uchwała nr XLV/353/14 w sprawie porozumienia

advertisement
UCHWAŁA Nr XLV / 353 / 14
RADY GMINY CHEŁMŻA
z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Chełmża, a Gminą
Łubianka w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 Nr
5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zawrzeć porozumienie międzygminne w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego pomiędzy Gminą Chełmża, a Gminą Łubianka.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do uchwały Nr XLV / 353 / 14 Rady Gminy Chełmża
z dnia 11 marca 2014 r.
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn.zm.) aby Gmina Chełmża mogła być
organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy sąsiedniej czyli
Gminy Łubianka musi zawrzeć porozumienie powierzające jej wykonywanie tego
zadania.
Istnienie linii autobusowej na trasie Warszewice – Kończewice – Chełmża – Bielczyny
- Głuchowo na której obecnie Gmina Chełmża prowadzi dowóz dzieci do szkół leży
również w interesie mieszkańców Gminy Chełmża którzy w przyszłości będą mogli
korzystać z przewozu na tej linii.
Koszt jej funkcjonowania pokrywać w całości będzie Gmina Chełmża.
Podjęcie tej uchwały nie rodzi skutków finansowych dla Gminy Łubianka.
W związku z powyższym rekomenduje się podjęcie niniejszej uchwały.
Do uzasadnienia dołączono projekt porozumienia.
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
W dniu ……….. w Chełmży, pomiędzy:
Gminą Chełmża reprezentowaną przez Jacka Czarneckiego Wójta Gminy Chełmża
a
Gminą Łubianka reprezentowaną przez Jerzego Zająkałę Wójta Gminy Łubianka
zostało zawarte porozumienie następującej treści:
§1
Powierza się Gminie Chełmża pełnienie zadania organizatora w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami na trasie
Warszewice – Kończewice – Chełmża – Bielczyny - Głuchowo.
§2
Jako organizator lokalnego transportu zbiorowego Gmina Chełmża w szczególności
pokrywa całkowity koszt obsługi linii autobusowej opisanej w § 1.
§3
Gmina Łubianka nieodpłatnie udostępnia połączenie drogowe pomiędzy granicą
administracyjną Gminy Chełmża, a punktem docelowym, tj. Gimnazjum w Głuchowie.
§4
1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Strona może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem 6 – miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§5
Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§6
Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
dla każdej ze stron.
§7
Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Gmina Chełmża
………………………………
Gmina Łubianka
…………………………………
Download