Oddzielna płatność z tytułu cukru (płatność cukrowa

advertisement
Oddzielna płatność z tytułu cukru (płatność cukrowa)
Oddzielna płatność z tytułu cukru ma charakter płatności historycznej, niezwiązanej z bieżącą
produkcją, która będzie stosowana do dnia 31 grudnia 2013 r. Płatność cukrowa przysługuje
rolnikowi, który spełnia w danym roku warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył
wniosek o przyznanie tej płatności oraz który zawarł:
• na rok gospodarczy 2006/2007 z producentem cukru umowę dostawy buraków cukrowych, albo
• na rok gospodarczy 2005/2006 umowę dostawy buraków cukrowych z producentem cukru, który
zrzekł się w roku gospodarczym 2006/2007 kwoty.
Płatność cukrowa nie przysługuje rolnikowi w przypadku, gdy jest on spadkobiercą rolnika, który
ubiegał się o przyznanie płatności cukrowej po przejęciu gospodarstwa rolnego w związku z
przejściem na rentę strukturalną, emeryturę lub rentę rolniczą na podstawie umowy dostawy buraków
cukrowych, której nie był stroną.
W przypadku, gdy rolnik po raz pierwszy ubiega się o przyznanie płatności cukrowej, do wniosku
dołącza się:
• Kopię umowy dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do wyprodukowania cukru
kwotowego zawartą z producentem cukru na rok gospodarczy 2006/2007, potwierdzoną przez
producenta cukru lub oryginał takiej umowy
• Oryginał umowy lub kopię umowy dodatkowej kontraktacji na rok 2006/2007 lub aneks do
zawartej umowy na rok 2006/2007, potwierdzone przez producenta cukru - w przypadku, gdy
rolnik, który zawarł z producentem cukru umowy dodatkowej kontraktacji na rok 2006/2007 lub
aneks do umowy na rok gospodarczy 2006/2007, na podstawie przydzielonej producentowi cukru
dodatkowej kwoty cukru i nie ubiegał się o płatność cukrową w 2012 roku do ilości buraków
objętych tymi umowami lub aneksami.
Rolnik, który w 2006 lub 2007 lub 2008 lub 2009 lub 2010 lub 2011 lub 2012 roku ubiegał się o
przyznanie płatności cukrowej na podstawie dostarczonej umowy, umów dodatkowej
kontraktacji/aneksów do umowy, do wniosku o przyznanie płatności na 2013 rok nie dołącza kolejny
raz umowy/aneksu. Rolnik składa tylko wniosek z zaznaczonym checkboxem "płatność cukrowa" i
odpowiednie załączniki w zależności od warunków na podstawie których ma być przyznana płatność.
Płatność cukrowa przysługuje również w przypadku, gdy buraki cukrowe były objęte umową dostawy
zawartą z:
• małżonkiem rolnika wnioskującego o płatność cukrową, także w przypadku, gdy osoby te nie
pozostawały w związku małżeńskim w dniu zawarcia tej umowy, lub
• spadkodawcą rolnika wnioskującego o płatność cukrową lub spadkodawcą małżonka rolnika
wnioskującego o płatność cukrową, lub
• poprzednikiem rolnika wnioskującego o płatność cukrową, który stał się jego następca prawnym w
wyniku rozwiązania albo przekształcenia albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, z
wyłączeniem śmierci rolnika, lub
• z przekazującym gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub
rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik wnioskujący o płatność cukrową
lub małżonek tego rolnika mógłby dziedziczyć z ustawy przekazane gospodarstwo rolne, lub
• z małżonkiem rolnika przekazującego gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą
strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników.
W przypadku, gdy umowa dostawy buraków cukrowych zawarta została przez małżonka rolnika,
rolnik ubiegający się o przyznanie płatności cukrowej dołącza do wniosku:
- Kopię umowy dostawy buraków cukrowych zawartej przez małżonka,
- Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o
przyznanie płatności (O-7/01),
- Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności (O-8/01).
W przypadku, gdy rolnik ubiegający się o przyznanie płatności cukrowej lub jego małżonek jest
spadkobiercą rolnika, który zawarł umowę dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do
wyprodukowania cukru kwotowego zawartą z producentem cukru na rok gospodarczy 2006/2007,
wówczas do wniosku dołącza:
- Oświadczenie rolnika będącego spadkobiercą (O-11/01) – w przypadku gdy spadkobiercą jest
rolnik wnioskujący o płatność lub małżonek rolnika wnioskującego o płatność,
- prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku,
albo
w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:
- Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku
o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza
lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej
placówce pocztowej operatora publicznego albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub uprawnionego pracownika Agencji, jeżeli nie zostało
zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, (rolnik w takim przypadku
zobowiązany jest do dostarczenia postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14
dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia), albo
- zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, albo
- prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku albo umowę w formie aktu notarialnego, na mocy
których został dokonany dział spadku, z którego wynika, iż uprawnienie do przyznania płatności
cukrowej przeszło na rolnika wnioskującego o przyznanie tej płatności lub na jego małżonka,
- Oświadczenie spadkobiercy o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności (O-10/01),
jeżeli:
• uprawnionym do nabycia spadku jest rolnik i poza nim uprawnieni są również inni
spadkobiercy (oświadczenie takie nie jest wymagane w przypadku, gdy w wyniku działu
spadku uprawnienie do otrzymania płatności cukrowej przeszło na rolnika) albo
• jeżeli uprawnionym do nabycia spadku jest małżonek rolnika wnioskującego o płatność oraz
inni spadkobiercy albo
- Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności cukrowej (O-8/01), jeżeli w
wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności cukrowej przeszło na małżonka
rolnika.
W przypadku, gdy rolnik ubiegający się o przyznanie płatności cukrowej jest następcą prawnym
rolnika, który zawarł umowę dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do wyprodukowania cukru
kwotowego zawartą z producentem cukru na rok gospodarczy 2006/2007, dołącza do wniosku:
- dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika
Agencji.
W przypadku, gdy poprzednik rolnika wnioskującego o płatność cukrową, nie występował uprzednio z
wnioskiem o przyznanie płatności cukrowej, do wniosku o przyznanie tej płatności, następca prawny
dołącza do wniosku:
- oryginał umowy dostawy buraków cukrowych w roku referencyjnym 2006/2007 zawartej przez
rozwiązanego albo przekształconego rolnika z producentem cukru albo kopię tej umowy
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez producenta cukru.
W przypadku gdy, umowę dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do wyprodukowania cukru
kwotowego zawartą z producentem cukru na rok gospodarczy 2006/2007, zawarł rolnik przekazujący
gospodarstwo, gdy przekazanie gospodarstwa nastąpiło na rzecz rolnika składającego wniosek lub
jego małżonka w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z
ubezpieczenia społecznego rolników, wówczas rolnik ubiegający się o przyznanie płatności cukrowej,
do wniosku dołącza:
- Oświadczenie rolnika/małżonka rolnika, że mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z
mocy ustawy (O-9/01), jeżeli przejmującym gospodarstwo rolne jest rolnik lub jego małżonek;
- umowę, na podstawie której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały
przekazane lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub
upoważnionego pracownika Agencji;
- kopię decyzji o przyznaniu renty strukturalnej lub renty rolniczej, lub emerytury rolniczej z
ubezpieczenia społecznego rolników potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ, który tę
decyzję wydał albo dokument potwierdzający wypłatę świadczenia;
- Oświadczenie współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności (O-10/01),
jeżeli:
• przekazanie gospodarstwa nastąpiło na rzecz rolnika oraz innych osób, albo
• przejmującym gospodarstwo jest małżonek rolnika wnioskującego o płatność, albo
• przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło na rzecz małżonka rolnika wnioskującego o
płatność oraz innych osób.
Download