Badanie układów prostowniczych alternatorów

advertisement
Technika
Testy Expomu
Badanie układów
prostowniczych alternatorów
Stan układu prostowniczego ma znamienny wpływ
na wydajność oraz sprawność alternatorów. Firma
Expom prowadzi testy
pozwalające precyzyjnie
zweryfikować sprawność
układów prostowniczych.
P
rzedstawiony poniżej tester pozwala na badanie prostowniczych
diod: mocy, wzbudzenia oraz
diod lawinowych. Weryfikowanie
układu miernikiem uniwersalnym nie jest
miarodajne i wystarczające. Taki test nie
jest przeprowadzany podczas przepływu
prądu i dlatego nie jest możliwe stwierdzenie jak układ zachowa się podczas
pracy alternatora.
Co rozładowuje akumulator?
Badaniu podlegają takie parametry
jak: spadek napięcia w kierunku przewodzenia, upływ prądu w kierunku wstecznym oraz napięcie lawinowe (w przypadku diod Zenera). Test przeprowadzany
jest podczas ściśle określonego przepływającego prądu.
Nadmierny spadek napięcia w kierunku przewodzenia powoduje zmniejszenie
wydajności alternatora. Duży upływ prądu w kierunku zwrotnym jest przyczyną
rozładowywania się akumulatora. Zbyt
wysokie napięcie lawinowe może prowadzić do przepięć powodujących problemy
z czułą elektroniką samochodową (tylko
nieliczne układy prostownicze posiadają
diody Zenera).
Mała awaria, większe szkody
W prostownikach mogą zdarzyć się
uszkodzenia lub pogorszenia parametrów
pojedynczej diody lub kilku diod. Uszkodzenie jednej diody w układzie prostowniczym w niewielkim stopniu wpływa
na obniżenie prądu oddawanego przez
alternator. Nie musi też być sygnalizowane przez lampkę kontrolną ładowania
44 Fota FORUM
• Rozłączenie akumulatora od instalaakumulatora, jednak awaria jednej diody
cji elektrycznej pojazdu podczas prazdecydowanie pogarsza warunki pracy
cy alternatora.
pozostałych diod układu i jest przyczyną
• Nadmierna temperatura otoczenia
ich przyspieszonego zużycia.
podczas pełnego obciążenia alternaPrzyczynami prowadzającymi do
tora – może to być przyczyną przeszybkiego zużycia diod układów progrzania diod co skutkuje obniżeniu
stowniczych alternatora są:
ich trwałości.
• Uszkodzenie mechaniczne diody podczas jej wprasowywania
w radiator.
Firma Expom jako jedna z nielicznych w kraju po• Nadmierna rezystancja
siada
wyspecjalizowane testery firm Transpo oraz
połączenia obudowy
DV
Electronics
pozwalające na badanie układów
diody z radiatorem prostowniczych
pod obciążeniem. Pozwala to na
występuje wtedy słabe
właściwą
regenerację
układów w przypadku stwierodprowadzanie ciepła
dzenia ich uszkodzenia. Tak przetestowany układ,
z diody, przegrzanie jej
zamontowany w alternatorze, daje nam pewność
i zużycie.
jego niezawodnego działania przez wiele lat.
• Odwrotne podłączenie
biegunów alternatora
– prąd płynący przez
diody jest kilkakrotnie większy od ich
W celu poprawy chłodzenia układu
prądu znamionowego.
prostowniczego alternatora, tam gdzie
• Odłączenie dodatniego bieguna alterjest to możliwe, radiator ujemny powinatora od instalacji pojazdu w czasie
nien być montowany do tarczy łożyskopracy – regulator napięcia przestaje
wej poprzez pastę termoprzewodzącą.
regulować napięcie wytwarzane przez
‰
alternator.
Download