Egzamin z mikroekonomii 3 lipca 2005r

advertisement
1
Egzamin z mikroekonomii 3 lipca 2005r.
Test składa się z trzech części, zaliczam 50 p. 10 dowolnie wybranych punktów stanowi koło
ratunkowe. Egzamin uważam za zdany od 26 punktów.
Imię i nazwisko
CZĘŚĆ I (20p)
a.
Dobra dane przez naturę, których cena wynosi zero to..................
b.
Najlepsza możliwość utracona w wyniku dokonania wyboru to............
c.
Gałąź
ekonomii
zajmująca
się
badaniem
procesów
podejmowania
.....................
..................
decyzji
przez
poszczególne podmioty gospodarcze to................................
d.
Dobra wzajemnie zastępujące się w zaspokajaniu tej samej potrzeby, których cechą
charakterystyczną jest to, iż przy wzroście ceny jednego z tych dóbr następuje wzrost
popytu na drugie, które staje się relatywnie tańsze, to dobra..............................
e.
Odwrotna zależność pomiędzy ceną a ilością dóbr i usług po danej cenie, którą konsumenci
są w skłonni i w stanie nabyć w określonym czasie to....................
f.
Cena ustalana przez państwo, przewyższająca – dla ochrony interesów sprzedawców –
poziom równowagi rynkowej to cena.......................
g.
Prosta przedstawiająca maksymalne ilości dwu dóbr, które może nabyć konsument przy
stałym dochodzie i danych cenach to.............
...................
h.
Satysfakcja, zadowolenie ze spożycia określonej jednostki danego dobra to.......................
i.
Dobro, którego spożycie rośnie wraz ze spadkiem jego ceny to...............
j.
Podejmowanie decyzji o zakupie, nie w wyniku racjonalnych przesłanek, lecz dlatego, że
zakupu dokonują inni to efekt..............................
k.
.......................................
Zależność pomiędzy wielkością produkcji a rozmiarami nakładów czynników produkcji
to......................
l.
..........................
Przychody ze sprzedaży pomniejszone wyłącznie o udokumentowane wydatki związane z
prowadzoną działalnością gospodarczą to ................
..............................
m. Koszty całkowite przypadające na jednostkę produktu to.................
n.
...............
......................
Wielkość produkcji, po przekroczeniu której firma zaczyna osiągać zyski to................
............................
o.
Produkt lub usługa niezróżnicowane, jednorodne, nie możliwe do wyróżnienia na tle oferty
pozostałych producentów to.................................
p.
......................................
Firma, która poszukuje wielkości produkcji maksymalizującej zyski, a następnie sama
ustala cenę swojego dobra to ....................................
q.
Zysk przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjnego równy zero to.........
r.
Sytuacja, w której na rynku występuje tylko kilku dostawców to....................................
s.
Rynek z dużą ilością firm z których każda dysponuje możliwością kształtowania ceny
swojego wyrobu to ...............................
t.
......................
...........................................
Sprzedaż tego samego produktu po różnych cenach, różnym odbiorcom, na różnych
rynkach w tym samym czasie to ..........................
................
2
CZĘŚĆ II (20p)
a.
Podpisz krzywe na wykresie, (3p)
Zaznacz punkt równowagi przedsiębiorstwa, (1p)
Podpisz osie (1p)
b. Podpisz popyt i podaż (1p)
Zaznacz cenę minimalną, cenę równowagi i ilość równowagi(3p)
Zaznacz nadwyżkę rynkową (1p)
c.
Jest
to
wykres
przedsiębiorstwa
działającego
na
rynku........................
.............................(1p)
Świadczy o tym położenie krzywej.....................(1p)
Podpisz krzywe(1p)
Zaznacz wynik finansowy (1p) (zysk, strata czy minimalizowanie straty?)
Przedsiębiorstwo może przy takim poziomie cen działać w ...............................okresie (1p)
3
d. Jest to wykres przedsiębiorstwa działającego na rynku..................................(1p)
Świadczy o tym położenie krzywej.....................(1p)
Podpisz krzywe. (1p)
Zaznacz wynik finansowy (1p) (zysk, strata czy minimalizowanie straty?)
Przedsiębiorstwo może przy takim poziomie cen działać w ...............................okresie (1p)
CZĘŚĆ III (20p)
Zad 1. Koszyk dóbr Kowalskiego składa się z jabłek i czereśni. Zadowolenie z konsumpcji
dodatkowej jednostki jabłek wynosi 24 jednostki a z konsumpcji dodatkowej jednostki czereśni 12
jednostek. Jeśli Kowalski racjonalnie planuje zakupu to ile powinien kosztować kilogram jabłek, jeśli
kilogram czereśni kosztuje 4 złote? (Posłuż się warunkiem równowagi konsumenta) (2p)
Zad 2. Rynek pewnego produktu można scharakteryzować funkcjami: popytu Q= 250 – 2P i
podaży Q= 125 + 3P. Oblicz: cenę równowagi i ilość równowagi, (2p)
Zad 3. Jeśli na rynku popyt wynosi Q=150 – P, a podaż Q= 30 + P i rząd ustali cenę P= 40 to ile
wyniesie niedobór na rynku? (2p) (pomocny może okazać się rysunek)
4
Zad 4. Przedsiębiorstwo monopolistyczne ma koszty całkowite określone przez funkcję
KC=2Q²+40Q+25; jego utargi opisuje funkcja UC=(-2Q²)+40Q+ 1500. Oblicz, jakie
są optymalne rozmiary produkcji (2p)
Zad 5. Wielkość produkcji maksymalizująca zysk monopolisty wynosi 18, jaką ustali cenę swoich
wyrobów, jeśli popyt rynkowy dany jest wzorem P = 200 – 10Q (2p)
Zad 6. Koszt całkowity dany jest wzorem: KC = Q² + 2Q + 8 (4p)
Oblicz dla Q
Oblicz, jeśli Q=2
KS
KZ
KPS
KPZ
KK
Zad 7. Uzupełnij tabelę (5p)
Q
0
1
2
3
4
KC
KS
KZ
PKC
PKZ
PKS
KK
UC
UP
UK
12
4
16
9
10
3,33
4
6
28
Jaką wielkość produkcji powinno wybrać przedsiębiorstwo? Q=.......................(1p)
Download