TASK FORCE MONITOR

advertisement
System do nieinwazyjnego pomiaru
parametrów hemodynamicznych
i oceny czynności układu
autonomicznego
TASK FORCE MONITOR
Badanie funkcji układu autonomicznego: Próba pionizacyjna, próba Valsalvy,
masaż zatoki szyjnej, wysiłek umysłowy i inne...
Wykorzystywane metody pomiarowe: W systemie zastosowano 4 metody
pomiarowe. Ciśnienie tętnicze krwi dla każdego skurczu serca jest rejestrowane przy użyciu
techniki odciążenia ścian naczyń (pletyz-mografia palca) za pomocą mankietu obejmującego
dwa palce i jest korygowana automatycznie na podstawie pomiaru ciśnienia metodą
oscylometryczną (na tętnicy ramiennej). W czasie pomiaru niepotrzebna jest przerwa na
kalibrację. Sygnał kardiografii impedancyjnej służący do pomiaru objętości skurczowej
(nowy system 3 par elektrod paskowych) i sygnał EKG są rejestrowane z elektrod
umieszczonych na klatce piersiowej i szyi. Wszystkie sygnały (ciśnienie tętnicze krwi dla
każdego skurczu, sygnał impedancyjny i EKG) są wyświetlane w formie synchronicznych
przebiegów i umożliwiają pomiar parametrów hemodynamicznych. Funkcja autonomicznego
układu nerwowego (zmienność HRV i BPV) jest oceniana poprzez przeprowadzaną w trybie
na bieżąco analizęwidmową, natomiast czułość baroreceptorów jest analizowana przy
zastosowaniu metody sekwencyjnej.
Zalety: Nieinwazyjność, zapewnienie wysokiej dokładności i pow-tarzalności
pomiarów, rozwiązania przyjazne dla użytkownika, doskonały stosunek jakości do ceny.
Task Force Monitor jest nieinwazyjnym, wspomaganym komputerowo, systemem
pomiarowym typu „beat-to-beat”, oferującym następujące funkcje:
•
•
•
•
•
•
2 kanałowy EKG
Oscylometryczny pomiar ciśnienia krwi
Ciągły pomiar ciśnienia krwi „beat- to-beat”
Kardiografia impedancyjna
Puls oksymetr
Zewnętrzny, analogowy port wejściowy
Oprogramowanie oferuje różne możliwości analizy, zależnie od użytego sprzętu:
1. Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi „beat-to-beat” z automatyczną korekcją
względem oscylometrycznego ciśnienia krwi (wartości bezwzględne)
2. Nieinwazyjna ocena objętości wyrzutowej serca i objętości minutowej serca dla
każdego uderzenia serca
3. Ocena całkowitego oporu obwodowego
4. Ocena pozytywnego stanu iontropowego serca
5. Analiza w czasie rzeczywistym napięcia układu współczulnego i nerwu błędnego,
wyliczana z częstości akcji serca i zmienności ciśnienia krwi
6. Czułość odruchu baroreceptora.
1
Parametry hemodynamiczne:
System Task Force Monitor mierzy, oblicza i wyświetla następujące parametry.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RR-Interval – RRI – interwał RR [ms] oznacza odstęp pomiędzy dwoma pikami R w
EKG
Heart rate (częstotliwość akcji serca) – HR – częstość akcji serca jest liczbą uderzeń
serca w czasie 1 minuty, HR wyliczana jest z sygnału EKG
Blood Preassure (ciśnienie krwi systoliczne, diastoliczne, średnie), ciśnienie pulsu
(PP) – Wartości te [mmHg] obliczane są z krzywej ciśnienia urządzenia do pomiaru
ciągłego ciśnienia krwi
Z0 – [Ohm] jest impedancją klatki piersiowej wyliczoną z sygnału kardiogramu
impedancyjnego
Left Ventricular Ejection Time (LVET) (czas wyrzutu lewej komory) – LVET [ms]
jest czasem pomiędzy otwarciem i zamknięciem zastawki aorty. Obliczane na
podstawie IKG
PreEjection Period (PEP) (okres przedwyrzutowy) – PEP [ms] jest czasem
pomiędzy pikiem R w EKG i otwarciem zastawki aorty (z IKG)
Stroke Volume SV, Stroke Index SI (objętość wyrzutowa serca) – SV jest objętością
krwi [ml], którą lewa komora wyrzuca do aorty przy każdym uderzeniu serca.
Wskaźnik skurczowy SI jest to objętość wyrzutowa indeksowana w stosunku do
powierzchni ciała panjenta
Cardiac Output CO, cardiac index CI – (objętość minutowa serca, wskaźnik
sercowy) CO jest to objętość krwi krążącej na minutę [l/min]. CI jest to objętość
minutowa indeksowana w stosunku do powierzchni ciała pacjenta
Total Peripheral Resistance TPR i TPR Index (całkowity opór obwodowy i
wskaźniki całkowitego oporu obwodowego) – TPR jest opornością [dyna*sec/cm5]
małych i dużych naczyń, do których lewa komora pompuje krew. TPRI
[dyna*sec*m2/cm5] indeksowany jest względem powierzchni ciała pacjenta
Thoracic Fluid Content (TFC) (ilość płynu w klatce piersiowej) – TFC [1/ohm] jest
całkowitą ilością płynu w klatce piersiowej
Index of Contractility (IC) (wskaźnik kurczliwości) – IC [1000/s] reprezentuje
maksymalny przepływ krwi podczas wyrzutu przez lewą komorę (wyznaczony z IKG)
Acceleration Index (ACI) (wskaźnik przyśpieszenia) – ACI [100/s2] jest
maksymalnym przyśpieszeniem sygnału impedancji pomiędzy otwarciem zastawki
aorty i dZ/dtmax (wyznaczonym z IKG)
Systolic Time Ratio (STR) (współczynnik podokresów skurczowych) - STR [%] jest
to stosunek PEP do LVET
Ejection Rate (ER) (współczynnik wyrzutowy) – ER [%] jest stosunkiem LVET do
interwału RR
2
•
•
•
•
•
•
Left Ventricular Work Index (LVWI) (wskaźnik pracy lewej komory) – LVWI
[mmHg*l/(min*m2)] reprezentuje prace lewej komory dla każdego uderzenia serca i
odniesiony jest do powierzchni ciała pacjenta.
Mean Systolic Ejection Rate (MSER) (średnia prędkość wyrzutu) – MSER [ml/s]
jest stosunkiem SV do LVET
Rapid Ejection Period (REP) (podokres szybkiego wyrzutu) – REP [s] jest czasem
pomiędzy załamkiem R w EKG i dZmax i reprezentuje parametr kurczliwości
Heather Index (HI) (wskaźnik Heather’a) – HI [1/s2] reprezentuje dodatnią
inotropię serca
Analiza widmowa częstotliwości akcji serca i zmienności ciśnienia krwi (HRV i
BPV) – jak wiadomo napięcie układu współczulnego i nerwu błędnego
autonomicznego układu nerwowego człowieka może być oszacowane za pomocą
analizy widmowej. Napięcie nerwu błędnego reprezentowane jest przez pasmo
wysokich częstotliwości (pasmo HF 0.15-0.4 Hz) zmienności częstości akcji serca –
HRV, zaś napięcie układu współczulnego przez pasmo niskich częstotliwości (pasmo
LF 0.04-0.015 Hz) zmienności ciśnienia krwi – BPV. Analiza widmowa mocy jest
analizą częstotliwości interwału RR (RRI) i sygnału ciśnienia systolicznego i/lub
diastolicznego (sBP i dBP) z uderzenia serca na uderzenie. A więc sygnały te są
transformowane z domeny czasu do domeny częstotliwości.
Czułość odruchu baroreceptora (BRRS) – baroreceptory wykrywają zmienność
ciśnienia krwi w systemie sercowo-naczyniowym i przesyłają te informacje do pnia
mózgu. Spontaniczna aktywność baroreceptora określana jest za pomocą metody
sekwencyjnej, która oddzielnie analizuje i wyświetla sekwencje narastające
(wzrastające ciśnienie krwi, przedłużony interwał RR) i opadające sekwencje
(malejące ciśnienie skurczowe i skracany interwał RR). Progi zdefiniowane są z
dokładnością 6 ms (interwał RR) i 1mmHg (ciśnienie krwi).
3
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards