlenia
30
31
H. Sorensen, op.cit., s. 81
L. Witek, op.cit., s. 46
64
oddzielające strefę zewnętrzną i wewnętrzną sklepu. Obszar przy wejściu, w którym klient najmniej kupuje określany jest jako strefa dekompresji. Długość określa się na około 6-7 metrów. Dla zwiększenia jej
atrakcyjności i zauważalności najczęściej organizowane są tam stoiska
promocyjne. Mają one za zadanie przykuć uwagę wchodzących już od
pierwszych kroków i sięgnięcia koszyka w sklepie.32
Sklepy wielkopowierzchniowe posiadają strefę promocji tuż
za wejściem. Zarówno sklepy wielobranżowe, jak i sklepy z branży
budowlanej, czy sklepy RTV i AGD korzystają z tej formy spowalniania tempa poruszania się klientów.
Zauważalnym jest brak spójności w zastosowaniu strefy promocji
przy wejściu w ramach jednej marki sieci sklepów. Takim przykładem
mogą być dwa badane sklepy Carrefour. Części obiektów tej marki
występuje strefa promocyjna tuż przy wejściu, a w reszcie nie można
tego zaobserwować. Mimo to efekt w obu przypadkach wystąpił ten
sam, klienci zwalniali. W obiekcie, w którym nie występuje promocja
zwolnienie tempa poruszania się klientów może wynikać z usytuowania tam produktów pierwszej potrzeby (np. pieczywa). Obecność
często kupujących dóbr może wpływać na większe zainteresowanie
kupujących tą częścią obiektu.
Nie stwierdzono zmniejszenie tempa poruszania się mimo istnienia strefy promocji w sieciach Real. Może to wynikać z niskiej atrakcyjności oferty lub innych czynników. Taka sama sytuacja dotyczy nie
tylko pojedynczych marek sklepów wielobranżowych, ale również
sklepów z wyposażeniem RTV i AGD.
Rozpatrując dokonywanie zakupu względem strefy dekompresji
zauważyć można, że w sklepach wielobranżowych, klienci rzeczywiście ulegają zjawisku dekompresji na odcinku około 7 metrów od wejścia, gdyż nie dokonują tam zakupu. Nie tylko nie dokonują zakupu, ale
również nie zatrzymują się w tym miejscu.
We wszystkich sklepach wielobranżowych zagospodarowanie
powierzchni zapewnia swobodne poruszanie się swoich klientów, bez
narzucenia konkretnych kierunków. Częściowe ograniczenia posiadają
sklepy Ikea. Sposób rozmieszczenia alei sklepowych przyjmuje postać
labiryntu prowadzącego wszystkich klientów jedną trasą.
Muzyka jest jednym z głównych narzędzi merchandisingu, służącym nie tylko do budowania wizerunku czy nastroju panującego
32
L. Witek, op.cit., s. 44
65
w sklepie, ale jej zadaniem jest również dostosowanie tempa poruszania się klientów. Rytm nadawanej muzyki powinien dostosować
prędkość poruszania się do wielkości powierzchni, tak by konsument
spędził jak najwięcej czasu i zobaczył możliwie wszystkie oferty. Zważając na czas, jaki poświęca się w obejściu całego obiektu handlowego
o dużej powierzchni, należy uwzględnić towarzyszący w tej czynności
stan zmęczenia.
Obiekty wielkopowierzchniowe emitują muzykę głównie w wolnym tempie. Trudno jest, bez specjalistycznych metod ustalić tempo
poruszania się klientów w dużych obiektach. W niektórych miejscach
można było zaobserwować iż klienci poruszają się w rytm wolniejszej
muzyki. Z kolei występowanie muzyki żywej, rytmicznej o większym
natężeniu nie zmieniła tempa poruszania się konsumentów.
