Monitorowanie czynności przeszczepu nerki w przewlekłej opiece

advertisement
Monitorowanie czynności przeszczepu nerki w przewlekłej opiece
potransplantacyjnej.
Magdalena Durlik
Prowadzenie biorcy przeszczepu nerkowego wymaga monitorowania układu
immunologicznego, samej czynności nerki a także wielu współistniejących schorzeń.
Wszystkie te czynniki mają wpływ na czynność alloprzeszczepu:
•
•
•
Wczesna czynność przeszczepu
– Opóźnione podjęcie funkcji DGF
– Przeciwciała anty-HLA przed TN
– Charakterystyka dawcy, przyczyna zgonu dawcy
– Efekt ośrodka
Odległa czynność przeszczepu
– Czynność nerki po 12 miesiącach
– Epizody ostrego odrzucania
– Niezgodności w HLA
– Przeciwciała anty-HLA de novo
– Czas niedokrwienia CIT
– Zakażenie CMV
– Brak adherencji biorcy do przestrzegania zaleceń
Czynniki nieimmunologiczne
– Nadciśnienie tętnicze
– Hiperlipidemia
– Hiperfiltracja
– Palenie tytoniu
– Otyłość
– Białkomocz
Nowe wyzwania jakie stoją przed transplantologią to niezadowalająca, niewielka
poprawa wyników odległych przeszczepiania, brak skutecznych terapii
odrzucania
zależnego od przeciwciał ( AMR- antibody mediated rejection), starzenie się populacji
dawców i biorców a co za tym idzie gorsza jakość narządu dawcy (dawca o rozszerzonych
kryteriach i dawca po zatrzymaniu krążenia) i współchorobowość u biorcy, ograniczone
możliwości
monitorowania
leczenia
immunosupresyjnego
i
monitorowania
immunologicznego. Istnieje niedobór narządów do przeszczepienia, dlatego należy dążyć do
jak najdłuższego zachowania czynności alloprzeszczepu nerkowego. Idealnym celem jest
jeden narząd dla jednego biorcy na całe życie.
W leczeniu immunosupresyjnym po przeszczepieniu nerki (TN) najczęściej stosowane
jest skojarzenie inhibitora kalcyneuryny (takrolimus, rzadziej cyklosporyna A) z kwasem
mykofenolowym (MMF lub MPS) i z glikokortykosteroidami. Takrolimus klasyczny
podawany
dwa razy na dobę może być zastąpiony przez takrolimus o przedłużonym
uwalnianiu. W skojarzeniu z inhibitorami kalcyneuryny podawane są także inhibitory mTOR
1
(syrolimus i nowszy ewerolimus).
Jako leczenie indukcyjne chorzy wysokiego ryzyka
immunologicznego otrzymują surowicę antytymocytarną (Thymoglobulinę lub ATG
Fresenius), umiarkowanego ryzyka –bazyliksymab. Wybierając konkretne leczenie skojarzone
bierze się pod uwagę ryzyko immunologiczne, zaburzenia metaboliczne u biorcy, czynniki
ryzyka dawcy narządu, czas niedokrwienia i ryzyko występowania swoistych powikłań.
Nerka może podjąć czynność bezpośrednio po transplantacji lub z opóźnieniem (DGF
delyed graft function) spowodowanym najczęściej ostrą martwicą cewek nerkowych (ATN).
Przyczyny DGF przedstawiono w 1.
Tabela 1. Przyczyny opóźnionej czynności przeszczepu (DGF)
Odwracalne
Nieodwracalne
ostra martwica cewek nerkowych (ATN
zakrzepica naczyniowa
acute tubular necrosis)
ostre odrzucanie
Niedokrwienne uszkodzenie narządu
utrudnienie odpływu moczu (skrzepy w
nadostre odrzucanie
układzie kielichowo-miedniczkowym,
zwężenie, ucisk przez krwiak, zbiornik
chłonki)
przeciek moczu z zespolenia
moczowodowo-pęcherzowego
przetoka moczowa
ostre bakteryjne śródmiąższowe zapalenie
ostra nefrotoksyczność leków (CNI)
zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS)
Okres skąpomoczu trwa około 7-10 dni, w tym czasie należy monitorować przeszczep
badaniem usg-doppler, w razie przedłużającego się DGF wskazana jest biopsja nerki,
wykonywana co 7-10 dni, w celu diagnostyki procesu ostrego odrzucania lub innych patologii
nakładających się na ATN. Czynność nerki po podjęciu funkcji ulega stopniowo stabilizacji,
stężenie kreatyniny w surowicy powinno wynosić poniżej 2.0 mg/dl, a przy dobrej czynności
nerki <1.5 mg/dl. Każdy wzrost stężenia kreatyniny o 0.3 mg/dl i więcej w stosunku do
stabilnej wartości wyjściowej należy traktować jako pogorszenie czynności przeszczepu.
