środowisko przyrodnicze polski - b

advertisement
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI - B
Zad. 1 Uzupełnij poniższe zdania brakującymi informacjami:
1) Najwyższy szczyt Polski w Sudetach to .. ………………. - wynosi on
……. m n.p.m
2) Najdalej na północ wysuniętym skrajnym punktem Polski jest ........... …………………, a na wschód
……………………………………………………
W rzeźbie Polski dominują…………… . Średnia wysokość kraju wynosi …………… m.n.p.m.
Głębokość maksymalna Bałtyku wynosi ………… m., jest to głębia ……………………. .
Najgłębszym jeziorem Polski jest ……………………………. .
Sudety i Góry Świętokrzyskie ukształtowały fałdowania …………………………………. .
Najżyźniejszymi glebami w Polsce (na podłożu lessowym) są ………………………….. .
Zad.2 Korzystając z mapy konturowej Polski, wykonaj następujące polecenia:
a) Podaj nazwy państw sąsiadujących z Polską
oznaczonych na mapie literami
A
B
C
D
E
F
G
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
b) Spośród wszystkich sąsiadów, z tym państwem
łączy nas najdłuższa granica wynosząca 790 km.
Który to kraj? ……………………….
c) Z którym państwem Polska graniczy przez
Karpat
…..……………………………………….
Zad. 3
W jakiej strefie klimatycznej leży Polska:
a) w klimacie umiarkowanym oceanicznym
b) w klimacie umiarkowanym kontynentalnym
c) w klimacie umiarkowanym przejściowym
d) w klimacie umiarkowanym suchym kontynentalnym
Zad. 4 W Polsce wiatrem wiejącym w górach jest:
a) trąba powietrzna
b) fen
c) fajfun
d) bryza
Zad. 5
a) 20 m
b) 52 m
c) 70 m
d) 90 m
Średnia głębokość Bałtyku wynosi:
Zad. 6 Wymień źródła zanieczyszczeń wód Bałtyku
1) ……………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………….
Zad. 7 Węgiel kamienny jest wydobywany w zagłębiu:
a) Dolnośląskim
b) Bełchatowskim
c) Lubelskim
d) Konińskim
Zad. 8 Uporządkuj nazwy zlodowacenia, od najmłodszego do najstarszego
(zlodowacenie bałtyckie, zlodowacenie południowopolskie, zlodowacenie środkowopolskie)
A ……………………………………………………
B ……………………………………………………
C ……………………………………………………
Zad. 9 Przy każdym zdaniu postaw A lub B.
A – gdy mowa o krajobrazie młodoglacjalnym,
B – gdy zdanie dotyczy krajobrazu staroglacjalnego.
……… 1. Wyraźnie widoczne są szerokie pradoliny o równoleżnikowym przebiegu.
……… 2. W tym krajobrazie wzniesienia moren czołowych SA dość niskie i mocno wygładzone.
……… 3. Ten typ krajobrazu polodowcowego tylko w niewielkim stopniu został przeobrażony przez działanie
zewnętrznych czynników rzeźbotwórczych
Zad. 10 Układ rzeźby powierzchni Polski ma przebieg równoleżnikowy. Wpisz pasy rzeźby terenu w kolejności od
najdalej położonego na Północy
1) pas ……… 2) pas …………… 3) pas …………… 4) pas …………… 5) pas …………… 6) pas ………..……
Zad. 11 Podpisz przedstawione profile glebowe
a) profil gleby bielicowej
b) profil gleby bagiennej
c) profil gleby brunatnej
Zad. 12 Którą z wymienionych gleb charakteryzuje podany opis?
Jest to gleba powstała w wyniku osadzania się części mineralnych oraz substancji organicznych w czasie wylewów rzek.
Jest glebą żyzną.; największym obszarem jej występowania są Żuławy Wiślane.
a) rędzina
b) mada
c) bielica
d) czarnoziem
Zad. 13 Odczytaj informacje z przedstawionego wykresu i odpowiedz na pytania:
Określ udział lasów liściastych w Polsce…………..
Których gatunków drzew jest w Polsce najmniej ?
Odpowiedz na podstawie diagramu. Wymień dwa gatunki
………………………… i …………………………….
3) Który gatunek drzew występuje w Polsce najliczniej ?
………………………………………………………….
Zad. 14 Korzystając z mapy, przyporządkuj małe litery, oznaczające wody powierzchniowe, do nazw
Wisła ………………………….
Odra ………………………….
Jezioro Łebsko ………………...
Jezioro Śniardwy ………………...
Zad. 15 Które rzeki stanowią granice Polski ? (0-3 pkt)
Download