Projekt umowy

advertisement
Projekt
UMOWY SPRZEDAŻY Nr ......../08
W dniu ........2008 r. pomiędzy:
Gminą Chełmża reprezentowaną przez:
mgr inż. Jacka Czarneckiego
- Wójta Gminy
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Marty Rygielskiej
NIP 879-18-72-432, Nr Regon 005722241
adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża,
tel. 56 675 60 76 do 78 , fax. 056 675 60 79
zwaną w dalszej części Zamawiającym
a
.................................................................................................................................................
adres do korespondencji: ...............................................tel./ fax. ............................
NIP ..................., REGON ........................
zwanym w dalszej części Wykonawcą
Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z
2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) strony zawierają umowę następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą na miejsce
wskazane przez Zamawiającego obejmujący następujący asortyment :
1)
klej do glazury wewnętrznej Atlas Ok. albo równoważny – 1100 kg;
2)
płytki gress podłogowe wewnętrzne antypoślizgowe 30 x 30 cm gat.
I klasa IV– 85 m2;
3)
płytki ścienne glazurowe 20x25 gat. I klasa IV – 100m2;
4)
tynk wewnętrzny gipsowo –wapienny Knauf lub równoważny -400 kg;
5)
środek gruntujący Unigrunt lub równoważny – 95 litrów;
6)
płyty gipsowo – kartonowe ścienne Rigips gr. 12,5 mm – 216 m2;
7)
profil stalowy na ściany STG CW 100 długości 3m – 97 sztuki;
8)
profil stalowy na ściany STG UW 100 długości 4m – 22 sztuki;
9)
wełna mineralna ROCKWOOL gr. 10cm albo równoważna – 40m2;
10)
farba emulsyjna wewnętrzna biała Nobiles lub równoważna – 110 litrów;
11)
farba olejna wewnętrzna biała FTALOWA Nobiles lub równoważna – 30 litrów;
12)
impregnat pokost lniany Śnieżka lub równoważny - 10 litrów;
13)
impregnat do drewna Drewnochron lub równoważny – 10 litrów;
14)
lakiero bejca Sadolin Ekstra lub równoważny – 10 litrów;
15)
gładź gipsowa Gipsar lub równoważna – 400 kg;
16)
gładź do łączeń płyt STG Vario lub równoważna – 100 kg;
17)
wykładzina PCV gr. 3 mm – 75 m2;
18)
wykładzina dywanowa welurowa ciężar włókna 800g/m2 – 45m2;
19)
tynk mozajkowy wewnętrzny Deko lub równoważny - 300 kg;
20)
podkład pod masę tynkarską wewnętrzną Cerplast lub równoważny – 10 litrów;
21)
narożniki aluminiowe perforowane z siatką - 50 sztuk;
22)
styropian twardy FS 20 gr. 10 cm – 45m2;
23)
beton B-7.5 suchy – 130 m3;
24)
beton B-10 suchy – 74 m3;
25)
beton B-20 suchy – 80 m3;
26)
Cement portlancki 350 workowany po 25kg, bez dodatków – 2 tony;
27)
wapno hydratyzowane, workowane po 25 kg – 400 kg;
28)
kostka betonowa typu Pol-bruk gr. 8 cm kolor szary – 600 m2;
29)
kostka betonowa typu Pol-bruk gr. 6 cm kolor szary – 150 m2;
30)
kostka betonowa typu Pol-bruk gr. 6 cm kolor bordo – 50 m2;
31)
krawężnik uliczny – drogowy betonowy 15 x 30 x 100cm – 180 mb;
32)
obrzeże chodnikowe betonowe 8 x 30 x 100cm – 60 mb.
2. Łączna wartość netto zamówienia wynosi .......................(słownie: ...................................)
łączna
wartość
brutto
wynosi
–................................................zł.
(słownie:.......................................................................................................................).
3.Ceny jednostkowe brutto podane w ofercie za określony w § 1 ust. 1 asortyment
obowiązywać będą przez okres trwania umowy.
4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany określonych ilości (zmniejszenie ) z
przyczyn niezależnych od niego, których nie był w stanie przewidzieć w dniu podpisania
umowy.
5.Złożona oferta jest integralną częścią umowy, w której zawarte są ceny jednostkowe
poszczególnych asortymentów.
6.Na sprzedane wyroby budowlane Wykonawca wyda Zamawiającemu przy dostawie
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z
Polską Normą lub aprobatą techniczną.
7.Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanych materiałów
budowlanych nie może skończyć się przed upływem odpowiedzialności wykonawcy robót
budowlanych z tytułu rękojmi, który posłużył się zakupionymi materiałami budowlanymi.
Na podstawie art. 558 K.c. strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy w tym
zakresie.
§2
1. Dostawa realizowana będzie na koszt Wykonawcy nie później niż w ciągu 48 godzin
od otrzymania pisemnego zapotrzebowania ( dopuszcza się zgłoszenie faxem ).
2. Miejscem dostawy będą głównie place budowy w następujących miejscowościach:
Nawra, Chełmża, Zelgno, Grzywna, Grzegorz, Kończewice oraz pozostały teren Gminy
Chełmża wskazany w pisemnym zapotrzebowaniu.
§3
1. Wykonawca wystawi fakturę po każdej dostawie w ciągu 7 dni.
2. Zapłata następować będzie przelewem w terminie 14 dni od otrzymania faktury na
rachunek bankowy Wykonawcy:
.....................................................................................................................
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą
płatności.
§4
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5%
wartości brutto wystawionego jednostkowego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki.
2. W sytuacji gdy kary umowne, przewidziane w ust. 1 nie pokrywają szkody,
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
§5
1. Jeżeli Wykonawca nie będzie realizował umowy Zamawiający może odstąpić od umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn dotyczących
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie naprawić poniesioną przez Zamawiającego
szkodę, na którą składać się będą koszty nowego przetargu oraz różnica cen asortymentu
zakupionego po odstąpieniu od umowy w stosunku do cen z niniejszej umowy.
§6
Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy, jeżeli
Wykonawca nie przystąpił do robót lub zaprzestał ich realizacji.
§7
Umowę zawiera się na czas określony do dnia 31 grudnia 2008 r.
§8
1.Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku
z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę
zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście,
przesyłane kurierem lub listem.
2.Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda
ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni
znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.
3.Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na
piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.
§9
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego.
3. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to
mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia
Umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i
celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla którego Umowa
niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.
§ 10
Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Toruniu.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonane i odebrany
przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający a jeden Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Download