Płatność cukrowa

advertisement
Płatność cukrowa
Płatność cukrowa przysługuje rolnikowi, który spełnia w danym roku warunki do przyznania jednolitej płatności
obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności i który zawarł:
• na rok gospodarczy 2006/2007 z producentem cukru umowę dostawy buraków cukrowych, albo
• na rok gospodarczy 2005/2006 umowę dostawy buraków cukrowych z producentem cukru, który zrzekł się
w roku gospodarczym 2006/2007 kwoty.
Płatność cukrowa przysługuje również w przypadku, gdy buraki cukrowe były objęte umową dostawy zawartą z:
• małżonkiem rolnika wnioskującego o płatność cukrową, także w przypadku, gdy osoby te nie pozostawały w
związku małżeńskim w dniu zawarcia umowy lub
• spadkodawcą rolnika wnioskującego o płatność cukrową.
• z przekazującym gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z
ubezpieczenia społecznego rolników.
W przypadku, gdy rolnik albo jego spadkodawca nie występował w roku 2006 i 2007 i 2008 z wnioskiem o
przyznanie płatności cukrowej, do wniosku o przyznanie płatności na 2009 rok dołącza umowę dostawy buraków
cukrowych zawartej na rok gospodarczy 2006/2007 z producentem cukru albo kopię tej umowy, potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez producenta cukru.
Rolnik, który w 2009 roku po raz pierwszy ubiega się o przyznanie płatności cukrowej do wniosku dołącza:
1.
Oryginał umowy lub kopię umowy dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do wyprodukowania cukru
kwotowego zawartą z producentem cukru na rok gospodarczy 2006/2007, potwierdzoną za zgodność z
oryginałem przez producenta cukru lub oryginał takiej umowy.
2.
Oryginał umowy lub kopię umowy dodatkowej kontraktacji na rok 2006/2007 lub aneksu do zawartej umowy
na rok 2006/2007, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez producenta cukru - w przypadku, gdy
rolnik, który zawarł z producentem cukru umowy dodatkowej kontraktacji na rok 2006/2007 lub aneks do
umowy na rok gospodarczy 2006/2007, na podstawie przydzielonej producentowi cukru dodatkowej kwoty
cukru i nie ubiegał się o płatność cukrową w 2007 roku do ilości buraków objętych tymi umowami lub
aneksami.
Jeżeli umowa dostawy buraków cukrowych na rok gospodarczy 2006/2007 zawarta została przez małżonka
rolnika wnioskującego o płatność, do wniosku rolnik dołącza:
1. Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie
płatności cukrowej z osobą, która zawarła umowę dostawy buraków cukrowych na rok gospodarczy
2006/2007, jeżeli umowa dostawy buraków cukrowych zawarta została przez małżonka rolnika, także w
przypadku, gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu zawarcia tej umowy.
2. Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności cukrowej wnioskującemu o nią rolnikowi.
Wzory oświadczeń opracowuje i udostępnia ARiMR.
Jeżeli umowa dostawy buraków cukrowych na rok gospodarczy 2006/2007 zawarta została przez spadkodawcę
rolnika wnioskującego o płatność cukrową, do wniosku dołącza się:
1. Oświadczenie spadkobiercy rolnika, który zawarł umowę dostawy buraków cukrowych na rok gospodarczy
2.
3.
2006/2007.
Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo w przypadku, gdy nie zostało
zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:
a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku,
b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR, wraz z
potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopię
tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego
pracownika ARiMR albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.
Oświadczenie pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na ubieganie się przez rolnika o przyznanie
płatności cukrowej, jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że uprawnionych do
nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca.
Wzory oświadczeń opracowuje i udostępnia ARiMR.
Jeżeli umowa dostawy buraków cukrowych na rok gospodarczy 2006/2007 zawarta została przez przekazującego
gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia
społecznego rolników, do wniosku dołącza się:
1. Oświadczenie rolnika, że objął w posiadanie wszystkie grunty rolne i mógłby dziedziczyć przekazane
gospodarstwo rolne z mocy ustawy podając w nim czy jest małżonkiem, krewnym - ze wskazaniem linii i
stopnia pokrewieństwa, przysposobionym albo przysposabiającym rolnika przekazującego gospodarstwo
rolne;
2. Umowę, na podstawie, której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały przekazane lub
kopie takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika
Agencji;
3. Kopię decyzji o przyznaniu renty strukturalnej lub renty rolniczej z ubezpieczenia społecznego rolników lub
emerytury rolniczej z ubezpieczenia społecznego rolników potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
organ, który tę decyzję wydał albo dokument potwierdzający wypłatę świadczenia;
4. Oświadczenia pozostałych współposiadaczy o wyrażeniu zgody na ubieganie się przez rolnika o płatność
cukrową, jeżeli przekazane gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania...
Wzory oświadczeń opracowuje i udostępnia ARiMR.
Rolnicy, którzy ubiegali się o płatność cukrową w 2006 i/lub 2007 i/lub 2008 r. nie dostarczają kopii umów
dostawy buraków cukrowych. Płatność cukrowa będzie przysługiwała do ilości buraków objętych umowami
dostawy zawartymi na rok gospodarczy 2006/2007/2008 (rok referencyjny), które zostały doręczone do ARiMR w
2006 r. lub w 2007 r. lub w 2008 r., o ile rolnik zaznaczy na formularzu wniosku o przyznanie płatności, że ubiega
się o przyznanie płatności cukrowej.
Download