Społeczne funkcje mediów masowych (e-learning)

advertisement
Informator
2015/2016
Tytuł oferty
Społeczne funkcje mediów masowych (e-learning)
Sygnatura
236379 - 0068
Prowadzący
dr hab., prof. SGH Ewa Chmielecka
3 pkt. ECTS
A. Cel przedmiotu
Cel ogólny: formowanie postaw prospołecznych słuchaczy. Cele szczegółowe: przekazanie wiedzy dotyczącej
społecznej funkcji mediów masowych oraz obowiązków profesjonalnych i etycznych pracownika mediów.
B. Program przedmiotu
Media masowe jako podmiot gospodarujący oraz podmiot obarczony misją społeczną. Fazy rozwoju mediów i ich
społecznie pożądane funkcje. Media jako IV władza a regulatory ich działania: państwo, rynek, samoregulacja. Szkody
wynikające z nadmiernej komercjalizacji mediów. Inne dysfunkcje mediów: manipulacja, upartyjnienie. Etyka zawodowa
pracowników mediów.
www.cren.pl/oferta
C. Szczegółowe przedmiotowe efekty kształcenia
c.d.Społeczne funkcje mediów masowych (e-learning)
Wiedza
1. Definiowanie i przyswojenie podstawowych pojęć dotyczących problematyki mediów
masowych.
2. Rozumienie wzrastającej roli mediów w życiu społecznym: szans i zagrożeń jakie niesie ten
rozwój.
3. Znajomość faz rozwoju mediów masowych.
4. Rozróżnienie pomiędzy funkcjami a misją mediów masowych.
5. Zrozumienie splotu czynników biznesowych i misyjnych w działalności mediów.
6. Rozumienie relacji pomiędzy elitami społecznymi a mediami.
7. Identyfikacja i zrozumienie podstawowych konfliktów moralnych związanych z pracą w
mediach.
8. Rozpoznawanie podstawowych patologii występujących w funkcjonowaniu mediów
masowych oraz sposobów zaradczych.
Umiejętności
1. Czytanie ze zrozumieniem tekstów z literatury fachowej poświęconej tematyce mediów.
2. Analizowanie podstawowych przekazów medialnych ze względu na misję i funkcje mediów.
3. Odbiór przekazów z wyższym stopniem świadomości ich treści jawnej i ukrytej.
4. Identyfikacja faz rozwoju poszczególnych mediów współcześnie w Polsce.
5. Interpretowanie decyzji podejmowanych przez zinstytucjonalizowane regulatory mediów.
6. Prezentowanie (w mowie i/lub piśmie) wybranych zagadnień z zakresu tematycznego zajęć.
Kompetencje
społeczne
1. Aktywna postawa wobec form realizacji misji przez media.
2. Krytycyzm wobec nadużyć - naruszania tej misji i funkcji.
3. Potrzeba troski o kulturę wysoką.
4. Postrzeganie ograniczeń narzędzi stosowanych w mediach dla zabezpieczenia ich misji.
5. Wrażliwość na naruszenia sfery etyki dziennikarskiej.
D. Semestralny plan zajęć
1
Czym są media masowe - cz.I.
2
Czym są media masowe - cz.II.
3
Rozwój mediów masowych: historia, etapy, mechanizmy.
4
Media jako instrument władzy społecznej.
5
Media jako biznes - rynek jako regulator ich działalności.
6
Media jako instrument władzy społecznej.
7
Media a ludzie: interakcje media - odbiorca.
8
Media a ludzie: odbiorcy i nadawcy.
9
Wewnętrzne regulatory działalności mediów - nadawcy i ich uwarunkowania.
10
Wewnętrzne regulatory działalności mediów - etyka mediów.
E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)
Treści wykładów e-learningowych. Dodatkowo wybrane fragmenty: Mrozowski M., Media masowe: władza, rozrywka,
biznes Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2001; Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Wyd. Naukowe PWN,
1999; Zbiór dokumentów dotyczących mediów masowych: ustaw, raportów ciał zarządzających mediami lub kulturą, rad
etyki mediów itd.
F. Literatura uzupełniająca
c.d.Społeczne funkcje mediów masowych (e-learning)
Kunczik M., Zipfel A., Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu.
G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć
Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno?, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" nr 1/23/2004, s.7
-18.
H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów
nie są wymagane
I. Wymiar i forma zajęć
Stacj.
Sb.Niedz.
Popołud.
Ogółem:
30
14
30
e-learning
30
14
30
J. Elementy oceny końcowej
egzamin tradycyjny
60%
ćwiczenia
40%
K. Wymagana znajomość języka obcego
nie jest wymagana
L. Kryteria selekcji
M. Metody prowadzenia zajęć
kejsy
referaty
dyskusje
Download