W obiektach handlowych zauważa się wiele elementów sugerujących kierunek poruszania się. Należą na przykład elementy zagospodarowania przestrzeni meblami sprzedażowymi, tworzącymi szlaki
komunikacyjne. Oznaczenia działów kierunkowskazami na podłogach,
ścianach i ekspozytorach umieszczono głównie w sklepach o charakterze budowlanym i wyposażenia wnętrz oraz sklepach ze sprzętem RTV
i AGD. Wymienione powyżej techniki sugerowania kierunku poruszania się klientów nie wydaje się wpływać na przepływ osób. Należy
również podkreślić że wśród obiektów handlowych nie zauważa się
czytelnych oznaczeń działów, umieszczone plakietki z opisami znajdują się zbyt wysoko lub są nieczytelne. Odnosi się wrażenie, że klienci
poruszają się według intuicji. Inaczej przedstawiają się sytuacja w sieciach budowlanych, wyposażenia domów i ogrodów. Zauważalne jest
zachowanie klientów poszukujących oznaczeń działów wg kategorii.
Wyjątkowym sposobem aranżacji przestrzeni sklepu jest jej
podzielenie innym rodzajem nawierzchni. Celem takiego działania
jest prawdopodobnie podkreślenie wyjątkowości prezentowanej oferty
lub podział stref produktowych. Oznaczenia mogą mieć formę kolorystyczną, lub fakturową. Częstym zabiegiem jest zaznaczenie alejek
komunikacyjnych kontrastowym kolorem. W części obiektów, obok
gładkiej nawierzchni typu płytki można było dostrzec na przykład
dywan, jako oznaczenie strefy multimedialnej.
Analizując istniejące teorie odnoszące się do ścieżki poruszania
się klientów w sklepach dostrzega pewne rozbieżności. Cześć źródeł
opisuje zachowanie konsumentów jako niechętne poruszanie się obrze-
66
żami sklepów z powodu konieczności wykonania dłuższej drogi niż
w przypadku przejścia centralnej alei.33 Inna źródła odnoszą się do częstego zatłoczenia centralnej alei, co skutkuje jej unikaniem oraz przejściem swobodniejszymi alejami po obrzeżach. 34 Zauważalne jest jednak, iż w centralnych alejach jest największy przepływ komunikacyjny
konsumentów w porównaniu do przejść bocznych. Można również
dodać, iż kolejnym miejscem w gradacji przepływu osób były stoiska
umieszczone po obrzeżach sali sprzedażowej. W sklepach wielkopowierzchniowcyh dominuje zasada poruszania się prawą stroną alei.
Występuję jednak przypadki poruszania się środkiem. Może wynikać
to z natężenia ruchu w danym miejscu.
W obiektach wielobranżowych o dużej powierzchni występuje
bardzo małe zainteresowanie ekspozycją umieszczoną w rogach sklepu. W strefie tej umieszczone zostają głównie działy mające przyciągać klientów, czyli działy mięsne z obsługa zza lady, działy z wodą
mineralną oraz pieczywem i nabiałem. Jest to korzystne miejsce dla
działów usługowych, gdyż powstałe tam kolekli nie utrudniają ruchu
reszty klientów. Sklepy z produktami RTV i AGD w rogach sklepów
posiadają akcesoria komputerowe, telewizory oraz AGD.
W miejscach, gdzie występują elementy sugerujące kierunek
poruszania się klientów (na ekspozytorach, ścianach, podłogach)
klienci w mniejszym stopniu poruszają się według nich. Wydaje się,
że miejsca umieszocznych oznaczeń działów znajdują się zbyt wysoko,
a większość klientów wybiera drogę instynktownie.
4. Wnioski z badań - obiekty średniopowierzchniowe
Sklepy o średniej powierzchni sprzedażowej charakteryzują się
usytuowaniem wejść głównie pośrodku sklepu. Zaobserwowano istnienie również wejść usytuowanych po prawej stronie oraz po lewej,
w podobnej częstotliwości. Wśród sklepów z branży RTV, AGD,
sklepach z wyposażeniem wnętrz oraz sklepach budowlanych i innych
obiektach średnopowierzchniowych nie jest zauważalne opracowanie
jednej strategii dla marki w kwestii szlaków komunikacyjnych. Nawet
te same marki sklepów stosują różne rozmieszczania wejść.
B. Borusiak, op.cit., s. 29
O. Rodziewicz-Blelewicz, looping i rozmieszczenie
www.fcmarket.pl/sezam/023031.pdf, 12.08.2013
33
34
kategorii
towarowych,
http://
67
Droga konsumentów, wchodzących do obiektu średniopowierzcniowego rozpoczyna się od przemierzenia całej alei wejściowej.
W obiektach z wejściem po lewej oraz po prawej stronie klienci
również przechodzą do końca alei. Taka sama reakcja odnosi się do
obiektów z wejściem po środku sklepu. Wyjątkowym zachowaniem, w
porównaniu do poprzednich jest tendencja skręcania w lewo w obiektach, które posiadały dwa wejścia (dotyczy obserwacji wejścia po lewej
stronie obiektu).
Nie wszystkie obiekty o średniej powierzchni sprzedażowej posiadają w strefie dekompresji stoiska promocyjne. Żadna z sytuacji nie
przeważa. Sklepy odzieżowe, których strefa promocji nie występuje na
początku obiektu została przeniesiona w głębszą jego część. Podobnie
sklepy z produktami dla dzieci, które nie stosują promocji w strefie
dekompresji. Sklepy wielobranżowe, jak na przykład Biedronka czy
Lidl również nie posiadają promocji przy wejściu. Zmniejszenie tempa
poruszania się klientów odbywa się tam poprzez rozmieszczenie grup
produktowych, tzw. „magnesów” (w tym przypadku dział z owocami
oraz pieczywem). W pozostałych profilach branżowych nie zauważalne
jest powzięcie jednej decyzji w tej kwestii. Nawet w strategii jednej
marki sieci sklepów nie występuje jednomyślność i część obiektów
markowych stosuje strefę promocji, inne nie. Za przykład można
powziąć sklep Leroy Merlin w C.H. Arkadia, który posiada promocję
tuż za wejściem, z kolei Leroy Merlin w warszawskich Jankach już nie.
Wyjątek stanowią pojedyncze sklepy branży RTV i AGD, stosujące te
same działania. Media Markt stosują promocji na wejściu, natomiast
sklepy Euro AGD-RTV zgodnie, jej nie posiadają.
Mimo istnienia strefy promocyjnej tuż za wejściem, klienci nie
zmniejszają tempa poruszania się. Zauważalne zmniejszenie tempa
osób wchodzących do obiektu handlowego występowało zarówno
w obecności strefy promocji, jak i bez niej. Sklepy RTV i AGD, które
posiadają promocję nie spowalniają tempa poruszania się klientów.
Najbardziej widoczny trend odnosi się do sklepów odzieżowych oraz
sklepów z produktami dla dzieci. W obu miejscach, mimo braku pierwszych od wejścia ekspozycji promocyjnych charakterystyczną zjawiskiem jest zwolnienie tempa poruszania się klientów już od momentu
wejścia. Również w średniopowierzchniowych drogeriach zauważalne
jest zmniejszenie prędkości poruszania się osób wchodzących.
68
Klienci sklepów średniopowierzchniowych nie dokonują zakupu
w pierwszych metrach od wejścia. Nie wpłynęła na to zachowanie
obecność strefy promocji lub jej brak. Brak zainteresowanie pierwszymi prezentacjami produktów jest charakterystyczne dla obiektów
z produktami RTV i AGD oraz sklepów z branży wyposażenia wnętrz.
