WORD - Związek Zawodowy Pracowników PWSZ w Raciborzu

advertisement
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
Nazwisko
Imiona
Imiona rodziców
Telefon, e-mail
Adres zamieszk.
Data urodzenia
Miejscowość ur.
PESEL
Status
Zawód
Miejsce pracy
pracownik / emeryt / bezrobotny*
☐Proszę o potrącanie składki członkowskiej przez pracodawcę (wymagane upoważnienie dla działu płac).
Składka członkowska
☐Oświadczam, że zobowiązuję się do samodzielnego uiszczania, na wskazany rachunek bankowy,
należnej składki w wysokości 0,5% wynagrodzenia zasadniczego brutto, jak również informowania
o zmianach wysokości mojego wynagrodzenia.
Czytelny podpis ………………………………………………………
Deklaruję chęć wstąpienia do Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu i zobowiązuję się przestrzegać statutowych obowiązków członka Związku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wewnątrzzwiązkowych zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 29 października 1997r. nr 133 poz. 883).
Data ________________________
Czytelny podpis _______________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECYZJA
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Wyższej
postanawia przyjąć / nie przyjąć* w poczet członków w/w organizacji
Szkoły
Zawodowej
w
Raciborzu,
Imię i nazwisko _________________________________________
Numer uchwały ____________ z dnia __________________________
Uzasadnienie odmowy przyjęcia _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________
* niepotrzebne skreślić
podpis przewodniczącego zarządu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Upoważnienie dla działu płac
Ja ...................................................................................................... PESEL ......................................................... upoważniam dział płac
..................................................................................................................................................................................(nazwa zakładu pracy)
do potrącania z moich miesięcznych poborów składki członkowskiej wynikającej z przynależności do Związku Zawodowego
Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, w wysokości 0,5% wynagrodzenia zasadniczego brutto,
z pominięciem: przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych, świadczeń z ZFŚS oraz nagród,
ekwiwalentów, odpraw, odszkodowań itp.
..............................................................
(Data)
...............................................................
(Podpis członka Związku)
Wyciąg ze Statutu
Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu
Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Związku
§ 13
1.
Członkostwo nabywa się z chwilą podjęcia przez Zarząd Związku
uchwały o przyjęciu w poczet członków, po uprzednim złożeniu pisemnej
deklaracji.
2.
Negatywna decyzja Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków
Związku nie może być spowodowana względami religijnymi, rasowymi,
politycznymi ani przynależnością kandydata do partii politycznej, organizacji
społecznej lub zawodowej czy innego związku zawodowego.
§ 14
Członkostwo ustaje wskutek:
1)
dobrowolnego wystąpienia,
2)
skreślenia z listy członków na skutek niepłacenia składek poprzez
okres trzech miesięcy (na mocy uchwały Zarządu Związku, od której przysługuje
odwołanie do decyzji Walnego Zebrania Członków Związku w terminie jednego
miesiąca od daty doręczenia decyzji),
3)
wykluczenia za nieprzestrzeganie statutu lub inne wykroczenia na
szkodę Związku (na mocy uchwały Zarządu Związku, od której przysługuje
odwołanie do decyzji Walnego Zebrania Członków Związku w terminie jednego
miesiąca od daty doręczenia decyzji),
4)
śmierci.
§ 15
Członek ma prawo:
1)
uczestniczyć w zebraniach Związku,
2)
wybierać i być wybieranym do wszystkich organów Związku,
3)
oceniać działalność Związku,
4)
występować z wnioskami i postulatami do organów Związku,
5)
korzystać z pomocy organów Związku w ochronie swych praw i
interesów pracowniczych,
6)
korzystać z pomocy materialnej udzielanej przez Związek.
§ 16
Członek Związku obowiązany jest:
1)
wspierać rozwój, promować oraz dbać o dobre imię Uczelni,
2)
brać udział w pracach Związku,
3)
przestrzegać statutu i uchwał organów Związku,
4)
solidarnie udzielać pomocy innym członkom Związku,
5)
regularnie opłacać składki,
6)
dbać o dobre imię Związku.
Download