Procedura wydawania wychowankom leków

advertisement
Procedura wydawania wychowankom leków
oraz wykonywania zabiegów medycznych
1. Leki i środki farmakologiczne wydawane są nieletnim na podstawie decyzji lekarzy zatrudnionych
w Zakładzie/ Schronisku lub zaleceń innych lekarzy medycyny.
2. Pielęgniarka, na podstawie zaleceń lekarzy i w porozumieniu z działem gospodarczym, dokonuje
zakupu niezbędnych leków i materiałów medycznych. Kontroluje termin ich przydatności
do użycia.
3. Pielęgniarka przygotowuje, na podstawie wskazań lekarza w zakresie stosowania, dzienne dawki
leków dla wychowanków.
4. Za podanie nieletniemu leku odpowiada pielęgniarka, a w przypadku jej nieobecności
wychowawca (nauczyciel) dyżurny, który o wyznaczonej porze pobiera z ambulatorium
przygotowane dawki leku i podaje je wychowankom .
5. Lek należy podawać wychowankowi w ambulatorium lub w pokoju wychowawców, kontrolując
za każdym razem zażycie leku. W czasie podawania leku wychowanek powinien przebywać
w pomieszczeniu tylko z wychowawcą.
6.
Leki wymagające podania przez pielęgniarkę lub lekarza podaje się
w ambulatorium w obecności pracownika pedagogicznego pełniącego dyżur.
wychowankowi
7. W uzasadnionych przypadkach pracownik pedagogiczny sprawujący nad wychowankiem opiekę,
pod nieobecność i bez konsultacji z lekarzem, może samodzielnie podjąć decyzję o doraźnym
podaniu leku z grupy leków ogólnodostępnych, takich jak środki przeciwbólowe, ziołowe leki
uspokajające, lekarstwa na zaburzenia trawienia, itp.
8. Specjalistyczne zabiegi medyczne dokonywane są przez lekarzy zatrudnionych w Zakładzie/
Schronisku lub innych lekarzy medycyny wezwanych do udzielenia pomocy nieletniemu.
9. Pielęgniarka dokonuje planowych badań podstawowych oraz rutynowych zabiegów medycznych
w godzinach swojej pracy.
10. W nagłych przypadkach pracownik pedagogiczny sprawujący opiekę nad wychowankiem jest
zobowiązany udzielić w ambulatorium pomocy medycznej w postaci wykonania podstawowego
zabiegu (zaopatrzenie rany, unieruchomienie złamanej kończyny, itp.).
11. O wszystkich przypadkach wymagających interwencji lekarskiej pracownik pedagogiczny
sprawujący opiekę nad wychowaniem jest zobowiązany poinformować pracowników służby
zdrowia .
12. W sytuacjach nagłych, zwłaszcza wymagających specjalistycznej interwencji lekarskiej pracownik
pedagogiczny sprawujący opiekę nad wychowankiem jest zobowiązany, po uprzedniej konsultacji
z dyrektorem Zakładu lub upoważnionym przez niego pracownikiem, wezwać Pogotowie
Ratunkowe.
13. Przeszkoleni pracownicy zobowiązani są udzielić wychowankowi pierwszej pomocy
przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia życia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
zasadami.
Download