Procedura wydawania wychowankom leków

advertisement
PB-6
OBSZAR:
BEZPIECZEŃSTWO
Procedura wydawania wychowankom leków
oraz zasad wykonywania zabiegów medycznych w ZPiSdN w Raciborzu
1. Leki i środki farmakologiczne wydawane są nieletnim na podstawie decyzji lekarzy zatrudnionych
w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu lub zaleceń innych lekarzy
medycyny.
2. Pielęgniarka, na podstawie zaleceń lekarzy i w porozumieniu z działem gospodarczym, dokonuje
zakupu niezbędnych leków i materiałów medycznych. Kontroluje termin ich przydatności do użycia
oraz prowadzi racjonalną gospodarkę lekami.
3. Pielęgniarka przygotowuje, na podstawie wskazań lekarza w zakresie stosowania, dzienne dawki
leków dla wychowanków/nieletnich.
4. Za podanie nieletniemu/wychowankowi leku odpowiada pielęgniarka, a w przypadku jej
nieobecności wychowawca (nauczyciel) dyżurny, który o wyznaczonej porze pobiera z
ambulatorium przygotowane dawki leku i podaje je wychowankom/nieletnim w grupach lub
zespołach klasowych.
5. Lek należy podawać wychowankowi/nieletniemu w ambulatorium lub w pokoju wychowawców,
kontrolując za każdym razem zażycie leku. W czasie podawania leku wychowanek/nieletni
powinien przebywać w pomieszczeniu tylko z wychowawcą.
6.
Leki wymagające podania przez pielęgniarkę lub lekarza podaje się wychowankowi/nieletniemu w
ambulatorium w obecności pracownika pedagogicznego pełniącego dyżur.
7. W
uzasadnionych
przypadkach
pracownik
pedagogiczny
sprawujący
nad
wychowankiem/nieletnim opiekę, pod nieobecność i bez konsultacji z lekarzem, może
samodzielnie podjąć decyzję o doraźnym podaniu leku z grupy leków ogólnodostępnych, takich
jak środki przeciwbólowe, ziołowe leki uspokajające, lekarstwa na zaburzenia trawienia, itp.
8. Specjalistyczne zabiegi medyczne dokonywane są tylko przez lekarzy zatrudnionych w Zakładzie
Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu lub innych lekarzy medycyny wezwanych do
udzielenia pomocy nieletniemu/wychowankowi.
9. Pielęgniarka dokonuje planowych badań podstawowych oraz rutynowych zabiegów medycznych
w godzinach swojej pracy.
10. W
nagłych
przypadkach
pracownik
pedagogiczny
sprawujący
opiekę
nad
wychowankiem/nieletnim jest zobowiązany udzielić w ambulatorium pomocy medycznej w postaci
wykonania podstawowego zabiegu (zaopatrzenie rany, unieruchomienie złamanej kończyny, itp.).
11. O wszystkich przypadkach wymagających interwencji lekarskiej pracownik pedagogiczny
sprawujący opiekę nad wychowankiem/nieletnim jest zobowiązany poinformować pracowników
służby zdrowia Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu.
12. W sytuacjach nagłych, zwłaszcza wymagających specjalistycznej interwencji lekarskiej, pracownik
pedagogiczny sprawujący opiekę nad wychowankiem/nieletnim jest zobowiązany, po uprzedniej
konsultacji z dyrektorem Zakładu lub upoważnionym przez niego pracownikiem, wezwać
Pogotowie Ratunkowe.
13. Przeszkoleni pracownicy zobowiązani są udzielić wychowankowi/nieletniemu pierwszej pomocy
przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia życia zgodnie ze sztuką i obowiązującymi w tym
zakresie zasadami.
Na podstawie §4 ust. 2 oraz Regulaminu Zakładu Poprawczego i Schroniska dla
Nieletnich w Raciborzu z dnia 30.08.2011 r. dokument został zatwierdzony do użytku na
posiedzeniu Rady Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu na
posiedzeniu w dniu 24.02.2015 r.
Download