Ogólne zasady przyznawania płatności

advertisement
Ogólne zasady przyznawania płatności
Płatności obszarowe, płatność cukrowa, płatność do pomidorów oraz płatność do krów i owiec są przyznawane na
wniosek rolnika.
Rolnik, który w 2010 roku złożył wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
otrzymuje z ARiMR spersonalizowany wniosek o przyznanie płatności na rok 2011 wraz z materiałem graficznym i
„Informacją dotycząca działek deklarowanych do płatności” .
Informacja dotycząca działek deklarowanych do płatności zawiera:

dane dotyczące maksymalnego kwalifikowalnego obszaru (PEG), wyznaczonego dla działki ewidencyjnej;

dane dotyczące maksymalnego spójnego obszaru PEG na działce ewidencyjnej;

dane dotyczące powierzchni trwale wykluczonych z płatności (DR10) – są to dane o powierzchniach, które nie
kwalifikują się do jednolitej płatności obszarowej, ze względu na fakt, iż grunt ten nie był utrzymywany w dobrej
kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. Te powierzchnie można deklarować tylko
do przejściowych płatności do owoców miękkich, płatności rolnośrodowiskowej oraz płatności ONW;

wskazanie, czy dana działka ewidencyjna leży na obszarze objętym ochroną w ramach obszarów Natura 2000;

wskazanie, czy dana działka leży na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami
pochodzenia rolniczego (OSN);

wskazanie, czy dana działka ewidencyjna leży na obszarze zagrożonym erozją gleby, na którym istnieje
obowiązek utrzymania minimalnej pokrywy glebowej lub na gruntach, na których nachylenie terenu jest większe
niż 20o w terminie od 1 grudnia do 15 lutego każdego roku.
We wniosku o przyznanie płatności na rok 2011 rolnik zobowiązany jest zadeklarować wszystkie grunty rolne będące
w jego posiadaniu, niezależnie od tego, czy ubiega się o przyznanie płatności do tych gruntów.
Rolnik powinien sprawdzić, czy wszystkie dane zawarte we wstępnie wypełnionym wniosku są poprawne, kompletne i
zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku, gdy wstępnie wypełniony wniosek nie zawiera wszystkich działek
rolnych lub rolnik chce zgłosić do płatności nowe działki rolne, należy je dopisać we wniosku.
W 2011 roku na jednym formularzu wniosku o przyznanie płatności rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie
następujących rodzajów płatności:
jednolita płatność obszarowa (JPO)
krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:
 uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na
których nie jest prowadzona uprawa roślin,
 płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do
powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją),
 płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych
(płatności zwierzęce),
3. oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)
4. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich
5. płatność cukrowa
6. płatność do krów i owiec
7. specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych.
8. pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).
9. płatność z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 20042006)
10. płatność rolnośrodowiskową (PROW 2007-2013).
1.
2.
We wniosku o przyznanie płatności rolnik zobowiązany jest zadeklarować wszystkie grunty rolne będące w jego
posiadaniu, niezależnie od tego, czy ubiega się o przyznanie płatności do tych gruntów.
Wraz z wnioskiem rolnik zobowiązany jest złożyć wypełnione i podpisane materiały graficzne.
W materiale graficznym rolnik zobowiązany jest:
 wrysować działki rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności oraz
 zaznaczyć obszar uprawy pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa oraz
 znajdujące się w obrębie działki rolnej drzewa będące pomnikami przyrody objęte ochroną na podstawie
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, rowy, których szerokość nie przekracza 2
m oraz oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.
Rolnik, który w 2010 roku nie składał wniosku o przyznanie płatności, w roku 2011 nie otrzyma wniosku
spersonalizowanego. W takim przypadku należy wypełnić czysty formularz wniosku, zamieszczony na stronie
internetowej Agencji oraz dostępny w biurach powiatowych ARiMR i oddziałach regionalnych ARiMR, zgodnie z
instrukcją wypełnienia wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i pomocy
finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW).
W przypadku, gdy rolnik w roku 2010 nie składał wniosku o przyznanie płatności i nie otrzymał materiału
graficznego, zobowiązany jest dołączyć do wniosku oświadczenie zawierające wykaz działek ewidencyjnych, na
których:


prowadzi w danym roku na działce ewidencyjnej uprawę pszenicy, żyta, jęczmienia lub owsa, lub
w obrębie działki rolnej znajdują się:
o drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody,
o rowy, których szerokość nie przekracza 2 m
o oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.
Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Agencji oraz dostępny jest w biurach powiatowych
ARiMR i oddziałach regionalnych ARiMR.
Jeżeli dane zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności uległy zmianom lub zdezaktualizowały się od czasu
złożenia wniosku, rolnik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie kierownika biura powiatowego ARiMR i
dostosować wniosek do stanu faktycznego. Nie ma możliwości zmiany danych we wniosku, w przypadku, gdy rolnik
zostanie poinformowany przez ARiMR o stwierdzonych nieprawidłowościach we wniosku lub o zamiarze
przeprowadzenia kontroli na miejscu w gospodarstwie.
W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się
do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności do
krów i owiec, lub rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów, rolnik
powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone
czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez
niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych
okoliczności.
Przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, określone zostały w art. 31 ust. 4
rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 i obejmują:
 śmierć rolnika,
 długookresową niezdolność rolnika do pracy,
 poważną klęskę żywiołową w znacznym stopniu dotykającą grunty rolne gospodarstwa,
 wypadek powodujący zniszczenie w gospodarstwie budynków dla zwierząt gospodarskich,
 epidemię dotykająca części lub całego inwentarza rolnika.
Zasady deklaracji działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Analogicznie jak w roku ubiegłym, rolnicy będą mogli grupować uprawy, do których przysługuje ten sam rodzaj
płatności. Podstawową grupę upraw stanowi powierzchnia kwalifikująca się do jednolitej płatności obszarowej (JPO).
Następnie na działce rolnej zadeklarowanej do jednolitej płatności obszarowej, należy zadeklarować powierzchnię
upraw, które kwalifikują się do przyznania uzupełniającej płatności lub przejściowych płatności do owoców miękkich,
lub specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych.
Jako oddzielne działki rolne muszą być oznaczone we wniosku grunty, na których są uprawiane konopie włókniste,
grunty, na których realizowane jest przedsięwzięcie rolno-środowiskowe i poprawy dobrostanu zwierząt, grunty
stanowiące trwałe użytki zielone oraz zagajnik o krótkiej rotacji.
Rolnik ubiegający się o płatności zwierzęce nie deklaruje odrębnie powierzchni do płatności zwierzęcych. Płatność ta
będzie ustalana na podstawie działek rolnych zadeklarowanych jako JPO,TUZ.
W przypadku ubiegania się o płatności do pomidorów lub płatność cukrową lub płatność uzupełniającą do powierzchni
uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją, rolnik zaznacza tylko we wniosku pole wskazujące, że ubiega się o taką
płatność.
We wniosku o przyznanie płatności do owoców miękkich, rolnik deklarując działki rolne, na których prowadzona jest
uprawa owoców miękkich przeznaczonych do przetworzenia, zobowiązany jest do podania uprawianego gatunku
owoców (maliny lub truskawki).
W 2011 roku zastosowanie mają następujące oznaczenia grup upraw:
1. Grupę upraw, do której rolnik ubiega się o przyznanie płatności oznacza się jako odrębną działkę rolną, w
następujący sposób:




JPO - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej,
UPO - w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych,
ST - w przypadku ubiegania się o przyznanie specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin
strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych
OM - w przypadku ubiegania się o przyznanie przejściowych płatności z tytułu owoców miękkich.
2. Grupę upraw JPO, UPO, ST, do której rolnik ubiega się o przyznanie płatności do gruntów rolnych oznacza się
jako odrębną działkę rolną.
3. Zwarty obszar gruntu, do którego rolnik ubiega się o przyznanie płatności:




na którym prowadzona jest uprawa konopi włóknistych (K)
stanowiący trwały użytek zielony (TUZ)
stanowiący zagajnik o krótkiej rotacji, obejmujący jednolitą gatunkowo uprawę (Z)
objęty uprawą jednej rośliny:
o
na którym realizowane jest przedsięwzięcie rolno-środowiskowe i poprawy dobrostanu zwierząt
(PROW 2004-2006) lub program rolnośrodowiskowy (PROW 2007 - 2013) (RS),
o
w ramach grupy (OM)
oznacza się jako odrębną działkę rolną podając oznaczenie grupy upraw (używając oznaczenia podanego w pkt 1), do
której rolnik ubiega się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
4. W przypadku realizowania przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, ubiegania się o
przyznanie przejściowych płatności z tytułu owoców miękkich, poza oznaczeniem grupy upraw i nazwą obszaru,
podaje się również nazwę rośliny uprawnej.
W przypadku, gdy rolnik deklaruje obszar, na którym prowadzona jest uprawa konopi włóknistych (K), wówczas musi
podać odmianę zadeklarowanych konopi włóknistych np.: Białobrzeskie, Beniko lub Silesia.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards