Formularz parametrów i warunków technicznych

advertisement
Załącznik nr 3 do Zaproszenia
DZPZ/333/171/2016
FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH
Parametry systemu holterowskiego
opis parametru technicznych systemu
holterowskiego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Oprogramowanie składające się z modułu analizatora i
modułu bazy danych opartej o MS SQL lub inne
równoważne rozwiązanie wykorzystujące język SQL i
działające w środowisku Windows
Możliwość instalacji oprogramowania na komputerze
klasy PC z systemem Windows XP lub Windows 7
Aplikacja holterowska
automatyczna dokładna analiza arytmii
automatyczne rozpoznawanie, z możliwością
klasyfikacji wszystkich podstawowych typów
morfologii (dominującej, komorowej, nadkomorowej,
wystymulowanej)
automatyczne rozpoznawanie, z możliwością usuwania
oraz wstawiania własnych, podstawowych typów
arytmii, w tym częstoskurczów komorowych i
nadkomorowych, wolnych rytmów komorowych,
bigeminii i trigeminii oraz bradykardii, pauz i przerw w
rytmie typu 2RR
automatyczna detekcja migotania przedsionków z
możliwością ręcznego oznaczania epizodów migotania
i informacją o łącznym procencie migotania w
analizowanym zapisie
automatyczna klasyfikacja pobudzeń
wystymulowanych z podziałem na stymulację
przedsionków, komór oraz dwujamową
Edycja klasyfikacji pobudzeni poprzez skanowanie z
automatycznym zatrzymywaniem i prezentacją nie
zatwierdzonych morfologii – do zatwierdzenia lub
korekcji przez operatora.
Wybór zakresu czasu wykonywanej edycji do
pojedynczego pobudzenia, całej grupy pobudzeń lub
9. pobudzeni w grupie z implikacją chronologicznie od
czasu zatrzymania do końca zapisu.
jednorazowa łączna ocena, analiza i raportowanie do 7
dni EKG
korekcja detekcji i rozpoznawania morfologii w
11. zakresie progu detekcji pobudzeń, możliwość wyboru
dowolnej konfiguracji kanałów do analizy
korekcja ustawień rozpoznawania arytmii z
uwzględnieniem wartości rytmu dla epizodów
12.
częstoskurczu, wartości maksymalnego rytmu dla
bradykardii, długości czasu przerwy dla pauz, itp.
10.
Wymóg
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Oferowane warunki i
parametry (podać
wartości)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
automatyczna detekcja arytmii w postaci pobudzeń
przedwczesnych (nadkomorowych i komorowych) oraz
zastępczych (nadkomorowych i komorowych), z
możliwością wyłączenia rozpoznawania przez algorytm
automatyczny
automatyczna korekcja morfologii przedwczesnej do
normalnej po usunięciu przez operatora przyczyny
przedwczesności (artefaktu, fałszywego pobudzenia)
profile typowych ustawień w zakresie korekcji
parametrów detekcji, klasyfikacji i arytmii z
możliwością podziału ustawień na zakresy czasu dla
badania
Możliwość wielokrotnej analizy jednego badania. Do
każdej analizy funkcja jej zapisu, późniejszej
kontynuacji i zapisu kilku raportów.
edycja zapisu w trybie podglądu EKG w formie
przykładu EKG z jednoczesnym widokiem kontekstu
EKG (min. 1 min. zapisu) lub tabelą arytmii, listą
arytmii, trendem HR.
edycja zapisu w trybie jednoczesnej prezentacji wielu
przykładów EKG, według wyboru na tabeli arytmii, z
automatycznym dopasowaniem liczby prezentowanych
przykładów do ich długości (np. SVE, SVT itd.)
synchroniczna praca z zapisem EKG na dwóch
monitorach, z jednoczesną prezentacją zapisu do edycji
(jeden monitor) oraz kontekstem zapisu w postaci
trendu HR, strony zapisu lub podsumowania badania do
raportu (drugi monitor)
prezentacja rodzajów morfologii w postaci grup oraz
pojedynczych pobudzeń, z możliwością oceny
dokładności klasyfikacji w trybie nakładania
statycznego i kontekstem zapisu ekg (synchronicznie na
dodatkowym monitorze)
bieżąca do prezentowanego EKG ocena tachogramu RR
z informacją na tachogramie o maksymalnej i
minimalnej wartości dobowej rytmu serca z
oznaczeniem kolejnych pozycji tachogramu kolorem
klasyfikacji odpowiadającego odstępowi pobudzenia
prezentacja znaczników wykrytego impulsu
stymulatora serca w każdym trybie widoku ekg oraz
prezentacja z zapisu ekg z osobnym kanałem informacji
o rodzaju wykrytego impulsu stymulacji
(przedsionkowy, komorowy)
tworzenie raportów w oparciu o szablony
podgląd raportu przed wydrukiem
archiwizacja raportów i badań na dysku twardym
analizatora oraz na zewnętrznych nośnikach pamięci
wybór dowolnych kanałów do automatycznej analizy
arytmii
pomiary dla wybranego fragmentu ekg oraz funkcja
jednoczesnego przymiaru rytmu dla edytowanego
zapisu ekg
automatyczne detekcja migotania przedsionków z
28.
oznaczeniem kolorem oraz możliwością edycji
27.
