Projekt umowy

advertisement
Projekt
UMOWY SPRZEDAŻY Nr ......../09
W dniu ........2009 r. pomiędzy:
Gminą Chełmża reprezentowaną przez:
mgr inż. Jacka Czarneckiego
- Wójta Gminy
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Marty Rygielskiej
NIP 879-18-72-432 Nr Regon 005722241
adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża,
tel. 56 675 60 76 do 78, fax. 056 675 60 79
zwanym w dalszej części Zamawiającym
a
.................................................................................................................................................
adres do korespondencji: ...............................................tel./ fax. ............................
NIP ..................., REGON ........................
zwanym w dalszej części Wykonawcą
po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) strony zawierają umowę następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup materiałów betonowych – chodnikowych wraz z dostawą
na miejsce wskazane przez Zamawiającego obejmująca następujący asortyment :
1) kostka prostokątna typu Polbruk o wymiarach 20x 10x 8cm (dł., szer., gr.)
kolor szary – 530 m2;
2)kostka prostokątna typu Polbruk o wymiarach 20x 10x 6cm (dł., szer., gr.)
kolor szary – 1020 m2;
3) kostka prostokątna typu Polbruk o wymiarach 20x 10x 6cm ( dł., szer., gr.)
kolor bordo – 50 m2;
4) krawężnik drogowy o wymiarach 100 x 15 x 30cm (dł., szer., wys.)– 380 mb;
5) obrzeża drogowe o wymiarach 100 x 8 x 30cm (dł., szer., wys.) – 890 mb.
2.
Łączna
wartość
brutto
zamówienia
wynosi
.....................zł
(słownie:
.................................), w której zawarty jest podatek VAT w wysokości ….%.
3. Ceny jednostkowe brutto podane w ofercie za określony w § 1 pkt 1 asortyment
obowiązywać będą przez okres trwania umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany określonych ilości (zmniejszenie)
z przyczyn niezależnych od niego, których nie był w stanie przewidzieć w dniu podpisania
umowy po cenach jak w ofercie.
5. Złożona oferta jest integralną częścią umowy, w której zawarte są ceny jednostkowe
poszczególnych asortymentów.
6. Na sprzedane wyroby budowlane Wykonawca wyda Zamawiającemu przy dostawie
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z
Polską Normą lub aprobatą techniczną.
7. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanych materiałów
budowlanych nie może skończyć się przed upływem odpowiedzialności wykonawcy robót
budowlanych z tytułu rękojmi, który posłużył się zakupionymi materiałami.
Na podstawie art. 558 K.c. strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy w tym
zakresie.
§2
1. Dostawy realizowane będą na koszt Wykonawcy nie później niż w ciągu 48 godzin
od otrzymania pisemnego zapotrzebowania ( dopuszcza się zgłoszenie faxem ).
2. Miejscem dostaw będą budowy w następujących miejscowościach: Grzywna, Grzegorz,
Kończewice Ogrodniki, Mirakowo-Morczyny oraz pozostały teren Gminy Chełmża
wskazany w pisemnym zapotrzebowaniu.
3. Wykonawca w ramach dostawy zapewnia rozładunek dostarczonego materiału.
§3
1. Wykonawca wystawi fakturę po każdej dostawie w ciągu 7 dni.
Faktury Wykonawca wystawiał będzie na ……………….
2. Terminy dostawy nie mają wpływu na cenę towaru, chyba że zmiana ta będzie wynikać
ze zmiany stawki podatku VAT.
3. Zapłata następować będzie przelewem w terminie 14 dni od wystawienia faktury po
otrzymaniu towaru na rachunek bankowy Wykonawcy :
.....................................................................................................................
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą
płatności.
§4
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5%
wartości brutto wystawionego jednostkowego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki.
2. W sytuacji gdy kary umowne, przewidziane w ust. 1 nie pokrywają szkody,
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
§5
1. Jeżeli Wykonawca nie będzie realizował umowy Zamawiający może odstąpić od umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn dotyczących
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie naprawić szkodę, na którą składać się
będą koszty nowego przetargu oraz różnica cen asortymentu zakupionego po odstąpieniu
od umowy w stosunku do cen z niniejszej umowy.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy, jeżeli
Wykonawca nie przystąpił do wykonywania umowy lub zaprzestał jej realizacji.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania
części umowy.
§7
Umowę zawiera się na czas określony od podpisania do dnia 31 października 2009 r.
§8
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku
z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez
Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane
osobiście, przesyłane kurierem lub listem.
2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda
ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni
znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.
3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na
piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.
§9
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to
mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia
Umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i
celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla którego Umowa
niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.
§ 10
Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Toruniu.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonane i odebrany
przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający a jeden Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Download