PROW na lata 2007 - 2013, Działanie 311

advertisement
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
Działanie 311
Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej
1
Wnioski na „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” przyjmowane są
jeszcze w województwach: lubelskim,
łódzkim,
małopolskim,
mazowieckim,
opolskim,
podkarpackim,
śląskim
i
świętokrzyskim. Wnioski złożone w tych
województwach do środy 11 czerwca
wyczerpały limity środków przewidziane na
2008 r. dla tych regionów od 29,60% w woj.
łódzkim do 108,82% w woj. mazowieckim.
Wykorzystanie środków na dzień 11 06 2008
Lp. Oddział Regionalny
1
Dolnośląski
2
Limit środków finansowych
[w zł]
Wykorzystanie
Liczba złożonych
limitu środków [w
wniosków
%]
8 358 775,37
127
132,51%
Kujawsko - pomorski
10 717 552,59
176
143,81%
3
Lubelski
32 862 585,44
197
49,46%
4
Lubuski
3 458 016,24
72
185,15%
5
Łódzki
22 053 428,70
77
29,60%
6
Małopolski
19 854 954,25
141
57,46%
7
Mazowiecki
36 641 210,81
450
108,82%
8
Opolski
4 946 563,01
58
86,92%
9
Podkarpacki
16 671 750,47
175
77,83%
10
Podlaski
13 580 147,24
221
136,12%
11
Pomorski
6 458 011,72
215
283,61%
12
Śląski
6 893 126,94
75
84,95%
13
Świętokrzyski
17 083 963,75
66
31,75%
14
Warmińsko - mazurski
6 320 607,29
164
227,88%
15
Wielkopolski
19 007 629,35
563
269,45%
16
Zachodniopomorski
4 099 234,50
90
202,98%
Razem
229 007 557,67
2 867
Cel działania
Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania
lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków
rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co
wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów,
promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.
Limit wydatków w latach 2007-2009 wynosi 127 173 432 euro.
W ramach PROW planuje się wsparcie rolników próbujących
osiągnąć założone cele kwotą 267 000 000 € .
4
Cel działania
Limit wydatków w latach 2007-2009 wynosi 127 173 432 euro.
W ramach PROW 2007-2013 planuje się w sumie wsparcie
rolników próbujących osiągnąć założone cele kwotą
267 000 000 € .
5
Beneficjenci
Rolnik lub jego domownik w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników, lub małżonek tego rolnika,
który:
6
Beneficjenci cd.
• jest obywatelem państwa członkowskiego UE;
• jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia;
• ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej
do:
gminy
wiejskiej, albo
gminy
miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
gminy
miejskiej, z wyłączeniem miejscowości
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
7
Beneficjenci cd.
• nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o
przyznanie pomocy na podstawie przepisów
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz
przepisów UE wydanych w trybie tego
rozporządzenia lub przepisów odrębnych,
• nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty
strukturalnej w ramach PROW na lata 2004 - 2006
lub Programu;
• nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki
cywilnej;
8
Beneficjenci cd.
• jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie
na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników, przez okres co najmniej
ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
• jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o
przyznanie pomocy, do gruntów rolnych
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność
do gruntów rolnych.
9
Kryteria dostępu
Pomoc przyznaje się na operację, której realizacja nie została
rozpoczęta przed dniem zawarcia umowy :
• Spełniającą wymagania określone w Programie,
• Która nie jest finansowana z udziałem innych środków
publicznych;
• Obejmuje inwestycje z zakresu działalności określonej
w załączniku do Rozporządzenia lub
• Dotyczy wynajmu pokoi, sprzedaży posiłków oraz usług
związanych z pobytem turystów w gospodarstwie lub
• Dotyczy wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
10
Kryteria dostępu cd.
• jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
• spełnia warunki określone w rozporządzeniu oraz
innych przepisach prawa, związanych z realizacją
operacji;
• działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana
jest w miejscowości należącej do:
gminy wiejskiej, albo
gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
11
Kryteria dostępu cd.
• inwestycje związane z budową, remontem,
wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości
objętych operacją, dotyczą nieruchomości
położonych w miejscowościach należących do:
 gminy
wiejskiej, albo
 gminy
miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
 gminy
miejskiej, z wyłączeniem miejscowości
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
12
Kryteria dostępu cd.
