Zad.1 Narysuj schemat przedstawiający budowę chloroplastu

advertisement
Zad.1 Narysuj schemat przedstawiający budowę chloroplastu należącego do półautonomicznych organelli komórki.
Podaj nazwę i określ rolę każdego z dwóch elementów budowy chloroplastu, które zapewniają mu częściową
autonomię.
Zad. 2 Na schemacie przedstawiono, w uproszczony sposób, jeden z etapów oddychania komórkowego.
Podaj nazwę elementu budowy komórki, w którym zachodzi przedstawiony etap oddychania oraz nazwę związku
oznaczonego literą X.
Nazwa elementu budowy komórki: …….........................................................................
Nazwa związku (oznaczonego X): ......................................................................
Zad. 3 Porównaj proces fotosyntezy i oddychania, wpisując do tabeli po dwa substraty, dwa produkty oraz nazwę
typu reakcji metabolicznej dla każdego z tych procesów.
Zad. 4 Efektem fazy zależnej od światła, tzw. „fazy jasnej” fotosyntezy, jest siła asymilacyjna, która jest
wykorzystywana w cyklu Calvina. Wymień dwa składniki siły asymilacyjnej.
1. ................................................ 2. ................................................
Zad 5 Przed wykonaniem doświadczenia przygotowano zestaw materiałów: suche nasiona grochu, kiełkujące nasiona
grochu, 2 słoje z nakrętkami (o takiej samej pojemności), drewniane łuczywo, zapałki.
Przedstaw (wykorzystując wymienione wyżej materiały) plan doświadczenia dla rozwiązania następującego
problemu badawczego: "Czy w kiełkujących nasionach zachodzi proces oddychania?". W planie uwzględnij:
a) próbę kontrolną,
b) próbę badawczą,
c) sposób ustalania wyników obserwacji.
a) .................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b) .................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
c) ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zad. 6
Podaj pełną nazwę przedstawionego na schemacie procesu i określ jego znaczenie
w życiu tych organizmów, które go przeprowadzają.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
b) Wyjaśnij znaczenie procesu regeneracji NAD+.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Podaj pełną nazwę przedstawionego na schemacie procesu i określ jego znaczenie w życiu tych organizmów, które
go przeprowadzają. ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
b) Wyjaśnij znaczenie procesu regeneracji NAD+.
..................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................
Zad. 7 Bakterie nitryfikacyjne (Nitrosomonas sp., Nitrobacter sp.) przeprowadzają chemosyntezę wykorzystując w jej
pierwszym etapie następujące reakcje chemiczne:
Nitrosomonas sp. 2NH3 + 3O2 → 2HNO2 + 2H2O + 661 kJ
Nitrobacter sp. 2HNO2 + O2 → 2HNO3 + 176 kJ
Część wydzielonej w tych reakcjach energii jest rozpraszana w postaci ciepła, a część jest dostępna dla bakterii w formie
użytecznej chemicznie. Wyjaśnij, jaką rolę w drugim etapie chemosyntezy pełni energia użyteczna chemicznie,
uzyskana przez te bakterie w etapie pierwszym.
Zad. 8
Podaj nazwy związków oznaczonych na schemacie literami a i b oraz określ ich rolę w procesie syntezy asymilatów.
Zad 9 Poniższe zdania zawierają informacje o fazie fotosyntezy niezależnej od światła.
Zaznacz zdanie zawierające błędną informację i uzasadnij swój wybór.
1. Reakcje niezależne od światła przebiegają w stromie chloroplastów.
2. Faza niezależna od światła, czyli tzw. cykl Calvina, składa się z trzech etapów – karboksylacji, redukcji i regeneracji.
3. W stromie chloroplastów, w wyniku cyklu przemian CO2 zostaje przekształcony w produkt fotosyntezy.
4. W procesie redukcji dwutlenku węgla wykorzystywane są produkty fazy świetlnej – ATP i NADP.
Zad 9
Część wydzielonej w tych reakcjach energii jest rozpraszana w postaci ciepła, a część jest dostępna dla bakterii w formie
użytecznej chemicznie. Wyjaśnij, jaką rolę w drugim etapie chemosyntezy pełni energia użyteczna chemicznie,
uzyskana przez te bakterie w etapie pierwszym.
Zad. 8
Podaj nazwy związków oznaczonych na schemacie literami a i b oraz określ ich rolę w procesie syntezy asymilatów.
Zad 9 Poniższe zdania zawierają informacje o fazie fotosyntezy niezależnej od światła.
Zaznacz zdanie zawierające błędną informację i uzasadnij swój wybór.
1. Reakcje niezależne od światła przebiegają w stromie chloroplastów.
2. Faza niezależna od światła, czyli tzw. cykl Calvina, składa się z trzech etapów – karboksylacji, redukcji i regeneracji.
3. W stromie chloroplastów, w wyniku cyklu przemian CO2 zostaje przekształcony w produkt fotosyntezy.
4. W procesie redukcji dwutlenku węgla wykorzystywane są produkty fazy świetlnej – ATP i NADP.
Zad. 9
Zadanie 9. (2 pkt)
Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny liścia rośliny dwuliściennej.
Podaj pełną nazwę tkanki (A) zaznaczonej na rysunku oraz określ przystosowanie jej budowy do pełnionej
funkcji.
Nazwa: ............................................................................. . Przystosowanie: ..............................
......................................................................................................................................................
Zadanie 3. (1 pkt)
Na schemacie przedstawiono substraty i produkty przemian w mitochondrium.
Zaznacz zestaw związków oznaczonych jako X i Y.
Zadanie 4. (1 pkt)
Mitochondrium otoczone jest dwiema błonami. Błona wewnętrzna jest pofałdowana i tworzy grzebienie. Liczba
grzebieni i ich rozmiary zwiększają się w mitochondriach występujących w komórkach narządów o intensywnym
metabolizmie. Na rysunkach przestawiono schematycznie mitochondria pochodzące z dwóch różnych
narządów.
Podaj, który schemat przedstawia mitochondrium pochodzące najprawdopodobniej z mięśnia szkieletowego.
Wybór uzasadnij jednym argumentem, uwzględniając funkcję mięśni i mitochondriów.
Zadanie 7. (1 pkt)
Na wykresie przedstawiono widmo absorpcji barwników fotosyntetycznych. Przeprowadzono następujące
doświadczenie. Siewki rzeżuchy podzielono na 3 grupy i umieszczono w jednakowych warunkach (wilgotność,
temperatura, stężenie CO2). Każdą grupę naświetlano światłem o innej barwie przez okres dwóch tygodni:
grupę I – światłem niebieskim o długości fali 440 nm
grupę II – światłem żółtozielonym o długości fali 560 nm
grupę III – światłem czerwonym o długości fali 660 nm.
Następnie zmierzono w każdej grupie wysokość wszystkich siewek.
Na podstawie powyższych danych podaj, w której grupie siewek rośliny uzyskały najwyższy wzrost. Odpowiedź
uzasadnij.
Zadanie 8. (3 pkt)
Na uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesów metabolicznych zachodzących u roślin.
a) Faza przedstawiona na schemacie nazywa się
A. cykl Calvina
B. cykl Krebsa
C. łańcuch oddechowy
D. faza jasna fotosyntezy
b) Podaj dokładną lokalizację w komórce roślinnej przedstawionej powyżej fazy.
......................................................................................................................................................
c) Wymień dwa składniki siły asymilacyjnej biorącej udział w powyższej fazie.
......................................................................................................................................................
Download