Metody diagnostyczne w kardiologii

advertisement
Metody diagnostyczne w kardiologii
Θ:
→Y
Θ X→
© Elsevier 2002
Y
1
Statystyka chorób serca - leczenie
choroby serca s główn przyczyn
zgonów na wiecie: 30.3% z 55.9 mln
zgonów w 1999 r. [WHO]
w Polsce notuje si rocznie ok. 1 mln
zachorowa na serce oraz ok. 100 tys.
zawałów serca
terapia kardiologiczna jest skomplikowana
oraz kosztowna
2
Metody diagnostyczne w kardiologii
LV
RV
© ACCF
Echokardiografia
Koronarografia
Aarhus University Hospital
MRI
© Yale University
© R. McLeod
Badania radioizotopowe
BSM
© PZWL
EKG – zapis aktywno ci
elektrycznej serca
Badania hemodynamiczne
© PZWL
3
Fonokardiografia
Tomografia MRI
RV
Badanie MRI słu y do:
LV
Aarhus University Hospital
rozpoznawania wrodzonych i nabytych chorób
serca i naczy ,
dokładnego obrazowania komór serca i naczy ,
oceny grubo ci cian serca, umiejscowienia
niedokrwienia,skrzeplin, ….
4
Trójwymiarowe obrazowanie serca
Tomograf MRI
Wizualizacja 3D
5
Echokardiografia
Wizualizacja
pracy zastawek
i sukrczu komór
Ultrasonografia
Dopplerowska
Obrazowanie
przepływu krwi
6
Koronarografia
Metoda obrazowania naczy
wie cowych za pomoc
badania RTG
Aorta
Wstrzykniecie
kontrastu
T tnica udowa
© Klinika Kardiologii WSWIA 7
Koronarografia
Zdj cie RTG naczy
krwiono nych bez
kontrastu
Zdj cie RTG naczy
uzyskane po
wstrzykni ciu kontrastu
8
Mapa elektryczna potencjałów EKG
(ang. Body Surface Mapping)
-
© R. Hoakema
Siatka N =32÷200
elektrod pomiarowych
+
© R. McLeod
Mapa potencjałów
Badanie stosowane w diagnozie niektórych
skomplikowanych schorze serca
9
Badania radioizotopowe serca
© Yale University
Scyntygrafia to badanie izotopowe serca. Do
t tnicy pacjenta wstrzykiwany jest radioizotop
tal 201, który gromadzi si w zdrowych
komórkach serca – jest jedna z metod badania
choroby niedokrwiennej serca
10
Fonokardiografia
© PZWL
!
Fonokardiografia – rejestracja d wi ków towarzysz cych
czynno ci serca (diagnoza pracy zastawek serca)
11
Geneza sygnału EKG
R
0.1s
T
P
P -Q
1mV
Linia izoelektryczna
Q S
S -T
Q -T
12
© Aarhus University Hospital, Denmark
Pomiar sygnału EKG
~1-3
~1-3 mV
mV
RV
LV
Punkty przyło enia elektrod
V = Θ( x )
Pobudzenie
elektryczne
13
© Aarhus University Hospital, Denmark
Pomiar sygnału EKG
~1-3
~1-3 mV
mV
V = Θ( x)
RV
LV
Punkty przyło enia elektrod
V = Θ( x )
Pobudzenie
elektryczne
14
Komputerowa analiza sygnału EKG
200
0
"
#
-200
15
CSE - europejska baza rejestracji EKG
cse\ea1\ea1_145
800
600
400
200
0
-200
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
t [s]
16
Komputerowa analiza EKG - przykład
Rytm prawidłowy
Migotanie komór serca
przeci cie
Poincare
ti+∆t
∆t=70ms
ti
∆t=40ms
ti+∆t
ti
17
Komputerowa analiza EKG - przykład
∆t
∆t
Ωn
xn +1 (tQRS + ∆t ) = Ψ (xn (tQRS + ∆t ))
Ωn+1
Ωn, Ωn+1, Ωn+2, . . .
Orbita o podwojonym
okresie (2:1)
18
Komputerowa analiza EKG - przykład
20
ΩDTWA≈0
n
10
0
-10
xn +1 (tQRS + ∆-20
t ) = Ψ (xn (tQRS + ∆t ))
-30
-20 -10
0
10
xn+1 - xn [µV]
20
∆t
xn+2 - xn+1 [µV]
xn+2 - xn+1 [µV]
∆t
20
Ωn+1
DTWA
0
-20
Ωn, Ωn+1, Ωn+2, . . .
-20
0
20
xn+1 - xn [µV]
Orbita o podwojonym
okresie (2:1)
19
Renesans elektrokardiografii
Pierwsze rejestracje EKG - Einthoven 1903 r.
Analiza EKG wspomagana komputerem pozwala
wzbogaci ilo informacji dzi ki, której lekarz mo e
stawia trafniejsze diagnozy.
20
Telemedycyna
Bioin ynieria Telekomunikacja
Opieka
medyczna
21
Telemedycyna – kierunki rozwoju
Główne kierunki rozwoju techniki telemedycznej:
tworzenie globalnych sieci zdrowia (health
networks, e-health) w zakresie profilaktyki,
diagnozy i leczenia,
rozwój osobistych urz dze medycznych (np.
czujniki poziomu cukru we krwi, monitorowanie
pracy serca, …) wyposa onych w ł cza
bezprzewodowe.
22
System telekardiologiczny
Centralny o rodek medyczny
wyposa ony w serwer WWW oraz
oprogramowanie do analizy EKG
Zapisy
EKG
Wyniki
analiz
...
Stacje klienckie
(regionalne o rodki medyczne wykonuj ce rejestracje EKG)
23
Organizacje standaryzacyjne
Instytucj opracowuj c dokumenty
normalizacyjne w Europie jest
CEN - Comite' Europe'en de Normalisation
- Europejski Komitet Normalizacji - The
European Committee for Standardisation.
Polska jest członkiem tego komitetu, a
instytucj normalizacyjn jest
PKNiM (Polski Komitet Normalizacji i Miar).
prof. Antoni Nowakowski, dr. Jacek Rumi ski
Politechnika Gda ska
24
Dokumenty standaryzacyjne
Produktami działalno ci CEN s
nazywane:
publikacje
Standardami
europejskimi
(European
Standards, EN),
Prestandardami europejskimi (European
Prestandards, ENV)
Raportami CEN (CEN Reports, CR).
25
Komitet Techniczny CEN/TC251
Akty normalizacyjne w zakresie informatyki
medycznej tworzy Komitet Techniczny -
CEN/TC251.
Polska nie ma odpowiednika TC251.
Działania w tym zakresie normalizacyjnym s
realizowane przez SEP (Stowarzyszenie
Elektryków Polskich).
26
Grupy robocze CEN/TC251
Working Group I –
Information models
(task forces, m.in. Electronic Healthcare Records)
Working Group II –
Terminology and knowledge bases
(semantyczna organizacja informacji i wiedzy w
informatyce i telematyce medycznej )
27
Grupy robocze CEN/TC251
Working Group III - Security, Safety and Quality
(1094 Rozporz dzenie Rady Ministrów RP z dnia 7
VIII 2002 r. w sprawie okre lenia warunków
technicznych i organizacyjnych odno nie podpisu
elektronicznego)
Working Group IV - Technology for
Interoperability
(promocja standardów zapewniaj cych
współdziałanie urz dze i medycznych systemów
informatycznych)
28
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards