Zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej dyrektorom

advertisement
Burmistrz Głubczyc
ZARZĄDZENIE NR 775/2008
BURMISTRZA GŁUBCZYC
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej
prezesom jednoosobowych spółek prawa handlowego, utworzonych przez
Gminę Głubczyce oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst
jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000
roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r.
Nr 26, poz. 306 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§1
Zarządzenie określa:
1. szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej prezesom jednoosobowych
spółek prawa handlowego, utworzonych przez Gminę Głubczyce,
2. wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej osobom, o których mowa w punkcie 1,
stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§2
Burmistrz Miasta może przyznać na podstawie wniosku złożonego przez Radę Nadzorczą
spółki nagrodę roczną uprawnionemu:
1. jeżeli spółka w poprzednim roku kalendarzowym spełniła poniższe wymogi:
1) poprawiła wyniki finansowe (wzrost zysku netto, zmniejszenie straty netto, obniżenie
poziomu kosztów działalności podmiotu, poprawa płynności finansowej),
2) efektywnie wdrażała plany rozwoju lub naprawcze,
3) terminowo regulowała zobowiązania o charakterze publicznoprawnym,
4) nie naruszyła dyscypliny finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 17
grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
5) uzyskała zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
2. Uzyskał absolutorium za rok obrotowy, za który ma być przyznana nagroda.
3. W przypadku gdy przekroczenie lub niewykonanie planu finansowego jest wynikiem
realizacji przez uprawnionego uchwał zgromadzenia wspólników lub zmianą taryf/cen, na
którą uprawniony nie miał wpływu, rada nadzorcza, dokonując oceny stopnia realizacji
planu, jest uprawniona do dokonania oceny stopnia wpływu tych czynników na poziom
realizacji
planu
i
przedstawienia
wniosku
o
przyznanie
nagrody
rocznej,
uwzględniającego ewentualne korekty wynikające z tego tytułu.
4. Nagroda roczna może być przyznana jedynie prezesowi, który pełnił swoją funkcję przez
cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie
rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy albo nie odwołano go ze stanowiska
z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
5. W przypadku, gdy prezes obejmuje swoją funkcję w ciągu roku, to za ten okres,
prezesowi przysługuje nagroda w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia tej
funkcji w skali roku.
6. Nagroda może również zostać przyznana w przypadku zmiany formy organizacyjnoprawnej spółki, o ile uprawniony pełnił funkcję lub zajmował swoje stanowisko zarówno
przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej spółki
7. Wysokość nagrody rocznej, z wyjątkiem ust. 8,
nie może przekroczyć 150 %
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego prezesa w roku poprzedzającym przyznanie
nagrody.
8. W uzasadnionych przypadkach, w uznaniu za nowatorskie rozwiązania przynoszące
wymierne korzyści dla spółki lub mieszkańców gminy, nagroda roczna może zostać
zwiększona do wysokości 200 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego prezesa
w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
§3
1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o której mowa w § 1 pkt 2, zawiera:
1) miejscowość i datę sporządzenia wniosku,
2) firmę (nazwę) spółki i jej siedzibę,
3) wskazanie organu wnioskującego,
4) oznaczenie adresata wniosku,
5) imię i nazwisko prezesa,
6) datę rozpoczęcia pracy prezesa w spółce,
7) datę objęcia stanowiska przez prezesa w spółce,
8) wysokość przeciętnego wynagrodzenia prezesa w roku poprzedzającym złożenie
wniosku,
9) proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości,
10) przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem,
11) informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową spółki,
12) podpisy osób reprezentujących radę nadzorczą,
13) ocenę za rok badany i rok poprzedzający rok badany wyników finansowych i stopień
realizacji innych zadań, przy uwzględnieniu makroekonomicznych warunków
w zakresie funkcjonowania i rozwoju sekcji oraz działów, w których prowadzi
działalność podmiot prawny,
14) załączniki do wniosku o przyznanie nagrody rocznej, a w szczególności:
a) oświadczenie
o
terminowym
regulowaniu
przez
spółkę
zobowiązań
publicznoprawnych,
b) uchwałę rady nadzorczej w sprawie wniosku o przyznanie prezesowi nagrody
rocznej,
c) sprawozdanie finansowe spółki wraz z opinią biegłego rewidenta, jeśli
sprawozdanie podlegało badaniu, za rok poprzedzający złożenie wniosku.
2. Rada nadzorcza składa wniosek do Burmistrza Miasta w terminie trzech miesięcy od dnia
zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za dany rok obrotowy.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14 lit. a, składa rada nadzorcza.
4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§4
Nagroda roczna, o której mowa w § 1, może zostać przyznana po raz pierwszy za rok
obrachunkowy 2009.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.
BURMISTRZ
mgr Jan Krówka
UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 775/08
BURMISTRZA GŁUBCZYC
z dnia 18 grudnia 2008r.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 306, z późn. zm.) istnieje
możliwość przyznania członkom zarządów spółek nagrody rocznej.
Przepis art. 10 ust. 8 wskazanej wyżej ustawy zawiera delegację ustawową także dla wójtów
(burmistrzów, prezydentów miast) do ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania
nagrody rocznej oraz do określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody. Regulacja ta
obecnie wymaga aktualizacji, uzupełnienia oraz dostosowania do zmiennych uwarunkowań
rynkowych. W szczególności zachodzi potrzeba wprowadzenia jasnych, czytelnych
i zobiektywizowanych kryteriów przyznawania nagród rocznych członkom zarządu spółek
z udziałem Gminy Głubczyce na podstawie uzyskanych efektów ekonomicznych
prowadzonej działalności.
Mając na uwadze powyższe, wejście w życie niniejszego zarządzenia należy uznać za celowe
i w pełni uzasadnione.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 775/08
BURMISTRZA GŁUBCZYC
z dnia 18 grudnia 2008 roku
WZÓR
......................................................
.......................................................
(nazwa spółki i adres)
(miejscowość i data)
WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ
......................................................
.......................................................
(wnioskodawca)
(adresat wniosku)
1) Imię (imiona) i nazwisko uprawnionego (prezesa): ..............................................................
2) Stanowisko zajmowane przez uprawnionego (prezesa): .......................................................
3) Data rozpoczęcia pracy prezesa w spółce: ............................................................................
4) Data objęcia stanowiska przez prezesa: ................................................................................
5) Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym złożenie wniosku:
.................................................................................................................
6) Proponowana wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości:
.................................................................................................................................................
7) Przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem:
.................................................................................................................................................
8) Informacja o wpływie wypłaty ww. nagrody na sytuację finansową spółki:
.................................................................................................................
9) Ocena za rok badany i rok poprzedzający rok badany wyników finansowych i stopień
realizacji innych zadań, przy uwzględnieniu makroekonomicznych warunków w zakresie
funkcjonowania i rozwoju sekcji oraz działów, w których prowadzi działalność podmiot
prawny:
......................................................................................................................................
10) Załączniki do wniosku:
a) sprawozdanie finansowe spółki wraz z opinią biegłego rewidenta, jeśli sprawozdanie
podlegało badaniu, za rok poprzedzający złożenie wniosku,
b) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez spółkę zobowiązań publicznoprawnych,
c) uchwała rady nadzorczej w sprawie wniosku o przyznanie prezesowi nagrody rocznej.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards