Projekt programu konferencji ETYKA ZAWODU NAUCZYCIELA Nr

advertisement
Projekt programu konferencji
ETYKA ZAWODU NAUCZYCIELA
Nr
AKTYWNOŚĆ
UWAGI
Sesja I – 90 minut
1
Wprowadzenie „Od Międzynarodowej
Karty Nauczyciela i Rekomendacji
UNESCO/ILO w sprawie statusu
nauczycieli po kodeksy etyczne”.
W części wprowadzającej konferencji zostaną
omówione przesłanki i cele projektu ZNP „Etyka
zawodu nauczyciela”, jego harmonogram oraz
sposób realizacji.
Wykład ilustrowany materiałami
archiwalnymi ZNP oraz dokumentami
UNESCO i Międzynarodówki Edukacyjnej.
Uczestnicy konferencji będą mogli przekonać
się, że idea stworzenia pewnych form kodeksu
etyki zawodowej jest obecna w działalności ZNP
w kraju
i na arenie międzynarodowej od 1946 oraz że
kodeksy etyczne dla nauczycieli istnieją w
różnych formach w 50 krajach.
Prezentacja działu poświęconego etyce
zawodu nauczyciela na stronie domowej
ZNP oraz stron międzynarodowych
poświęconych tej tematyce
Czas trwania sekwencji – 30 minut
2
Wykład prof. M. Środy pt. „Etyka dla
nauczycieli” Część I składająca się
z 4 sekwencji:
1) Dlaczego potrzebny nam kodeks?
2) Etycy i szkoły etyki
3) Mity dotyczące etyki
4) Funkcje etyki
I część filmu „Etyka dla nauczycieli” ok. 15-20
min. poświęcona jest zagadnieniom związanym
z teorią etyki.
Dla zapewnienia jednolitego standardu
wszystkich konferencji okręgowych
przygotowany zostanie film, przedstawiający
podstawowe informacje zawarte w materiale
opracowanym przez prof. Magdalenę Środę
„Etyka dla nauczycieli”
Scenariusz filmu zostanie tak przygotowany,
żeby uczestnikom ułatwić zapamiętanie
najważniejszych tez wykładu.
Krótkie fragmenty tego filmu będą dostępne na
stronie internetowej oraz na portalu
szkoleniowym, który zostanie uruchomiony po
ewentualnym podjęciu przez
40 Krajowy Zjazd Delegatów decyzji
Istotność implementacji kodeksu etyki.
Czas trwania sekwencji – 20 minut
3
Ćwiczenie:
Istotność zagadnień etycznych w
codziennej pracy nauczyciela.
3a
Ankieta UNESCO (praca indywidualna)
oceny istotności różnych
problemów/kwestii w życiu szkoły
3b
Trudne sytuacje szkolne (praca w małych
grupach) – wypisywanie przykładów
konkretnych trudnych sytuacji z
doświadczeń własnej/znanej
szkoły/praktyki odpowiadających
punktom z ankiety UNESCO
3c
Powtórne wypełnienie ankiety UNESCO i
omówienie różnic z pierwszą oceną
Celem ćwiczenia jest:

ukazanie obecności problemów etycznych
w praktyce szkolnej (nie wystarczy o nich
teoretyzować, nie można ich bagatelizować,
nie należy im zaprzeczać)

dostarczenie argumentów za potrzebą
tworzenia i wprowadzania kodeksu
etycznego
„Uważam kwestię etyczną za istotną, jeśli
jakakolwiek myśląca osoba musi się z nią
zmierzyć” (Singel,2007:7) – to stwierdzenie
może stanowić motto tej części konferencji
Czas trwania sekwencji – 40 minut
1
Przerwa na kawę – 15 minut
Sesja II - 90 minut
4.
Wykład prof. M. Środy pt. „Etyka dla
nauczyciela. Kilka kwestii
praktycznych” Cz. II.
W II części filmu, która podobnie jak część I
trawa ok. 15-20 min. prof. Magdalena Środa
przedstawi praktyczne przesłanki kodeksu
etycznego.
Spośród omawianych tu kwestii 3 z nich
zostaną przedyskutowane z uczestnikami w
plenum i w pracy w małych grupach
Czas trwania sekwencji – 20 minut
5.
Dyskusja nad zagadnieniem:
„Nauczyciel – zawód czy powołanie1”
moderowana przez osobę prowadzącą.
Zagadnienie to jest pierwszą kwestią
praktyczną związaną z etyką zawodową
omawianą przez prof. Magdalenę Środę.
Podczas dyskusji prowadzący powinien
odwołać się do współczesnych koncepcji
kształcenia nauczycieli, znaczenia
zawodowej refleksji w pracy nauczyciela
nad sobą.
W dyskusji uczestnicy będą zachęceni do
odpowiedzenia na następujące pytania:
 Czy pojęcia zawód i powołanie pozostają w
opozycji do siebie?
 Czy świadomość, że oczekuje się od
nauczycieli, by pełnili swój zawód z
powołania, działa na nich motywująco, czy
demotywująco?
 Co określa się mianem profesjonalizmu
zawodowego?
Czas trwania sekwencji – 45 minut
6.
Zajęcia warsztatowe i ich znaczenie w
przygotowaniu nauczycieli do
rozwiązywania problemów etycznych:
„Przesłanki etyczne a umiejętności
praktyczne”
Prezentacja tabelki OBSZAR –
ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI – PROBLEMY
PRAKTYCZNE – UMIEJĘTNOŚCI
PYCHOSPOŁECZNE (w tej części tabeli
pojawią się znaki zapytania, do tej części
tabeli odwołają się w dalszej części osoby
prowadzące warsztaty)
Osoba prowadząca wskazuje na konieczność
kształcenia umiejętności, które w praktyce
pozwalają bronić zasad etycznych i/lub je
urzeczywistniać (być im wiernym, w zgodzie z
nimi postępować) zwłaszcza w sytuacjach
dylematów, konfliktów czy presji grupowej.
Pod koniec tej sesji uczestnicy zostają
przydzieleni do grup
Przerwa na lunch – 30 minut
(kanapki, gorący kubek etc.) oraz ciepłe napoje, ciasteczka i owoce)
Po przerwie spotkanie w grupach warsztatowych!
Powołanie – potocznie: posiadanie określonego daru do wykonywania danej czynności przez większą część
życia. Czynność tę wykonuje się bardziej z pobudek altruistycznych niż finansowych, choć te drugie mogą mieć
również znaczenie. Można również mieć powołanie do pracy, którą się wykonuje.
(Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Powo%C5%82anie )
1
2
Sesja III – 90 minut
7.
Przypomnienie kwestii i pytań do dyskusji
z wykładu prof. Środy związanych z:

grupa A: autorytetem nauczyciela

grupa B: korupcjogennością
Prowadzący przypominają uczestnikom pewne
stwierdzenia zawarte w „Etyce dla
nauczyciela” prof. Magdaleny Środy w
rozdziałach:
 W kwestii autorytetu (grupa A)
 W kwestii przemocy, alienacji i
zachowań korupcjogennych (grupa B)
Przy czym osoba prowadząca warsztaty w
grupie B podkreśla, że praca grupy skupi się na
analizie zachowań korupcjogennych i sposobach
radzenia sobie z nimi.
8.
Odwołanie się do części tabeli
obejmującej wymienione w punkcie 7
zagadnienia i wskazanie umiejętności,
które będą trenowane z uzasadnieniem,
dlaczego zdobycie tych umiejętności jest
konieczne dla sprawnego rozwiązywania
problemów
Prezentacja tabelki OBSZAR –ZAGADNIENIA DO
DYSKUSJI – PROBLEMY PRAKTYCZNE –
UMIEJĘTNOŚCI PYCHOSPOŁECZNE (tabela
uzupełniona już bez znaków zapytania)
9.
Realizacja scenariusza

grupa A: scen. nr 2 Jak rozmawiać o
problemach w szkole, nie
eskalując konfliktu? [skarga ucznia i
rodziców na metody oceniania
(prezenty)
Sesja IV – podsumowująca – 45 minut
(ewentualnie kawa i herbata serwowana podczas sesji)
10
11
Spotkanie wszystkich uczestników – w
podgrupach po 6 osób (3 z grupy A + 3 z
grupy B) – wymiana doświadczeń z pracy
grup warsztatowych według punktów,
które pomogą w sprawnym
przprowadzeniu tego podsumowania
Uczestnicy pracują samodzielnie, wymieniając
się wrażeniami. Prowadzący czuwają nad
czasem przeznaczonym na wymianę
doświadczeń
Podsumowanie zajęć przez osoby
prowadzące konferencję i warsztaty:

obserwacje z pracy grup

powrót do wniosków, jakie uczestnicy
sformułowali na początku konferencji
wypełniając fragment ankiety
UNESCO, a następnie wskazując na
inne trudne sytuacje, z jakim zetknęli
się w praktyce szkolnej (punkt 3b)
Osoby prowadzące omówią także:

zasady tworzenia e-Poradnika,
obejmującego przykłady dobrej praktyki,
czyli dobrych rozwiązań stosowanych przez
społeczności szkolne dla rozwiązywania

oraz przypomną treść pozostałych
scenariuszy, które realizowane będą na
szkoleniach po podjęciu decyzji o wdrożeniu
Kodeksu etyki nauczyciela do realizacji
Czas trwania sekwencji – 10 minut
Czas trwania sekwencji – 5 minut
12
Praca własna
Uczestnicy analizują propozycje kodeksu
etyki i oceniają je w oparciu o
kwestionariusz oraz dokonują ewaluacji
szkolenia
Tabela analizy i oceny kodeksu oraz
Ankieta ewaluacyjna stanowią załączniki do
niniejszego programu
Czas trwania sekwencji – 30 minut
3
Czas konferencji i warunki jest realizacji




Na konferencję składają się z 3 sesje po 1,5 godziny, czyli 6 godzin lekcyjnych (po 45 minut)
ora 4 sesji podsumowującej, która trwa godzinę lekcyjną – 45 minut
Ponadto podczas konferencji przewidziana jest jedna przerwa na kawę (15 minut) i jedna
przerwa na lunch (30 minut), które łącznie będą trwały kolejne 45 minut.
Łączny czas trwania konferencji to 8 godzin lekcyjnych, czyli 6 godzin zegarowych.
Zależnie od możliwości dotarcia na konferencję jej uczestników, proponujemy, by konferencje
rozpoczynały się pomiędzy 9.30 a 10.30 i trwały odpowiednio do 15.30 lub 16.30
Sale i ich wyposażenie




Sesje I,II i IV będą się odbywały w plenum, czyli w dużej i dobrze nagłośnionej sali na 50-60
uczestników,
Wyposażanie sali powinno składać się z:

tablicy tradycyjnej i tablicy typu flipchart,

rzutnika multimedialnego,

ekranu lub ekranów, umożliwiających zarówno obejrzenie filmów w dobrych
warunkach, jak i śledzenie prezentacji w Power Point, jeśli w sali byłby dostęp do
łączy internetowych, byłoby wspaniale, ale pewne elementy stron internetowych
możemy tak przygotować, by można je było obejrzeć także bez konieczności
łączenia się z Internetem
Jeśli w miejscu, w którym odbędzie się konferencja brak któregoś z wymienionych
sprzętów, uprzejmie proszę o poinformowanie o tym na dwa tygodnie przed
terminem konferencji!
Sesja III odbywa się w grupach warsztatowych liczących od 15 do 20 osób, w
zależności od liczby grup, potrzebna będzie odpowiednia liczba sal warsztatowych
(jedna grupa pozostaje materiałów sali głównej). Pozostałe sale powinny być wyposażone
również w rzutniki multimedialne i ekrany, ponieważ uczestnicy mogą być nagrywani podczas
pracy, a nagrania omawiane w trakcie zajęć.
Pakiet materiałów


Pakiet materiałów powielony w odpowiedniej liczbie egzemplarzy wraz z programem konferencji
zostanie przygotowany w ZG ZNP i dostarczony do miejsca konferencji, dlatego uprzejmie
prosimy o precyzyjne informacje na temat liczby uczestników konferencji!
Platforma internetowa „Etyka nauczyciela” zostanie uruchomiona przed terminem pierwszej
konferencji.
Inne uwagi

Aby konferencja mogła przebiegać sprawnie lunch oraz kawa i herbata powinny być podawane
w osobnym pomieszczeniu. Wyjątek może stanowić ostatnia sesja – podsumowująca, gdzie
możliwe jest podanie ciepłych napojów, ponieważ uczestnicy pracują samodzielnie – wypełniają
ankiety.
4
Download