Etyka

advertisement
M i ę d z y n a r o d o wa K o n f e r e n c j a N a u k o w a
„ K u l t u ro w e , s po ł ec z ne i et y cz n e
u w a r u n k o w a n i a b i z ne s u , z ar z ą dz a n i a
o r a z be z pi e c ze ń st w a n a r o d o w e g o ”
2 4 l i s t op a d a 2 0 1 7 ( szósta edycja)
Założenia programowe konferencji
Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, drodzy uczestnicy poprzednich edycji,
Po raz szósty będziemy kontynuować pasjonującą wymianę poglądów rozpoczętą przez uczestników
przed kilku laty w Raciborzu i w Opolu, w których wzięło udział kilkuset naukowców z różnych zakątków
Europy, a które zaowocowały wydaniem siedmiu monografii, które otrzymali uczestnicy już w dniu konferencji.
Zasadnicze założenia programowe konferencji pozostają takie same jak poprzednich edycjach, jednakże
w tej edycji chcemy umożliwić naukowcom wypowiedź w formie rozdziału w monografii i wystąpienie podczas
konferencji w temacie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa narodowego.
Odpowiedzialne zarządzanie, biznes i gospodarowanie odgrywa współcześnie ważną rolę
kulturotwórczą. Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w innych krajach wymaga działań na
rzecz dalszego rozwoju etycznego, zrównoważonego biznesu na poziomie jednostek (etycznego przywództwa),
organizacji (CSR), państwa oraz na poziomie globalnym.
Celem konferencji jest dalsza integracja naukowców pochodzących z różnych środowisk naukowych
kraju i zagranicy, a także firm i organizacji skupionych wokół problematyki związanej z promocją
odpowiedzialnego biznesu, zarządzania i konsumeryzmu.
Proponujemy wymianę poglądów na tematy:
 Edukacja etyczna, edukacja etyki biznesu.
 Programy etyczne organizacji.
 Etyka zarządzania zasobami ludzkimi i etyczne przywództwo.
 Etyka marketingu, reklamy, PR.
 Etyka mediów tradycyjnych i nowych mediów.
 Etyka ekonomii i sfery finansów.
 Kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa w skali mikro, mezo i makro.
 Kulturowe uwarunkowania tworzenia bogactwa i etyki biznesu. Zarządzanie międzykulturowe.
 Prawa i obowiązki konsumentów, działalność organizacji konsumenckich, edukacja konsumencka.
 Polityka społeczna (m.in. demograficzna, mieszkaniowa) państwa a rozwój społeczeństwa biznesu.
 Standardy odpowiedzialności organizacji – SA 8000, AA1000, ISO 26000 i inne.
 Filozofia tworzenia bogactwa.
 Religia a biznes.
 Bezpieczeństwo: narodowe, energetyczne, żywnościowe, społeczne, ekonomiczne, etc.
 Inne tematy zaproponowane przez uczestników.
Wydział Ekonomii i Zarządzania
organizacyjny:
Politechnika Opolska
ul. Nysy Łużyckiej 7
45- 036 Opole
www.weiz.po.pole.pl
l
Sponsorzy i partnerzy:
Komitet
dr hab. Leszek Karczewski, tel. 693 352 339
e-mail: [email protected]
dr Henryk A. Kretek , tel. 609 771 772
[email protected]
Z wyrazami szacunku
Prof. P.O. dr hab. Leszek Karczewski,
Dr Henryk A. Kretek
Organizatorzy Konferencji:
Katedra Nauk Humanistycznych i Prawnych Politechniki Opolskiej,
Zakład Filozofii i Podstaw Logiki PWSZ w Raciborzu,
Biura Parlamentarne - Prof. Jerzego Buzka, MEP.
Patronat honorowy
Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, doktor h.c. Politechniki Opolskiej.
Rada Naukowa:
Dr D. Chojecki, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych PWSZ w Raciborzu
Dr Joanna Jachna, Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych PWSZ w Raciborzu.
Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, J.M. Rektor PWSZ w Raciborzu.
Prof. dr hab. M. Tukiendorf, J.M. Rektor Politechniki Opolskiej
Prof. dr hab. K. Malik, prorektor Politechniki Opolskiej d.s. Infrastruktury i Rozwoju.
Dr J. Berezowski, prorektor do spraw rozwoju i organizacji PWSZ w Raciborzu.
Dr hab. Robert Geisler, prof. Uniwersytetu Opolskiego.
Prof. Yansong Liang, Politechnika Pekińska, Chiński Dyrektor Instytutu Konfucjusza w Opolu.
Dr. S. Prakash, Director - Research, Nehru Group of Institution,Coimbatore,Tamilnadu, India.
Prof. dr hab. D. Fobelova, Uniwersity Mateja Bela in Bańska Bystrzyca, Slovakia.
Prof. dr hab. P. Fobel, Uniwersity Mateja Bela in Bańska Bystrzyca, Slovakia.
Prof. dr. Johannes Kals, University of Applied Sciences Ludwigshafen, Germany.
Prof. dr hab. A. Loehr Technische Universität Dresden Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau
Prof. dr hab. W. Gasparski, dyrektor honorowy Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych,
kierownik Katedry Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i IFiS PAN w Warszawie.
Prof. UAM dr hab. J. Sójka – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska
Prof. dr hab. W. Słomski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, WSM w Warszawie.
Prof. dr hab. A. Kiepas, UŚ.
Prof. dr hab. R. Rauziński, Instytut Śląski w Opolu i Politechnika Opolska.
Komitet Organizacyjny:
Prof. P.O. dr hab. L. Karczewski (przewodniczący),
Dr H. A. Kretek (sekretarz),
Prof. PO. dr hab. M. Kalczyńska, dr A. Bohdan, dr Said Edaich, dr M. Szymura, dr P. Zamelski,
dr D. Kurpiers.
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONFERENCJI JEST:
PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ NA ADRES:
BIURO PARLAMENTARNE prof. Jerzego Buzka,
ul. Wzgórze 20
44-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ K u l t u r o w e , s po ł e cz n e i e t y c z ne
u w a r u n k o w a n i a b i z ne s u , z ar z ą dz a n i a o r az b e z pi e cz e ń st w a n a r od o w e g o ”
oraz drogą elektroniczną na adresy: [email protected] i [email protected]
Termin zgłoszenia upływa 15 lipca 2017 r.
OPŁATA KONFERENCYJNA:
Kwota 150,- zł obejmuje: 1. Materiały konferencyjne, 2. Publikację książkową, którą otrzymają wszyscy
Autorzy opublikowanych tekstów (organizatorzy dokonają wszelkich starań, aby książkę otrzymali
uczestnicy już w dniu konferencji), 3. Catering.


Koszty podróży i noclegów ponoszą Uczestnicy konferencji.
O dokonanie rezerwacji noclegów na czas konferencji Uczestnicy proszeni są we własnym zakresie. Na
prośbę uczestników organizatorzy mogą zarekomendować hotele.
 Teksty wystąpień w formie elektronicznej prosimy przesłać na adres [email protected],
i [email protected], najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2017 roku. Natomiast teksty wystąpień w formie
papierowej prosimy przesłać najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2017 roku na adres:
BIURO PARLAMENTARNE prof. JERZEGO BUZKA,
ul. Wzgórze 20, 44-30 Bielsko-Biała.












Abstrakt referatu oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim w wersji elektronicznej na
karcie zgłoszenia powinny dotrzeć do organizatorów najpóźniej do 15 lipca 2017 roku.
Zasady redagowania tekstów publikowanych w Wydawnictwie PWSZ w Raciborzu oraz
„formatka” – w załączeniu a także na stronie internetowej PWSZ w Raciborzu.
Za wygłoszenie referatów oraz za ich druk autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.
Pozytywna recenzja nadesłanego tekstu stanowi warunek jego druku w pracy zbiorowej.
Terminarz:
15.07.2017 – termin zgłoszenia udziału na załączonym formularzu, w tym: nadesłania abstraktu
i słów kluczowych (max. 5 słów) w języku polskim i angielskim, oraz oświadczenia i notki
biograficznej o autorze (w 3. os) w języku polskim.
30.07.2017 – potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów.
30.08.2017 – termin nadesłania referatu w formie elektronicznej na adresy: [email protected], oraz
[email protected] i w wersji papierowej [wydrukowane] na adres:
BIURO PARLAMENTARNE prof. Jerzego Buzka,
ul. Wzgórze 20,
44-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu,
zarządzania oraz bezpieczeństwa narodowego”.
15.10.2017 – termin zaakceptowania tekstów do druku, o czym uczestnicy zostaną poinformowani
przez organizatorów.
16.10 do 30.10.2017 - dokonanie opłaty konferencyjnej – przez osoby, których teksty zostały
pozytywnie zaopiniowane przez recenzentów – na konto organizatora – PWSZ w Raciborzu:
69 1050 1328 1000 0022 6112 0386
+ nr rachunku dla uczestników zagranicznych :
IBAN PL 69 1050 1328 1000 0022 6112 0386
Nr BIC(SWIFT) INGBPLPW
.z dopiskiem: „KONFERENCJA: Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania + Imię i
Nazwisko”
[W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji organizatorzy nie przewidują możliwości zwrotu
opłaty konferencyjnej].
Do 11.11.2017 - przesłany zostanie szczegółowy program konferencji uczestnikom, którzy
w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają opłaty konferencyjnej.
24.11.2017 – Międzynarodowa konferencja naukowa w Raciborzu.
Telefony:
Dr Henryk Andrzej Kretek, tel. 609 771 772
Prof. PO dr hab. Leszek Karczewski, tel.693 352 339
Karta zgłoszenia:
Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Adres do korespondencji:
Afiliacja;
– Nazwa uczelni lub szkoły, rok studiów, kierunek, itp.
Telefon kom.:
Adres e-mail:
Notka biograficzna o autorze (w 3. osobie).
[do 500 znaków]
Tytuł artykułu:
Streszczenie artykułu – do 1000 znaków:
Słowa kluczowe w języku polskim - do 5 pojęć
Streszczenie artykułu w języku angielskim (abstract)–
do 1000 znaków:
Słowa kluczowe w języku angielskim (keywords ) - do
5 pojęć
Potwierdzenie uczestnictwa oraz oświadczenie
opatrzone własnoręcznym podpisem:
Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonego
artykułu i ponoszę wyłączną odpowiedzialność za
zawarte w nim dane i informacje .
………………………………………………
Własnoręczny – czytelny podpis
Tutaj prosimy wpisać dane instytucji na którą ma być wystawiona faktura VAT, a poniżej jej NIP.
Brak danych będzie skutkować niewystawieniem faktury.
Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia będą wykorzystane tylko do celów organizacyjnych tej
konferencji.
Zgłaszam swój udział w/w konferencji naukowej i deklaruję wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 150,- zł.
do dnia 30.10.2017 r. na konto organizatora – PWSZ w Raciborzu:
69 1050 1328 1000 0022 6112 0386 - ING BANK ŚLĄSKI;
+ nr rachunku dla uczestników zagranicznych :
IBAN PL 69 1050 1328 1000 0022 6112 0386
Nr BIC(SWIFT) INGBPLPW
TERMIN NADSYŁANIA PODPISANEGO I ZESKANOWANEGO ZGŁOSZEŃIA w plikach PDF i WORD
do 15.07.2017 r. na adresy mail: [email protected], oraz [email protected]
................................................................
/podpis uczestnika/
Download