Slajd 1 - zss1krapkowice.wodip.opole.pl

advertisement
Materiały stosowane w elektronice
Bezpieczniki
Rezystory
Kondensatory
Diody półprzewodnikowe
Tranzystory
Cewki indujcyjne
Transformatory
Głośniki
Zasilacz stabilizowany
Przewodniki – ciała, które w swojej budowie posiadają
elektrony swobodne. Wszystkie metale.
Najlepszymi przewodnikami prądu są metale (srebro, złoto,
miedź aluminium).
Materiały
oporowe
–
słabiej
przewodzą
prąd,
wykorzystywane do produkcji rezystorów (oporników)
Chromonikielina (Cr, Ni, Fe), niekielina (Cu, Ni, Zn),
konstantan (Cu, Ni), manganin (Cu, Ni, Mn)
Mamy dwa rodzaje : typu n (negativ) z nadmiarem
elektronów, typu p (positiv) z niedoborem elektronów.
Typowymi półprzewodnikami są: german, krzem, selen
Dielektryki nie przewodzą prądu elektrycznego ponieważ
nie posiadają w swojej budowie wolnych elektronów.
Dialektrykami są np.: szkło, mika, żywica, tworzywa
sztuczne, guma.
W elektronice stosuje się tzw. Bezpieczniki topikowe
przerywające obwód elektryczny na skutek stopienia drutu.
Bezpieczniki wykonane są w kształcie rurki zamkniętej z obu
stron metalowymi kapturkami. Wewnątrz rurki znajduje się
drut) z wolframu, srebra lub chromonikieliny) łączący
kapturki zwany topikiem
Bezpieczniki topikowe:
•Bezpieczniki szybkie
•Bezpieczniki zwłoczne z kropla lutowia
•Bezpieczniki zwłoczne z kroplą lutowia i grzejnikiem.
.
Bezpieczniki szybkie stosuje się w obwodach sieciowych, gdzie
duży prąd występuje tylko w razie awarii.
W bezpiecznikach zwłocznych rola kropli lutowia i grzejnika
polega na wydłużeniu czasu zamknięcia obwodu.
Na kapturkach bezpiecznika umieszczone są dwie informacje.
Pierwsza z nich oznacza maksymalna wartość natężenia
prądu, przy których bezpiecznik nie ulega spaleniu, druga
natomiast oznacza maksymalne napięcie.
Bezpieczników nie należy naprawiać. Spalony bezpiecznik
należy wymieniać na nowy tego samego typu i o tym samym
prądzie znamionowym.
Rezystor – opornik jest elementem najczęściej stosowanym
w układach elektronicznych. Odpowiednio dobrany
rezystor zapewniaprawidłową pracę tranzystorów, układów
scalonych, wyznaczając żądana wartość natężenia
przepływającego prądu. Stanowi on w obwodzie
elektronicznym pewną określona rezystancję (przeszkodą)
dla przepływających elektronów.
Symbol elektryczny rezystora
Wartość rezystancji podaje się w Ω (om) lub w jednostkach
wielokrotnych kΩ (kiloom), MΩ (megaom). Znakowanie
rezystorów polega na naniesieniu nakorpus rezystora
barwnych pierścieni lub wprowadzeniu na korpus kodu
literowo – cyfrowego. Kod barwnych pierścieni informuje o
wartości rezystancji rezystora oraz o tolerancji dokładności
jego wykonania. Na korpusie umieszczone są trzy lub cztery
barwne pierścienie, których znaczenie opisuje tabela.
kolor
1 pierścień
2 pierścień
3 pierścień
4 pierścień
żaden
-
-
-
+-20%
srebrny
-
-
10 -2
+-10%
złoty
-
-
10 -1
+- 5%
czarny
-
0
10 0
-
Brązowy
1
1
10 1
+-1%
Czerwony
2
2
10 2
+-2%
Pomarańczowy
3
3
10 3
-
Żółty
4
4
10 4
-
Zielony
5
5
10 5
+-0,5%
Niebieski
6
6
10 6
-
Fioletowy
7
7
10 7
-
Szary
8
8
10 8
-
biały
9
9
10 9
-
Pierwsze dwa pierścienie określają cyfry, trzeci
mnożnik
a
czwarty
tolerancją
rezystancji.