Upośledzona czynność nerki po roku od TN jest niezależnym czynnikiem ryzyka utraty
2
przeszczepu w odległej obserwacji. Dlatego należy wcześnie diagnozować wszystkie
przyczyny niezadowalającej czynności przeszczepu i podejmować szybkie działania
interwencyjne dla zapewnienia dobrych wyników odległych. Największa szansa na
stabilizację lub poprawę czynności przeszczepu jest, jeśli eGFR>40 ml/min.
Przyczyny pogorszenia czynności nerki przeszczepionej w wczesnym okresie po
transplantacji (3-6 miesięcy) mogą być przednerkowe (hipowolemia, niewydolność serca),
nerkowe (proces ostrego odrzucania, mikroangiopatia zakrzepowa,
zakażenie układu
moczowego, toksyczność inhibitorów kalcyneuryny, nefrotoksyczność innych leków np.
NLPZ, IKA, ARB, aminoglikozydów, nawrót choroby podstawowej i pozanerkowe
(utrudnienie odpływu moczu, zaburzenia unaczynienia tętniczego lub żylnego).
Ostre odrzucanie przeszczepu jest reakcją immunologiczno-zapalną na alloantygeny
dawcy. Występuje ono najczęściej w ciągu pierwszych 3 miesięcy po TN, charakteryzuje się
wzrostem stężenia kreatyniny w surowicy o ponad 10–25% w ciągu 1–2 dni, któremu może
towarzyszyć spadek diurezy, ból w okolicy przeszczepu, stan podgorączkowy, wzrost
ciśnienia tętniczego. W obrazie USG stwierdza się obrzęk piramid, wzrost pulsacyjności
naczyń (PI) i oporu przepływu (RI) w badaniu dopplerowskim. W rozpoznaniu różnicowym
należy wykluczyć wszystkie wyżej wymienione przyczyny pogorszenia czynności
przeszczepu. Decydujące znaczenie ma wynik badania histopatologicznego wycinka nerki. W
70% przypadków jest to ostre odrzucanie komórkowe. W leczeniu podaje się 3-5 pulsów
glikokortykosteroidów (250–1000 mg na dawkę). Brak poprawy czynności przeszczepu
świadczy o odrzucaniu steroidoopornym, które można leczyć surowicą antytymocytarną. Po
opanowaniu procesu odrzucania należy podwyższyć podstawową IS. Częstość występowania
procesu ostrego AMR wśród nieuczulonych biorców przeszczepów nerkowych wynosi około
5–7%, wśród uczulonych biorców 40–90%. Ostre AMR najczęściej występuje jako
komponent
mieszanego
odrzucania
komórkowo-humoralnego
(25%),
rzadko
jako
uszkodzenie izolowane. W przypadku ostrego odrzucania związanego z obecnością
przeciwciał przeciwko antygenom dawcy (DSA- donor specific antibodies) zaleca się
stosowanie plazmaferezy, dużych dawek immunoglobulin (1-2g/kg mc) dożylnie,
przeciwciała anty-CD 20 (rytuksymab), bortezomibu, ekulizumabu. Obecnie częstość procesu
ostrego odrzucania w pierwszym roku po TN nie przekracza 10%-20%.
W przebiegu zespołu hemolityczno-mocznicowego (HUS) występuje niedokrwistość,
trombocytopenia,
schizocyty
we
krwi
obwodowej,
podwyższone
LDH,
obniżona
haptoglobina, charakterystyczny obraz mikroangiopatii zakrzepowej w biopsji. Przyczyną
HUS mogą być CNI lub inhibitory mTOR. Leczenie polega na zmniejszeniu (o 50%) lub
3
odstawieniu CNI lub mTORi, podaniu GK w większych dawkach (125 mg iv przez 7-10 dni),
włączeniu mykofenolanu mofetylu lub mykofenolanu sodu jako bezpiecznego w HUS. W
ciężkich przypadkach zalecana jest plazmafereza lub przetoczenia świeżo mrożonego osocza.
HUS może rozwinąć się także po
ATG, w zakażeniach wirusowych (CMV, HHV 6,
parvowirus B 19).
Jeżeli pogorszenie czynności nerki spowodowane jest nefrotoksycznym działaniem
CNI należy obniżyć dawkę leku, a w razie nieskuteczności zmienić schemat IS. Działanie
toksyczne CNI lub mTOR może być związane z interakcją leków metabolizowanych również
przy udziale cytochromu P450.
