*WICZENIE 1

advertisement
Podstawy statystyki na I roku zootechniki
Ćwiczenie 3/15
Temat: Rozkład zmiennej losowej, dystrybuanta rozkładu
TEORIA: Rozkład zmiennej losowej – przykłady (rozkład jednostajny, rozkład
dwumianowy). Dystrybuanta rozkładu. Opis rozkładu: miary położenia (wartość oczekiwana,
modalna, mediana) i miary rozproszenia (wariancja, odchylenie standardowe).
Dane i formuły obliczeniowe do zadań 3-5 znajdują się w pliku kury.xls
Zad. 1. Określ typ rozkładu następujących zmiennych losowych: a) wynik rzutu
kostką, b) liczba alleli dominujących A w jednej parze genów genotypu, powstałego z
losowego połączenia gamet z allelem dominującym A lub recesywnym a.
Zad. 2. Dla rozkładów z zadania 1 oblicz wartości dystrybuanty, wartość oczekiwaną,
wariancję i standardowe odchylenie. O czym informują te wartości?
Zad. 3. Znane hasło hodowców drobiu brzmi: „KURA TO SUKCES!” W Excelu
oblicz i zestaw w tabeli prawdopodobieństwa, że wśród zakupionych przez hodowcę
10 piskląt hodowca będą, kolejno: same koguty; 1 kurka, 2 kurki, … , 10 kurek.
Zad. 4. Przedstaw wynik obliczeń z zadania 3 na wykresie kolumnowym. Określ
cechy uzyskanego rozkładu liczby kurek wśród 10 piskląt. Oblicz wartość oczekiwaną
i wariancję tej zmiennej.
Zad. 5. Oblicz (i przedstaw na wykresie) wartości dystrybuanty dla liczby kur, które
mogą wylęgnąć się z 10 jaj. Jakie jest prawdopodobieństwo, że z 10 jaj uzyskamy co
najmniej pięć kurek?
Download