Odczytywanie kolorów zaczyna się od pierścienia
umieszczonego najbliżej brzegu. Sposób dekodowania
opisuję poniższy przykład
Nr
pierścienia
kolor
Znaczenie
koloru
1
czerwony
2
pomarańczowy
3
brązowy
101
4
złoty
+-5%
23 x 101=23 x 10 = 230 Ω
5% = 0,05 x 230 = 11,5 Ω
Min rezystancja wynosi 230-11,5 = 218,5 Ω
Max rezystancja wynosi 230+11,5 = 241,5 Ω
2
3
Kod literowo cyfrowy składa się z cyfr i liter
Znaczenie poszczególnych liter przedstawia się następująco:
Oznaczenie
Nazwa
Wartość liczbowa
k
Kilo
1 000
M
Mega
1 000 000
W zależności od miejsca zajmowanego prze literę, odczyt
jest następujący: kod z literą k
k1= 0,1 kΩ = 100 Ω
1k= 1 kΩ = 1000 Ω
2k2 = 2,2 kΩ =2200 Ω
47k = 47 kΩ = 47000 Ω
Rezystory mogą być łączone szeregowo, równolegle, lub w
sposób mieszany.
Szeregowe połączenie rezystorów
Wartość wypadkową (całkowitą) rezystancji Rw tego układu
oblicza się wg. Wzoru Rw = R1+R2
Dla „
R1 = 1 Ω
R2 = 3 Ω
Rw = R1 + R2 = 1 Ω +3 Ω = 4 Ω
Równoległe połączenie rezystorów
Wartość wypadkową (całkowitą) rezystancji Rw tego układu
oblicza się wg. Wzoru
Dla „
R1 = 8 Ω
R2 = 2 Ω
Przy równoległym połączeniu rezystorów wartość
wypadkową rezystancji jest zawsze mniejsza od wartości
rezystancji każdego rezystora wchodzącego w skład układu.
Jeżeli rezystorów jest więcej niż dwa to rezystancję
wypadkową oblicza się według wzoru:
Dla „
R1 = 1 Ω
R2 = 2 Ω
R3 = 3 Ω
Mieszane połączenie rezystorów
Wartość wypadkowa rezystancji wynosi
Szczególnym
rodzajem
rezystora
jest
potencjometr. Posiada on trzy wyprowadzenia.
Symbol graficzny potencjometra P jest podobny do
symbolu rezystora.
W tych rezystorach istnieje możliwość zmiany
rezystancji w sposób ciągły. Odbywa się to poprzez
pokręcenie
wałkiem
potencjometra
lub
przesuwając
suwakiem,
do
którego
jest
przymocowany ślizgacz. Ślizgacz porusza się po
warstwie rezystywnej (lub po drucie) naniesionej
na izolowane podłoże.
Termistory
Termistory należą do półprzewodnikowych elementów
rezystancyjnych. Działanie Termistora jako elementu
półprzewodnikowego polega na tym, że przy wzroście
temperatury zmienia się liczba swobodnych elektronów.
Wartość rezystancji termistora jest uzależniona od zmian
temperatury. Ze względu na charakter zmian rezystancji w
funkcji temperatury rozróżnia się rodzaje termistorów:
•o rezystancji malejącej ze wzrostem temperatury
•o rezystancji rosnącej ze wzrostem temperatury
•o rezystancji wykonującej gwałtowny skok w pewnym
zakresie temperatur
Stosuje się je jako czujniki temperatury
Fotorezystory
Działanie fotorezystorów jest oparte na wewnętrznym
zjawisku fotoelektrycznym. Zjawisko to polega na tym, że
energia świetlna powoduje uwolnienie elektronów z
poszczególnych atomów. Elektrony te, staja się elektronami
swobodnymi, umożliwiając przepływ prądu elektronowego
przez półprzewodnik. Oznacza to, iż wartość rezystancji
fotorezystora jest zależna od wartości natężenia
oświetlającego go światła. Im większa wartość natężenia
tym wartość rezystancji fotorezystora jest mniejsza.
Rezystancja ta nie zależy od kierunku napięcia
doprowadzonego do fotorezystora.. Fotorezystory mogą być
wykorzystywane w układach elektronicznych jako
detektory światła lub promieni podczerwonych. Wadą ich
jest stabilność parametrów.
Najprostszy kondensator – to dwie metalowe płytki przedzielone
dielektrykiem. Jako dielektryk stosuje się papier, powietrze, folię
z tworzywa sztucznego, ceramikę, mikę itp. Od wielkości
powierzchni
płytek,
ich
wzajemnej
odległości
oraz
zastosowanego dialektryka zależy tzw. Pojemność kondensatora.
Pojemność kondensatora – jest to zdolność
gromadzenia ładunku elektrycznego. Im
większa powierzchnia metalowych płytek
(okładzin), mniejsza odległość pomiędzy
nimi,
tym
większa
jest
pojemność
kondensatora. Jednostką pojemności jest 1
farad
(F).
W
praktyce używa się
jednostekmniejszych.
Obecność dielektryka pomiędzy okładzinami kondensatora
powoduje, że nie przewodzi on prądu stałego tzn. prądu
dostarczonego z baterii, akumulatora, zasilacza. Dla Prądu
przemiennego, jak np. z sieci stanowi on pewną przeszkodę, tym
większą, im mniejsza jest pojemność kondensatora.
Kondensatory dzielą się na;
1.
Kondensatory o stałej wartości pojemności, której nie
można zmienić (kondensatory papierowe, polistyrenowe,
poliestrowe,
elektrolityczne).
Zastosowanie
tych
kondensatorów to: rozdział prądu stałego od prądu
zmiennego, likwidacja zakłóceń, łączenie różnych
obwodów
2. Inny rodzaje kondensatorów są kondensatory o zmiennej
pojemności. Dzielą się na:
• regulacyjne
• Nastawcze
Zmianę pojemności w tych kondensatorach, uzyskuje się przez
równoległe przesuwanie względem siebie dwóch zespołów
okładzin. Kondensatory regulacyjne znajdują zastosowanie
np. w odbiornikach radiowych. Dzięki nim istnieje
możliwość dostrojenia odbiornika do żądanej stacji.
Kondensatory nastawcze służą np. do dostrajania obwodów
rezonansowych, których zadaniem jest wydzielenie
odpowiedniej częstotliwości.
Symbol kondensatora o stałej pojemności przedstawia rysunek:
Symbol ten dotyczy wszystkich kondensatorów o stałej
pojemności z wyjątkiem kondensatorów elektrolitycznych i
tantalowych, których symbol przedstawia się następująco.
Kondensatory elektrolityczne ze względu na swoją budowę
muszą być podłączone do układu zgodnie z ukazaną na obudowie
biegunowością. Odwrotne połączenie prowadzi do zniszczenia
kondensatora
kondensator
regulacyjny
przedstawiamy
nastepującym
symbolem:
Kondensator nastawczy
Kondensatory łączy się ze sobą w sposób szeregowy, równoległy oraz
mieszany.
Szeregowe połączenie
C1xC 2
C
Równoległe połączenie
w

C
C1  C2
w
 C1  C2
Mieszane łączenie
C1 x(C2  C3 )
C w  C1  (C2  C3 )
Diody posiadają dwie elektrody :ujemna katodę, dodatnią
anodę. Istnieją wiele typów diod:
1. Diody prostownicze
2. Diody detekcyjne
3. Diody stabilizacyjne
4. Diody świecące
Dioda prostownicza
Symbol diody prostowniczej
A – Anoda
K – katoda
Diody posiadają właściwość
przewodzenia prądu w jednym
określonym ściśle kierunku. Jeśli
do anody podłączony zostanie
plus baterii, a do katody minus do
dioda będzie przewodzić prąd i
żarówka będzie świecić
Dioda w stanie przewodzenia
Jeżeli w układzie tym zmienimy
połączenie diody tzn katodę
połączymy z plusem, a anodę z
minusem baterii, to dioda nie
będzie przewodziła, a żarówka nie
zaświeci się.
Dioda w stanie zaporowym
Dioda detekcyjna
Diody detekcyjne mogą być diodami krzemowymi bądź germanowymi.
Diody detekcyjne znajdują zastosowanie głownie w odbiornikach
radiowych i telewizyjnych. Służą miedzy innymi do wyodrębnienia z
sygnału wielkiej częstotliwości (niesłyszalnego) – sygnał
małej
częstotliwości (słyszalny).
Diody stabilizacyjne
Symbol graficzny diody stabilizacyjnej D przedstawia się następująco:
Diody stabilizacyjne, zwane także diodami Zenera, znalazły
głownie zastosowanie w zasilaczach, gdzie wymagana jest
duża stabilność niezmienność napięcia. Zasilacze
stabilizowane dostarczają (zamiast)baterii) napięcia stałego
(wartość tego napięcia się nie zmienia). Służa do zasilania
kalkulatorów, odbiorników radiowych. Dioda Zenera jest
włączana do obwodu odwrotnie niż diodę prostowniczą.
Diody świecące
Diody świecące zwane są także didami elektroluminescencyjnymi
lub diodami LED (Light Emitting Diode). Pod wpływem
przepływającego prądu mogą świecić barwą czerwoną, żółtą lub
zieloną. Kolor emitowanego światła zależy od materiału
półprzewodnikowego, z jakiego jest wykonana dioda.
Intensywność świecenia zależy od wartości natężenia
przepływającego prądu. Diody święcące stosuje się jako
wskaźniki sygnalizacyjne lub do cyfrowych wyświetlaczy a także
do produkcji telewizorów LCD z podświetlaniem LED, żarówek i
innych.
Budowa i przeznaczenie tranzystorów
Tranzystor warstwowy składa się z dwóch złączy typu p-n lub
typu n-p, które położone są blisko siebie. Istnieją dwa typy
tranzystorów:
•Typ p-n-p
•Typ n-p-n..
Tranzystor ma trzy elektrody:
•E – emiter
•B- baza
•C - kolektor
•Typ p-n-p
•Typ n-p-n..
Oba typy tranzystorów spełniają w układzie te same zadania, a
różnią się sposobem zasilania. W tranzystorze typu p-n-p –
kolektor i baza zasilane są z ujemnego bieguna, a emiter z
dodatniego. W tranzystorze n-p-n jest odwrotnie. Baza i kolektor
zasilane są z plusa zasilania, a emiter z minusa. Tranzystory są
stosowane m.in. W układach wzmacniaczy, generatorów,
zasilaczy.
Zasada działania tranzystorów
W przybliżeniu tranzystor można sobie wyobrazic jako dwie
diody półprzewodnikowe połączone przeciwnie. Diodę D1 (baza
emiter) włącza się do układu w ten sposób,aby była ona w stanie
przewodzenia, tzn do emitera podłacza się minus, a do bazy plus
zasilania. Diodę D2 (baza kolektor)włącza się w ten sposób, aby
była ona w stanie nieprzewodzenia (zaporowym). Kolektor C
podłacza się do plusa zasilania
Zasada działania tranzystorów
W przybliżeniu tranzystor można sobie
wyobrazić
jako
dwie
diody
półprzewodnikowe
połączone
przeciwnie. Diodę D1 (baza emiter)
włącza się do układu w ten sposób, aby
była ona w stanie przewodzenia, tzn. do
emitera podłącza się minus, a do bazy
plus zasilania. Diodę D2 (baza
kolektor)włącza się w ten sposób, aby
była ona w stanie nieprzewodzenia
(zaporowym). Kolektor C podłącza się do
plusa zasilania
Cewki indukcyjne dzielą się na dwie grupy:
•rdzeniowe i
•bezrdzeniowe.
Cewki rdzeniowe, z rdzeniem stalowym, znalazły zastosowanie
do budowy transformatorów małej częstotliwości, a
bezrdzeniowe wykorzystuje się w układach strojeniowych
odbiorników
radiowych
i
telewizyjnych.
Cewka z rdzeniem stalowym
cewka bez rdzenia
Cewka zbudowana jest z korpusu papierowego lub z
tworzywa sztucznego. Na korpusie nawinięte są jedno lub
wielowarstwowo zwoje drutu miedzianego. Każdy prąd
przepływający przez cewkę wytwarza wokół niej pewne
pole magnetyczne. Prąd stały (z baterii) przepływający
przez cewkę, wytwarza wokół cewki stałe pole
magnetyczne, tym większe, im większa jest wartość
natężenia przepływającego prądu. Cewka prze który
przepływa prąd stały, zachowuje się podobnie jak magnes.
Dla prądu przemiennego, np. z sieci (kierunek i wartość
przepływającego prądu ulega ciągłym zmianom), cewka
stanowi pewne utrudnienie w jego przepływie, tym
większe, im większa jest liczba zwojów cewki. Wartość
natężenia przepływającego prądu jest odwrotnie
proporcjonalna do liczby zwojów.
Przepływający przez cewkę prąd zmienny wytwarza wokół
niej zmienne pole magnetyczne, które może oddziaływać
na inną, umieszczona dostetecznie blisko cewkę.
Możluiwość bezprzewodowego oddziaływania jednej cewki
na dryga (indukcja magnetyczna) znalazła zastosowanie w
budowie transformatorów.
Najprostszy transformator to dwie cewki indukcyjne
umieszczone na jednym wspólnym rdzeniu stalowym.
Symbol graficzny transformatora.
Uzwojenie
1-2
nazywa
się
uzwojeniem
pierwotnym,
a
uzwojenie 3- uzwojeniem wtórnym.
Cewki te nie są ze sobą połączone
elektrycznie. Transformatory, w
zależności od posiadanej ilości
zwojów
na
poszczególnych
uzwojeniach mogą obniżać bądź
podwyższać napięcie.
Napięcie na uzwojeniu wtórnym U2 jest tyle raz
większe od napięcia na uzwojeniu pierwotnym U1 ile
razy liczba zwojów uzwojenia wtórnego n2 jest większa
od liczby zwojów uzwojenia pierwotnego n1
U
U
2
1
n

n
2
1
Transformatory stosowane w prostownikach i zasilaczach
mają za zadanie obniżać wysokie napięcie (230v) sieci do
wartości rzędu kilkunastu woltów. Ze względu na
współpracę tych transformatorów z „siecią” noszą one
nazwę transformatorów sieciowych. Uzwojenie pierwotne
tych transformatorów składa się z kilkuset zwojów
cienkiego dutu podłączonego wprost do sieci. Uzwojenie
wtórne – to kilkadziesiąt zwojów grubego drutu. Grubość
drutu planuje się w zależności od przewidywanej wartości
natężenia przepływającego prądu. Niektóre transformatory
mogą, posiadać kilka uzwojeń wtórnych dostarczając
różnych napięć. Transformatory maja również zastosowanie
w energetyce do podwyższania napięcia elektrycznego
przesyłanego na duże odległości.
Zasada działania transformatorów:
Źródło napięcia przemiennego jest przyczyną przepływu w
obwodzie pierwotnym prądu elektrycznego, który ulega
ciągłym zmianom co do kierunku i wartości. Dla napięcia
sieci odbywa się to z częstotliwością 5o Hz, Oznacza to, że
w ciągu jednej sekundy prąd w uzwojeniu pierwotnym
płynie na przemian 50 razy od końcówki 1 do 2 i 50 razy od
końcówki 2 do 1. Nagłe zmiany wartości oraz kierunku
przepływu prądu są powodem powstania zmiennego pola
magnetycznego. Pole to przenosi się poprze rdzeń
transformatora na uzwojenie wtórne, powodując powstanie
przemiennego napięcia wtórnego na końcówkach 3-4.
Napięcie wtórne jest przyczyną powstania prądy w
uzwojeniu wtórnym. Prąd ten także ma częstotliwość 50
Hz.
Oznacza to, iż przez włókno
żarówki (w ciągu sekundy)
prąd płynie na przemian 50
razy w jednym kierunku i 50 w
drugim kierunku. Wartość
natężenia prądu ulega cały
czas zmianom i 100 razy jest
równa zeru. Szybkość zmian
przepływu prądu oraz duża
bezwładność
rozżarzonego
włókna jest powodem nie
dostrzegania wahań jasności
święcącej żarówki.
Napięcie przemienne sieci – to takie napięcie, którego
wartość oraz kierunek stale ulega zmianie. Napięcie to
może służyć do bezpośredniego zasilania grzałek, żarówek,
lecz nie może zasilać układów elektronicznych.
Układy elektroniczne takie jak: wzmacniacze, generatory
wymagają stałego określonego kierunku i stałej wartości
napięcia zasilającego. Napięcie o stałej wartości i stałym
kierunku nazywa się napięciem stałym. Przemienne
napięcie sieci można przetworzyć na napięcie stałe. Rolę
przetworników spełniają zasilacze stabilizowane. Schemat
blokowy zasilacza składa się z następujących bloków:
Blok transformatora sieciowego - Zadaniem bloku
transformatora sieciowego jest obniżenie wysokiego
napięcia sieci oraz zabezpieczenie (przeciwzwarciowe)
uzwojenia pierwotnego. W bloku tym znajduje się także
włącznik napięcia oraz kondensator C, który zapobiega
przedostawaniu się, od strony sieci sygnałów wielkiej
częstotliwości, które mogłyby zakłócić pracę zasilacza)
Napięcie na uzwojeniu wtórnym ma taki sam kształt i częstotliwość jak napięcie
pierwotne, lecz jego wartość ulega wielokrotnemu pomniejszeniu.
Blok prostownika - Zadaniem bloku prostownika jest
zamiana dwukierunkowego napięcia przemiennego na
napięcie jednokierunkowe. W bloku prostownika znajdują
się cztery diody prostownicze. Diody: D2, D3 kierują,
ujemnie połówki na końcówkę 4.)
Zasilacz zbudowany z dwóch bloków tj. bloku
transformatora oraz bliku prostownika przydatny jest jako
prostownik do ładowania akumulatorów oraz może również
napędzać silniki prądu stałego.
Mostek Greatza
Blok filtrujący - Blok filtrujący (W skład bloku filtrującego
wchodzi kondensator C2 o dużej pojemności równej 1000
µf (16V)).
Zmiany napięcia są przyczyną „buczenia” odbiornika
radowego dołączonego do tego zasilacza. Likwidacja tych
wahań dokonuje się w bloku stabilizatora.
Blok stabilizatora – W skład bloku stabilizatora wchodzą
Kondensator C3 o pojemności 220 pF
Rezystor R o rezystancji 430 Ω
Tranzystor T
Dioda Zenera Dz
Kondensator C4 o pojemności 470 µF
Bezpiecznik zwłoczny B2
Download