•
•
•
•
Operacja jest realizowana w jednym albo dwóch etapach;
Wniosek o płatność pośrednią złożymy w terminie 24 miesięcy
od dnia zawarcia umowy;
Operacja zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od
zawarcia umowy (w przypadku inwestycji dwuetapowej) lub 24
miesięcy( jeden etap).
Płatność ostateczna będzie zawierać nie mniej niż 25% łącznej
planowanej wysokości pomocy.
13
Kryteria dostępu cd.
• Leasing:
• będzie realizowany w nie więcej niż 10 etapach;
• Złożenie pierwszego wniosku o płatność nastąpi
w ciągu 24 miesięcy od zawarcia umowy;
• Płatność ostateczna nastąpi w ciągu 60 miesięcy
i nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.
14
Poziom wsparcia i wysokość pomocy
• Pomoc ma formę zwrotu części kosztów
kwalifikowalnych operacji.
• Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50%
kosztów kwalifikowalnych operacji;
• Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu
beneficjentowi w okresie realizacji Programu, nie
może przekroczyć 100 tys. zł.
15
Koszty kwalifikowalne
1.
budowy, przebudowy lub remontu połączonego
z modernizacją niemieszkalnych obiektów
budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej
oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów
szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
2.
nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego
z modernizacją istniejących budynków
mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej
oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów
szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
16
Koszty kwalifikowalne
1.
zagospodarowania terenu;
2.
zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia
i sprzętu;
3.
zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania
służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej
działalności nierolniczej;
17
Koszty kwalifikowalne
1.
zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu
samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu
mniej niż 8 osób wraz z kierowcą:
• w wysokości nieprzekraczającej 75% inwestycyjnych
kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku
działalności nierolniczej w zakresie świadczenia
wyłącznie usług transportowych,
• w wysokości nieprzekraczającej 50% inwestycyjnych
kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku
działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych
usług niż usługi transportowe;
18
Koszty kwalifikowalne
1.
rat zapłaconych tytułem wykonania umowy
leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia
rzeczy, o których mowa w pkt. 4-6, jeżeli
przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta
nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później
niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną;
2.
ogólne (poniesione nie wcześniej niż 01.01.2007r.)
w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych
kosztów kwalifikowalnych.
19
Koszty kwalifikowalne
Koszty ogólne to:
1. Przygotowanie dokumentacji: projekty
architektoniczne, budowlane, technologiczne,
raporty środowiskowe, dokumentacja
geologiczna, hydrogeologiczna, wypisy i wyrysy
z katastrów,
2. Patenty licencje
3. Nadzór inwestorski, koszty kierownika budowy
20
Koszty niekwalifikowalne
Pomoc nie obejmuje w szczególności:
• podatku od wartości dodanej (VAT);
• zakupu rzeczy używanych.
21
Wniosek o przyznanie
pomocy
22
Ekonomiczny plan operacji
I.
II.
IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY
CHARAKTERYSTYKA
PLANOWANEJ OPERACJI
III. PROJEKCJA FINANSOWA
23
EPO, kosztorysy, umowa
Jak to zgrać?
Rodzaje kosztorysów
24
Jak to zgrać?
Realizacja
Kosztorys
Zamiar
zróżnicowania
dochodów
Tabela
Elementów
scalonych
WoD
Umowa
EPO
Załącznik R-F
Nie
Operacja
Aktywa
Koszty
Przepływy
Tak
gotówki
Aneks
Zmiany
zakresu
Zgodność
Protokoły
Przelewy
WoP
Załącznik R-F
NPV<0
Płatność
25
Kosztorys
Ofertowy/i
nwestorski
zamienny
Stanowi kalkulację
ceny oferty.
Przygotowywany
przez wykonawcę
przed podpisaniem
umowy.
Stanowi kalkulację dla zmiany
ceny ustalonej w umowie.
Przygotowywany przez
wykonawcę po wykonaniu
robót jako propozycja zmiany
kosztorysu ofertowego z
uwagi na zmiany pierwotnie
przewidzianych ilości
jednostek przedmiarowych
robót.
przedmiar
umowa
powykonawczy
Stanowi kalkulację dla
ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy w sytuacji, gdy nie
jest opracowany kosztorys
ofertowy. Przygotowywany
przez wykonawcę po
wykonaniu robót .
