Dioda Zenera jako ogranicznik napięcia Obudowy diod Zenera

advertisement
POLITECHNIKA
BIAŁOSTOCKA
Temat i plan wykładu
WYDZIAŁ
ELEKTRYCZNY
Jakub Dawidziuk
Diody półprzewodnikowe
1. Polaryzacja diod w kierunku przewodzenia i
zaporowym
2. Charakterystyki prądowo-napięciowe
3. Model diody
4. Parametry techniczne diod
ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKIA – Jakub Dawidziuk
piątek, 21 lipca 2017
Polaryzacja w kierunku przewodzenia i
zaporowym oraz prądy w złączu
Symbole graficzne
Polaryzacja diody
Polaryzacja w kierunku przewodzenia
Polaryzacja w kierunku zaporowym
Charakterystyka-właściwości
ID
(mA)
• UD = napięcie
polaryzacji
• ID = prąd diody
IS
• IS = prąd
nasycenia
UBR
~U
(nA)
UD
• UBR = napięcie
wsteczne
(przebicia)
• U = napięcie
bariery
potencjału
Charakterystyka prądowo-napięciowa diody
Zakres zaporowy
Zakres przewodzenia
Charakterystyki diody germanowej
i krzemowej
Model diody
Model obwodowy diody
Model diody idealnej z Napięcie bariery potencjału jest to napięcie na
diodzie, przy którym zaczyna płynąć prąd przez
barierą potencjału
diodę.
+
V
Przykład: V = 0.3 V (typowe dla diody germanowej). Określić wartość ID jeżeli VA
= 5 V (napięcie zasilające).
RS = 50 
ID
VA
0 = VA – IDRS - V
+
_
+
V
ID = VA - V = 4.7 V = 94 mA
RS
50 
Dioda w obwodzie prądu przemiennego
Rodzaje diod półprzewodnikowych
Parametry diod małej mocy
Typowe dane dla diody germanowej i krzemowej wynoszą:
- dioda krzemowa IS=10 pA, mUT=30 mV, IFmax=100 mA,
- dioda germanowa IS=100 nA, mUT=30 mV, IFmax=100 mA.
Z charakterystyki można odczytać wartości napięcia
przewodzenia UF dla prądu przewodzenia IF=0,1·IFmax. Dla
diody germanowej napięcie przewodzenia jest równe 0,4V,
a dla diody krzemowej 0,7V.
Parametry diod prostowniczych
Obudowy diod i mostków
Elementy półprzewodnikowe
Diody Zenera. Stabilizatory parametryczne.
Stabilizatory parametryczne stosowane są
zazwyczaj tylko przy małych mocach wyjściowych i
niezbyt wygórowanych wymaganiach
jakościowych. Charakteryzują się one małą
sprawnością , a ich współczynniki stabilizacji mają
umiarkowaną wartość przy zmianach obciążenia i
napięcia wejściowego.
Wartość napięcia stabilizowanego jak i prądu
wyjściowego zależą głównie od parametrów
elementu nieliniowego. Jest to istotna wada tego
typu układów ponieważ w przypadku konieczności
zmiany tych wielkości, konieczna jest wymiana
elementu nieliniowego (diody Zenera).
Charakterystyka prądowo-napięciowa diody
Zenera
I
UF
IF
IR
U
UR
1
Diody stabilizacyjne
iZ
U Z U ZK
uZ
I MIN
optymalny
punkt
pracy
I Z iZ
uZ
PMAX
I MAX
Charakterystyki diod Zenera
Rezystancja różniczkowa
Schematy zastępcze
Charakterystyka prądowo-napięciowa diody
Zenera
Minimalne
rezystancje rZ
występują dla diod
Zenera o napięciu UZ
około 7 V, a
minimalne
współczynniki
temperaturowe dla
diod onapięciu
Zenera z przedziału
UZ = (5-6)V.
Zależność rezystancji dynamicznej
diody od napięcia stabilizacji.
Najprostszym stabilizatorem napięcia jest układ z
wykorzystaniem diody Zenera. Takie i podobne układy
nazywane są również stabilizatorami parametrycznymi.
Zmiany napięcia wejściowego ΔUwe pociągają za sobą
zmiany prądu diody ΔID, to jednak nie pociąga za sobą
dużych zmian napięcia wyjściowego ΔUwy. Można przyjąć,
że pozostaje ono stałe i równe napięciu Zenera UZ.
Stabilizator z diodą Zenera
Wartości katalogowe
UZ - napięcie Zenera
rz - rezystancja różniczkowa (Zenera)
Izmax - prąd maksymalny
Pzmax – maksymalna moc rozproszenia
Pzmax = Izmax Uz
Stabilizator z diodą Zenera
zasilany z sieci
Dioda Zenera jako ogranicznik napięcia
Obudowy diod Zenera
metalowe
Złącze metal-półprzewodnik
Złacze metal - półprzewodnik
Charakterystyka pradowo napieciowa
złacza metal – półprzewodnik może
byc:
a) liniowa i symetryczna (złacze
omowe)
kontakty i doprowadzenia przyrzadów
pp
Rodzaj złacza zaley od:
mała rezystancja
- różnicy prac wyjscia elektronu z
metalu i półprzewodnika
b) nieliniowa i niesymetryczna (złacze
- stanów powierzchniowych
półprzewodnika
dioda Schottky’ego
prostujace)
Złącze metal-półprzewodnik
Charakterystyki diod Schottky’ego
i diody pn w kierunku przewodzenia
Złącze metal-półprzewodnik dioda Schottky’ego
Po „zetknięciu metalu i półprzewodnika”
układ dąży do równowagi termodynamicznej
poprzez przegrupowanie e-.
Ponieważ Wme > Wpp , to wiecej e- będzie
przepływać z pp do me niż odwrotnie.
• po stronie me pojawia się cienka warstwa
ładunku ujemnego, a po stronie pp znacznie
szersza warstwa ładunku dodatniego,
dipolowa warstwa ładunku przestrzennego
• bariera potencjału jest równa różnicy
potencjałów wyjścia elektronów (Vme – Vpp)
A
K
• złacze prostujace => dioda Schottky’ego
Złącze metal-półprzewodnik
Kierunek przewodzenia: „plus” do metalu, „minus” do pp typu n
• obniża się bariera potencjału i elektrony płyną z pp do me
• elektrony, które przeszły z pp do me w pierwszej chwili
obsadzają poziomy położone wysoko nad poziomem Fermiego i
dlatego nazywane są „gorącymi elektronami”; „gorące
elektrony” bardzo szybko (~10-13 ps) oddają swoją energię i stają się
częścią swobodnych elektronów w metalu
• „gorące elektrony” nie wykazują cech nośników
mniejszościowych (tak jak to było w złączu p-n)
• nie następuje gromadzenie nośników mniejszościowych
• „brak” pojemności dyfuzyjnej
• dobre właściwości impulsowe
Złącze metal-półprzewodnik
Tranzystor
Schottky’ego
Download