Liniowe układy scalone - degra.pb.bialystok.pl

advertisement
Liniowe układy scalone
Układy wzmacniaczy operacyjnych z elementami
nieliniowymi:
prostownik liniowy,
ograniczniki napięcia,
diodowe generatory funkcyjne
układy logarytmujące i alogarytmujące,
układy mnożące i dzielące.
Prostownik liniowy
●
●
●
Umieszczenie diod w pętli sprzężenia
zwrotnego powoduje, że przewodzą one
nawet przy małych wartościach napięcia
W prostowniku konwencjonalnym do
przewodzenia diody potrzebne jest 0,6 – 0,7 V
Dioda element nieliniowy – prostownik liniowy
Prostownik liniowy
●
●
●
●
●
●
R1=R2=R3, D1, D2 – diody krzemowe o
bardzo małym prądzie wstecznym
Zakładamy UI ujemne, wtedy na WY
wzmacniacza napięcie jest dodatnie
D1 – spolaryzowana wstecznie, przez
D2 płynie prąd, czyli UO=-UI
Jeżeli UI jest dodatnie to napięcie
wyjściowe wzmacniacz jest ujemne co
powoduje odcięcie D2.
Ponieważ jeden zacisk R3 dołaczony
jest do masy pozornej, więc UO=0
R2 i D1 utrzymują symetrię układu
zapobiegając nasyceniu wzmacniacza
przy dodatnich połówkach sygnału
wyjściowego
Ograniczniki napięcia
●
●
●
●
●
Używają nieliniowych elementów w układzie sprzężenia
zwrotnego – diody, tranzystory, diody Zenera
Służą do kształtowania przebiegów napięciowych (np.
prostokątnych przez usunięcie górnej lub dolnej części
przebiegu wejściowego)
Wadą zwykłych ograniczników jest mała skuteczność –
dioda nie ma zerowej rezystancji przewodzenia i
nieskończonej zaporowej
Lepsze rezultaty – ograniczniki ze sprzężeniem zwrotnym
W ogranicznikach ze sprzężeniem zwrotnym szeregowy
lub równoległy układ ograniczający zapewnia skokową
zmianę współczynnika sprzężenia zwrotnego – czyli
wzmocnienia z zamkniętą pętlą
Ogranicznik napięcia z diodą
półprzewodnikową
●
●
●
Prosty szeregowy ogranicznik
diodowy
D zaczyna przewodzić, gdy UI
przekroczy wartość napięcia
potrzebnego do przewodzenia
diody
Napięcie wyjściowe jest
ograniczone do wartości:
 
R3
R3
U m = U R  1
UF
R2
R2
Ogranicznik napięcia z diodą
półprzewodnikową
●
Wzmocnienie bez ograniczenia
jest równe:
RF
Auf =−
R1
●
Z ograniczeniem:
R F R3
Auf =
 R F R3  R1
●
Nachylenie ch-ki przenoszenia
lub wzmocnienie w obszarze
ograniczanym może zbliżyć się
do zera, jeśli R3 << R1
Ogranicznik napięcia z diodami
Zenera
●
●
●
Wartości napięć przy których
występuje ograniczenia są
ustalone przez napięcie
Zenera i UF na diodzie
Układ działa prawidłowo
jeżeli rezystancja rT (w kier.
przew.) jest pomijalna w
porównaniu z RF
Diody powinny mieć małą
rezystancję rz (dynamiczną)
aby uniknąć zniekształceń
ch-ki w miejscu ograniczania
Ogranicznik napięcia z diodami
Zenera
●
Wada - błędy
spowodowane
termicznymi zmianami
napięcia Zenera, dużym
prądem upływowym diody
oraz jej dużą pojemnością
ograniczającą szybkość
działania
Ogranicznik napięcia z diodami
Zenera z możliwością regulacji
●
Regulację napięcia
ograniczenia uzyskuje się
doprowadzając do diody
Zenera część napięcia
wyjściowego z
potencjometru R
Regulacja od : ±U F U Z 
do: wartości napięcia nasycenia
Ogranicznik napięcia z mostkiem
diodowym
●
●
●
●
Dioda Zenera stale przewodzi
Ograniczanie napięć (+) - przy
przewodzeniu D1 i D3 a napięć (-)
przy przewodzeniu D2 i D4
Ponieważ ta sama dioda powoduje
obcinanie w obu kierunkach, więc
można uzyskać lepszą symetrię chki niż w poprz. układach
Poprawa szybkości działania –
dzięki ciągłemu przewodzeniu diody
Zenera nie następuje ładowanie i
rozładowywanie jej dużej pojemn., a
jedynie małych pojemności D1 - D4
Obcinanie następuje przy
∣U Omax∣=U Z 2U F
U Z −napięcie Zenera
●
Dobra stabilność termiczna progu
U F −napięcie na diodzie w kier. przew. obcinania - dzięki wzajemnej
kompensacji napięć UZ i UF
Ogranicznik napięcia z mostkiem
diodowym o dużej dokładności
●
●
●
●
E 1 R 2 R6
U Omax =
R2 R6 R2 R 4R4 R6
−E 2 R 2 R6
U Omin=
R2 R6 R2 R5R5 R6
●
W obszarze liniowym
wszystkie diody przewodzą,
wzmocnienie równe - R2 / R1
Ograniczenie od góry – diody
D1 i D4 odcięte
Ograniczenie od dołu – D2 i
D3 odcięte
Wtórnik W2 uniezależnia
wartości napięć
ograniczających od zmian
obciążenia układu
Diody Zenera –
zabezpieczają przed
przeciążeniem
Diodowe generatory funkcyjne
●
●
●
●
●
●
Zadanie: wytwarzanie przebiegów (krzywych)
aproksymowanych
Zastosowanie liniowej aproksymacji odcinkowej do żądanego
przebiegu
Dokładność zależy od liczby zastosowanych odcinków
Całą krzywą w postaci łamanej tworzy się przez sumowanie
poszczególnych odcinków wytwarzanych oddzielnie, tzn. każdy
z odcinków ma odpowiednie napięcie określające punkt
załamania i nachylenie
Podstawowy element- ogranicznik diodowy
Zastosowanie: linearyzacja charakterystyk (np. termistorów),
generacja przebiegów o określonym kształcie, wykonywanie
niektórych operacji arytmetycznych na sygnałach analogowych
Diodowy generator funkcyjny z
ograniczeniem równoległym
Diodowy generator funkcyjny z
ograniczeniem równoległym
●
Nachylenia:

RF RF
N 1=−

2R 1 R3


RF
R F RF
N 2=−


2R 1 2R 2 R3

RF R F
N 3=−

2R 2 R3


Diodowy generator funkcyjny z
ograniczeniem szeregowym
Diodowy generator funkcyjny z
ograniczeniem szeregowym
●
Nachylenia:




RF RF
N 1=−

R 2 R5
−R F
N 2=
R5
RF RF
N 3 =−

R1 R5
Układ logarytmujący
●
●
Połączenie wzmacniacza operacyjne go z elementem o chce wykładniczej umieszczonym w pętli sprzężenia
zwrotnego
Element nieliniowy: dioda, tranzystor lub diodowe
generatory funkcyjne aproksymujące funkcje wykładniczą
●
Najczęściej stosuje się tranzystor krzemowy
●
Równanie Ebersa-Molla:

I C =0 I EO e
qU BE
kT


−1 − I CO e
qU BE
kT
−1

IEO, ICO – zwrotne prądy nasycenia złącza kolektorowego i emiterowego
α0 – współczynnik wzmocnienia prądowego tranzystora w układzie
wspólnej bazy
Układ logarytmujący
●
●
Napięcie między bazą a kolektorem jest
utrzymewane na poziomie bliskim 0
Zakładając UBC≈0 oraz α0≈1 i napięcie
UBE > 100mV uzyskuje się zależność:
I C =I EO e
●
●
Zmiana napięcia wyjściowego:
ok. 60 mV na dekadę
qU BE
kT
Obowiązyje w zakresie prądów od pA do
setek μA
W układzie UO = - UBE, a prąd kolektora
IC= II, wstawiając do powyżdzego, mamy
II
kT
U O ≈− ln
q
I EO
Układ logarytmujący - cechy
●
●
●
Zakres zależności logarytmicznej jest ograniczony:
–
z góry do takich wartości prądu wejściowego, przy których
zaczynają mieć znaczący wpływ spadki napięć na rezystancji
obszaru bazy i emitera
–
Z dołu wartością napięcia wyjściowego nie mniejszą od 100 mV
(z założeń)
Zamiast sygnału prądowego można doprowadzić sygnał
napięciowy przez rezystor o odpowiedniej wartości – ogranicza
to dynamiczny zakres logarytmowania z powodu błędu
wywołanego napięciem niezrównoważenia
Wady:
–
Zbyt małe zmiany napięcia wyjściowego przy zmianie prądu
wejściowego
–
Silna zależność sygnału wyjściowego od temperatury
Układ logarytmujący z kompensacją
●
●
●
●
R2
U BE1=U BE2 −U O
R1 R2
●
Dodatkowy tranzystor
kompensujący T2
Dzięki sprzężeniu zwrotnemu
realizowanemu przez W2
prąd kolektora T2 jest równy
prądowi odniesienia IR
IR
kT
U BE2=
ln
q
I EO2
Ponieważ na wejściu (-) W2
jest potencjał bliski zero, więc
IR można uzyskać za pomoca
rezystora dołaczonego do
+UZZ
R1 i R2 dobrane tak, aby
dzielnik nie był obciążony
prądem bazy T2, więc
Układ logarytmujący z kompensacją
●
Poniważ napięcie między bazą a emiterem T1:
II
kT
U BE1=
ln
q
I EO1
●
Podstawiając wartości UBE1 i UBE2 można wyznaczyć UO
R1 R2 kT
I I I EO2
U O =−
ln
R2
q
I R I EO1
●
Przy zastosowaniu symetrycznej pary tranzystorów T1 i T2
R1R 2 kT I I
U O =−
ln
R2
q
IR
●
●
Eliminacja wpływu zmian termicznych prądów na napięcie
wyjściowe
