pobierz - lo1jawor.pl

advertisement
LISTA I - BUDOWA ATOMU – POWŁOKI ELEKTRONOWE
Zad.1 Zapisz:
a)pełne , skrócone i skrócone klatkowe konfiguracje elektronowe atomów i jonów prostych, tworzonych przez
następujące pierwiastki: siarka, żelazo
b) określ, do jakich bloków energetycznych należą wymienione pierwiastki. Podkreśl zapis, który wskazuje na ich
przynależność do określonego bloku energetycznego,
c) narysuj diagram poziomów energetycznych dla atomów pierwiastków.
Zad.2. Nie rozpisując pełnych konfiguracji elektronowych, określ, jakie pierwiastki mają następującą konfiguracje powłoki walencyjnej:
a) 3s23p4
b) 4s23d6,
c) 4s1,
W każdym przypadku uzasadnij swoją odpowiedź, podając numer grupy i okresu do, którego pierwiastek należy. Dla wytłuszczonych elektronów,
podaj wartości liczb kwantowych opisujących stan tych elektronów na danych poziomach.
Zad.3. Zapisz konfigurację kolejnych stanów wzbudzenia atomu chloru oraz podaj:
a)
najniższy i najwyższy stopień utlenienia jaki może przyjmować ten atom pierwiastka w związkach chemicznych,
b) podaj wzory sumaryczne typowych związków na tych stopniach utlenienia oraz rodzaj występującego w nich wiązania chemicznego,
Zad.4. Podaj zapisy powłoki i podpowłoki, w której elektrony opisywane są za pomocą następujących wartości liczb kwantowych oraz
kształty orbitali, dla przykładu a i c. Która liczba kwantowa określa kształt orbitali?
a) n=3 , l=0,
b) n=4, l=2,
c) n=5. l=1
Zad.5. Główna liczba kwantowa ma wartość równą 3.
a) podaj wartości jakie będzie przyjmować liczba poboczna,
b) podaj liczbę i symbole podpowłok w tej powłoce.
c) oblicz liczbę orbitali w tej powłoce oraz podaj ich kształty.
Zad.6. Podaj maksymalną liczbę elektronów znajdujących się w:
a) powłoce 4,
b) w każdej z podpowłok 4 - powłoki.
Zad.7.Oceń, który z wymienionych pierwiastków ma atom o większym promieniu:
a) sód i cez,
b) fosfor i chlor,
W każdym przypadku uzasadnij swoją odpowiedź.
Zad.8. Oceń, która z wymienionych drobin ma większy promień:
Na+ czy Al3+,
S2- i Se2-,
a) zapisz równania tworzenia jonów,
b) powstawaniu, którego jonu towarzyszy większe powinowactwo elektronowe oraz większa energia jonizacji?
Zad.9 Rozpisz konfigurację elektronową każdego z tych jonów i wyjaśnij, dlaczego jest ona korzystna:
a) Ga3+,
b)Ag +,
Zad.10. Za pomocą poznanych liczb kwantowych przedstaw zapis powłoki walencyjnej atomów :
a) glinu,
b) węgla
Zad11. Dwa elektrony znajdują się odpowiednio w orbitalach:
Porównaj wartości liczb n,l,m,ms dla tych elektronów.
POWODZENIA   
-
BUDOWA ATOMU – KONSULTACJE
Zad.1 Rozpisz:
a)pełne i skrócone konfiguracje elektronowe atomów i jonów prostych następujących pierwiastków: chloru i miedzi
b) wskaż elektrony walencyjne tych pierwiastków ,
c) rozpisz ich konfigurację za pomocą modelu klatkowego;
Zad.2. Nie rozpisując pełnych konfiguracji elektronowych, określ, jakie pierwiastki mają następującą konfiguracje powłoki walencyjnej:
a) 3s23p3
c) 4s1,
2 6
b) 4s 3d ,
W każdym przypadku uzasadnij swoją odpowiedź, podając do jakiego bloku energetycznego należy pierwiastek, w którym leży okresie i której grupie.
