koło języka niemieckiego - Kuratorium Oświaty w Łodzi

advertisement
GIMNAZJUM NR 1
ul. Szarych Szeregów 6
96 – 100 Skierniewice
e-mail: [email protected]
tel./fax (046) 833-53-98
www.gim1.skierniewice.com.pl
Innowacja pedagogiczna
Języki otwierają drzwi do
Europy
czyli
dobre praktyki w nauczaniu języka
niemieckiego
Szkoła: Gimnazjum nr 1 im Szarych Szeregów w Skierniewicach
Nauczyciele języka niemieckiego
Lata szkolne: 2003-2006, 2007-2010
GIMNAZJUM NR 1
ul. Szarych Szeregów 6
96 – 100 Skierniewice
e-mail: [email protected]
tel./fax (046) 833-53-98
www.gim1.skierniewice.com.pl
Założenia innowacji:
• Zapewnienie uczniom komunikacji w języku niemieckim;
• Umożliwienie poznania historii, tradycji, kultury i życia codziennego
krajów niemieckojęzycznych poprzez wycieczki, konkursy, zielone
szkoły, imprezy kulturalne;
• Przygotowanie uczniów do egzaminu państwowego z języka
niemieckiego, uznawanego na świecie egzaminu dla młodzieży Fit In
Deutsch 2 oraz przeprowadzenie egzaminu w trzecim roku nauki;
• Rozbudzanie zainteresowań językowych poprzez „otworzenie okna”
na językowy świat;
• Uczenie tolerancji i otwartości wobec innych kultur.
GIMNAZJUM NR 1
ul. Szarych Szeregów 6
96 – 100 Skierniewice
e-mail: [email protected]
tel./fax (046) 833-53-98
www.gim1.skierniewice.com.pl
Propagowanie nauki języka niemieckiego i jego
popularyzacja poprzez imprezy szkolne prezentowane
uczniom, rodzicom i nauczycielom:
•
•
•
•
•
•
•
Europejski Dzień Języków Obcych;
Europejskie Boże Narodzenie;
Konkurs kolęd w języku
niemieckim;
Konkurs na kartkę świąteczną na
Wielkanoc i Boże Narodzenie;
Walentynka Niemieckojęzyczna;
Wycieczki zagraniczne do Niemiec i
Austrii;
Przedstawienia w oryginalnej wersji
językowej niemieckiej.
GIMNAZJUM NR 1
ul. Szarych Szeregów 6
96 – 100 Skierniewice
e-mail: [email protected]
tel./fax (046) 833-53-98
www.gim1.skierniewice.com.pl
Udział uczniów w konkursach języka
niemieckiego:
• Kenner – konkurs organizowany przez
Wydawnictwo Szkolne PWN;
• Ogólnopolski
Konkurs
Języka
Niemieckiego
dla
Gimnazjalistów
organizowany
przez
Polskie
Stowarzyszenie
Nauczycieli Języka
Niemieckiego -PSNJN;
• Konkurs JERSZ – łowcy talentów
DEUTSCHFREUND;
• Konkursy
Języka
Niemieckiego
organizowane
przez
Kuratorium
Oświaty;
• „Skierniewice
dawniej
i
dziś”
multimedialny konkurs w języku
niemieckim pod patronatem Prezydenta
Skierniewic.
GIMNAZJUM NR 1
ul. Szarych Szeregów 6
96 – 100 Skierniewice
e-mail: [email protected]
tel./fax (046) 833-53-98
www.gim1.skierniewice.com.pl
Osiągnięcia uczniów w zakresie języka
niemieckiego:
• Zdanie egzaminu państwowego
z
języka niemieckiego Fit In Deutsch 2 w
roku szkolnym 2006/2007,
27
uczniów otrzymało międzynarodowe
certyfikaty – 100% zdających;
• Bardzo dobre wyniki w konkursach
językowych;
• Bardzo dobre i dobre wyniki
z
egzaminu gimnazjalnego;
• Przygotowanie do egzaminu
państwowego w roku 2010 jako
ukoronowanie działalności innowacyjnej.
GIMNAZJUM NR 1
ul. Szarych Szeregów 6
96 – 100 Skierniewice
e-mail: [email protected]
tel./fax (046) 833-53-98
www.gim1.skierniewice.com.pl
Egzamin Fit In Deutsch 2:
• Przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 10 do 15 lat, zawiera zadania z
poziomu A2 w sześciostopniowej skali od A1 do C2 rozumianego jako
podstawowa znajomość języka;
• Składa się z dwóch części: pisemnej obejmującej zadania ze słuchania,
czytania i pisania oraz ustnej polegającej na realizacji reakcji językowej,
generowaniu pytań i odpowiedzi, prezentacji samego siebie wg podanych
punktów ;
• Do zdobycia 80 pkt, z czego 50% gwarantuje zdanie egzaminu.
GIMNAZJUM NR 1
ul. Szarych Szeregów 6
96 – 100 Skierniewice
e-mail: [email protected]
tel./fax (046) 833-53-98
www.gim1.skierniewice.com.pl
Praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym
kłopoty z opanowaniem języka niemieckiego:
• Koła zainteresowań – koło języka
niemieckiego „Teste dich selbst” - zajęcia
odbywające się dla uczniów chętnych raz
w tygodniu;
• Zajęcia wyrównawcze w ramach
przygotowania
do
egzaminu
państwowego Fit In Deutsch 2
z
języka niemieckiego oraz egzaminu
gimnazjalnego - zajęcia odbywające się
raz w tygodniu.
GIMNAZJUM NR 1
ul. Szarych Szeregów 6
96 – 100 Skierniewice
e-mail: [email protected]
tel./fax (046) 833-53-98
www.gim1.skierniewice.com.pl
Współpraca z instytucjami wspierającymi
nauczanie języka niemieckiego:
•
•
•
•
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka
Niemieckiego PSNJN;
Wydawnictwa językowe;
Instytut Goethego;
Prezydent Miasta Skierniewice.
GIMNAZJUM NR 1
ul. Szarych Szeregów 6
96 – 100 Skierniewice
e-mail: [email protected]
tel./fax (046) 833-53-98
www.gim1.skierniewice.com.pl
Nauczanie języka niemieckiego
w naszym gimnazjum odbywa się
w wymiarze:
• 3 godzin tygodniowo
dla etapu kontynuacji
i
• 2 godzin dla uczniów
rozpoczynających
naukę języka.
GIMNAZJUM NR 1
ul. Szarych Szeregów 6
96 – 100 Skierniewice
e-mail: [email protected]
tel./fax (046) 833-53-98
www.gim1.skierniewice.com.pl
Tworzenie klas językowych
w ramach innowacji
Kontynuacja
nauczania
języka
niemieckiego + drugi język obcy od
podstaw.
Klasy innowacyjne tworzone są na
podstawie podań uczniów chętnych i
uzyskujących co najmniej oceny dobre z
języków obcych.
GIMNAZJUM NR 1
ul. Szarych Szeregów 6
96 – 100 Skierniewice
e-mail: [email protected]
tel./fax (046) 833-53-98
www.gim1.skierniewice.com.pl
Kontrola wyników nauczania języka
niemieckiego:
•
•
•
•
Przeprowadzanie testów diagnozujących dla
uczniów rozpoczynających naukę języka w
gimnazjum i przydział na tej podstawie do
odpowiednich grup;
Cykliczna kontrola przyrostu wiedzy w formie
testów sprawdzających odbywających się po
każdym roku nauki;
Sukcesywne
przeprowadzanie
próbnych
egzaminów gimnazjalnych i ich ewaluacja;
Systematyczne ocenianie cząstkowe wypowiedzi
ustnych, kartkówek, prac projektowych i
klasowych.
GIMNAZJUM NR 1
ul. Szarych Szeregów 6
96 – 100 Skierniewice
e-mail: [email protected]
tel./fax (046) 833-53-98
www.gim1.skierniewice.com.pl
Prezentację opracowała
mgr Agata MICHALAK
nauczyciel dyplomowany języka niemieckiego
Download