Większy stosunek zmian napięcia wyjściowego: dla R1= 15,7 R2,
mamy 1 V na dekadę
Układ alogarytmujący
●
Realizuje funkcję wykładniczą
●
Napięcie wyjściowe
U O ≈ RI EO e
qU BE
kT
Układ alogarytmujący z
kompensacją
●
●
●
●
Przy podanych wartościach elementów:
−U I
U O =10
Wzmacniacz W1 w
połączeniu z T1 steruje
emiter tranzystora T2
prądem proporcjonalnym
do napięcia wejściowego
Prąd kolektora T2
zmienia się wykładniczo
w funkcji zmiany napięcia
baza-emiter
We wzm. W2 prąd ten
jest przetwarzany na
napięcie
T1 i T2 powinny być parą
symetryczną
Układy mnożące i dzielące
●
●
●
Były podstawowymi elementami maszyn
analogowych – czasami nadal stosowane
Można je stosować jako układy automatycznej
regulacji wzmocnienia i detektory fazy
Metody mnożenia:
–
Metoda logarytmowania i alogarytmowania
–
Metoda kwadraturowa
–
Metoda modulacji szerokości i amplitudy impulsów
–
Metoda sterowanego podziału prądów
Metoda logarytmowania i
alogarytmowania
U X U Y =alog log U X log U Y 
przy czym U X 0, U Y 0
Metoda logarytmowania i alogarytmowania –
przykład praktyczny układu
jednoćwiartkowego
●
●
●
●
●
Realizuje mnożenie i
dzielenie
W1, W2, W3 układy
logarytmujące
W4- układ alogarytmujący
T4 właczono w taki sposób
że UBE4 jest proporcjonalne
do (UBE1+UBE2-UBE3) a więc
do wartości (lnUX+lnUY-lnUZ)
Prąd kolektora T4 jest
proporcjonalny do iloczynu
UX i UY dzielonego przez UZ
Układ mnożący jednoćwiartkowy - dalej
●
W4 jest konwerterem prąd
napięcie dającym UO
U X UY
U O =k
UZ
●
k jest wsp. proporcjonalności
R8 R11
k=
R1 R4
●
●
●
T1 i T3 oraz T2 i T4 –
powinny być parami
symetrycznymi
Zaleta – dobra stabilność
termiczna wynikająca z
wzajemnej kompensacji
zmian cieplnych tranzystorów
Potencjometr R13 – do
symetryzacji punktów pracy
tranzystorów
Metoda kwadraturowa
●
Metoda kwadraturowa (quarter-square) jest
oparta na przekształceniu:
2
U X U Y  U X −U Y 
U X U Y=
−
4
4
2
Metoda modulacji szerokości
amplitudy
●
●
●
Uzyskuje się przebieg prostokątny o szerokości
półokresów dodatniego i ujemnego
modulowanej jednym z napięć wejściowych i o
amplitudzie zależnej od wartości drugiego
napięcia wejściowego
Wartość średnia takiego przebiegu jest
proporcjonalna do iloczynu napięć wyjściowych
Najdokładniejsza – 0,01 % - 0,1 % przy
częstotliwości granicznej ok. 200 Hz
Metoda sterowanego podziału
prądów
●
●
●
●
inaczej metoda doboru stosunków prądów
(current rationing)
Korzysta się tu z własności różnicowych
symetrycznych par tranzystorów bipolarnych
Metoda najszybsza – 10 MHz przy dokładności
0,5 – 2 %
Dla porównania: metoda log-alog: dokładność
0,1 – 0,5 % przy częstotliwości granicznej 250
kHz
Download