Zad.3. Zapisz konfigurację kolejnych stanów wzbudzenia atomu siarki oraz podaj najniższy i najwyższy stopień utlenienia jaki może przyjmować ten
atom pierwiastka w związkach chemicznych, podaj wzory sumaryczne typowych związków na tym stopniu utlenienia.
Zad.4. Podaj zapisy powłoki i podpowłoki, w której elektrony opisywane są za pomocą następujących wartości liczb kwantowych:
a) n=3 , l=0,
b) n=4, l=2,
Zad.5. Główna liczba kwantowa ma wartość równą 2.
a) podaj wartości jakie będzie przyjmować liczba poboczna,
b) podaj liczbę i symbole podpowłok w tej powłoce.
c) oblicz liczbę orbitali w tej powłoce oraz podaj ich kształty.
Zad.6. Podaj maksymalną liczbę elektronów znajdujących się w:
a) powłoce 3,
b) w każdej z podpowłok 3 - powłoki.
Zad.7.Który pierwiastek z grupy VIIA cechuje się:
a) największą wartością I energii jonizacji,
b) najmniejszą wartością I energii jonizacji. Odpowiedź uzasadnij.
Zad.8.Który pierwiastek z 2 okresu cechuje się:
a) największą wartością I energii jonizacji,
b) najmniejszą wartością I energii jonizacji. Odpowiedź uzasadnij.
Zad. 9.Uszereguj pierwiastki grupy IIA według rosnącej wartości I energii jonizacji.
Zad.10. Oceń, który z wymienionych pierwiastków ma atom o większym promieniu:
a) sód i cez,
b) siarka i polon,
W każdym przypadku uzasadnij swoją odpowiedź.
Zad.11. Oceń, która z wymienionych cząstek ma większy promień:
a) K i K+,
b) Cl i Cl-,
W każdym przypadku uzasadnij swoją odpowiedź.
Zad.12. Oceń, która z podanych poniżej konfiguracji elektronowych odpowiada stanowi podstawowemu, a która wzbudzonemu:
a) ls2 2s22p6 3s23p33d1,
b) ls2 2s22p6 3s23p6 4s1 3d10,
c) ls2 2s22p6 3s13p3
W przypadku konfiguracji odpowiadających stanowi wzbudzonemu podaj, jak wyglądałaby konfiguracja tego samego atomu w stanie
podstawowym.
Zad.13. Rozpisz konfigurację elektronową każdego z tych jonów i wyjaśnij, dlaczego jest ona korzystna:
a) A13+,
b)Zn2+,
Zad.14.Odpowiedz, w jakim atomie elektrony powłoki walencyjnej są opisane następującymi liczbami kwantowymi:
a) 1. elektron: n - 2 , l - 0 , m - 0 , m s = 1/2; 2. elektron: n = 2, l = O, m = O, ms = -1/2;
b) 1. elektron: n = 2, l = O, m = O, ms - 1/2; 2. elektron: n = 2, l = O, m = O, ms = -1/2; 3. elektron: n = 2, l = l, m = O, m, = 1/2.
Zad.15. Za pomocą poznanych liczb kwantowych przedstaw zapis powłoki walencyjnej atomów :
a) sodu,
b) glinu
Zad.16. Przeanalizuj położenie selenu w układzie okresowym i określ podstawowe właściwości
tego pierwiastka.
1. Zapisz konfigurację elektronów walencyjnych atomu selenu w stanie
podstawowym (z uwzględnieniem podpowłok)
2. Ustal najniższy stopień utlenienia selenu w związkach chemicznych
3. Ustal najwyższy stopień utlenienia selenu w związkach chemicznych
4. Zapisz wzór związku selenu z wodorem
5. Zapisz wzór tlenku, w którym selen przyjmuje najwyższy stopień utlenienia
6. Określ charakter chemiczny tlenku selenu, o którym jest mowa w p. 5
-
Download