Oddzielna płatność z tytułu cukru

advertisement
Oddzielna płatność z tytułu cukru (płatność cukrowa)
Oddzielna płatność z tytułu cukru ma charakter płatności historycznej, niezwiązanej z bieżącą produkcją, która będzie
stosowana do dnia 31 grudnia 2013 r. Płatność ta jest płatnością roczną, której roczna koperta finansowa od 2009 r.
jest stała i wynosi 159 392 tys. euro.
Płatność cukrowa przysługuje rolnikowi, który spełnia w danym roku warunki do przyznania jednolitej płatności
obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności oraz który zawarł:


na rok gospodarczy 2006/2007 z producentem cukru umowę dostawy buraków cukrowych, albo
na rok gospodarczy 2005/2006 umowę dostawy buraków cukrowych z producentem cukru, który zrzekł się w
roku gospodarczym 2006/2007 kwoty.
Płatność cukrowa przysługuje również w przypadku, gdy buraki cukrowe były objęte umową dostawy zawartą z:




małżonkiem rolnika wnioskującego o płatność cukrową, także w przypadku, gdy osoby te nie pozostawały w
związku małżeńskim w dniu zawarcia tej umowy lub
spadkodawcą rolnika wnioskującego o płatność cukrową lub spadkodawcą małżonka rolnika wnioskującego
o płatność lub
z przekazującym gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą
z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik wnioskujący o płatność cukrową lub małżonek tego rolnika
mógłby gospodarstwo rolne dziedziczyć z ustawy, lub
poprzednikiem rolnika wnioskującego o płatność cukrową, który stał się jego następca prawnym w wyniku
rozwiązania albo przekształcenia albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, z wyłączeniem śmierci rolnika.
W przypadku, gdy rolnik po raz pierwszy ubiega się o przyznanie płatności cukrowej, do wniosku dołącza się:


Kopię umowy dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do wyprodukowania cukru kwotowego zawartą
z producentem cukru na rok gospodarczy 2006/2007, potwierdzoną przez producenta cukru lub oryginał takiej
umowy
Oryginał umowy lub kopię umowy dodatkowej kontraktacji na rok 2006/2007 lub aneks do zawartej umowy
na rok 2006/2007, potwierdzone przez producenta cukru- w przypadku, gdy rolnik, który zawarł z producentem
cukru umowy dodatkowej kontraktacji na rok 2006/2007 lub aneks do umowy na rok gospodarczy 2006/2007, na
podstawie przydzielonej producentowi cukru dodatkowej kwoty cukru i nie ubiegał się o płatność cukrową w 2010
roku do ilości buraków objętych tymi umowami lub aneksami.
W przypadku, gdy umowa dostawy buraków cukrowych zawarta została przez małżonka rolnika, rolnik ubiegający
się o przyznanie płatności cukrowej dołącza do wniosku:



Kopię umowy dostawy buraków cukrowych zawartej przez małżonka
Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o
przyznanie płatności
Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności
W przypadku, gdy rolnik ubiegający się o płatność cukrową lub jego małżonek jest spadkobiercą rolnika, który
zawarł umowę dostawy buraków cukrowych na rok gospodarczy 2006/2007 i ubiegał się o przyznanie płatności
cukrowej, do wniosku dołącza się:




Oświadczenie rolnika będącego spadkobiercą – w przypadku, gdy spadkobiercą jest rolnik wnioskujący o
płatność oraz
Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo
Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o
stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza lub
upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej
operatora publicznego albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub
uprawnionego pracownika Agencji, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia
spadku albo
Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza

Oświadczenie spadkobiercy/współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności,
jeżeli
uprawnionym do nabycia spadku jest rolnik i poza nim uprawnieni są również inni spadkobiercy
(oświadczenie takie nie jest wymagane w przypadku, gdy w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania
płatności cukrowej przeszło na rolnika) albo
o
jeżeli uprawnionym do nabycia spadku jest małżonek rolnika wnioskującego o płatność albo
o
uprawnionym do nabycia spadku jest małżonek rolnika oraz inni spadkobiercy (oświadczenie
innych spadkobierców nie jest wymagane w przypadku, gdy w wyniku działu spadku uprawnienie do
otrzymania płatności cukrowej przeszło na małżonka rolnika).
o
Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej ARiMR.
W przypadku, gdy umowa dostawy buraków cukrowych na rok gospodarczy 2006/2007 została zawarta przez rolnika
przekazującego gospodarstwo w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z
ubezpieczenia społecznego rolników, rolnik ubiegający się o przyznanie płatności cukrowej do wniosku dołącza:

Oświadczenie rolnika/małżonka rolnika, że mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z mocy
ustawy, jeżeli przejmującym gospodarstwo rolne jest rolnik lub jego małżonek
Kopię umowy dostawy buraków cukrowych zawartą z producentem cukru na rok gospodarczy 2006/2007,
potwierdzoną przez producenta cukru lub oryginał takiej umowy
Oryginał umowy lub kopię umowy dodatkowej kontraktacji na rok 2006/2007 lub aneks do zawartej
umowy na rok 2006/2007, potwierdzone przez producenta cukru- w przypadku, gdy rolnik, który zawarł z
producentem cukru umowy dodatkowej kontraktacji na rok 2006/2007 lub aneks do umowy na rok gospodarczy
2006/2007, na podstawie przydzielonej producentowi cukru dodatkowej kwoty cukru
Umowę, na podstawie, której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały przekazane lub
kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika
Agencji
Kopię decyzji o przyznaniu renty strukturalnej albo renty rolniczej z ubezpieczenia społecznego
rolników albo emerytury rolniczej z ubezpieczenia społecznego rolników potwierdzoną za zgodność z
oryginałem przez organ, który tę decyzję wydał albo dokument potwierdzający wypłatę świadczenia
Oświadczenie spadkobiercy/współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności,
jeżeli:
o
przekazanie gospodarstwa nastąpiło na rzecz rolnika oraz innych osób, albo
o
przejmującym jest małżonek rolnika wnioskującego o płatność, albo
o
przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło na rzecz małżonka rolnika wnioskującego o płatność
oraz innych osób.





Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej ARiMR.
W przypadku, gdy umowa dostawy buraków cukrowych zawarta została przez poprzednika rolnika, który stał się jego
następcą prawnym w wyniku rozwiązania albo przekształcenia albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, następca
prawny ubiegający się o przyznanie płatności cukrowej dołącza do wniosku:

Kopię umowy dostawy buraków cukrowych zawartej przez rozwiązanego albo przekształconego rolnika
(jeżeli rozwiązany albo przekształcony rolnik nie ubiegał się o płatność cukrową),

Dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.
W przypadku, kiedy umowy dostawy buraków cukrowych rolnik podpisał z kilkoma producentami cukru, do wniosku
należy dołączyć kopie wszystkich umów na rok referencyjny 2006/2007 lub oryginały takich umów, gdy rolnik ubiega
się po raz pierwszy o przyznanie płatności cukrowej do tych umów.
Rolnik, który zawarł z producentem cukru umowę dodatkowej kontraktacji na rok 2006/2007 lub aneks do umowy na
rok gospodarczy 2006/2007, na podstawie przydzielonej producentowi cukru dodatkowej kwoty cukru i dotychczas
nie ubiegał się o płatność cukrową do ilości buraków objętych tymi umowami lub aneksami, do wniosku w 2011 roku
rolnik dołącza potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowę, kopię umowy dodatkowej kontraktacji na rok
2006/2007 lub aneks do zawartej umowy na rok 2006/2007.
Rolnik, który w 2006 lub 2007 lub 2008 lub 2009 lub 2010 roku ubiegał się o przyznanie płatności cukrowej na
podstawie dostarczonej umowy, umów dodatkowej kontraktacji/aneksów do umowy, do wniosku o przyznanie
płatności na 2011 rok nie dołącza kolejny raz umowy/aneksu. Rolnik składa tylko wniosek z zaznaczonym
checkboxem "płatność cukrowa" i odpowiednie załączniki w zależności od warunków na podstawie których ma być
przyznana płatność.
Download