Poradniki Prawne Polbi

advertisement
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 30 września 1980 r.
w sprawie zasad współdziałania w zakresie ochrony środowiska terenowych organów
administracji państwowej z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi
(Dz. U. z 1980 r. Nr 24, poz. 98)
Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr
3, poz. 6) zarządza się, co następuje:
§ 1. Terenowe organy administracji państwowej współdziałają z innymi organami administracji
państwowej i jednostkami organizacyjnymi w celu zapewnienia:
1) zgodności działania z przewidywanymi w planie społeczno-gospodarczego rozwoju kraju kierunkami
ochrony środowiska,
2) racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowania jego przyrodniczymi zasobami,
3) zapobiegania szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym jego zniszczenie, uszkodzenie,
zmianę cech fizycznych lub charakteru elementów przyrodniczych.
§ 2. Współdziałanie, o którym mowa w § 1, polega w szczególności na współpracy terenowych organów
administracji państwowej z:
1) państwowymi wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi w sprawach:
a) badań i oceny jakości środowiska oraz zachodzących w nim zmian,
c) zapewnienia wymagań ochrony środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego przy
ustaleniu lokalizacji oraz miejsca i warunków realizacji inwestycji, a także w rozwiązaniach projektowych,
d) usuwania nadzwyczajnego zagrożenia środowiska,
e) innych działań dotyczących ochrony środowiska w zakresie mającym wpływ na zdrowie ludności,
2) urzędami morskimi w sprawach:
a) ochrony środowiska obszaru Morza Bałtyckiego oraz kontroli stanu środowiska na tym obszarze,
b) ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku na obszarze portów morskich, red i
przystani,
c) budowy, utrzymania i ochrony umocnień brzegowych, wydm nadmorskich i zalesień ochronnych w
pasie nadbrzeżnym,
d) usuwania nadzwyczajnego zagrożenia środowiska morskiego,
a) pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych oraz oddziaływania tych pól na środowisko,
b) kontroli maszyn i urządzeń technicznych wytwarzających pole elektromagnetyczne,
c) rozmieszczenia przestrzennego inwestycji obejmujących maszyny i urządzenia wytwarzające pole
elektromagnetyczne,
4) urzędami górniczymi w sprawach:
a) zasad ochrony środowiska przy gospodarowaniu złożem i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,
b) usuwania nadzwyczajnego zagrożenia środowiska spowodowanego zakłóceniem w ruchu zakładów
górniczych,
5) terenowymi organami dozoru technicznego w sprawach:
a) dopuszczania do ruchu urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, których eksploatacja wywiera
wpływ na środowisko, bądź wstrzymania ruchu takich urządzeń,
b) związanych z dozorem technicznym w zakresie oceny prawidłowości eksploatacji urządzeń
określonych pod lit. a) z punktu widzenia ochrony środowiska,
6) okręgowymi stacjami chemiczno-rolniczymi w sprawach:
a) ustalenia dopuszczalnego skażenia gleb i roślin, powodowanego działalnością gospodarczą,
b) kontrolowania stopnia skażenia gleb i roślin,
c) ustalania sposobu neutralizacji skażenia gleb,
d) określania rodzajów nawozów mineralnych, jakie mogą być stosowane na glebach, które uległy
skażeniu,
e) sporządzania ekspertyz dotyczących przewidywanego skażenia gleb i roślin przy projektowaniu
inwestycji przemysłowych uciążliwych dla środowiska,
7) okręgowymi zarządami lasów państwowych w sprawach:
a) ochrony lasów przed ujemnymi wpływami pyłów i gazów oraz innych uciążliwości dla środowiska,
b) uwzględniania wymagania ochrony lasów przy ustalaniu lokalizacji i wyborze miejsca realizacji
inwestycji,
8) dyrektorami parków narodowych w sprawach ochrony środowiska w tych parkach,
9) terenowymi inspektoratami gospodarki energetycznej w sprawach:
a) lokalizacji inwestycji energetycznych,
b) wyboru koncepcji zaopatrzenia w ciepło danego regionu,
c) wyboru metod utylizacji odpadów palnych,
10) Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w sprawach ochrony środowiska przed
promieniowaniem.
§ 3. 1. Organy i jednostki organizacyjne, o których mowa w § 2 pkt 1 - 9, w celu zapewnienia zgodności
działania w dziedzinie ochrony środowiska - w szczególności:
1) informują terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego o podejmowanych
inicjatywach i przedsięwzięciach, które mogą wywierać wpływ na środowisko, a w razie wpływu ujemnego
przedstawiają projekty takich przedsięwzięć do uzgodnienia,
2) przedstawiają terenowym organom administracji państwowej stopnia wojewódzkiego plany, programy,
analizy i oceny oraz inne materiały dotyczące ochrony środowiska.
2. Szczegółowy zakres współdziałania, częstotliwość przekazywania materiałów, rodzaj i stopień
szczegółowości zawartych w nich danych zależą od potrzeb współdziałających organów i jednostek
organizacyjnych i wynikają z dokonywanych między nimi uzgodnień.
3. Terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego opiniują przedstawiane przez
państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych projekty długoletnich i rocznych badań jakości
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Download