Nr 1

advertisement
PRACA KONTROLNA NR 1 Z MATEMATYKI. SEMESTR V.
Zad. 1. Oblicz średnią arytmetyczną, medianę i dominantę danych liczb.
a) 8, 8, 1, 3, 4, 6, 1, 6, 8
Zad. 2. Wagi urodzeniowe noworodków urodzonych jednego dnia na oddziale
pewnego szpitala były równe: 3500, 3100, 2850, 3300, 3550, 4700. Oblicz
średnią wagę noworodków i odchylenie standardowe.
Zad. 3. Oblicz średnią ważoną liczb z podanymi wagami.
Liczba
2
9
6
8
Waga
5
1
2
3
Zad. 4. Rozpatrzmy czterocyfrowe kody, w których cyfry się nie powtarzają. Ile
jest takich kodów, jeśli występują w nich jedynie cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6?
A. 360
B. 720
C. 64
D. 46
Zad. 5. Rzucamy dwa razy sześcienną kostką, na której ściankach znajdują
się następujące liczby oczek: 1, 2, 3, 4, 6, 6. Prawdopodobieństwo tego, że
suma wyrzucanych oczek jest większa od 10, jest równe:
1
A. 14 B. 16 C. 19 D. 12
Zad. 6. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że w czterokrotnym rzucie monetą
trzy razy wypadnie orzeł.
Zad. 7. Niech A, B 𝐴, 𝐵 ⊂ 𝛺. Oblicz prawdopodobieństwo sumy zdarzeń A i B
jeśli P(A)=0,6 , P(B')=0,3 oraz 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)=0,4.
Zad. 8. W urnie jest pięć kul o numerach: 1, 2, 3, 4 i 5. Losujemy bez
zwracania trzy kule. Numery wylosowanych kul zapisane w kolejności
losowania tworzą liczbę trzycyfrową. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że jest
to liczba podzielna przez 2.
Download