Obmiar
Obmiar
Realizacja
Rodzaje kosztorysów
Zmiana
Zapłata
Zapłata
26
Zestawienie rf
27
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
Działanie 312
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
28
Cel działania
Wzrost konkurencyjności gospodarczej
obszarów wiejskich, rozwój
przedsiębiorczości i rynku pracy,
a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia
na obszarach wiejskich.
29
Beneficjenci
Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
która prowadzi (podejmuje) działalność jako
mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób
i mające obrót nieprzekraczający równowartości
w złotych 2 mln euro.
30
Beneficjenci cd.
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się
przedsiębiorcę, który w co najmniej z dwóch
ostatnich lat obrotowych:
zatrudniał średniorocznie mniej niż 10
pracowników oraz
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży
towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości
w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego
z tych lat nie przekroczyły równowartości
w złotych 2 milionów euro.
31
Beneficjenci cd.
Przedsiębiorcą w rozumieniu rozporządzenia jest:

osoba fizyczna – podejmująca albo wykonująca
we własnym imieniu działalność gospodarczą;

osoba prawna i jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej –
wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą.
32
Beneficjenci cd.
Za przedsiębiorcę uznaje się także
wspólników spółki cywilnej w zakresie
wykonywanej przez nich działalności
gospodarczej
33
Beneficjenci cd.
O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:
 podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność
gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca;
 jest obywatelem państwa członkowskiego UE;
 jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia;
 podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym;
 nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy
na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr
1698/2005 oraz przepisów UE wydanych w trybie tego
rozporządzenia lub przepisów odrębnych
34
Beneficjenci cd.
 ma miejsce zamieszkania w miejscowości
należącej do:
●
●
●
gminy wiejskiej, albo
gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
w przypadku podmiotów innych niż podmioty
świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub
leśnictwa
35
Beneficjenci cd.
 ma miejsce zamieszkania w miejscowości
należącej do:
●
●
●
gminy wiejskiej, albo
gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast
liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo
gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
w przypadku podmiotów świadczących
usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
36
Beneficjenci cd.
 której w okresie ostatnich 2 lat
poprzedzających złożenie wniosku
o przyznanie pomocy w ramach
przedmiotowego działania nie przyznano
pomocy w ramach działania „Wsparcie
oraz promocja przedsiębiorczości i
samozatrudnienie” objętego Programem
Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”
37
Beneficjenci cd.
O pomoc może ubiegać się osoba prawna jeżeli:
wykonuje we własnym imieniu działalność
gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca;
podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym;
nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie
pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia
Rady (WE) nr 1698/2005 oraz przepisów UE
wydanych w trybie tego rozporządzenia lub
przepisów odrębnych
38
Beneficjenci cd.
 jej siedziba lub oddział oraz, w przypadku
operacji związanych z nieruchomością,
miejsce położenia nieruchomości znajdują
się na obszarach wiejskich;
 jest wpisana do rejestru przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym;
39
Kryteria dostępu
Pomoc przyznaje się:
• Wnioskodawcy, któremu został nadany numer
identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności
40
Kryteria dostępu cd.
• Osoba fizyczna podejmująca we własnym
imieniu prowadzenie działalności
gospodarczej jest obowiązana przedstawić
instytucji wdrażającej zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej
najpóźniej w terminie wyznaczonym dla
złożenia wniosku o płatność ostateczną.
41
Poziom wsparcia i wysokość pomocy
• Pomoc ma formę zwrotu części kosztów
kwalifikowalnych operacji.
• Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50%
kosztów kwalifikowalnych operacji;
• Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu
beneficjentowi w okresie realizacji Programu, nie
może przekroczyć 100 tys. zł. w przypadku gdy
działalność dotyczy przetwórstwa produktów rolnych
(objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot
Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, przy
czym w wyniku realizowanej operacji musi powstać
co najmniej jedno miejsce pracy
42
Poziom wsparcia i wysokość pomocy
• 300 tys. złotych – w przypadku pozostałych rodzajów
działalności, przy czym wysokość pomocy przyznanej
na realizację jednej operacji nie może przekroczyć:
• 100 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji
przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy,
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co
uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
43
Poziom wsparcia i wysokość pomocy
• 200 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje
utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy,
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co
uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
• 300 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje
utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy, w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest
zakresem rzeczowym operacji.
44
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards