Kontrakty terminowe i opcje na WIG20

advertisement
Kontrakty terminowe i opcje na WIG20
- zastosowanie w hedgingu i spekulacji
Tadeusz Gudaszewski, Wojciech Gudaszewski
Wojciech Wasilewski
PRMIA Polska
Wrocław, 28 stycznia 2004
http://prmia.ae.wroc.pl
Agenda
 Kontrakty terminowe
– przypomnienie
 Opcje – przypomnienie
 Kontrakty terminowe a
opcje – podobieństwa i
różnice
 Wykorzystanie
kontraktów terminowych
i opcji w spekulacji i
hedgingu
2
KONTRAKTY TERMINOWE
-przypomnienie
3
Kontrakty terminowe - przypomnienie
Czym jest kontrakt terminowy?
Kontrakt terminowy - jest to umowa, w
której dwie strony zobowiązują się do
zawarcia w ustalonym okresie w przyszłości
transakcji po ustalonej cenie dotyczącej
przyszłej wartości instrumentu bazowego (np.
indeksu, akcji, waluty)
4
Kontrakty terminowe - przypomnienie
Strony w kontrakcie terminowym
Izba
rozrachunkowa
Kupujący
(gwarantuje rozliczenia)
(pozycja długa)
Sprzedający
(pozycja krótka)
symetria zobowiązań
5
Kontrakty terminowe - przypomnienie
Pozycje inwestora na rynku futures
Otwarcie pozycji:
kupno kontraktu terminowego (pozycja długa)
sprzedaż kontraktu terminowego (pozycja krótka)
Zamknięcie pozycji:
przyjęcie pozycji odwrotnej na tej samej serii kontraktu
6
Kontrakty terminowe - przypomnienie
Pozycja długa w kontrakcie futures
 inwestor zarabia na wzroście instrumentu podstawowego
 inwestor traci na spadku instrumentu podstawowego
Liniowy profil wypłaty!
zysk
strata
instrument
podstawowy
(np. WIG20)
7
Kontrakty terminowe - przypomnienie
Pozycja krótka w kontrakcie futures
 inwestor zarabia na spadku instrumentu podstawowego
 inwestor traci na wzroście instrumentu podstawowego
Liniowy profil wypłaty!
zysk
strata
Instrument
podstawowy
(np. WIG20)
8
Kontrakty terminowe - przypomnienie
Cechy kontraktów futures
 miejsce występowania – rynek giełdowy (ryzyko w
kontrakcie w większości przejmuje giełda)
 instrument standaryzowany
 zależność ceny kontraktu od ceny instrumentu
podstawowego
 możliwość zamknięcia pozycji w dowolnym momencie
lub przytrzymania kontraktu do czasu wygaśnięcia
 depozyty zabezpieczające
 marking-to-market (codzienne rozliczanie pieniężne)
 dzienny limit zmian cen
9
OPCJE
-przypomnienie
10
Opcje - przypomnienie
Czym jest opcja?
Opcja jest to instrument dający nabywcy prawo do:




kupna (opcja call) lub sprzedaży (opcja put)
w przyszłym, określonym z góry, terminie
po określonej z góry cenie wykonania
instrumentu podstawowego dla tej opcji (np.
akcji, indeksu, waluty, towaru)
11
Opcje - przypomnienie
Czym jest opcja?
 Nabywca opcji za swoje prawo płaci sprzedawcy opcji
(wystawcy) premię opcyjną (cenę opcji)
 W zamian za premię wystawca przyjmuje
zobowiązanie do:
– sprzedaży instrumentu podstawowego (w przypadku
opcji call)
– kupna instrumentu podstawowego (w przypadku
opcji sprzedaży)
na żądanie posiadacza opcji
12
Opcje - przypomnienie
Rozliczenie opcji
Rozliczenie wykonania opcji może następować przez:
 dostawę instrumentu podstawowego
lub
 rozliczenie różnicy między ceną instrumentu
podstawowego (cena rozliczeniowa) a ceną
wykonania; wypłatę kwoty rozliczenia
 Instrumentem podstawowym w opcjach na WIG20
jest indeks WIG20
 Opcje na indeks rozliczane są pieniężnie
13
Opcje - przypomnienie
Opcje na WIG20
 Opcje na GPW są opcjami typu
europejskiego (mogą być wyłącznie
wykonane w dniu wygaśnięcia)
 Wykonanie w dniu wygaśnięcia jest
automatyczne
14
Opcje - przypomnienie
Opcje na WIG20
 Opcje są przedmiotem obrotu giełdowego,
więc można zamknąć swoją pozycję w
dowolnym dniu do dnia wygaśnięcia włącznie
poprzez zawarcie transakcji przeciwstawnej,
tzn:
– wystawienie opcji tej samej serii, gdy
wcześniej opcja została nabyta
– nabycie opcji tej samej serii, gdy wcześniej
opcja została wystawiona
15
Opcje - przypomnienie
Premia opcyjna
 cena jaką musi zapłacić nabywca opcji jej
wystawcy w zamian za prawo, które posiada w
wyniku nabycia opcji
 stanowi wynagrodzenie wystawcy za przyjęcie na
siebie zobowiązania
PREMIA OPCYJNA STANOWI:
 maksymalny możliwy zysk wystawcy opcji
 maksymalną możliwą stratę nabywcy opcji
16
Opcje - przypomnienie
Premia opcyjna
 Indeks WIG20 podawany jest w punktach, więc
notowanie opcji również odbywa się w punktach.
 Premia opcyjna jest ceną opcji wyrażoną w złotych.
Cena opcji (premia opcyjna) = Kurs Opcji * 10 zł (mnożnik)
np.
 kurs opcji = 18 pkt.
 cena opcji na GPW = 180 zł (tyle płaci nabywca za opcję z
kursem 18 pkt.)
17
Opcje - przypomnienie
Strony w kontrakcie opcyjnym
Nabywca (strona długa)
Wystawca (strona krótka)
 Nabywcą może być każdy
inwestor
 Nabywca nie musi wnosić
depozytu
zabezpieczającego
 Nabywca z góry wie ile
może najwięcej stracić
 Wystawcą może być również
każdy inwestor
 Wystawca musi wnieść
depozyt zabezpieczający
 Wystawca nie wie ile może
najwięcej stracić, zna tylko
swój maksymalny zysk
płaci premię
opcyjną
nabywa prawo
otrzymuje
premię opcyjną
przyjmuje na
siebie
zobowiązanie
18
Opcje - przypomnienie
Pozycje w kontrakcie opcyjnym
Inwestorzy mają do dyspozycji cztery rodzaje pozycji
na rynku opcji:
 Nabycie opcji call
 Wystawienie opcji call
 Nabycie opcji put
 Wystawienie opcji put
Wystawianie opcji jest bardziej ryzykowne!
19
Opcje - przypomnienie
WYSTAWCA
NABYWCA
Prawa i obowiązki stron transakcji
OPCJA CALL
Prawo do kupna
Zobowiązanie
do sprzedaży
OPCJA PUT
Prawo do sprzedaży
Zobowiązanie do
kupna
ASYMETRIA ZOBOWIĄZAŃ!
20
Opcje - przypomnienie
Nabywca opcji call
 nabywca opcji call wykonuje opcję tylko wtedy gdy w
dniu wygaśnięcia:
wartość WIG20 > kurs wykonania opcji
S>X
 otrzymuje wtedy od wystawcy opcji call sumę
pieniężną równą:
wartość WIG20 – kurs wykonania opcji
S-X
21
Opcje - przypomnienie
Nabywca opcji call
Nabywca opcji
CALL zarabia
na wzroście
indeksu WIG20
22
Opcje - przypomnienie
Nabycie opcji call
dochód dla nabywcy opcji call
Nieliniowy profil wypłaty!
zysk
X
X+P
+
0
S
strata
-P
-
Oznaczenia:
X – kurs wykonania opcji
P – premia opcyjna
S – wartość indeksu WIG20
23
Opcje - przypomnienie
Przykład opcji call
DZIŚ


Wartość indeksu WIG20 – 1750 pkt.
Inwestor nabywa opcję call na indeks WIG20 z kursem wykonania 1800 pkt.
Kurs opcji – 60 pkt. Inwestor płaci premię w wysokości 600 zł.
DZIEŃ WYGAŚNIĘCIA
1) Wartość indeksu WIG20 – 1900 pkt.
Nabywca opcji call wykonuje opcję. Otrzymuje od wystawcy:
S-X = (1900 pkt– 1800 pkt)*10zł = 1000 zł.
Zwrot z inwestycji w opcję = (1000-600)/600 = 66,6%
Tymczasem indeks WIG20 wzrósł zaledwie o 8,5%
2) Gdyby w dniu wygaśnięcia wartość indeksu WIG20 znalazła się
poniżej 1800 pkt. (tj. poniżej kursu wykonania opcji), np.. 1795 pkt. ,
wtedy nabywca nie wykonałby opcji.
Zwrot z inwestycji w opcję = -100%
Nabywca traci premię (czyli całość zainwestowanego kapitału)
Wystawca zatrzymuje premię i nie musi nic płacić nabywcy
Opcje - przypomnienie
Wystawca opcji call
 jeśli nabywca opcji call w dniu wygaśnięcia zdecyduje się
wykonać opcję, to wystawca wypłaci nabywcy kwotę
pieniężną równą:
wartość WIG20 – kurs wykonania opcji
S-X
 jeśli nabywca nie wykona opcji wystawca nic nabywcy nie
płaci
25
Opcje - przypomnienie
Wystawca opcji call
Wystawca opcji
CALL zarabia
jeśli indeks
WIG20 nie
wzrasta
26
Opcje - przypomnienie
Wystawienie opcji call
dochód dla wystawcy opcji call
Nieliniowy profil wypłaty!
P
zysk
+
X
X+P
0
S
strata
-
Oznaczenia:
X – kurs wykonania opcji; P – premia opcyjna
S – wartość indeksu WIG20
27
Opcje - przypomnienie
Właściwości opcji call
• Maksymalna strata jaką może ponieść nabywca opcji call jest równa
premii zapłaconej za opcję
• Próg rentowności (breakeven point) zarówno dla kupującego i
wystawiającego opcję call jest równy sumie ceny wykonania i premii
za opcję
• Potencjalny zysk dla nabywcy opcji call jest nieograniczony
• Potencjalna strata dla wystawiającego opcję call jest nieograniczona
• Posiadacz opcji call wykona ją, jeśli cena instrumentu podstawowego
przekroczy cenę wykonania
• Największy zysk dla wystawiającego opcję call jest równy premii za
opcję
• Suma zysków nabywcy i wystawiającego opcję call jest zawsze
równa zero
28
Opcje - przypomnienie
Nabywca opcji put
 nabywca opcji put wykonuje opcję tylko wtedy gdy w
dniu wygaśnięcia:
kurs wykonania opcji > wartość WIG20
X>S
 otrzymuje wtedy od wystawcy opcji call sumę
pieniężną równą:
kurs wykonania opcji - wartość WIG20
X-S
29
Opcje - przypomnienie
Nabywca opcji put
Nabywca opcji
PUT zarabia
na spadku
indeksu WIG20
30
Opcje - przypomnienie
Nabycie opcji put
dochód dla nabywcy opcji put
Nieliniowy profil wypłaty!
zysk
0
+
X-P
S
strata
-P
X
-
Oznaczenia:
X – kurs wykonania opcji; P – premia opcyjna
S – wartość indeksu WIG20
31
Opcje - przypomnienie
Wystawca opcji put
 jeśli nabywca opcji put w dniu wygaśnięcia zdecyduje się
wykonać opcję, to wystawca wypłaci nabywcy kwotę
pieniężną równą:
kurs wykonania opcji - wartość WIG20
X-S
 jeśli nabywca nie wykona opcji wystawca nic nabywcy
nie płaci
32
Opcje - przypomnienie
Wystawca opcji put
Wystawca
opcji PUT
zarabia jeśli
indeks WIG20
nie spada
33
Opcje - przypomnienie
Wystawienie opcji put
dochód dla wystawcy opcji put
Nieliniowy profil wypłaty!
P
zysk
X-P
X
+
0
-
strata
S
Oznaczenia:
X – kurs wykonania opcji
P – premia opcyjna
S – wartość indeksu WIG20
34
Opcje - przypomnienie
Właściwości opcji put
• Maksymalna strata jaką może ponieść nabywca opcji put jest
równa premii zapłaconej za opcję
• Próg rentowności (breakeven point) zarówno dla kupującego i
wystawiającego opcję put jest równy różnicy ceny wykonania i
premii za opcję
• Maksymalny możliwy zysk zarówno dla posiadacza opcji put
jak i jej wystawcy jest ograniczony
• Posiadacz opcji put wykona ją, jeśli cena instrumentu
podstawowego będzie niższa niż cena wykonania
• Największy zysk dla wystawiającego opcję put jest równy
premii za opcję
• Suma zysków nabywcy i wystawiającego opcję put jest zawsze
równa zero
35
Opcje - przypomnienie
Opcje na WIG20









instrumentem podstawowym - WIG20
asymetria ryzyka
płynność obrotu
standaryzacja
bezpieczeństwo obrotu
marking to market
niskie koszty transakcyjne
rozliczenie pieniężne
praktycznie pozbawione ryzyka kredytowego
36
KONTRAKTY TERMINOWE A OPCJE
- podobieństwa i różnice
37
Kontrakty terminowe a opcje
Podobieństwa i różnice
• W kontrakcie terminowym występuje
symetria zobowiązań
– strona krótka (sprzedający) ma zobowiązanie
– również strona długa (kupujący) ma
zobowiązanie
• W opcji występuje asymetria zobowiązań
– strona krótka (wystawca) ma zobowiązanie
– natomiast strona długa (nabywca) ma prawo
38
Kontrakty terminowe a opcje
Podobieństwa i różnice
• W kontraktach terminowych (zarówno dla strony
długiej jak i strony krótkiej) straty mogą
przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału
(wysokość depozytu)
• W przypadku opcji tylko wystawca (strona krótka)
może stracić więcej niż zainwestował (wysokość
depozytu)
• Maksymalna strata jaką może ponieść nabywca
opcji (długa strony) to wielkość zainwestowanego
kapitału (wielkość premii opcyjnej)
39
Kontrakty terminowe a opcje
Podobieństwa i różnice
• W przypadku kontraktów terminowych
depozyty zabezpieczające wnoszą:
– strona krótka (sprzedający)
– strona długa (kupujący)
• W przypadku opcji depozyty
zabezpieczające wnosi jedynie:
– strona krótka (wystawca)
40
Kontrakty terminowe a opcje
Podobieństwa i różnice
• zarówno kontrakty terminowe (pozycje długie i
krótkie) jak i opcje (pozycje krótkie) podlegają
procesowi MARKING-TO-MARKET.
• Marking-to-market - codzienne dopisywanie
zysków i odpisywanie strat na rachunku
depozytowym, wynikających ze zmiany ceny
kontraktu terminowego lub opcji
41
Kontrakty terminowe a opcje
Podobieństwa i różnice
Marking-to-market
Kontrakty
futures
Wzrost ceny
kontraktu
Spadek ceny
kontraktu
Długa pozycja
Zysk (+)
Strata (-)
Krótka pozycja
Strata (-)
Zysk (+)
Wzrost ceny
opcji
Spadek ceny
opcji
Strata (-)
Zysk(+)
Zysk (+)
Strata(-)
Opcje
Wystawca opcji call
Wystawca opcji put
zyski i straty dopisywane są na zamknięcie sesji
rozliczenie pieniężne w dniu wykonania opcji wylicza się w stosunku
do ostatecznej ceny rozliczeniowej
42
Kontrakty terminowe a opcje
Podobieństwa i różnice
 Obliczanie zysków i strat na zamknięcie na przykładzie
kontraktu Futures na WIG20
Cena
kontraktu
Posiadacz długiej pozycji
Posiadacz krótkiej pozycji
1450 pkt
1 kontrakt
1 kontrakt
1500 pkt
(50 pkt) * 10 = + 500 zł
(-50 pkt) * 10 = - 500 zł
1400 pkt
(-100 pkt) * 10 = -1000 zł
(100 pkt) * 10 = +1000zł
43
Kontrakty terminowe a opcje
Podobieństwa i różnice
 Inwestor nabył kontrakt terminowy (pozycja długa) na WIG20
po kursie 1450 pkt
Kurs
zamknięcia
depozyt
wstępny
(8,1%)
depozyt
właściwy
(5,8)
saldo konta
depozytowego
(margin account)
Dzień 0
1450 pkt
1174,5 zł
841 zł
1174,5 zł
Dzień 1
1500 pkt
-
870 zł
1674,5 zł
Dzień 2
1400 pkt
-
812 zł
674,5 zł
Inwestor zobowiązany jest uzupełnić
depozyt do wysokości min. 1174,5 zł
44
Kontrakty terminowe a opcje
Podobieństwa i różnice
• Dzienne zmiany kursów kontraktów
terminowych podlegają ograniczeniom
• W przypadku opcji nie obowiązują
ograniczenia wahań kursów
45
SPEKULACJA
-przykłady
46
Spekulacja na kontraktach terminowych
• Spekulacja polega na przejęciu ryzyka od zabezpieczających
się
• Spekulanci zajmują pozycję w oczekiwaniu, iż w przyszłości
ceny kontraktów zmienią się w sposób zapewniający im zysk
Gdy oczekujesz
wzrostu indeksu
Zajmij pozycję długą
(kup kontrakt)
Gdy oczekujesz
spadku indeksu
Zajmij pozycję krótką
(sprzedaj kontrakt)
47
Spekulacja na kontraktach terminowych
• Spekulacja wiąże się z oczekiwaniem
ponadprzeciętnych dochodów przy
ponoszeniu ponadprzeciętnego ryzyka (efekt
tzw. DŹWIGNI FINANSOWEJ)
• Przy stosunkowo niskich nakładach własnych
kapitału (tylko depozyt zabezpieczający)
możliwe jest osiągnięcie zwielokrotnionych
zysków i poniesienie olbrzymich strat
48
Spekulacja na kontraktach terminowych
Dla każdego kontraktu terminowego dźwignia
finansowa jest stała (zależy wyłącznie od wysokości
depozytu zabezpieczającego)
df =
100%
DZ (%)
Np. dla kontraktu na WIG20 - Dz=6.7%,
więc dźwignia df=14.9 x
49
Spekulacja na kontraktach terminowych
Przykład.
• Indeks WIG20 wzrósł o 2.5% podczas
jednej sesji.
• Zajmując długą pozycję w kontrakcie
futures na WIG20 można było osiągnąć
stopę zwrotu równą 2.5% * 14.9x =
37.25%
50
Spekulacja na kontraktach terminowych
Futures WIG20
zysk na
Futures
WIG20
zysk na
WIG20
1700
1750
51
Spekulacja na opcjach
• Wybór opcji zależy od oczekiwań zmian
cen akcji na giełdzie
CALL
PUT
Kupno opcji
call
Wystawianie
opcji put
Wystawianie
Spadek cen
opcji call
Kupno opcji
put
Wzrost cen
52
Spekulacja na opcjach
• W przypadku opcji również działa
dźwignia finansowa
• Dla opcji dźwignia finansowa nie
jest stała, jej wysokość zależy od tego
czy opcja ma wartość wewnętrzną (zależy
od wartości indeksu WIG20)
• Największą dźwignią charakteryzują się
opcje out-of-the-money
53
Spekulacja na opcjach
• Ceny opcji na WIG 20 są bardziej zmienne niż
wartość samego indeksu
• Opcje ze względu na swoja niesymetryczność są
bardziej atrakcyjne od kontraktów terminowych
• Nabywca opcji z góry zna maksymalny poziom
strat, jest to wielkość zapłaconej premii,
natomiast zyski są nieograniczone
54
Spekulacja na opcjach
• Wystawca opcji z góry zna zysk, który jest
ograniczony do wysokości otrzymanej premii od
nabywcy, natomiast wysokość potencjalnych strat
jest nieograniczona
• Wystawcy opcji ponoszą takie samo
ryzyko jak uczestnicy kontaktu
terminowego futures
55
Przykład 1
Spekulacja w dłuższym terminie
• Załóżmy, że w dniu dzisiejszym cena
spot i futures indeksu WIG20 wynosi:
S=1700 pkt
F=1700 pkt
• Oczekujemy wzrostu indeksu
• Rozważymy strategie spekulacyjne przy
wykorzystaniu kontraktów terminowych
i opcji
56
Przykład 1- c.d.
Spekulacja w dłuższym terminie
Strategia 1.
• Zakup kontraktu futures (t=90 dni)
• Depozyt na futures na WIG20 = 6.7%
• Wielkość depozytu = 6.7% * 1700 pkt *
10 (mnożnik) = 1139 zł. (tyle dziś
inwestujemy)
57
Przykład 1- c.d.
Spekulacja w dłuższym terminie
Strategia 1. –c.d.
• Po 3 miesiącach:
St=1750 pkt
Ft=1750 pkt
• Zysk na 1 kontrakcie = (1750 pkt – 1700
pkt) * 10 = 500 zł
• Stopa zwrotu z inwestycji = 500 zł /
1139 zł = 43.9%
58
Przykład 1- c.d.
Spekulacja w dłuższym terminie
Strategia 1. –c.d.
wartość indeksu
w dniu
wygaśnięcia (pkt)
1750
1800
1850
1900
zysk na kontrakcie
futures (%)
43.9%
87.8%
131.7%
175.5%
zysk na indeksie
(%)
2.9%
5.9%
8.8%
11.7%
59
Przykład 1- c.d.
Spekulacja w dłuższym terminie
Strategia 2.
• Zakup opcji call (rozważymy kursy
wykonania X=1600,1700,1800)
• Czas do wygaśnięcia opcji równy jest 90
dni
• Pozostałe parametry: σ=25%; r=4%;
δ=0%
60
Przykład 1- c.d.
Spekulacja w dłuższym terminie
• Strategia 2. – c.d.
X=1600 pkt (opcja jest IN-THE-MONEY)
Kurs tej opcji = 151.86 pkt
Płacimy za opcję = 1518.6 zł.
• Czekamy do dnia wygaśnięcia. Otrzymujemy
wtedy kwotę rozliczenia.
Np. gdy St=1800 pkt, wtedy otrzymujemy:
(1800-1600)*10= 2000 zł
61
Przykład 1- c.d.
Spekulacja w dłuższym terminie
• Strategia 2. – c.d.
wartość indeksu
w dniu
wygaśnięcia (pkt)
1750
1800
1850
1900
zysk na opcji inthe-money (%)
-1.22%
31.7%
64.6%
97.5%
zysk na indeksie
(%)
2.9%
5.9%
8.8%
11.7%
62
Przykład 1- c.d.
Spekulacja w dłuższym terminie
• Strategia 2. – c.d.
X=1700 pkt (opcja jest AT-THE-MONEY)
Kurs tej opcji = 92.33 pkt; Płacimy za opcję = 923.3 zł.
wartość indeksu w
dniu wygaśnięcia
(pkt)
1750
1800
1850
1900
zysk na opcji at-themoney (%)
-45.8%
8.3%
62.4%
116.6%
zysk na indeksie (%)
2.9%
5.9%
8.8%
11.7%
63
Przykład 1- c.d.
Spekulacja w dłuższym terminie
• Strategia 2. – c.d.
X=1800 pkt (opcja jest OUT-OF-THE-MONEY)
Kurs tej opcji = 51.17 pkt; Płacimy za opcję = 511.7 zł.
wartość indeksu w
dniu wygaśnięcia
(pkt)
1750
1800
1850
1900
zysk na opcji out-ofthe-money (%)
-100%
-2.2%
95.4%
193.1%
zysk na indeksie (%)
2.9%
5.9%
8.8%
11.7%
64
Przykład 2
Spekulacja w krótkim okresie - Daytrading
• Inwestor gra na zwyżkę indeksu.
Realizuje strategię krótkookresową –
otwiera i zamyka pozycję w ciągu tej
samej sesji
• Załóżmy, że:
So=1700 pkt;
F0=1710 pkt;
S1=1750 pkt;
F1=1760 pkt;
65
Przykład 2 – c.d.
Spekulacja w krótkim okresie - Daytrading
Strategia 1.
• Inwestor kupuje kontrakt terminowy na
WIG20 po kursie 1710 pkt
• Wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości: 6.7% *
1710 pkt * 10 = 1145.7 zł
• Po godzinie zamyka pozycję po kursie 1760 pkt.
Zysk z transakcji = (1760-1710)*10 = 500 zł
Stopa zwrotu z inwestycji wynosi: 500zł/1145.7 zł =
43.6%
Indeks WIG20 w tym samym czasie wzrósł zaledwie o 2.9%
66
Przykład 2 – c.d.
Spekulacja w krótkim okresie - Daytrading
Strategia 2.
• Inwestor kupuje opcję call na WIG20 o
kursie wykonania 1700 pkt.
• OPCJA JEST AT-THE-MONEY.
• Do wygaśnięcia opcji pozostały 2 miesiące. Kurs tej
opcji to 74.20. Inwestor płaci 742 zł.
• Po godzinie (gdy WIG20 wzrósł do 1750 pkt) kurs
opcji wynosi 104.29 pkt. Inwestor sprzedaje opcje za
1042.9 zł
• Stopa zwrotu z inwestycji = (1042.9 zł/742 zł) – 1 =
40.5 %
67
Przykład 2 – c.d.
Spekulacja w krótkim okresie - Daytrading
Strategia 3.
• Inwestor kupuje opcję call na WIG20 o
kursie wykonania 1800 pkt.
• OPCJA JEST OUT-OF-THE-MONEY.
• Do wygaśnięcia opcji pozostały 2 miesiące. Kurs tej
opcji to 34.98. Inwestor płaci 349.8 zł.
• Po godzinie (gdy WIG20 wzrósł do 1750 pkt) kurs
opcji wynosi 54.02 pkt. Inwestor sprzedaje opcje za
540.2 zł
• Stopa zwrotu z inwestycji = (540.2 zł/349.8 zł) – 1 =
54.43 %
68
Przykład 2 – c.d.
Spekulacja w krótkim okresie - Daytrading
Strategia 4.
• Inwestor kupuje opcję call na WIG20 o
kursie wykonania 1600 pkt.
• OPCJA JEST IN-THE-MONEY.
• Do wygaśnięcia opcji pozostały 2 miesiące. Kurs
tej opcji to 135.8 pkt. Inwestor płaci 1358 zł.
• Po godzinie (gdy WIG20 wzrósł do 1750 pkt) kurs
opcji wynosi 175.98 pkt. Inwestor sprzedaje opcje
za 1759.8 zł
• Stopa zwrotu z inwestycji = (1759.8 zł/1358 zł) –
1 = 29.6 %
69
Przykład 2 – c.d.
Spekulacja w krótkim okresie - Daytrading
Podsumowanie.
Zestawienie rentowności inwestycji:
1.
2.
3.
4.
5.
Opcja na WIG20 (out-of-the-money)
Kontrakt futures na WIG20
Opcja na WIG20 (at-the-money)
Opcja na WIG20 (in-the-money)
Indeks WIG20
54.4%
43.6%
40.5%
29.6%
2.9%
70
Przykład 2 – c.d.
Spekulacja w krótkim okresie - Daytrading
Wniosek:
• W krótkich terminach najwyższe
stopy zwrotu uzyskuje się grając na
opcjach OUT-OF-THE-MONEY.
71
HEDGING
-przykłady
72
Hedging
Hedging - jest to działanie polegające
na zabezpieczaniu portfela (złożonego
z akcji wchodzących w skład indeksu
WIG20) przed spadkiem jego wartości.
73
Przykłady
Hedging
• Mamy portfel akcji wchodzących w skład
indeksu WIG20 o wartości 100 000 zł.
• Obawiamy się krótkoterminowych spadków
na rynku akcji. Z pewnych przyczyn nie
chcemy pozbywać się portfela akcji (np. ze
względu na duże koszty transakcyjne - zbyt
drogie byłoby ponowne nabycie koszyka akcji
z WIG20).
• Możemy się zabezpieczyć przed spadkiem
wartości portfela zajmując krótką pozycję w
kontrakcie futures lub nabywając opcję put.
74
Przykłady
Hedging
Strategia 1.
Hedging przy użyciu kontraktów futures
Załóżmy, że:
S0=1650 pkt.
F0=1660 pkt.
depozyt dla futures na WIG20=6.7%
75
Przykłady
Hedging
Strategia 1. –c.d.
Należy sprzedać „N” kontraktów futures:
N= (wartość portfela) / (kurs kontraktu *
depozyt wstępny % * 10) = 100 000 zł / (1660
pkt * 10 zł) ~ 6 kontraktów.
Co się stanie gdy po czasie „t” kurs indeksu
spadnie do 1550 pkt?
76
Przykłady
Hedging
Strategia 1. –c.d.
• Rynek spot: strata= [(1550-1650)/1650] = -6.06 %
Strata wartości portfela akcji = -6.06%* 100 000 zł =
-6060 zł.
• Załóżmy, że na rynku futures Ft=1560 pkt.
zysk = (1660 pkt-1560 pkt) * 10 * 6 szt = 6000 zł.
• Zysk z kontraktu futures i strata z portfela akcji
równoważą się. Tak jest dla każdego poziomu kursu
indeksu WIG20.
77
Przykłady
Hedging
Dochód
Hedging przy użyciu
kontraktu futures
Long Spot
Short
Futures
78
Przykłady
Hedging
• Główną wadą zabezpieczania portfela
przy użyciu kontraktów terminowych
jest niemożność korzystania z
potencjału wzrostowego portfela akcji
• Strategia zabezpieczająca dla każdego
poziomu indeksu WIG20, daje dochód
równy zeru lub bliski zeru.
79
Przykłady
Hedging
Strategia 2.
Hedging przy użyciu opcji
PROTECTIVE PUT = PORTFEL AKCJI Z WIG20
+ NABYCIE OPCJI PUT
• Załóżmy, że: S0=1600 pkt
• Inwestor nabywa opcje put o kursie wykonania 1600
pkt
• Jedna opcja opiewa na 1600 pkt * 10 zł = 16 000 zł
• delta opcji = -0.44
80
Przykłady
Hedging
Strategia 2. –c.d.
• Ilość opcji jakie nalęży nabyć:
(100 000 zł /16000 zł) * 1/delta = 14.2 ~ 14
opcji put
• kurs 1 opcji put = 71.19 pkt
• koszt zakupu 14 opcji = 71.19 * 10 * 14 szt =
9966.6 zł
81
Przykłady
Hedging
Co się stanie, gdy po czasie „t” (np. miesiąc)
kurs indeksu spadnie do 1500 pkt?
• Rynek spot: strata= [(1500-1600)/1600] = -6.25 %
• Strata wartości portfela = -6.25%* 100 000 zł = 6250 zł.
• Kurs opcji put = 117.12 pkt
• Zysk na zakupie opcji: 14 szt * 10 * (117.12-71.19) =
6430 zł.
• Zysk z opcji i strata z portfela akcji w przybliżeniu
równoważą się.
82
Przykłady
Hedging
Teraz załóżmy, że inwestor utrzymuje strategię
do dnia wygaśnięcia.
SCENARIUSZ 1 - w dniu wygaśnięcia St = 1500 pkt.
• Rynek spot: strata= [(1500-1600)/1600] = -6.25 %
• Strata wartości portfela = -6.25%* 100 000 zł = - 6250 zł.
• Rynek opcji: opcja put ma wartość wewnętrzną gdyż
S<X.
• Wypłata z 1 opcji wynosi: (1600 pkt – 1500 pkt)*10 = 1000
zł. Zakupiliśmy 14 opcji, więc opcje wypłacają 14 000 zł.
• Za opcje zapłaciliśmy: 9966.6 zł.
• Dodając dodatnie i ujemne przepływy pieniężne: -2216 zł.
83
Przykłady
Hedging
SCENARIUSZ 2 - w dniu wygaśnięcia St = 1900 pkt.
• Rynek spot: zysk= [(1900-1600)/1600] = 18.75%
Wzrost wartości portfela = 18.75%* 100 000 zł = 18 750 zł.
• Rynek opcji: opcja put nie ma wartości wewnętrznej,
wygasa niewykonana.
• Koszt zakupu opcji: 9966.6 zł.
• Dodając dodatnie i ujemne przepływy pieniężne
otrzymujemy: 8783.4 zł
84
PROTECTIVE PUT
Dochód
wartość
portfela bez
zabezpieczenia
Protective Put
Wartość
WIG20
X
Zapłacona
premia
Próg
rentowności
S=X+P
Long put
85
PROTECTIVE PUT
 Ubezpieczenie portfela ucina straty, lecz
pozwala rosnąć zyskom nieograniczenie
 Maksymalna strata związana z ubezpieczeniem
portfela to koszt premii opcji put
 Zyski będą osiągane gdy wartość indeksu
przekroczy cenę wykonania oraz premię S>X+P
 Ubezpieczenie portfela daje taki sam profil
zysku jak opcja long call
86
Od czego zależy wartość
kontraktu terminowego i opcji ?
87
Czynniki wpływające na wartość
kontraktu futures
 cena instrumentu podstawowego
(wysokość indeksu WIG20)
 stopa procentowa wolna od ryzyka
 czas do wygaśnięcia
88
Wycena kontraktu terminowego
Wycena kontraktu futures (tzw. fair value - cena teoretyczna)
– model „cost-of-carry”
Ffair =
rt
S·e
Oznaczenia:
F – cena kontraktu futures (z rynku terminowego)
S – cena instrumentu podstawowego (z rynku kasowego)
e – podstawa logarytmu naturalnego (~2,71)
r – stopa wolna od ryzyka
t – termin pozostały do wykonania kontraktu (w latach)
89
Wycena kontraktu terminowego
• Cena Futures (F) jest z reguły wyższa od
ceny spot (S), wynika to ze zmienności
wartości pieniądza w czasie.
BAZA = S-F
• Stan rynku na którym baza jest ujemna
(F>S) nazywa się BACKWARDATION
90
Czynniki wpływające na wartość opcji
 cena wykonania (wartość stała)
 cena instrumentu podstawowego (wysokość
WIG20)
 czas do wygaśnięcia
 zmienność (volatility)
 stopy procentowe na rynku (stopa wolna od
ryzyka)
 stopa dywidendy
91
Wycena opcji
Cena wykonania
Wartość indeksu
Czas do wygaśnięcia
Zmienność
Model
BSM
(BlackaScholesaMertona)
Wartość
teoretyczna
opcji
Stopa procentowa
minus stopa
dywidendy
92
Wycena opcji
Zgodnie z modelem BSM wartość opcji call wynosi:
c  S  N (d1 )  X  e
 rT
 N (d 2 )
Wartość opcji put jest natomiast równa:
p  X e
 rT
 N (d 2 )  S  N (d1 )
gdzie:
S
r  2
ln( )  (
) T
X
2
d1 
 T
S-kurs WIG20
X –cena wykonania opcji
r – stopa wolna od ryzyka
d 2  d1   T
σ - zmienność indeksu
T – czas do wygaśnięcia opcji
N(•) – dystrybuanta rozkładu
normalnego
93
Dziękujemy za uwagę!
PRMIA Chapter Wrocław
http://prmia.ae.wroc.pl
http://knmanager.ae.wroc.pl
http://www.bm.bphpbk.pl
http://prmia.ae.wroc.pl
95
Download