W odległej obserwacji roczna częstość utraty przeszczepu nerkowego utrzymuje się na
poziomie od 4% do 6%, a najczęstsze późne przyczyny niewydolności nerki przeszczepionej
to: przewlekła dysfunkcja przeszczepu (40-50%), zgon z czynnym przeszczepem (35-43%) i
nawrót choroby podstawowej lub de novo glomerulopatia w przeszczepie (12%).
Najważniejszym wyzwaniem
współczesnej
transplantologii jest
wydłużenie
przeżycia pacjentów i przeszczepów oraz poprawa czynności nerki przeszczepionej. Pacjent
wymaga kompleksowej opieki obejmującej
monitorowanie czynności nerki, poziomów
leków immunosupresyjnych oraz leczenia i zapobiegania powikłaniom, edukacji i dobrej
współpracy.
Należy pamiętać, że około 70% biorców przeszczepu ma eGFR<60 ml/min, czyli
znajduje się w 3 lub 4 stadium przewlekłej choroby nerek (PChN) i obowiązują wobec nich
wszystkie zasady postępowania, jak w PChN nerek własnych z uwzględnieniem specyfiki
leczenia immunosupresyjnego i jego następstw.
Przyczyny późnego (po upływie 6 miesięcy) pogorszenia czynności nerki zostały
przedstawione w tabeli 2. Upośledzonej funkcji przeszczepu często towarzyszy białkomocz i
pogorszenie funkcji nerki przeszczepionej. Białkomocz powyżej 0.5g/d utrzymujący się przez
3 miesiące jest wskazaniem do biopsji nerki przeszczepionej. Białkomocz jest zawsze
niekorzystnym czynnikiem rokowniczym dla przeżywalności biorcy i przeszczepu.
Rodzaj i przyczyny białkomoczu przedstawiają się następująco:
•
Przemijający
–
Ostre odrzucanie
–
Zakrzepica żyły nerkowej
–
Zakażenie układu moczowego
•
Stały > 0.5 g/d przez 3 miesiące- biopsja nerki przeszczepionej
•
Białkomocz cewkowy
4
•
–
Uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne
–
Ostre uszkodzenie nerek
–
Ostre odrzucanie
–
mTORi, CNI
–
Aminiglikozydy , leki przeciwwirusowe
Białkomocz kłębuszkowy
–
Nawrót glomerulopatii
–
De novo glomerulopatia
–
Glomerulopatia przeszczepu TG
–
mTORi, CNI
–
Otyłość
–
Nadciśnienie tętnicze
–
Zakażenie wzw B lub C
Tabela 2. Przyczyny pogorszenia czynności nerki przeszczepionej
Choroby miąższu
Urologiczne
Zaburzenia unaczynienia
nerkowego
Późne ostre odrzucanie
Utrudnienie odpływu moczu Zakrzepica tętnicza lub żylna
Przewlekłe odrzucanie
Zwężenie moczowodu
Zwężenie tętnicy nerki
humoralne
Kamica
przeszczepionej
Nawrót choroby
Mikroangiopatia zakrzepowa/
podstawowej
zespół hemolityczno-
Glomerulopatia de novo w
mocznicowy
nerce przeszczepionej
Śródmiąższowe zapalenie
nerki przeszczepionej
(bakteryjne, niebakteryjne)
Nefropatia BK, zakażenia
wirusowe
PTLD
Nefrotoksyczność
inhibitorów kalcyneuryny
5
Późne ostre odrzucanie
W
późnym
ostrym
odrzucaniu
rozpoznanie
antygenu
jest
pośrednie,
odpowiedź
immunologiczna ma charakter nadwrażliwości typu późnego. Występuje gorsza odpowiedź na
leczenie GK oraz zwiększone ryzyko rozwoju przewlekłego odrzucania humoralnego i utraty
przeszczepu. Jest ono wynikiem niedostatecznej immunosupresji, najczęściej występuje
pomiędzy 1 a 2 rokiem po transplantacji, u osób przyjmujących nieregularnie leki IS. Częstość
rozpoznań klinicznych wynosi 1%, natomiast wyniki biopsji protokolarnych wykazują, że
subkliniczne późne ostre odrzucanie występuje częściej, bo w 12-28% przypadków. Leczenie
jest takie samo jak ostrego odrzucania komórkowego.
Przewlekłe odrzucanie
Obecnie uważa się, że główną przyczyną późnej utarty przeszczepu jest reakcja
humoralna spowodowana nieadekwatną immunosupresją, która wynika z nadmiernej
minimalizacji immunosupresji lub nieregularnego przyjmowania leków przez pacjenta.
Wydaje się, że schematy leczenia immunosupresyjnego z ograniczaniem lub eliminacją,
inhibitorów kalcyneuryny lub GK, powinny być zweryfikowane. Zespół z
Edmonton
kierowany przez P. Hallorana na podstawie przeprowadzonych badań w tkance nerki
przeszczepionej w oparciu o mikromacierze przedstawił konieczność
dotychczasowych
poglądów
dotyczących
patogenezy
przewlekłego
zmiany
uszkodzenia
przeszczepu:
1. W większości przypadków można zidentyfikować specyficzną
przyczynę utraty
przeszczepu, najczęściej jest to odrzucanie zależne od przeciwciał AMR lub nawrót
choroby podstawowej a nie nefrotoksyczność CNI.
Szkliwienie arterioli nie jest
zmianą specyficzną dla CNI i występuje w wielu patologiach.
2. Minimalizacja immunosupresji jest związana ze zbyt dużym ryzykiem odrzucania
humoralnego. Próby indukcji tolerancji zazwyczaj kończą się niepowodzeniem ze
względu na rozwój AMR.
3. Sygnałem, który powoduje przewlekłą dysfunkcję przeszczepu jest uszkodzenie
śródmiąższu a nie włóknienie. Włóknienie odzwierciedla odpowiedź na czynniki
uszkadzające (gojenie się rany).
4. Proces zapalny jest wyrazem aktywnej odpowiedzi na uszkodzenie i wskazuje na
aktualną lub niedawną aktywność choroby. Zapalenie koreluje z progresją
6
niewydolności przeszczepu
ponieważ wskazuje na aktualne lub niedawne
uszkodzenie.
5. Leczone ostre odrzucanie T-komórkowe (TCMR) nie zwiększa ryzyka utraty
przeszczepu na podstawie danych z przeprowadzonych w ostatnim okresie badań
klinicznych i badań histopatologicznych bioptatów nerek przeszczepionych. Badania
rejestrowe są mylące ponieważ nie różnicują rodzaju procesu odrzucania AMR i
TCMR oraz nie uwzględniają braku adherencji ze strony pacjentów.
Przez długi okres transplantolodzy koncentrowali się na diagnostyce i leczeniu reakcji
komórkowej, chociaż negatywny wpływ alloprzeciwciał na przeszczepiony narząd wykryli
Patel i Terasaki już w 1969 roku. Jednak dopiero w ostatnich dwóch dekadach dzięki
wprowadzeniu czułych metod identyfikacji przeciwciał przeciwko HLA, a przede wszystkim
przeciwciał przeciwko antygenom zgodności tkankowej dawcy (DSA, donor specific
antibodies) z wykorzystaniem technik molekularnych
opartych o syntetyczne antygeny
(Luminex) oraz metody oznaczania C4d w tkance nerkowej jako markera aktywacji układu
dopełniacza, umożliwiono diagnostykę odrzucania zależnego od przeciwciał (AMR, antibody
mediatedrejection). Alloprzeciwciała mogą być skierowane przeciwko antygenom dawcy
(DSA, donor specyficantibody) lub nie wykazywać swoistości przeciwko dawcy — NDSA. U
części biorców przeciwciała obecne są w momencie transplantacji, u innych powstają de novo
po przeszczepieniu i mogą być skierowane przeciwko HLA lub nie-HLA, zarówno dawcy, jak
i NDSA. Przeciwciała anty-HLA w zależności od badanych populacji, czasu po transplantacji,
a także w dużej mierze od czułości i swoistości stosowanych metod ich wykrywania stwierdza
się u 1–60% biorców. Obecnie uważa się, że w patogenezie uszkodzenia przeszczepu główną
rolę odgrywają powstające DSA de novo po transplantacji. Przeciwciała powstałe de novo
pojawiają się zazwyczaj we wczesnym okresie po transplantacji (w ciągu 3 pierwszych
miesięcy) ale mogą także powstawać po wielu latach po TN (o 25% biorców). Stanowią one
ryzyko wystąpienia ostrego lub przewlekłego odrzucania zależnego od przeciwciał.
Pojawienie
się
alloprzeciwciał
wyprzedza
zmiany morfologiczne
i
czynnościowe
przeszczepu, dlatego w celu wczesnego wykrywania ryzyka AMR wskazane jest
monitorowanie obecności DSA co 3 miesiące w ciągu 1-go roku po transplantacji a następnie
jeden raz w roku. Przewlekłe odrzucanie przeszczepionej nerki przejawia się powolnym
pogarszaniem się jej czynności obserwowanym przez miesiące, a nawet lata. Objawami
klinicznymi są: białkomocz, nadciśnienie tętnicze, powolny ubytek filtracji kłębuszkowej. W
badaniu histopatologicznym stwierdza się przewlekłą glomerulopatię przeszczepu (TG,
7
transplant glomerulopathy). Przewlekłe odrzucanie humoralne stwierdza się w 5–15% biopsji
protokolarnych,
początek
jest
przeważnie
subkliniczny.
Przewlekła
glomerulopatia
przeszczepu jest opisywana u ponad 40% biorców z przebytym epizodem ostrego AMR.
Wiąże się ona ze złym rokowaniem (< 50% 5-letnie przeżycie od chwili rozpoznania).
Nadal nie ma ustalonych zasad leczenia tego typu procesu opartych na badaniach z
randomizacją. Ostre odrzucanie humoralne w swoje czystej postaci występuje rzadko, często
mamy do czynienia z postacią mieszaną (T komórkowe i humoralne), natomiast zmiany
przewlekłe rozwijają się początkowo subklinicznie, dlatego trudno je rozpoznać we
wczesnym okresie i wdrożyć terapię. Monitorowanie DSA i wykonanie biopsji w momencie
ich pojawienia się lub narastania miana w kolejnych oznaczeniach pomocne jest we wczesnej
diagnozie AMR.
W leczeniu odrzucania humoralnego stosuje się zabiegi pzmaferezy, dożylne wlewy
immunoglobulin – IG IV-1,0- 2.0 g/kg mc, przeciwciało anty-CD20 –rytuksymab, surowicę
antytymocytarną, inhibitor proteazomu – bortezomib, przeciwciało anty-C5 –eculizumab, w
immunosupresji podtrzymującej takrolimus i MPA. Doniesienia literaturowe na temat
skuteczności tych terapii są oparte na niewielkich grupach chorych, obserwowanych
retrospektywnie lub prospektywnie, bez randomizacji. Leczenie przewlekłej glomerulopatii
przeszczepu wobec nieodwracalności zmian jest nieskuteczne dlatego podkreśla się znaczenie
zapobiegania przewlekłej reakcji humoralnej poprzez identyfikację czynników ryzyka,
monitorowanie DSA, biopsję protokolarną, adekwatną immunosupresję opartą na GK,
takrolimusie, mykofenolanach. Wykazano, ze połowa pacjentów z potwierdzonym w biopsji
przewlekłem
AMR
przyznaje
się
do
nieregularnego
przyjmowania
leków
immunosupresyjnych, dlatego bardzo istotnym elementem opieki potransplantacyjnej jest
edukacja pacjenta i jego adherencja do zaleceń lekarskich.
CNI
powodują
wazokonstrykcję,
uszkodzenie
cewek,
stymulują
TGF-beta,
fibronektynę, tkankowe inhibitory metaloproteinaz i osteopontynę, które promują procesy
włóknienia.
W obrazie mikroskopowym nefrotoksycznego działania CNI stwierdza się
szkliwienie tętniczek (początkowo głównie aferentnych) w tkance śródmiąższowej ogniskowe
włóknienie zrębu, w kłębuszkach ogniskowe, segmentalne twardnienie. Obecnie uważa się, że
przewlekła nefrotoksyczność CNI występuje bardzo rzadko a obraz morfologiczny nie jest
swoisty dla CNI. W większości przypadków włóknienie tkanki śródmiąższowej jest
spowodowane przewlekłą reakcją immunologiczną.
8
Nawrót choroby podstawowej w nerce przeszczepionej
Nawrót choroby podstawowej, jego częstość i przebieg zależą od rodzaju choroby i
czasu przeżycia przeszczepu. Po 10 latach częstość nawrotu kłębuszkowego zapalenia nerek
(KZN) wynosi 8.4%. W części przypadków trudno jest ocenić czy choroba jest nawrotem, de
novo, czy źródłem jej jest nerka dawcy. Objawy kliniczne to białkomocz, często zespół
nerczycowy, krwinkomocz, pogorszenie czynności przeszczepu. Nie ma dowodów, że któryś
ze stosowanych schematów IS ma wpływ na wystąpienie nawrotu czy de novo KZN. Zaleca
się postępowanie jak w leczeniu KZN w nerkach własnych czyli włączenie IKA i/lub ARB,
terapię nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych. Bez względu na rodzaj KZN zespół
nerczycowy i upośledzona czynność nerki w momencie rozpoznania pogarszają rokowanie.
Nawrót choroby podstawowej w większości przypadków nie jest przeciwwskazaniem do
transplantacji, wnikliwą kwalifikację należy jednak przeprowadzić w przypadku żywego
dawcy nerki.
Ryzyko nawrotu FSGS wynosi 20-30%, a w kolejnym przeszczepie sięga 85%. Zespół
nerczycowy może rozwinąć się już w pierwszych dniach po TN. Leczenie obejmuje wczesną
plazmaferezę, immunoadsorpcję z białkiem A z następowym podaniem immunoglobulin, duże
dawki cyklosporyny A w skojarzeniu z GS, cyklofosfamid, rytuksymab. Rokowanie jest
niepewne.
Częstość nefropatii błoniastej (MN) oceniana jest na 10-30%, w około 1/3 przypadków to
nawrót, w 2/3 to KZN de novo. Należy poszukiwać zakażeń wirusowych i nowotworów jako
przyczyn wtórnej MN. W pierwotnej MN czynnikiem rokowniczym nawrotu jest obecność
autoprzeciwciał przeciwko
receptorowi dla fosfolipazy A2
(anty-PLA2R), które należy
monitorować po TN. Opisuje się dużą skuteczność terapii rytuksymabem.
Nawrót błoniasto-rozplemowego KZN typu I u dorosłych sięga do 48% w ciągu 4 lat po
transplantacji. Często rozwija się zespół nerczycowy. Nawrót typu II MPGN w obrazie
histopatologicznym sięga 85-100%, objawy kliniczne występują rzadziej, do niewydolności
przeszczepu dochodzi w 34%-46% przypadków. Postępowanie obejmuje plazmaferezy, próby
leczenia cyklofosfamidem, rytuksymabem, ekulizumabem.
Nawrót nefropatii IgA w obrazie histopatologicznym występuje w 50% po 2-5 latach, a w
100% po 10-20 latach, klinicznie manifestuje się białkomoczem i krwinkomoczem. Przebieg
jest zazwyczaj łagodny, jednak w odległej obserwacji jest przyczyną skróconego przeżycia
przeszczepu. Po 10 latach częstość utraty przeszczepu wynosi 9.7%. Pogarszają rokowanie
schematy immunosupresji bez GK.
9
Anty-GBM KZN występuje u 10-30% chorych, u których obecne były w dniu przeszczepienia
krążące przeciwciała anty-GBM. Objawy kliniczne występują w 10% przypadków, rzadko
obserwuje się
niewydolność przeszczepu. Przed TN pacjenci nie mają wskazań do
nefrektomii nerek własnych, natomiast należy monitorować poziom anty-GBM i wykonać TN
co najmniej 6 miesięcy po zniknięciu przeciwciał z krążenia. Leczenie obejmuje pulsy GK,
cyklofosfamid, plazmaferezę lub immunoadsorpcję.
Nefropatia toczniowa nawraca rzadko i dotyczy 2-9% przypadków, zazwyczaj bez
konsekwencji klinicznych. Natomiast w biopsjach protokolarnych częstość nawrotu wynosi
35-45%. Utrata przeszczepu nie przekracza 2-4%. Leczenie nawrotu jest takie samo jak w
nefropatii nerek własnych. Zabieg TN należy wykonać po 6-9 miesiącach utrzymywania się
remisji
klinicznej.
Obecność
przeciwciał
ANA
i
hipokomplementemii
nie
jest
przeciwwskazaniem do transplantacji.
W amyloidzie nawrót obejmuje w ciągu 3 lat 10-40% przypadków zarówno pierwotnej jak i
wtórnej skrobiawicy. W gorączce śródziemnomorskiej nawrotowi zapobiega kolchicyna
podawana w dawce 1mg/dobę.
Nawrót zapalenia naczyń z przeciwciałami ANCA opisano w 17% w czasie 4-89 miesięcy po
TN. Częstość utraty przeszczepu w pauci-immune KZN po 10 latach wynosiła 7.7%. W
leczeniu stosuje się duże dawki GK i cyklofosfamid, rytuksymab. Transplantację można
wykonać po 12 miesiącach od uzyskania remisji klinicznej. Same utrzymujące się ANCA nie
są przeciwwskazaniem do zabiegu przeszczepienia nerki.
Nefropatia cukrzycowa (cukrzyca typu 1 lub 2) nawraca w 100% przypadków. Progresja jest
powolna i objawy kliniczne występują 7-8 lat po TN. Przeszczepienie trzustki zapobiega
rozwojowi nefropatii cukrzycowej w nerce przeszczepionej.
Atypowy HUS nawraca w 60% przypadków, do utarty przeszczepu dochodzi u ponad 90%
biorców. Przed transplantacją należy wykonać badania genetyczne układu dopełniacza,
rokowanie zależy od rodzaju stwierdzonej mutacji genów. W profilaktyce i terapii nawrotu
skuteczny jest ekulizumab.
Najczęstsza glomerulopatia de novo w przeszczepie to nefropatia błoniasta. Rozwój KZN po
TN może być związany z zakażeniem HCV lub HBV. Zakażenie HCV powoduje
krioglobulinowe MPGN KZN, MPGN typu I bez krioglobulinemii lub de novo błoniaste
KZN. Opisano także występowanie mikroangiopatii zakrzepowej w nerce przeszczepionej
związanej z obecnością przeciwciał antykardiolipinowych. W Zakażeniu HBV najczęściej
występuje błoniaste KZN.
10
U około 15% pacjentów z zespołem Alporta obserwuje się przemijające linijne złogi IgG
wzdłuż błon podstawnych, bez obecności przeciwciał anty-GBM i bez wpływu na czynność
przeszczepu. Powstawanie anty-GBM związane jest z obecnością w nerce przeszczepionej
antygenów nieobecnych w nerkach własnych (głównie łańcuch alfa-3). Tylko u 3-5% biorców
z zespołem Alporta, głównie w pierwszym roku po transplantacji, rozwija się gwałtownie
postępujące KZN związane z przeciwciałami przeciwko GBM przeszczepu. Rozpoznanie
opiera się na wyniku biopsji i obecności krążących anty-GBM. Rokowanie jest niepomyślne,
w większości przypadków dochodzi do utraty przeszczepu. Zalecana jest plazmafereza.
Pierwotna oxaluria typ 1
związany jest
z wczesnym nawrotem i utratą przeszczepu,
wskazane jest jednoczasowe przeszczepienie wątroby.
W cystynozie nawrót jest możliwy, nie upośledza jednak czynności nerki i nie wpływa na
przeżycie przeszczepu.
Choroba Fabryego nawraca w obrazie morfologicznym przeszczepu, terapia alpha-Gal-A jest
bezpieczna po TN, skuteczność nie została jednak potwierdzona.
Zwyrodnienie torbielowate (ADPKD) jest jednym z bardzo niewielu schorzeń, które nie
nawraca w przeszczepie.
Zapalenie śródmiąższowe nerki przeszczepionej
Zakażenia układu moczowego są najczęstszą infekcją bakteryjną u biorców
przeszczepu nerkowego. Przy nawrotach należy stosować profilaktykę farmakologiczną.
Śródmiąższowe niebakteryjne zapalenie nerki przeszczepionej najczęściej spowodowane jest
lekami. Rozpoznanie i leczenie jest trudne.
Nefropatia BK – patrz rozdział zakażenia.
Mikroangiopatia zakrzepowa.
De novo mikroangiopatia zakrzepowa
dotyczy 2-4% biorców. Uszkodzenie
śródbłonka przez różne czynniki prowadzi do zakrzepicy płytkowej w świetle naczyń z
częściową lub całkowitą ich okluzją. U biorców przeszczepów przyczyną TMA najczęściej są
leki CNI, mTORi,
ATG oraz zakażenia wirusowe (CMV, HHV 6, parvowirus B 19),
obecność przeciwciał antyfosfolipidowych.
TMA może rozwinąć się w każdym okresie po
przeszczepieniu, aczkolwiek wydaje się częściej występować w pierwszym roku po zabiegu.
Pojawia się wkrótce po włączaniu CNI lub po długim czasie ich stosowania i nie zawsze
koreluje z dawką leku. Przebiega z objawami HUS lub jest ograniczona do nerki i wówczas
jedynym objawem jest pogorszenie czynności przeszczepu, często z towarzyszącym
nadciśnieniem tętniczym. Rokowanie jest lepsze w postaciach późnych i ograniczonej do
11
przeszczepu. De novo TMA może rozwinąć się w nerkach własnych biorców innych
narządów.
Zwężenie tętnicy nerki przeszczepionej
Częstość występowania wynosi od 1-6%, jest powikłaniem najczęściej w ciągu 2 lat po
TN ale może pojawić się w każdym okresie. Zazwyczaj miejscem zwężenia jest zespolenie
naczyń dawcy i biorcy. Klinicznie manifestuje się nadciśnieniem tętniczym, pogorszeniem
czynności przeszczepu, niewydolnością przeszczepu po włączaniu IKA/ARB, retencją wody i
sodu. W diagnostyce stosuje się badanie usg-doppler, redukcja światła naczynia o ponad 50%
i maksymalna prędkość skurczowa >2.5 m/sek przemawiają za rozpoznaniem zwężenia. Inne
metody to spirala TK, angio-NMR, arteriografia. Leczenie polega na angiplastyce bez lub ze
stentowaniem. Nie stosowanie stentu daje 20% ryzyko restenozy oraz jest nieskuteczne w
zaginaniu się tętnicy. Leczenie operacyjne stosuje się przy niemożności lub nieskuteczności
angioplastyki lub przy miażdżycy tętnicy biorcy.
Przyczyny urologiczne
Do późnych przyczyn należy włóknienie w przestrzeni zaotrzewnowej, zwężenie
zespolenia moczowodowo-pęcherzowego spowodowane bliznowaceniem tkanek, zaginanie
się zbyt długiego moczowodu przeszczepu połączone ze zrostami w przestrzeni
zaotrzewnowej, kamica moczowa. W zależności od stopnia utrudnienia odpływu moczu w
większości wymienionych przyczyn leczenie operacyjne jest postępowaniem z wyboru.
Diagnostyka przyczyn pogorszenia czynności przeszczepu obejmuje:
 Ocena kliniczna- cechy odwodnienia, niewydolności serca, pomiar ciśnienia tętniczego
 Usg- utrudnienie odpływu moczu, Doppler- przepływy w tętnicy i żyle nerkowej,
przepływy wewnątrznerkowe
 Diagnostyka zakażeń bakteryjnych i wirusowych (BKV DNA)
 Badania laboratoryjne: badanie ogólne moczu (białkomocz, krwinkomocz), stężenie
kreatyniny i eGFR w surowicy dwukrotnie
 Oznaczenie aktywności DSA
 Ocena leczenia immunosupresyjnego
o Poziomy CNI, mTORi, MPA
o Adherencja pacjenta
o Nefrotoksyczność lub interakcje innych leków
 Biopsja nerki przeszczepionej- złoty standard
o Ocena w mikroskopie świetlnym
12
o Poszukiwanie złogów C4d
o IFL- podejrzenie KZN
o Badanie w kierunku BKV- SV40
o Mikroskop świetlny
Niewydolność przeszczepu nerkowego
Średni czas funkcjonowania przeszczepu nerkowego wynosi kilkanaście lat, dlatego
też niewydolność przeszczepu nerkowego stała się jednym z 4 wiodących wskazań do
rozpoczęcia dializoterapii (po cukrzycy, nadciśnieniu i glomerulopatiach) a na liście
oczekujących 20-40% to pacjenci do retransplantacji. W momencie utraty funkcji nerki
przeszczepionej należy podjąć decyzję o odstawieniu leczenia immunosupresyjnego i
usunięciu lub pozostawieniu nieczynnego przeszczepu. Nie powinno się kontynuować
leczenia immunosupresyjnego u chorych starszych, z cukrzycą, otyłych, z powikłaniami
sercowo-naczyniowymi,
pęcherzem
neurogennym,
nawracającymi
nowotworami. Najbardziej uzasadnione jest zachowanie immunosupresji
planowanej wczesnej retransplantacji od żywego dawcy, w celu
zakażeniami,
w przypadkach
zahamowania procesu
odrzucania do momentu zabiegu operacyjnego, przy zachowanej diurezy, jeśli przekracza
ona 500 ml/dobę. Leki antyproliferacyjne należy odstawić w momencie rozpoczęcia
dializoterapii, CNI odstawić w ciągu 4-6 tygodni a GK w ciągu 3-6 miesięcy. Jeśli pacjent
rokuje szybką retransplantację (w ciągu 12 miesięcy) leczenie immunosupresyjne można
kontynuować w postaci GK i zredukowanych dawek CNI.
Wskazaniem do usunięcia nerki przeszczepionej są: gorączka, krwiomocz, białkomocz,
powiększenie nerki i bolesność okolicy nerki, nawracające zakażenia układu moczowego,
nadciśnienie tętnicze, zespół przewlekłego zapalenia. Obecnie uważa się, że nie należy
planowo, bez wskazań, usuwać nieczynnego przeszczepu gdyż obserwuje się wzrost
immunizacji pacjentów po wykonanej graftektomii. Jest to niekorzystne zjawisko dla
pacjentów kwalifikowanych do retransplantacji, obecność przeciwciał DSA jest czynnikiem
ryzyka rozwoju ostrego lub przewlekłego odrzucania przeszczepu zależnego od przeciwciał i
związanym z nim gorszym przeżyciem przeszczepu. Chorzy uczuleni mają mniejsze szanse
otrzymania kolejnego przeszczepu, w Polsce chorzy do kolejnego przeszczepienia stanowią
około 20% wszystkich oczekujących, rocznie niecałe 15% otrzymuje kolejny przeszczep
nerki. Retransplantacja poprawia przeżywalność w porównaniu z dializoterapią na liście
oczekujących (kolejne przeszczepienie nerki redukuje śmiertelność z 45% do 23%).
Utrzymanie immunosupresji i nieczynnego przeszczepu chroni przed immunizacją i zwiększa
szanse na retransplantację. Zawsze należy przeprowadzić indywidualny bilans zagrożeń i
13
korzyści wynikających z odstawienia lub utrzymania immunosupresji i graftektomii
uwzględniający stan ogólny pacjenta, współchorobowość, rokowanie co do przeżycia i szanse
na kolejny przeszczep nerki.
14
Download