Klienci tych sklepów posiadają wcześniej określone miejsce, dział
z produktami, których konkretnie potrzebują. Stąd należy wnioskować,
iż jest to powód, dla którego nie występuje ani zwolnienie tempa poruszania się klientów, ani nie jest zauważalne ich zainteresowanie każdą
ekspozycją. Wyjątek stanowią sklepy odzieżowe, oraz drogerie. Klienci tych sklepów wykazują zainteresowanie pierwszymi ekspozycjami
i zatrzymują się w ich pobliżu. Rozróżnić należy oba miejsca pod
względem późniejszego zachowania klientów. W sklepach odzieżowych nie dokonuje się zakupu w pierwszych ekspozycji produktowych, natomiast w sklepach z kosmetykami dochodzi do zakupu w tym
miejscu.
Nie są zauważalne w średniej powierzchni sprzedażowej próby
kierowania klientami, poprzez wymuszenie na nich kierunku poruszania się. Stworzone warunki zagospodarowania, układu mebli ekspozycyjnych czy znaków kierunkowych pozostawiają dużą swobodę ruchu
odwiedzającym.
W dużej części sklepów średniopowierzchniowych nie jest emitowana muzyka. Z taką sytuacją można się spotkać w sklepach RTV
i AGD, drogeriach, sklepach wielobranżowych oraz w poszczególnych
sklepach z artykułami dla dzieci i stacjach benzynowych. Muzyka
o charakterze łagodnych i stonowanych dźwięków przekłada się na
rytm poruszania się klientów.
Pozostawione masy towarowe występują w alejkach sklepów
z wyposażeniem wnętrz oraz sklepach budowlanych. Ich zadaniem
może być chwilowe zatrzymanie osób przechodzących. Z takiego
samego zabiegu korzystają sklepy Biedronka, gdzie na szlaku komunikacyjnym pozostawione są palety produktów do rozpakowania lub
ekspozycji promocyjnych.
Podobnie jak w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych,
największy przepływ klientów odnotowuje się w centralnych alejach,
a następnym miejscem według kolejności są aleje na obrzeżach.
Klienci średniopowierzchniowych obiektów handlowych poruszają się
prawą stroną alei. Jednak odnotowuje się również przypadki porusza-
69
nia się środkową częścią alejek sklepowych. Podobnie jak w obiektach
o dużej powierzchni sprzedażowej, mniejsze sklepy mimo, iż posiadają
umieszczone na ścianach, ekspozytorach oraz podłogach znaki nakierunkowujące nie wpływają na kierunek poruszania się klientów. Klienci poruszają się intuicyjnie po obiektach.
5. Wnioski z badań - obiekty małopowierzchniowe
Jedną z cech dominujących sklepów małopowierzchniowych jest
usytuowanie wejścia po prawej stronie obiektu oraz po środku. Rzadziej spotykane są sklepy z wejściem po lewej oraz obiekty z dwoma
wejściami. Sklepy wielobranżowe posiadają wejście po prawej stronie.
Jednak wyjątkiem są tu sklepy Żabka, w których odnotowuje się wejścia wyłącznie po lewej stronie. Małe powierzchnie obiektów mediowych charakteryzują się wejściem po środku obiektu. Trudo dopatrywać się wspólnych cech dla sklepów z produktami kosmetycznymi.
Posiadają one zarówno dwa wejścia (po lewej i po prawej stronie, jak
również wejścia po środku i po prawej stronie obiektu. Podobna sytuacja tyczy się sklepów odzieżowych, posiadają wejście po środku lub
dwa wejścia.
Poruszanie się nabywców w obiektach o małej powierzchni
podyktowana jest usytuowaniem nie tylko wejścia do obiektu, ale
głównie rozmieszczeniem ekspozycji w ramach zagospodarowania
przestrzeni sprzedażowej. Dlatego analiza tej części zagadnienia
powinna odbywać się poprzez branżowy podział obiektów, posiadających względnie podobne układy. Układ urządzeń ekspozycyjnych
w sklepach Rossman przypomina formę labiryntu w niektórych obszarach. Wymusza to konieczność przejścia części obiektu w celu dotarcia
do punktu, który docelowo interesował odwiedzających go klientów.
Jest to technika przypominająca o produktach rzadziej kupowanych lub
produktach komplementarnych. Specyficznym miejscem obserwacji
są stacje benzynowe. Trudno jest dokonywać ich analizy pod kątem
poruszania się klientów, gdyż zależne jest to od usytuowania kasy,
czyli punktu regulowania opłat za zakupione paliwo. Wśród obiektów
z wejściem po lewej stronie zauważalna jest sytuacja przemieszczanie
się klientów do końca alei wejściowej lub przemierzania obiektu od
skrajnie lewej części.
70
Brak strefy promocyjnej, usytuowanej zaraz za wejściem do
sklepu jest cechą charakteryzującą sklepów o małej powierzchni sprzedażowej w ramach wszystkich, opisywanych profilów branżowych.
Tempo poruszania się klientów wchodzących zauważalnie się zmniejsza w obiektach małopowierzchniowych. Klienci w małych obiektach
handlowych nie dokonują zakupów w umiejscowionych jako pierwsze
ekspozycjach, jednak istnieje pewne zainteresowanie tą strefą. Owo
zainteresowanie rozumiane jest jako zatrzymanie się w jej obszarze
i nie wynika z obecnej tam oferty promocyjnej. Tak, jak wspomniano już
wcześniej, zagospodarowanie przestrzeni sklepów o małej powierzchni
pozwala na pewną swobodę poruszania się w niej klientów. Wyjątkiem
są sklepy, które w układzie ekspozycji tworzą tzw. labirynt, który należy przejść by odnaleźć poszukiwany produkt oraz przejść do kas.
Umiarkowana, spokojna i rytmiczna muzyka słyszalna jest w sklepach odzieżowych. Teoria sugeruje wykorzystanie utworów o mniejszej tempie w celu uspokojenia nabywców oraz stworzeniu dogodniejszych warunków do kupowania rzeczy droższych. Szczególnie
dotyczyć ma to sklepów o małych powierzchniach sprzedażowych. Z
kolei tempo muzyki w sklepach o dużej powierzchni jest szybsze sugerując przyśpieszenie poruszania się klientów. W tym przypadku szybsze przemieszczanie się zwiększa prawdopodobieństwo obejścia całej
powierzchni sklepu. Nie zaobserwowano zgodności muzyki w ramach
marek sklepów znajdujących się w różnych lokalizacjach. Świadczy to
o nieopracowaniu standardów wizerunku marki w tej kwestii. 35 Wykorzystanie elementów muzycznych w obiektach handlowych o małej
powierzchni są trudne do ujednolicenia. W części obiektów emitowane
są dźwięki w różnym natężeniu oraz w różnym tempie. Również trudno
ujednolicić charakter muzyki. Odnotowuje się zarówno dźwięki łagodne, spokojne, jak i żywe, rytmiczne oraz głośne. W drogeriach, które
posiadały wewnątrz obiektu tło muzyczne występuje głównie muzyka
cicha i spokojna o stonowanych dźwiękach. W sklepach mediowych
emitowana jest muzyka cicha, spokojna w tempie umiarkowanym oraz
wolnym. Rytm emisji dostosowany jest do wielkości powierzchni.
W małych obiektach posługuje się tempem wolnym, natomiast w
większych powierzchniach (np. Empik) tempo jest umiarkowane. Z
kolei głośne i rytmiczne dźwięki słyszalne są w sklepach ze sprzętem
M. Gębarowski, Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,
Rzeszów 2007, s.72
35
71
RTV i AGD. Tempo tej emisji określa się w przedziale umiarkowanym
oraz szybkim. Szybsze uderzenia rytmu występowały w dużych obiektach (szerokość alei ok. 5m w porównaniu do mniejszych ok.2,5m.).
W obiektach specjalizujących się w sprzedaży produktów wyposażenia
wnętrz oraz produktów budowlanych emitowano muzykę w wolnym
tempie o stonowanych i łagodnych dźwiękach (głównie melodie bez
słów). Badane obiekty o tym profilu stanowiły głównie wielko oraz
średniopowierzchniowe. Zgodne jest więc zastosowanie rodzaju muzyki w stosunku do wielkości powierzchni oraz rodzaju zakupowanego
asortymentu. Wydaje się, że klienci poruszają się w rytm wolniejszej
muzyki. Z kolei występowanie muzyki żywej, rytmicznej o większym
natężeniu nie zmieniały tempa poruszania się konsumentów. Natomiast
wspólną cechą sytuacji, w której klienci nie poruszali się w rytm emitowanej muzyki, było nadawane komunikaty reklamowe oraz emitowanie muzyki następowało z transmitowana radiowej.
Nie są widoczne działania mające na celu sugerowanie klientom
kierunku poruszania się. Wyjątkiem są sklepy z kosmetykami, które
poprzez ustawienie mebli ekspozycyjnych tworzą aleje sklepowe,
a w części sklepu tworzone są labirynty. Największy przepływ klientów
w obiektach małopowierzchniowych zostaje odnotowany w stoiskach
umieszczonych na obrzeżach sali sprzedażowej po prawej stronie od
wejścia. Kolejnym miejscem według wielkości przepływu osób była
centralna aleja. Klienci małopowierzchniowych sklepów poruszają się
prawą stroną alei sklepowych. W obiektach małopowierzchniowych
odnotowuje się istnienie komunikatów sugerujących kierunek poruszania się klientów. Mimo to nie są widoczne zachowania świadczące
o poruszaniu się konsumentów według tych wskazań.
6. Zakończenie
Badanie pozwoliło na poznanie stosunku miedzy wykorzystanymi
technikami sterowania ruchem nabywców, a ich zachowaniem w obiektach handlowych. Podczas przeprowadzanych badań zauważyć można
było nie tylko brak spójności wykorzystywanych technik merchandisingu, ale również samych zachowań klientów wobec nich. Dostępna
wiedza teoretyczna nie uwzględnia wielu aspektów istniejących w rzeczywistości, które mają wpływ na efekty zachowań ludzkich. Wydaje
72
się również, że w samych placówkach nie stosuje się wszystkich zasad
opisanych w teorii.
Innym efektem jest również dostrzeżenie pewnych tendencji
w zakresie tematyki merchandisingu, oraz zachodzących prawidłowości miedzy zmiennymi. Z uwagi na dostrzeżenie pewnych braków
w literaturze tematu słusznym byłoby stworzenie dokładniejszego kompendium. Mianowicie badanie wskazało, iż zachowanie konsumentów
jest więcej niż zależne jedynie od stosowanych technik merchandisingu. Istnieje wiele zależnych, których współwystępowanie należałoby
pogłębić w kolejnych badaniach. Wykorzystanie tych badań mogłoby
poprowadzić do nowych rozwiązań w handlu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i stworzyć atrakcyjne formy sprzedaży. Komunikacja z klientem powinna odbywać się w jasnej, czytelnej formie oraz
stwarzać komfortowe warunki zakupu. Sterowanie ruchem w centrach
handlowych jest niesłychanie ważna również w myśl bezpieczeństwa,
którą należy zapewnić kupującym. Nie ma o niej mowy w literaturze,
gdyż występują inne cele obu, jednak zdaniem autora pracy powinny
być one dostrzegalne również w merchandisingu.
Narzędzia merchandisingu mają duże znaczenie w handlu detalicznym i wymagają one nie tylko dokładnego poznania w ramach każdego z osobna punktu handlowego, ale również konsekwentnego dostosowywania jego narzędzi. Nie tylko postęp technologiczny przynosi
nowe rozwiązania i zyski w sprzedaży. Równie ważnym są zachodzące
zmiany w świadomości konsumentów oraz ich oczekiwaniach. Niespełnienie ich będzie próżnością, która przyniesie bezwzględne efekty.
73
Download