TAK
TAK
TAK
Tak
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
oznaczanie migotania przedsionków poprzez
wstawienie znacznika początku, a następnie końca
napadu bez konieczności przerywania edycji
29. chronologicznej, oznaczanie przez ręczne zaznaczenie
fragmentu migotania, łączenie i zmiana czasu trwania
oznaczonych epizodów migotania bezpośrednio w
widoku ekg
TAK
30. Baza danych aplikacji holterowskiej
Baza danych możliwa do rozbudowy o inne elementy
31. diagnostyki nieinwazyjnej (ekg spoczynkowe i
wysiłkowe, holter RR)
Baza danych możliwa do rozbudowy do systemu
32. sieciowego z centralną bazą danych oraz o opcje
telemedyczne
Baza danych składająca się z kartoteki pacjentów oraz
33.
kartoteki badań
Indywidualne konta użytkowników z definiowanym
34.
zakresem możliwości i uprawnień w systemie
TAK
35. Elektroniczne zatwierdzanie raportów
Audyt historii operacji dla danych pacjenta oraz
36.
badania
Archiwizacja raportów i badań na dysku twardym
37.
analizatora oraz na zewnętrznych nośnikach pamięci
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Rejestrator EKG szt.5
Wymóg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
opis
Rejestrator holterowski EKG – sztuk: 5
kompatybilne z analizatorem opisanym
powyżej
aktywny filtr zakłóceń
detekcja impulsów implantowanego
stymulatora serca dla unipolarnego i
bipolarnego typu stymulacji i z obu jam serca
wymienna pamięć typu flash bez konieczności
podtrzymywania bateryjnego danych EKG
mała i kompaktowa obudowa o wymiarach
zewnętrznych nie większych niż 108 x 66 x 20
mm
zwarta i odporna obudowa na wnikanie wody i
w standardzie wykonania IPX4 lub IP64
waga kompletnego i gotowego do pracy
urządzenia poniżej 135g
wymienny przewód pacjenta z jedną wtyczką
do rejestratora i bez wystających elementów
połączeniowych
zasilanie z pojedynczej baterii typu AAA na
cały okres rejestracji dla dowolnego trybu
pracy
sygnalizacja niewystarczającego poziomu
zasilania przed uruchomieniem rejestracji
Tak
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Oferowane warunki i
parametry (podać wartości)
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
podgląd wszystkich rejestrowanych kanałów
EKG oraz detekcji impulsów stymulatora
bezpośrednio na rejestratorze
programowanie nośnika danych danymi
pacjenta i badania przy użyciu wbudowanej
funkcji dyktafonu lub za pomocą aplikacji
softwarowej (oprogramowania)
interfejs użytkownika i komunikaty menu w
języku polskim.
Rejestrator holterowski EKG - tryb
standardowy według punktów 14-17.
rejestracja w trybie 3-kanałowym, w sposób
ciągły bez kompresji min. 48 godzin
częstotliwość próbkowania na kanał powyżej
1000 Hz
rozdzielczość amplitudowa sygnału min. 12
bitów
rejestracja 3 kanałów EKG z 3 elektrod
Rejestrator holterowski EKG - tryb
przedłużony lub rozwiązanie równoważne
według punktów 19-24
rejestracja w trybie co najmniej 2 kanałowym,
w sposób ciągły do 7 dni
częstotliwość próbkowania na kanał powyżej
250 Hz
rozdzielczość amplitudowa sygnału min. 10
bitów
bieżąca kontrola podłączenia elektrod z
sygnalizacją rozłączenia
automatyczne przerywanie i wznawianie
rejestracji EKG po dłuższej przerwie związanej
z utratą połączenia z pacjentem
automatyczne wznawianie rejestracji po
przerwie związanej z chwilowym wyłączeniem
rejestratora (np. wymiana przewodu pacjenta)
W zestawie przewód do rejestracji 3 kanałowej
po 2 sztuki na rejestrator, 1szt. Przewodu do
zapisu 12 kanałowego
rejestracja w trybie 12 kanałowym, w sposób
ciągły bez kompresji do 24 godzin lub w
rozwiązanie równoważne według punktów
27-29
częstotliwość próbkowania na kanał powyżej
1000 Hz
rozdzielczość amplitudowa sygnału min. 12
bitów
29. rejestracja 12 kanałów EKG z 10 elektrod
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Tak
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Tak
TAK
TAK
TAK
Stanowisko komputerowe
Wartość oferowana
Opis
Jednostka komputerowa wyposażona w
procesor Pentium i5 lub lepszy, pamięć
operacyjna min.4GB, dysk twardy min. 500GB,
TAK
karta graficzna przystosowana do obsługi
dwóch monitorów systemowych, klawiatura
1 oraz mysz
Dwa monitory systemowe o przekątnej min.
TAK
2 22” (1920x1080)
Drukarka laserowa monochromatyczna typu HP
TAK
3 LJ 2250 lub o analogicznej wydajności
Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w
parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w
oferowanej konfiguracji.
…………………………………..
Podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards