Dotyczy: sygnatura postępowania 226230

advertisement
Dotyczy: sygnatura postępowania 226230-2015 pn. „Dostawa ambulansu do transportu
pacjentów, z wyposażeniem – 1 szt.”
PYTANIA DO SIWZ i ODPOWIEDZI ( część II )
Pytanie 14
W związku z udzielonymi odpowiedziami do SIWZ z dnia 3 września 2015 r. w zakresie pytania nr 3 i
udzielonej na niej odpowiedzi:
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans sanitarny z fotelem pasażera stałym?
Odpowiedź
Pytanie nie jest precyzyjne, nie wiadomo, który fotel pasażera miał na myśli Pytający – czy w kabinie
kierowcy, czy w przedziale medycznym.
Zamawiający określił w SIWZ i wymaga, aby fotel pasażera

w kabinie kierowcy był regulowany w dwóch płaszczyznach

w przedziale medycznym był obrotowy z siedziskiem podnoszonym do pionu”
zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ambulansu z siedzeniem stałym dla pasażera
w kabinie kierowcy?
Odpowiedź
Zamawiający dopuści ambulans z siedzeniem stałym dla pasażera w kabinie kierowcy.
Pytanie 15
Prosimy o wyjaśnienie, czy poprzez przegląd opisany w §4 ust. 2 pkt. 2) wzoru umowy, Zamawiający
ma na myśli przegląd, o którym mowa w §5 ust. 4 wzoru umowy.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający ma na myśli przegląd techniczny zgodnie z wymaganiami producenta oraz
umożliwiający dokonanie rejestracji ambulansu.
Pytanie 16
W oparciu o warunki gwarancji producenta samochodów bazowych, zabudowy oraz sprzętu
medycznego prosimy o wydłużenie czasu naprawy do 14 dni roboczych od zgłoszenia, to jest do
standardowego okresu napraw gwarancyjnych (nie jest możliwa wymiana np. silnika w ciągu 3 dni
roboczych).
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.
Pytanie 17
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od
poniedziałku do piątku.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku.
Pytanie 18
Z uwagi na fakt, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy
Zamawiającego o zmianę zapisów w §7 ust. 3 wzoru umowy na: „Za dzień zapłaty uważa się dzień
uznania rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze VAT”. Pragniemy zauważyć, iż
nie jest możliwym, aby obciążyć rachunek bankowy Wykonawcy, ponieważ to Zamawiający będzie
zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia określonego w §4.
Odpowiedź
Zamawiający uprzejmie informuje, że dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy wskazany w §
7 ust 3 wzoru umowy to dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Wykonawcy i dokona takiej
zmiany w umowie.
Pytanie 19
Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej wskazanej w §8 ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy z 10%
na 5% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.
Pytanie 20
Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej wskazanej w §8 ust. 1 pkt. 4) wzoru umowy z 350
zł na 175 zł za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.
Pytanie 21
Jednocześnie zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do
wzoru umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za nieuzasadnione odstąpienie
od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w analogicznej wysokości jak w §8 ust. 1
pkt. 3) wzoru umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.
Pytanie 22
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §8 ust. 3 wzoru umowy na: „Niezależnie od kar
umownych Strony zobowiązują się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach
przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.
Pytanie 23
Prosimy Zamawiającego o zmianę maksymalnej łącznej wysokości kar umownych, o czym mowa w
§ 8 ust. 2 wzoru umowy, z 50% na równowartość kary za odstąpienie od umowy, o której mowa w § 8
ust. 1 pkt 3) wzoru umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.
Pytanie 24
Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku, jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują
stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w płatności w wysokości odsetek
przewidzianych w art. 359 § 21 Kodeksu Cywilnego, Zamawiający wyrazi na to zgodę?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 25
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §8 ust. 5 wzoru umowy na: „W sytuacji obciążenia
Wykonawcy karą umowną Zamawiający wystawi Wykonawcy notę z terminem płatności 7 dni od
daty jej otrzymania”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.
Pytanie 26
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §8 ust. 7 wzoru umowy na: „Strony zastrzegają sobie
prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.
Pytanie 27
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §12 ust. 2 wzoru umowy na: „W przypadku
niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby
Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.
Pytanie 28
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian umowy,
jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do §13 ust. 2 zapisów o następującym brzmieniu:
1) – 3) (…)
4) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
5) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem
nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący
podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji
sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie
ulegnie zwiększeniu;
6) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego;
7) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń,
przejęć, itp.”
Odpowiedź:
Zamawiający w § 13 wzoru zawarł propozycje i okoliczności zmiany umowy.
We wzorze umowy nie ma konieczności wprowadzania zmian nieistotnych, co wynika z art.
144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pytanie 29
Prosimy o dodanie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczoodbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu
zamówienia”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.
Pytanie 30
Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu w brzmieniu: „Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część umowy”.
Odpowiedź
Zamawiający zamieścił wpis dotyczący powyższej prośby : paragraf 2 pkt 2 wzoru umowy brzmi:
„Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz
załącznik nr 3, stanowiące wraz z ofertą integralną część umowy”
Pytanie 31
Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań
Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi takiej konieczności.
Pytanie 32
Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku
wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.
Odpowiedź:
Pytanie nie dotyczy zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe dane dostępne
są na zasadach ogólnych w KRS.
Pytanie 33
Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego
stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).
Odpowiedź:
Pytanie nie dotyczy zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie ma
umów dzierżawy ani umów leasingu majątku trwałego wykazywanego w aktywach.
Pytanie 34
Czy Zamawiający dopuści samochód bazowy fabrycznie nowy, rok produkcji 2014, zabudowa 2015.
Gwarancja rozpoczyna się z datą odbioru przez klienta ambulansu.
Odpowiedź
Zamawiający wymaga samochodu bazowego wyprodukowanego w roku 2015.
Pytanie 35
Czy Zamawiający przedłuży termin dostawy ambulansu o 3 tygodnie tj. do 18 tygodni?
Odpowiedź
Zamawiający nie przedłuży terminu dostawy do 18 tygodni.
Udzielone w niniejszym postępowaniu odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.
Podpis: Joanna Komorowska Dyrektor SPZOZ w Żukowie
Download