Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 164177-2014 z dnia 2014

advertisement
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 164177-2014 z dnia 2014-07-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy program ochrony ubezpieczeniowej Szczecińskiego TBS,
zasobów lokalowych i budynkowych stanowiących własność Szczecińskiego TBS oraz zarządzanych przez
spółkę nieruchomości Gminy Miasto...
Termin składania ofert: 2014-08-11
Numer ogłoszenia: 269756 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 164177 - 2014 data 29.07.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Bohaterów Getta
Warszawskiego 1, 70-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 430 91 00, fax. 91 430 91 45.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

W ogłoszeniu jest: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 14 000,00 zł
(słownie: czternaście tysięcy złotych). Ustala się termin wniesienia wadium lub wpłynięcia na
konto Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. do dnia 14 sierpnia 2014 roku do godz. 1000...

W ogłoszeniu powinno być: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 14 000,00
zł (słownie: czternaście tysięcy złotych). Ustala się termin wniesienia wadium lub wpłynięcia na
konto Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. do dnia 20 sierpnia 2014 roku do godz. 1000...

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 14.08.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, I piętro, Sekretariat
Zarządu..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 20.08.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, I piętro,
Sekretariat Zarządu..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.a.4).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy program ochrony ubezpieczeniowej Szczecińskiego
TBS, zasobów lokalowych i budynkowych stanowiących własność Szczecińskiego TBS oraz
zarządzanych przez spółkę nieruchomości Gminy Miasto Szczecin, w zakresie określonym
poniżej. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: a) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń
losowych: - mienia i wartości pieniężnych Zamawiającego znajdujących się w jego siedzibie, mienia Zamawiającego znajdującego się poza jego siedzibą, - zasobów lokalowych i
budynkowych stanowiących własność Zamawiającego, - zasobów lokalowych i budynkowych
zarządzanych na podstawie umów o zarządzanie lub administrowanie, stanowiących własności
Gminy Miasto Szczecin. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody
spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan,
powódź, grad, napór śniegu lub lodu, deszcz nawalny, śnieg, dym, sadzę, zapadanie lub
osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot, huk
ponaddźwiękowy, szkody powstałe w wyniku awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych (szkody
wodociągowe). Ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej,
zanieczyszczenia, skażenia, wyburzania i odgruzowywania spowodowane zdarzeniami objętymi
zakresem ubezpieczenia. b) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku: - wartości
pieniężnych Zamawiającego w jego siedzibie. - mienie osób trzecich znajdujące się w
pomieszczeniu magazynowym stanowiącym własność STBS zlokalizowanym w Szczecinie (kod
70-302) przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 (przekazywane do pomieszczenia
magazynowego na podstawie protokołów komorniczych sporządzanych przy eksmisjach) Zakres
ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w mieniu wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku
(zarówno dokonanych jak i usiłowanych), w wyniku których dojdzie do utarty całkowitej lub
częściowej mienia w związku z jego zniszczeniem, zaginięciem czy zaborem. Zakres
ubezpieczenia obejmuje również koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń
(w tym uszkodzeń dachów, okien, drzwi). Zakres ubezpieczenia rozszerza się o ryzyko
wandalizmu. Dla mienia osób trzecich zakres ubezpieczenia rozszerza się o ryzyko kradzieży
zwykłej. c) ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia znajdujących się w jego
siedzibie Zakres ochrony rozszerzony zostaje o koszty postawienia niezbędnych rusztowań w
celu dokonania wymiany stłuczonych szyb d) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i
oprogramowania od wszystkich ryzyk: - sprzęt stacjonarny Zamawiającego, - sprzęt przenośny
Zamawiającego, - nośniki danych (oprogramowanie) Zamawiającego. e) ubezpieczenie
komunikacyjne (odpowiedzialności cywilnej - OC i autocasco - AC) pojazdów mechanicznych
stanowiących własność Zamawiającego lub z których Zamawiający korzysta na podstawie
umowy użyczenia lub innej umowy oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW). f) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC deliktowa i OC kontraktowa), w związku
z prowadzoną działalnością Zamawiającego w zakresie: - zarządzania zasobami lokalowymi i
budynkowymi stanowiącymi własność Zamawiającego, - zarządzania zasobami lokalowymi i
budynkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin, - eksploatacji, posiadania i
użytkowania zasobów lokalowych i budynkowych. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o
odpowiedzialność ubezpieczającego za szkody wyrządzone lokatorom i/lub najemcom lokali
użytkowych w następstwie: - działania, eksploatacji lub awarii urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania stanowiących część wspólną budynku, - zalania
wskutek nieszczelności dachów, stropów, rynien, pionów deszczowych, złączy płyt..

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy program ochrony ubezpieczeniowej
Szczecińskiego TBS, zasobów lokalowych i budynkowych stanowiących własność
Szczecińskiego TBS oraz zarządzanych przez spółkę nieruchomości Gminy Miasto Szczecin, w
zakresie określonym poniżej. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: a) ubezpieczenie od ognia i
innych zdarzeń losowych: - mienia i wartości pieniężnych Zamawiającego znajdujących się w
jego siedzibie, - mienia Zamawiającego znajdującego się poza jego siedzibą, - zasobów
lokalowych i budynkowych stanowiących własność Zamawiającego, - zasobów lokalowych i
budynkowych zarządzanych na podstawie umów o zarządzanie lub administrowanie,
stanowiących własności Gminy Miasto Szczecin. Zakres ubezpieczenia obejmuje
odpowiedzialność za szkody spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek
statku powietrznego, huragan, powódź, grad, napór śniegu lub lodu, deszcz nawalny, śnieg, dym,
sadzę, zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczony
przedmiot, huk ponaddźwiękowy, szkody powstałe w wyniku awarii urządzeń wodnokanalizacyjnych (szkody wodociągowe). Ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe wskutek
akcji ratowniczej, zanieczyszczenia, skażenia, wyburzania i odgruzowywania spowodowane
zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia. b) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i
rabunku: - wartości pieniężnych Zamawiającego w jego siedzibie. - mienie osób trzecich
znajdujące się w pomieszczeniu magazynowym stanowiącym własność STBS zlokalizowanym w
Szczecinie (kod 70-302) przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 (przekazywane do
pomieszczenia magazynowego na podstawie protokołów komorniczych sporządzanych przy
eksmisjach) Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w mieniu wskutek kradzieży z
włamaniem i rabunku (zarówno dokonanych jak i usiłowanych), w wyniku których dojdzie do
utarty całkowitej lub częściowej mienia w związku z jego zniszczeniem, zaginięciem czy
zaborem. Zakres ubezpieczenia obejmuje również koszty naprawy uszkodzonych lub
zniszczonych zabezpieczeń (w tym uszkodzeń dachów, okien, drzwi). Zakres ubezpieczenia
rozszerza się o ryzyko wandalizmu. Dla mienia osób trzecich zakres ubezpieczenia rozszerza się
o ryzyko kradzieży zwykłej. c) ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
znajdujących się w jego siedzibie Zakres ochrony rozszerzony zostaje o koszty postawienia
niezbędnych rusztowań w celu dokonania wymiany stłuczonych szyb d) ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego i oprogramowania od wszystkich ryzyk: - sprzęt stacjonarny Zamawiającego, sprzęt przenośny Zamawiającego, - nośniki danych (oprogramowanie) Zamawiającego. e)
ubezpieczenie komunikacyjne (odpowiedzialności cywilnej - OC i autocasco - AC) pojazdów
mechanicznych stanowiących własność Zamawiającego lub z których Zamawiający korzysta na
podstawie umowy użyczenia lub innej umowy oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW). f) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC deliktowa i OC
kontraktowa), w związku z prowadzoną działalnością Zamawiającego w zakresie: - zarządzania
zasobami lokalowymi i budynkowymi stanowiącymi własność Zamawiającego, - zarządzania
zasobami lokalowymi i budynkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin, zarządzania zasobami lokalowymi i budynkowymi na podstawie uchwał o powierzeniu zarządu
lub umów o zarządzanie lub administrowanie, nie stanowiących własności Zamawiającego, eksploatacji, posiadania i użytkowania zasobów lokalowych i budynkowych. Zakres
ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność ubezpieczającego za szkody wyrządzone
lokatorom i/lub najemcom lokali użytkowych w następstwie: - działania, eksploatacji lub awarii
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania stanowiących część
wspólną budynku, - zalania wskutek nieszczelności dachów, stropów, rynien, pionów
deszczowych, złączy płyt..
Download