UCHWAŁA Nr XII / 53 / 11

advertisement
UCHWAŁA Nr XII / 53 / 11
RADY GMINY CHEŁMŻA
z dnia 4 lipca 2011 r.
w sprawie dofinansowania kosztów utrzymania dostępu do sieci Internet
mieszkańcom Gminy Chełmża.
Na podstawie art. 15 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju
usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Wspierać rozwój i dostęp do sieci Internet mieszkańcom Gminy Chełmża
poprzez współfinansowanie kosztów jego utrzymania.
2. Warunki i tryb finansowania działalności, o której mowa w ust. 1, warunki
kwalifikowania beneficjentów udzielanej pomocy określa załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do uchwały Nr XII/53/11
Rady Gminy Chełmża
z dnia 4 lipca 2011 r.
Warunki i tryb finansowania wspierania rozwoju i dostępu do sieci Internet
mieszkańcom Gminy Chełmża oraz warunki kwalifikowania beneficjentów
udzielanej pomocy.
1. Celem uchwały jest zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do wiedzy,
usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet dla mieszkańców
Gminy Chełmża.
2. Uchwała skierowana jest do osób fizycznych zamieszkujących na terenie Gminy
Chełmża.
3. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:
1) złożenie wniosku w terminie oraz druku określonym przez Wójta Gminy
Chełmża;
2) potwierdzenie technicznych możliwości włączenia wnioskodawcy do programu
przez jednostkę realizującą projekt.
4. Informacja o naborze do udziału w projekcie będzie zamieszczona na stronie
internetowej gminy oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz we wsiach.
5. Na korzystanie z Internetu może zostać złożony tylko jeden wniosek na lokal
mieszkalny lub dom jednorodzinny.
6. Gmina Chełmża ponosić będzie koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach
domowych na obszarach objętych wspieraniem rozwoju i dostępu do Internetu
w okresie od dnia włączenia do sieci Internet do 31 grudnia 2012 r.
7. Gmina Chełmża ponosić będzie koszty dostarczenia, instalacji
sprzętu
zapewniającego korzystanie z Internetu oraz szkolenia z zakresu podstawowej obsługi
komputera i posługiwania się nim jako narzędziem dostępu do sieci Internet, naprawy
sprzętu niewynikającej z niewłaściwego korzystania bądź winy użytkownika.
8. Źródłem finansowania będą środki zabezpieczone w budżecie Gminy na realizację
zadania pn. Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących
tereny Gminy Chełmża
9. Przystępujący do projektu zobowiązuje się do:
1) nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania sprzętu zapewniającego dostęp do
Internetu przez okres trwania projektu;
2) niezbywania otrzymanego sprzętu (uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową
za ewentualne zaginięcie lub zniszczenie sprzętu z jego winy);
3) udostępniania sprzętu na żądanie realizatora projektu w celu jego serwisowania
oraz przeprowadzenia kontroli;
4) uczestniczenia w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi
komputera i korzystania z Internetu;
6) współpracy z wszystkim podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu;
7) zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji i obsługi sprzętu, dbania i utrzymania
otrzymanego sprzętu w należytym stanie technicznym oraz ponoszenia kosztów
jego eksploatacji (np. energia elektryczna);
8) natychmiastowego powiadamiania o okolicznościach mających wpływ na
możliwość uczestnictwa w projekcie (np. zmianie miejsca zamieszkania).
10. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w projekcie mają osoby, które
jednocześnie złożą wniosek o założenie konta w Systemie e-Podatki tworzonego
w ramach projektu pn. "Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego
okienka - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w Gminie Chełmża".
11. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków uczestnika projektu określone zostaną
w umowie użyczenia sprzętu.
12. Przez cały okres trwania umowy właścicielem sprzętu pozostaje Gmina.
13. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa
w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi
dalszy udział w projekcie po uzyskaniu zgody Wójta Gminy.
Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia
i zawierać powód rezygnacji.
Uzasadnienie
do uchwały XII / 53 / 11 Rady Gminy Chełmża
z dnia 4 lipca 2011 r.
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i
sieci telekomunikacyjnych jednostka samorządu terytorialnego ma możliwość
współfinansowania dostępu do sieci Internet mieszkańcom-konsumentom. W XXI
wieku coraz większe oczekiwania ze strony obywateli dotyczą nie tylko stanu dróg,
edukacji, dostępu do sieci wodno-kanalizacyjnej ale również usług związanych z
rozwojem nowoczesnych technologii. Według danych na dzień 19.05.2010 r. Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 75% terenu Gminy Chełmża
jest zagrożone wykluczeniem cyfrowym ze względu na występowanie tylko jednego
operatora telekomunikacyjnego. Zasadne zatem jest podjęcie kroków mających na celu
pobudzenie operatorów, którzy zaczną inwestować w infrastrukturę, zaś mieszkańcy
wykorzystają sieć Internet do poszukiwania pracy, załatwiania spraw poprzez
rozbudowywaną e-Administrację oraz zdobywania wiedzy.
Download