ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

advertisement
Spis treści
1.0.
2.0
3.0.
4.0.
5.0.
6.0.
7.0.
8.0.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.0.
10.0.
11.0.
12.0.
13.0.
14.0.
15.0.
16.0.
17.0.
18.0.
Wiadomości wstępne
Wykaz przepisów prawnych niezbędnych do opracowania operatu
Oznaczenie zakładu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne, jego siedziba i
adres
Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód.
Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych
Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego do
wykonania urządzenia wodnego
Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do
osób trzecich
Charakterystyka terenu
Położenie geograficzne i administracyjne
Morfologia i hydrografia
Budowa geologiczna
Warunki klimatyczne
Obliczenia ilości ścieków opadowych
Charakterystyka odbiornika oczyszczonych ścieków opadowych
Jakość ścieków deszczowych
Zakładany stopień oczyszczania ścieków
Zakres i częstotliwość wykonywania wymaganych analiz ścieków
Informacja o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych
Urządzenia wodne
Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź
wystąpienia awarii
Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody, występujących w zasięgu
oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania
urządzeń wodnych
Uwagi końcowe
4
4
5
5
5
5
6
7
7
7
7
9
9
11
13
14
14
15
15
17
19
20
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
3.
Spis załączników tekstowych:
decyzja nr 2/2014 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Prezydenta Miasta Skierniewice z
dnia 10.04.2014 roku, znak: AB6733.1.2014
postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko
wypisy z ewidencji gruntów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Spis załączników graficznych
Plan orientacyjny w skali 1:25000 – 1 arkusz
Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 - 3 arkusze
Profil podłużny w skali 1 : 100/1000 – 1 arkusz
Przepust 2xØ800mm – stan istniejący w skali 1:50 – 1 arkusz
Przepust 2xØ800mm – stan projektowany w skali 1:50 – 1 arkusz
Schemat przepustów pod zjazdami w skali 1:100 – 1 arkusz
Szczegół studni w skali 1:25 – 1 arkusz
Wylot drenu do rowu w skali 1:100 – 1 arkusz
1.
2.
2
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
CZĘŚĆ OPISOWA
do operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń
wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705 w miejscowości Skierniewice za pośrednictwem
projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n.
Przebudowa ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
1.0.
Podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie urządzeń wodnych
w ramach przebudowy ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do granicy
miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705, tj. wylotów
kanalizacji deszczowej oraz przepustów na rowach oraz przebudowę
istniejących rowów drogowych oraz przepustu w km 55+309
2xØ800mm.
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jest zdegradowana. Na jej
powierzchni występują liczne spękania podłużne oraz siatkowe. Krawędzie
jezdni są zniszczone; popękane i skruszone. Występują ubytki warstwy
ścieralnej oraz koleiny. Nawierzchnia utraciła swoją nośność, co kwalifikuje
ją do wymiany. Deformacje istniejących poboczy uniemożliwiają bezpieczne
zatrzymywanie pojazdu oraz korzystanie z poboczy przez pieszych i
rowerzystów. Spękania oraz ubytki w konstrukcji jezdni stwarzają istotne
zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogi. Zły stan nawierzchni
powoduje uciążliwości dla mieszkańców związane przede wszystkim ze zbyt
dużym hałasem emitowanym przez poruszające się po drodze pojazdy.
Ponadto brak równości podłużnej oraz poprzecznej nawierzchni znacznie
obniża komfort jazdy i może być powodem wypadków i kolizji.
Rowy przydrożne wymagają renowacji oraz lokalnie otworzenia.
Należy je pogłębić, oczyścić i udrożnić m. in. wymieniając istniejące
znajdujące się w złym stanie technicznym przepusty pod zjazdami.
Na przebudowywanym odcinku drogi występuje jeden przepust rurowy
2xØ800, składający się z elementów prefabrykowanych, betonowych,
wyposażony w ścianki czołowe betonowe, który sklasyfikowano do
przebudowy, polegającej głównie na wydłużeniu.
3
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
Widok - strona lewa
Widok - strona prawa
Parametry techniczne przebudowywanej drogi
W projekcie założono następujące parametry techniczne ulicy:
Klasa techniczna drogi
–G
Prędkość projektowa
– 60 km/h
Kategoria ruchu
– KR 4
Nośność
– 100 kN/oś
Przekrój poprzeczny
– 1x2
Szerokość pasa ruchu
– 3,50 m
4
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
Szerokość poboczy
– 1,25 m
Szerokość chodnika
– 2,00 m
Szerokość ciągu pieszo-
– 3,00 m
rowerowego
Zjazdy indywidualne oraz zjazdy publiczne wykonane zostaną, w
obrębie istniejącego pasa drogowego, z kostki betonowej. Szerokości
wszystkich zjazdów dopasowane zostaną do szerokości istniejącej bramy na
posesji i zakończone w linii granicy pasa drogowego.
Przebudowa drogi obejmuje swym zakresem wykonanie następujących robót
budowlanych:

rozbiórka starej oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

wykonanie poboczy z kruszywa,

przebudowa istniejącego przepustu - wydłużenie,

budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika,

wykonanie odwodnienia korpusu drogowego – głównie odwodnienie
powierzchniowe za pomocą rowów przydrożnych,

przebudowa skrzyżowań z drogami niższej kategorii,

budowa lub przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych na
działki przyległe do drogi,

przebudowa lub zabezpieczenie, urządzeń obcych kolidujących
z przebudowywaną drogą,

oczyszczenie pasa drogowego z drzew i krzewów zagrażających
bezpieczeństwu na drodze oraz kolidującej z przebudowywana drogą,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
2.0. Wykaz przepisów prawnych
-
-
Wykaz przepisów prawnych stanowiących podstawę niniejszego
opracowania:
ustawa z dnia 11 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r.,
poz. 145);
ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. z
2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137 poz. 984);
ustawa Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r., Nr 163, poz. 981);
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 r., nr 86, poz. 579);
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie
5
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
przedsięwziąć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z
2010 r., Nr 213, poz. 1397).
oraz inne przepisy wykonawcze do ustawy Prawo wodne oraz materiały
pomocnicze.
3.0.
Oznaczenie
zakładu
ubiegającego
wodnoprawne, jego siedziba i adres
się
o
pozwolenie
Miasto Skierniewice
ul. Rynek 1
96-100 Skierniewice
4.0. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód
Powyższa
inwestycja
będzie
wymagała
odprowadzania
oczyszczonych wód opadowych do ziemi oraz wykonania urządzeń
wodnych: wylotów kolektorów do rowu drogowego, przepustów oraz
przebudowę rowów drogowych.
Zgodnie z art. 37 pkt 2 Prawa wodnego taki sposób korzystania z wód
zaliczony jest do szczególnego korzystania z wód. Takie korzystanie
w związku z art. 122 ust. 1 pkt 1 wymaga pozwolenia wodnoprawnego.
Wydaje się na czas określony 10 lat zgodnie z art. 127 ust. 3 prawa
wodnego. Kompetentnym do wydania powyższego pozwolenia zgodnie
z art. 140 ust. 1 Prawa wodnego jest Starosta Płocki.
Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 19 lit. f Prawa wodnego urządzenia służące
do wprowadzania ścieków do środowiska zaliczane są do urządzeń
wodnych.
Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 19 lit. a Prawa wodnego rowy, w tym rowy
przydrożne zaliczane są do urządzeń wodnych. W rozumieniu art. 9 ust 1 pkt
13 Prawa wodnego rowy to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób
ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ich ujściu.
Na wykonanie urządzenia wodnego zgodnie z art. 122 ust. 3 wymaga
pozwolenia wodnoprawnego.
Zakres oddziaływania projektowanych wylotów zamknie się
w granicach linii rozgraniczającej inwestycji.
5.0.
Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych
Eksploatacja urządzeń przedmiotowego zrzutu wody nie wymaga
instalowania urządzeń pomiarowych i znaków wodnych.
Ponadto w pobliżu wylotów ścieków deszczowych nie ma znaków
wodnych i urządzeń pomiarowych.
6
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
Stan prawny nieruchomości usytuowanych
oddziaływania planowanych urządzeń wodnych.
6.0.
w
zasięgu
Wszystkie roboty związane z wykonaniem i przebudową urządzeń
wodnych będą wykonywane na działkach do których inwestor posiada tytuł
prawny. Zasięg oddziaływania zamknie się w granicach przedmiotowych
nieruchomości. W/w urządzenia zlokalizowane będą na następujących
działkach:
L.p.
Nr ewid.
działki
obręb
Jednostka
ewidencyjna
władający
Adres
władającego
1
2
3
4
5
6
1.
95
12
miasto
Skierniewice
al. Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź
2.
112/1
11
miasto
Skierniewice
Województwo
Łódzkie
Województwo
Łódzkie
3.
112/2
11
miasto
Skierniewice
W/w szczególne korzystanie z wód
ustawy i nie naruszy:
Województwo
Łódzkie
al. Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź
al. Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź
nie jest sprzeczna z art. 125

ustaleń korzystania z wód regionu wodnego,

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

wymagań ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.
7.0. Obowiązki w stosunku do osób trzecich
Wylot będzie zlokalizowany w obrębie działki własnej inwestora, do
której prawa własności posiada inwestor.
Poniżej obliczono szacunkowy odcinek całkowitego wymieszania się
oczyszczonych wód opadowych z wodami w/w rowu. Dotyczy to proporcji
ilościowej, z uwagi na fakt ,że oczyszczone ścieki nie będą jakościowo
gorsze jak wody w rowie.
Szkody wyrządzone przez inwestora na gruntach osób trzecich będą
podlegały rozpatrzeniu w trybie odrębnych przepisów.
Prawa osób trzecich będą, zachowane nie występuje jakiekolwiek negatywne
oddziaływanie na grunty sąsiednie.
7
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
8.0.
8.1.
Charakterystyka terenu
Położenie geograficzne i administracyjne
Miasto Skierniewice rozciąga się pomiędzy 20o08’-20o10’ długości
geograficznej wschodniej i 51o57’–51o59’ szerokości geograficznej północnej.
Miasto Skierniewice leży w środkowej Polsce, we wschodniej części
województwa łódzkiego, pomiędzy aglomeracjami: warszawską i łódzką.
Miasto zajmuje powierzchnię 34,32 km2 (ok. 0,18% powierzchni
województwa łódzkiego). Skierniewice są miastem na prawach powiatu
(powiatem grodzkim) i jednocześnie siedzibą powiatu skierniewickiego
ziemskiego, skupiającego dziewięć gmin: Skierniewice, Bolimów, Maków,
Lipce Reymontowskie, Słupia, Godzianów, Głuchów, Nowy Kawęczyn i
Kowiesy.
Granice miasta wyznaczają: od strony północnej – kompleks Lasu
Bolimowskiego (tereny cenne przyrodniczo i krajobrazowo należące do
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego), od zachodu – kompleks Lasu
Zwierzynieckiego
(tereny
Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego
„Zwierzyniec Królewski”), od południa i południowego-wschodu granice lasów
PGL w Strobowie i w Pamiętnej, a od północnego-wschodu – linia brzegowa
rzeki Rawki.
8.2. Morfologia i hydrografia
Teren miasta stanowi północno-wschodni fragment wysoczyzny
postglacjalnej, która od północy opada ku Równinie Łowicko – Błońskiej
(rozciągającej się na przestrzeni około 3100 km2), a od strony północnowschodniej graniczy poprzez rzekę Rawkę z obszarem Wysoczyzny
Rawskiej.
Obszar obecnego miasta objęty był zlodowaceniem środkowopolskim (Odry i
Warty), lądolodem warciańskim, który to utworzył urozmaiconą rzeźbę terenu
na obszarze Wzniesień Łódzkich. Po ostatecznym ustąpieniu lodowców na
kształtowanie obecnego terenu największy wpływ miała erozja (powstawanie
dolin rzecznych, wąwozów i parowów) oraz procesy akumulacji mineralnoorganicznej i organicznej (powstawanie torfów i namułów torfiastych).
Miasto Skierniewice ulokowane jest na płaskiej wysoczyźnie morenowej z
wysokościami bezwzględnymi od 85 do 140 m urozmaiconej dolinami rzek
spływających do Bzury: Rawki, Łupi-Skierniewki i Pisi-Zwierzynki. W obrębie
miasta wyróżnić można pięć zasadniczych jednostek morfologicznych:
wysoczyznę morenową, plejstoceńską, wyniesioną 112-138 m n.p.m..
Najwyżej położony jest fragment stanowiący część południowowschodnią miasta. Teren wysoczyzny opada łagodnie w kierunku
północnym. Na jej powierzchni miejscami zaznaczają się
wielkopromieniste, płaskie zagłębienia. Dwa odrębnie położone płaty
wysoczyzny: zachodni (powierzchniowo największy) i wschodni
(mniejszy), rozgraniczone rzeką Łupią. Wschodni płat wysoczyzny jest
8
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
niżej położony i kształtuje się na rzędnych od 135-122 m n.p.m.
Wysokość terenu miasta w obrębie zachodniego płata wysoczyzny
waha się od 112-138 m n.p.m. Oba obszary zachowują charakter
równinny.
obszar stożków napływowych i pokryw akumulacyjnych w części
południowo-zachodniej obszaru miasta, które stanowią łagodnie
podnoszące się do poziomu wysoczyzny płaszczyzny akumulacyjne
(piaszczysto - żwirowe). Spadki nie przekraczają 2%, rzędna tych
terenów waha się od 127 m n.p.m. do 135 m n.p.m.
dolinę rzeki Łupi-Skierniewki wraz z jej tarasami - zalewowym i
nadzalewowym. Dolina ta jest wąska i ostro się wcina w wysoczyznę.
Charakteryzuje się stromą prawą krawędzią, która miejscami tworzy
skarpę w wysokości 6 - 8 m lewej łagodniejszej krawędzi. Taras
zalewowy położony jest na wysokości od 110-125 m n.p.m., a jego
szerokość waha się na obszarze miasta od 20 m (fragment północny)
do 325 m (fragment południowy). Zasięg tarasu nadzalewowego,
erozyjno-akumulacyjnego jest trudny do oznaczenia w terenie uwidacznia się w południowej części miasta jako płaski, dość szeroki
pas terenu po obydwu stronach rzeki Łupi.
dolinę rzeki Rawki (niewielka część w granicach miasta) - rozległy
taras zalewowy sięgający 200 m., płaski, o wysokości bezwzględnej
ok. 100-110 m n.p.m., taras nadzalewowy wyniesiony jest nad poziom
tarasu zalewowego o ok. 2,5 m, stanowiąc w terenie wyraźną skarpę,
która wznosi się w kierunku zachodnim i przechodzi łagodnie w
obszar wysoczyzny o płaskiej powierzchni 110-112,5 m n.p.m.
dolinę rzeki Pisi-Zwierzynki (niewielki obszar tarasu zalewowego
znajduje się w granicach miasta) - szerokość tarasu waha się od 30100 m a jego wysokość bezwzględna od 131-133 m n.p.m. Dolina
łagodnie podnosi się do poziomu wyżej opisanego obszaru stożków
napływowych.
Miasto Skierniewice leży na terenie wału kujawskiego, który budują
górnojurajskie wapienie, wapienie margliste i margle, a miejscami
środkowojurajskie mułowce, wapienie i piaskowce dolomityczne. W procesie
formowania obecnego krajobrazu największą rolę odegrał okres
czwartorzędu, którego najstarszymi osadami są mułki i mułki ilaste. W części
północno-wschodniej i południowo-zachodniej obszaru miasta, w obszarze
kopalnych, eoholoceńskich struktur erozyjnych oraz w dolinach rzecznych
dominują utwory akumulacji rzecznej. Miąższość utworów piaszczystych
waha się od 1 do ponad 10,0 m. Są to przeważnie piaski średnie i drobne ze
żwirem, lokalnie pylaste lub zaglinione. Współczesne dna dolin rzek ŁupiSkierniewki, Rawki i Pisi-Zwierzynki wypełniają głównie mezo- i
neoholoceńskie utwory rzeczne różnych facji: wykształcone w postaci
luźnych piasków facji korytowej a wyżej jako namuły, lokalnie z torfami facji
starorzeczy. Miąższość tych utworów waha się od 1,0 m do ponad 6,0 m.
Morfologia terenu i budowa geologiczna warstw powierzchniowych
warunkują układ stosunków wodnych w gruncie. Na terenie miasta można
9
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
wyróżnić 3 rodzaje obszarów o różnych warunkach gruntowo-wodnych:
obszary tarasów zalewowych rzek Łupi, Rawki i Pisi zbudowane są z
utworów zarówno łatwo i trudno przepuszczalnych, które często
zdeponowane są jako naprzemianległe warstwy (piaski próchniczne,
piaski przewarstwione namułami, pyły i torfy). Swobodne zwierciadło
wody gruntowej występuje płytko i związane jest ze stanami wody w
rzece. Warunki wodne oraz rodzaj podłożą gruntowego, w zasadzie
wykluczają przydatność obszarów dla zabudowy.
obszary tarasu nadzalewowego rzeki Łupi i Rawki, dolin cieków
stanowiących dopływy tych rzek oraz stożków napływowych (pokryw
aluwialnych) są zbudowane z utworów piaszczystych, z niewielką
domieszką żwirów. Swobodne zwierciadło wody występuje
przeważnie poniżej 2 m licząc od powierzchni terenu (lokalnie w
terenach wokół cieków wodnych i w zagłębieniach bezodpływowych,
w strefie głębokości od 1-2 m p.p.t.). Warunki gruntowo-wodne w tych
obszarach nie stanowią przeszkody dla rozwoju zabudowy miejskiej,
ewentualne uwarunkowania w zakresie zabezpieczenia przed
działaniem wód gruntowych lub lokalnie wykluczenie zabudowy z
uwagi na możliwość podtapiania. W części południowo-zachodniej
miasta, tj. w rejonie Halinowa i Feliksowa występują tereny, w których
grunty piaszczyste przewarstwione są gruntami zastoiskowymi, co
obniża ich wartość jako podłoża budowlanego.
obszary wysoczyzny polodowcowej, na których występuje
zróżnicowanie głębokości zalegania zwierciadła wód gruntowych
(poniżej 2 m od powierzchni terenu), co stanowi o sklasyfikowaniu
tych obszarów jako mniej korzystnych dla potrzeb budownictwa.
W terenach zurbanizowanych miasta wierzchnią warstwę terenu
stanowią utwory antropogeniczne (nasypowe). Są to nasypy powstałe z
przemieszania gruntów, przeważnie piaszczystych i piaszczysto-gruntowych.
Miąższość nasypów jest zróżnicowana od 1-3,0 m.
Największym odbiornikiem wód powierzchniowych z terenu miasta
Skierniewice (o największej zlewni, która stanowi 2/3 obszaru miasta) jest
rzeka Łupia-Skierniewka, w dalszej kolejności rzeka Rawka, a najmniejszym
odbiornikiem wód powierzchniowych rzeka Pisia-Zwierzynka. Przez teren
miasta prowadzą trzy działy wodne III-go rzędu pomiędzy ww. zlewniami. Ich
przebiegi zachowują kierunek: z południa na północny-zachód.
Charakterystyka głównych cieków wodnych na terenie miasta
Skierniewice
Rzeka Łupia-Skierniewka jest rzeką środkowej Polski, płynącą przez
województwo łódzkie. Jej źródła znajdują się na Wzniesieniach Łódzkich.
Łupia jest główną rzeką na terenie miasta (w granicach miasta przyjmuje
nazwę Łupia-Skierniewka). Łupia-Skierniewka uchodzi do Bzury na 52,6 km
w okolicach Łowicza. Powierzchnia jej tarasu zalewowego jest niewielka,
ponieważ rzeka zachowuje w większości charakter przełomowy. Koryto rzeki
kształtuje się w strefie rzędnych od 122,5-111 m n.p.m. Spadek doliny rzeki
10
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
liczony wzdłuż koryta wynosi ok. 1,6 promila.
Rzeka Rawka jest największym prawostronnym dopływem Bzury,
uchodzącym na 43,0 km jej biegu. Rzeka przylega do fragmentu wschodniej
granicy miasta, na długości około 2,3 km. Całkowita długość rzeki to 97 km,
a jej dorzecze wynosi 1192 km2. Rawka zachowuje charakter rzeki nizinnej,
silnie meandrującej. Dolina rzeki wyraźnie zaznacza się w terenie i jest
bardzo rozległa. W środkowym odcinku rzeka jest uregulowana.
Powierzchnia tarasu zalewowego – lewobrzeżnego osiąga szerokość od 501200 m. Koryto rzeki na tym odcinku położone jest na wysokości od 106,5 m
n.p.m. do 105,0 m n.p.m. Spadek doliny rzeki wynosi tylko ok. 0,6 promila.
W roku 1985 rzeka Rawka wraz z dolnymi odcinkami dopływów: Korabiewki,
Grabinki i Krzemionki została uznana za rezerwat przyrody. Do cieku tego
odprowadzane są ścieki oczyszczane komunalne i przemysłowe. W dolinie
Rawki występuje duże zagrożenie powodzią.
Rzeka Pisia-Zwierzynka uchodzi na 55,1 km biegu rzeki Bzury. Rzeka
stanowi odcinek południowo-zachodniej granicy miasta (długość 0,75 km w
granicach miasta, długość całkowita 33,2 km). Dolina i koryto tej rzeki jest
słabo wykształcone, szerokość jej prawobrzeżnego tarasu zalewowego
wynosi w granicach miasta od 40-100 m. Dolina rzeki łagodnie przechodzi w
obszar równiny akumulacyjnej (stożków napływowych).
Zbiorniki wodne
Na terenie miasta Skierniewice w naturalnej dolinie rzeki Łupi został
wybudowany zbiornik wodny „Zadębie” o parametrach:
długość zbiornika: 2,1 km,
średnia głębokość: 2,15 m,
powierzchnia lustra wody: 25,7 ha.
Zalew „Zadębie” ma charakter retencyjny, ale jest wykorzystywany jako
miejsce wypoczynku, rekreacji i sportu dla mieszkańców (zorganizowano 2
kąpieliska z plażami, kajakowy tor regatowy - 9 torów 6m x 1000m, zbiornik
został zarybiony). Projektowane jest dalsze zagospodarowanie terenów
wokół zbiornika.
Rowy melioracyjne i powierzchnie zmeliorowane
W dolinach rzecznych wykonano prace melioracyjne, odprowadzając wody
systemami rowów. Łącznie powierzchnia użytków zmeliorowanych na terenie
miasta wynosi 805 ha, co stanowi 43% ogółu użytków rolnych w mieście.
98 ha gruntów Instytutów Warzywnictwa i Sadownictwa jest nawadnianych
deszczowaniem.
Natomiast
północno-wschodni
rejon
Skierniewic
odwadniany jest poprzez rów melioracyjny nr 40 jest potencjalnym źródłem
zanieczyszczeń mogących wpływać bezpośrednio na stan czystości wód
rezerwatu wodnego „Rawka”.
8.3. Budowa geologiczna
Pod względem morfologicznym, badany teren leży na Równinie Łowicko
– Błońskiej stanowiącej południowo - zachodnią cześć Niziny
Środkowomazowieckiej. Rzeźba terenu w znacznej mierze ukształtowana
została pod wpływem zlodowacenia środkowopolskiego.
11
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
Wierceniami do głębokości 3.0m ppt. zbadano stropową partie podłoża
gruntowego. Reprezentują go grunty plejstoceńskie (gliny zwałowe, piaski
fluwialne) oraz holoceńskie (nasypy).
W trakcie wykonywania robót wiertniczych na omawianym terenie, do
głębokości 3.0m stwierdzono występowanie wód gruntowych na głębokości
2.4-2.8m. Amplitudę wahań lustra wody szacuje się na +/-0.5m i jest ona
związana z bezpośrednim zasilaniem przez opady atmosferyczne oraz
wiosenne roztopy.
Podłoże gruntowe terenu badań do zbadanej głębokości charakteryzują
proste warunki gruntowo-wodne. Z analizy przeprowadzonych wierceń oraz
badań terenowych, można wydzielić dwie serie litologiczno-genetyczne.
Pierwsza seria to osady fluwialne. Na zespół ten składają się
plejstoceńskie grunty niespoiste. W obrębie zbadanego terenu seria ta jest
litologicznie jednorodna, wykształcona jako pisaki średnie, mało wilgotne,
średnio zagęszczonej. Grunty te należą do grupy nośności podłoża
nawierzchni – G1 w każdych warunkach wodnych.
Druga seria to zespół glin zwałowych, na który składają się grunty
mineralne rodzime spoiste. W obrębie zbadanego terenu seria glin
zwałowych wykształcona jest jako glony piaszczyste. Grunty należące do tej
serii są mało wilgotne w stanie twardo plastycznym. Pod względem
własności filtracyjnych grunty należą do półprzepuszczalnych. Grunty te
należą do grupy nośności podłoża nawierzchni – G3.
Dla potrzeb planowanej inwestycji określono miąższość poszczególnych
warstw korpusu drogowego. Pierwszą warstwę stanowi warstwa bitumiczna
o miąższości 0,04-0,20m. Poniżej nawierzchni asfaltowej odnotowano
występowanie warstwy kruszywa łamanego o średnicy Ø30-70mm oraz
podbudowy utworzonej z piasków z domieszką kruszywa i otoczaków.
8.4. Warunki klimatyczne
Miasto Skierniewice położone jest w granicach regionu klimatycznego
zwanego Regionem Środkowopolskim (R-XVII). Warunki klimatyczne
panujące w mieście są względnie korzystne: charakteryzuje się dobrymi
warunkami solarnymi, termicznymi i biometeorologicznymi.
Parametry klimatyczne i meteorologiczne miasta:
- okres wegetacyjny - 214 dni,
- okres bezmroźny - 231 dni,
- najczęstsze wiatry z kierunków zachodnich,
- średnioroczna temperatura dobowa powietrza - +7,80C,
- średnia temperatura miesiąca lipca - +160C – +17,50C,
- średnia temperatura miesiąca stycznia - -2,50C – -4,00C,
- średnie dzienne usłonecznienie - 4,6 h,
- średnioroczna suma opadów atmosferycznych - 450 - 550 mm.
Na terenie miasta Skierniewice wyróżnia się cztery typy obszarów
charakteryzujących się odmiennym mikroklimatem, spowodowanym
ukształtowaniem
powierzchni
oraz
intensywnością
zabudowy.
12
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
9.0. Obliczenia ilości ścieków opadowych
Istniejące jak i projektowane odwodnienie drogi polega na
powierzchniowym odprowadzeniu wód opadowych do rowów przydrożnych.
W sytuacji gdy szerokość pasa uniemożliwia zastosowanie typowych rowów
przydrożnych, zaprojektowano je jako kryte. W/w dotyczy odcinków od km
54+991 do km 55+033 oraz od km 55+552 do km 55+707. Odcinkowo
zastosowano odwodnienie przy pomocy wpustu drogowego, tj. na odcinku od
km 55+585,5 do km 56+585,5 z wylotem do rowu drogowego (wylot RKS2/1) oraz odwodnienia liniowego, tj. na odcinku od km 55+645 do km 56+762
z wylotem do rowu drogowego (wylot RKS-2/3).
Określenie ilości wód opadowych
Ilości wód opadowych odprowadzanych do kolektora obliczono na podstawie
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. Średnice kanałów
zwiększono w związku z koniecznością przejęcia wód drenażowych.
Kategoria drogi:
G
Prawdopodobieństwo: p=50%
Czas koncentracji terenowej tk = 600s, jeżeli obliczony ze wzoru czas
miarodajny jest mniejszy od 600s, to do dalszych obliczeń przyjęto tm = 600s
Roczna suma opadów: H=600 mm
Stała: A=592
-
Czas miarodajny deszczu:
l
t m  1,2  t k
v
l – długości kanałów, w metrach
v – prędkość przepływu, w metrach na sekundę (przyjęte wartości
przedstawiono w tabeli nr 1)
tk – czas koncentracji terenowej, w sekundach
-
Przepływ obliczeniowy:
Q=F*s*q
F – powierzchnia zlewni drogi, w hektarach
q – natężenie miarodajne opadu deszczu, w decymetrach sześciennych na
sekundę na hektar
s – współczynnik spływu (przyjęte wartości przedstawiono w poniższej tabeli)
-
Natężenie miarodajne opadu deszczu:
q  15,347
Wyniki
A
{( t m ) 0, 667 }
obliczeń
hydraulicznych
przedstawiono
w
poniższej
tabeli:
13
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od
ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów
kanalizacyjnych do istniejącego rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do granicy
miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705”.
TABELA 1 OBLICZENIA
HYDRAULICZNE
Zlewnia zredukowana Fr [ha]
Odbiornik
razem
skarpy
ha
chodniki
ha
jezdnia
skarpy
ha
razem
chodniki
Długość
tereny
zielone
50%
600
600
592
tereny
zielone
odcinka
Czas
Czas
przepływu miarodajny
Przepływ
Przepływ
jednostk.
oblicz.
ha
ha
0.90
0.85
0.9
0.55
ha
L [m]
tp[s]
tm[s]
q [l/sha]
Qmax[l/s]
Prędkość Spadek
V [m/s]
i śr. [%]
Wypełnienie
Zlewnia rzeczywista F [ha]
jezdnia
kilometry
zlewni
Nazwa drogi
Kategoria drogi :
Prawdopodobieństwo :
Czas koncentracji :
Roczna suma opadów :
Stała :
Uwagi
55+762 56+091,88
droga
wojewódzka 0.23
nr 705
0.14 0.20
0.62
1.18
0.21
0.12
0.17
0.52
1.02
330.0
785.71
1542.86
67.88
69.1
rów
trawiasty
0.42
0.40
23cm
55+645 56+762
droga
wojewódzka 0.08
nr 705
0.05 0.00
0.00
0.13
0.07
0.04
0.00
0.00
0.12
117.0
97.50
717.00
113.17
13.1
rów kryty
DN400
RKS-2
1.2
0.35
58%
wylot
RKS2/3
55+585,5 56+645
droga
wojewódzka 0.04
nr 705
0.03 0.00
0.00
0.07
0.04
0.02
0.00
0.00
0.06
59.5
48.37
658.05
119.83
7.1
rów kryty
DN400
RKS-2
1.23
0.35
61%
wylot
RKS2/1
14
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od
ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów
kanalizacyjnych do istniejącego rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do granicy
miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705”.
55+309 56+585,5
droga
wojewódzka 0.19
nr 705
0.12 0.22
0.60
1.13
0.17
0.10
0.19
0.51
0.97
276.5
747.30
1496.76
69.27
67.4
rów
trawiasty
Qmax=
156.8
l/s
Qmax=
100.0
l/s
53.80
74.1
rów
trawiasty
/ rów
kryty
Qmax=
74.1
l/s
117.61
4.50
drenaż
Qcmax=
335.4
l/s
0.37
0.30
23cm
0.27
0.10
33cm
0.5
0.50
401%
Dopływ z przepustów 2 x
800mm
55+309
54+982,16
- 55+309
54+985
droga
wojewódzka 0.25
nr 705
droga
wojewódzka 0.00
nr 705
0.15 0.33
0.00 0.00
0.87
0.05
1.61
0.05
0.22
0.00
0.13
0.00
0.28
0.00
0.74
0.04
1.38
0.04
356.8
1321.63
32.0
Całkowity spływ woód opadowych ze zlewni drogi
wojewódzkiej nr 705
64.00
2185.96
676.80
maksymalny przepływ dla DN600mm przy i=0,6% Q=480 l/s
15
wylot
WD-1
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
10.0. Charakterystyka odbiornika oczyszczonych ścieków opadowych
Ścieki odprowadzane są do ziemi – istniejącego rowu drogowego prawego
drogi wojewódzkiej. Jest to rów o przekroju trapezowym, szerokości w dnie
0,4 m, spadku 0,3%. W ramach w/w inwestycji zostanie przeprowadzona
przebudowa w/w rowu.
Zasięg oddziaływania oczyszczonych ścieków
Przepływ charakterystyczny w rowie drogowym w przekroju początkowym:
Q = 0,335 m3/s
Zasięg pełnego wymieszania wód dopływających z wodami rowu drogowego.
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o wytyczne WTP-0,1, byłego CUGW:
Lw = [((z + 3)/α) x log ((z x Q x q)/((1 – z) x q))]1/3
α = ζ x φ x [(0,25 x n Vśr x Hśr)/q]1/3
gdzie:
φ – współczynnik zależny od biegu rzeki (φ = 1),
ζ – współczynnik zależny od rodzaju wylotu (ζ = 1),
Vśr – średnia prędkość przepływu (Vśr = 0,1),
Hśr – średnia głębokość przepływu (Hśr = 0,1 m),
N – współczynnik szorstkości (n = 0,024),
q – dopływ ścieków,
Q – przepływ charakterystyczny,
Z – ilościowy stopień rozcieńczenia ścieków (z = 0,25).
Wyniki obliczeń zawiera poniższa tabela:
16
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
Nazwa wylotu
Vśr
[m/s]
Hśr
[m]
q
[m3/s]
Q
[m3/s]
Lw
[m]
RKS-2/1
0,37
0,23
0,0071
0,267
8,9
RKS-2/3
0,37
0,23
0,0131
0,256
9,1
WD-1
0,27
0,35
0,0045
0,335
4,0
11.0. Jakość ścieków deszczowych
Określenie stanu i składu ścieków
Obliczenia
zawartości
zanieczyszczeń
ścieków
deszczowych
przeprowadzono w oparciu o Zasady ochrony środowiska w projektowaniu,
budowie i utrzymaniu dróg – Dział 07 – Ochrona wód w otoczeniu dróg.
Opracowane przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie
i zatwierdzone w 1993r przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych oraz o
podręcznik wydany przez Instytut Ochrony Środowiska „Ograniczanie
zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z dróg. Ocena technologii
i zasady wyboru”.
Stężenie określonego rodzaju zanieczyszczeń w ściekach opadowych dla
wynosi :


 
3
10


xa
F

F

xa
F
S=
1
1
p
2
2
p
30
Fx

[kg/m3]
 = 1,3 [doby/mm]
F = 0,20 ha
Fp = 0,12 ha
 = 0,79
1 = 2 = 0,5
a1 = 0,01 [kg/m2x miesiąc]
a2 = 0,02 [kg/m2 miesiąc]
Szaw.og. = 348,0 g/ m3
Wg danych literaturowych stężenie związków ropopochodnych w ściekach
deszczowych wynosi od 0 g/m3 do 160 g/m3, ze względu na rodzaj działalności
przyjęto śr . 60 g/m3
Ssubst.ropoch. = 60 g/m3
Ładunek określonego rodzaju zanieczyszczeń odprowadzany ze ściekami
opadowymi w czasie trwania deszczu miarodajnego wynosi:
L=
104

30





xa
F

F

xa
F
1 1
p
2 2p
[kg
17
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
 = 12
L zaw.og =
46 kg
Wg danych literaturowych średni jednostkowy ładunek zanieczyszczeń
ropopochodnych w ściekach deszczowych wynosi 1,66 kg/dxha.
Lrsubst.ropopochodnych = 0,52 hadróg i placów x 46 kgxha = 23,92 kg
12.0. Zakładany stopień oczyszczania ścieków
Zgodnie z §19 ust.1 pkt 1 ppkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego, wody opadowe i
roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne z
powierzchni szczelnej tego typu, tj. dróg wojewódzkich klasy G muszą być
podczyszczane przed ich wprowadzeniem do wód lub do ziemi tym samym
określa się wartości zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych
odprowadzanych do ziemi, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężaniu co
najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, nie powinny zawierać substancji
zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin
ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.
13.0. Zakres i częstotliwość wykonywania wymaganych analiz ścieków
Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168 poz. 1763) spełnienie
warunków prawidłowego podczyszczania wód deszczowych i roztopowych
ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy
do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających;
eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji
obsługi urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane
w zeszycie eksploatacyjnym.
14.0. Informacja o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych
Odpady powstające w trakcie eksploatacji drogi to szlamy, powstające
w wyniku czyszczenia studzienek osadnikowych ( ściekowych). Odpady te
mogą być zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i metalami
ciężkimi. Czyszczenie studzienek osadnikowych oraz wywóz opadów
powinna wykonywać wyspecjalizowana firma, posiadająca odpowiedni sprzęt
i zezwolenie na wykonywanie tych prac.
Ilość wydzielonego piasku w osadniku
Przeciętny dopływ osadu wynosi 70 mg/dm 3 z czego 42 mg/dm3
18
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
pozostaje w osadniku.
Ilość osadu z jednego maksymalnego deszczu dla 10 minut wynosi:
G = 1 x 10-6 x 600 x 10 x 60 = 0,710 kg
Objętość osadu
Vos = 0,710/1500 = 0,000473 m3
15.0. Urządzenia wodne
15.1. Wylot kanalizacji deszczowej
Istniejące jak i projektowane odwodnienie drogi polega na
powierzchniowym odprowadzeniu wód opadowych do rowów przydrożnych.
Z uwagi na fakt, iż istniejące rowy są lokalnie zasypane, co uniemożliwia
odprowadzenie wód opadowych do istniejących odbiorników, wymagają one
odtworzenia. Rowy drogowe zaprojektowano w przekroju trapezowym o
szerokości dna 0,40m i pochyleniu skarp 1:1,5. Lokalnie w miejscach gdzie
pochylenie skarp zwiększa się do 1:1, zastosowane zostanie umocnienie
skarp. W sytuacji, gdy szerokość pasa uniemożliwia zastosowanie typowych
rowów przydrożnych, zaprojektowano je jako kryte. W/w dotyczy odcinków
od km 54+991 do km 55+033 oraz od km 55+552 do km 55+707. Odcinkowo
zastosowano odwodnienie przy pomocy wpustu drogowego, tj. na odcinku od
km 55+585,5 do km 56+585,5 z wylotem do rowu drogowego (wylot RKS2/1) oraz odwodnienia liniowego, tj. na odcinku od km 55+645 do km 56+762
z wylotem do rowu drogowego (wylot RKS-2/3).
Ponadto na w początkowym odcinku inwestycji po stronie lewej
zaprojektowano odwodnienie pobocza poprzez drenaż. Wody z w/w wylotu
został zaprojektowany do rowu drogowego prawego.
Powierzchnia odwadnianej zlewni oraz jej rodzaj nie ulega zmianie.
Charakterystyczne dane projektowanych wylotów zawiera poniższe
zestawienie tabelaryczne:
19
Rzędna
dna wylotu
Średnica
Rzędna
dna
odbiornika
nr działki
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od
ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów
kanalizacyjnych do istniejącego rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do granicy
miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705”.
obręb
[-]
[-]
[m]
[mm]
[m]
[-]
[-]
[-]
1
2
3
4
5
6
7
8
Lp.
1
2
3
Nr
wylotu
RKS-2/1 132,67
200
RKS-2/3 132,94
200
WD-1
130,35
200
132,62
132,89
130,25
km
drogi
55+585,5 112/2
11
55+644,5 112/2
11
54+985
95
12
gmina
[-]
Współrzędne
geograficzne
Zrzut maksymalny Zrzut średnio
Miarodajny
godzinowy wód
dobowy wód
roczny zrzut
opadowych
opadowych wód opadowych
x
y
[-]
[-]
[m3/godz.]
[m3/dobę]
[m3/rok]
11
20°6'45
.8515''
20°6'43
.4917''
12
13
14
1.2
420
2.2
780
0,9
300
9
10
51°55'
m.
Skierniewice 51.1115''
51°55'
m.
Skierniewice 49.8790''
Wylot drenażu
m.
51°56'
Skierniewice 4.6550''
20°7'
8.0623''
25.6
47.16
16,2
20
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
15.2. Rowy drogowe
Istniejące jak i projektowane odwodnienie drogi polega na powierzchniowym
odprowadzeniu wód opadowych do rowów przydrożnych. Z uwagi na fakt, iż
istniejące rowy są lokalnie zasypane, co uniemożliwia odprowadzenie wód
opadowych do istniejących odbiorników, wymagają one odtworzenia. Rowy
drogowe zaprojektowano w przekroju trapezowym o szerokości dna 0,40m i
pochyleniu skarp 1:1,5. Lokalnie w miejscach gdzie pochylenie skarp
zwiększa się do 1:1, zastosowane zostanie umocnienie skarp. W sytuacji gdy
szerokość pasa uniemożliwia zastosowanie typowych rowów przydrożnych,
zaprojektowano je jako kryte. W/w dotyczy odcinków od km 54+991 do km
55+033 oraz od km 55+552 do km 55+707.
Odbiornikiem wód opadowych z rowów przydrożnych będzie ciek
zlokalizowany poza obszarem objętym przebudową w km 54+765, który
przejmuje również wody opadowe z poprzedzającego odcinka drogi (ulicy
Łódzkiej).
Zestawienie rowów drogowych zawiera poniższe zestawienie.
21
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od
ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów
kanalizacyjnych do istniejącego rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do granicy
miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705”.
Lp.
Od km
Do km
strona
Długość
[m]
Funkcja
Pochylenie
skarp
Umocnienie
Typ rowu
Charakterystyczne punkty rowów
we współrzędnych geograficznych
(początek rowu)
Charakterystyczne punkty rowów we
współrzędnych geograficznych
(koniec rowu)
N
E
N
E
1
54+984
54+991
prawa
7.00
drogowy
1:1
płyty ażurowe
wypełnione
humysem z
nasionami traw
2
54+991
55+033
prawa
42.00
drogowy
-
-
kryty /rura
DN600
51°56 4.4949
20°7’7.8102”
51°56’3.3765’’
20°7’6.5428”
trapezowy
/trawiasty
51°56 3.3765
20°7’6.5428” 51°55’55.4962’’
20°6’54.4119”
trapezowy
/trawiasty
51°56’4.6717”
20°7’8.0423”
51°56’4.4949”
20°7’7.8102’’
3
55+033
55+374
prawa
341.00
drogowy
1:1
płyty ażurowe
wypełnione
humysem z
nasionami traw
4
55+374
55+511
prawa
137.00
drogowy
1 : 1,5
brak
trapezowy
/trawiasty
51°55’55.4962’’ 20°6’54.4119” 51°55’52.6502’’
20°6’48.8409”
trapezowy
/trawiasty
51°55’52.6502’’ 20°6’48.8409” 51°55’51.8084’’
20°6’47.1872”
5
55+511
55+552
prawa
41.00
drogowy
1:1
płyty ażurowe
wypełnione
humysem z
nasionami traw
6
55+552
55+707
prawa
155.00
drogowy
-
-
kryty /rura
DN400
51°55’51.8084’’ 20°6’47.1872” 51°55’48.4634’’
20°6’41.0448”
7
55+707
56+091
prawa
384.00
drogowy
1 : 1,5
brak
trapezowy
/trawiasty
51°55’48.4634’’ 20°6’41.0448” 51°55’36.8530’’
20°6’33.5211”
22
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
15.3. Przepusty
Na przebudowywanym odcinku drogi występuje jeden przepust rurowy
2xØ800, składający się z elementów prefabrykowanych, betonowych,
wyposażony w ścianki czołowe betonowe, który sklasyfikowano do
przebudowy, polegającej głównie na wydłużeniu. Przepust zlokalizowany jest
w km 55+309, w stanie istniejącym o wymiarach 2xØ80cm. Przebudowa
polegała będzie głównie na wydłużeniu. Ciek, którego wody przejmować
będzie przepust, to rów odwadniający pobliskie pola i łąki. Ze względu na
występujący powyżej przepustu zbiornik dopływ rowem jest minimalny,
maksymalni na 100,0 l/s.
Stan istniejący przebudowywanego przepustu przedstawia rysunek nr 4,
natomiast stan projektowany rysunek nr 5.
1
Średnica
Długość
Wlot
Wylot
[mm]
L [m]
[m]
[m]
2x800
13,5
130.01
130.83
Lokalizacja
55+309
Pochylenie dna
Lp.
Nr
Przepustu
Zakres przebudowy przepustu:

rozbiórka ścian czołowych wraz z pierwszym segmentem przepustu,

zastąpienie ściany od strony wschodniej, wylotem skarpowym,

przedłużenie przewodów przepustu o około 3,00 m,

wykonanie zachodniej ściany czołowej w nowej lokalizacji,

montaż balustrady na ścianie czołowej,
Przedłużenie przepustu w stronę zachodnią zostanie wykonane z
prefabrykatów żelbetowych, natomiast skrajne fragmenty oraz ściana
zostaną wykonane jako monolityczne żelbetowe.
Poniżej przedstawiono docelowe parametry przepustu:
Współrzędne geograficzne wlot
Współrzędne geograficzne wylot
[%]
N (szerokość)
E (długość)
N (szerokość)
E (długość)
1,3
51°55'56.4715''
20°6'57.3804''
51°55'56.8424''
20°6'57.0037''
23
Uwagi
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
Średnica
Długość
Wlot
Wylot
Pochylenie dna
Lp.
Nr
Przepustu
Ponadto projektowane są przepusty ma rowach drogowych oraz rowy kryte
wg poniższego zestawienia:
[m]
[m]
[%]
N (szerokość)
E (długość)
N (szerokość)
E (długość)
Lokalizacja
[mm]
L [m]
Współrzędne geograficzne
wlot
Współrzędne geograficzne
wylot
Uwagi
1
1
55+070
600
8.50
130.60 130.59
0,1
51°56'2.2918''
20°7'5.2737''
51°56'2.5079''
20°7'5.5291''
zjazd
2
2
55+105
600
13.00
130.63 130.62
0,1
51°56'1.3160''
20°7' 4.1265''
51°56'1.6581''
20°7'4.5292''
zjazd
3
3
55+134
600
11.50
130.66 130.65
0,1
51°56'0.5785''
20°7'3.2595''
51°56'0.8795''
20°7'3.6122''
zjazd
4
4
55+202
600
16.50
130.73 130.72
0,1
51°55'58.8527''
20°7'0.9100''
51°55'59.2256''
20°7'1.5262''
przepust pod
dwoma zjazdami
indywidualnymi
5
5
55+222
600
4.50
130.75 130.74
0,1
51°55'58.5633''
20°7'0.3776''
51°55'58.6591''
20°7' 0.5589''
studnia
telekomunikacyjna
(światłowód)
6
6
55+235
600
8.00
130.76 130.75
0,1
51°55'58.2612'' 20°6'59.7852'' 51°55'58.2612'' 20°6'59.7852''
zjazd
7
7
55+269
600
13.90
130.79 130.80
0,1
51°55'57.5152'' 20°6'58.3112'' 51°55'57.8003'' 20°6'58.8735''
ul. Podmiejska
8
8
55+296
600
9.30
130.82 130.81
0,1
51°55'56.9904'' 20°6'57.2746'' 51°55'57.1819'' 20°6'57.6534''
zjazd
9
9
55+315
400
4.60
130.96 130.89
1,6
studnia
51°55'56.6627'' 20°6'56.6408'' 51°55'56.7586'' 20°6'56.8258'' telekomunikacyjna
(światłowód)
10
10
55+331
400
8.60
131.25 131.11
1,6
51°55'56.2914'' 20°6'55.9299'' 51°55'56.4710'' 20°6'56.2750''
zjazd
11
11
55+366
400
6.80
131.79 131.68
1,6
51°55'55.5649'' 20°6'54.5430'' 51°55'55.7093'' 20°6'54.8191''
zjazd
12
12
55+411
600
14.50
131,94 131,90
0,3
51°55'54.5723'' 20°6 52.5880 51°55 54.8725 20°6 53.1768
ul. Żwirowa
13
13
55+442
400
7.50
132.16 132.14
0,3
51°55'53.9979'' 20°6 51.4614 51°55 54.1447 20°6 51.7495
zjazd
14
14
55+460
400
12.30
132.21 132.18
0,3
51°55'53.6133'' 20°6'50.7068'' 51°55'53.8652'' 20°6'51.2012''
zjazd
15
15
55+493
400
7.50
132.31 132.29
0,3
51°55'52.9518'' 20°6'49.4123'' 51°55'53.1055'' 20°6'49.7113''
zjazd
24
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
16
16
55+501
400
3.40
132.33 132.32
0,3
51°55'52.8169'' 20°6'49.1616'' 51°55'52.8895'' 20°6'49.2957''
dojście do furtki
17
17
55+515
400
7.50
132.38 132.35
0,3
51°55'52.5033'' 20°6'48.5527'' 51°55'52.6502'' 20°6'48.8409''
zjazd
18
18
55+544
400
3.40
132.46 132.45
0,3
51°55'51.9457'' 20°6'47.4582'' 51°55'52.0156'' 20°6'47.5956''
dojście do furtki
19
19
55+723
400
3.50
133.22 133.21
0,4
51°55'47.9408'' 20°6'40.5296'' 51°55'48.0458'' 20°6'40.8834''
przepust na
wysokości latarni
20
20
55+743
400
24.60
133.34 133.24
0,4
51°55'47.0293'' 20°6 39.8472 51°55'47.7774'' 20°6'40.3941''
przepust pod
dwoma zjazdami
publicznymi
21
21
55+773
400
4.50
133.42 133.40
0,4
51°55'46.4188'' 20°6'39.4730'' 51°55'46.5563'' 20°6'39.5572''
dojście do furtki
22
22
55+798
400
11.80
133.52 133.49
0,3
51°55'45.4949'' 20°6'38.8998'' 51°55'45.8489'' 20°6'39.1210''
zjazd + studnia
telekomunikacyjna
23
23
55+824
400
17.80
133.61 133.55
0,3
51°55'44.6645'' 20°6'38.3803'' 51°55'45.1915'' 20°6'38.7101''
przepust pod
dwoma zjazdami
indywidualnymi
24
24
55+853
400
11.50
133.68 133.65
0,3
51°55'43.9131'' 20°6'37.9104'' 51°55'44.2484'' 20°6'38.1210''
zjazd
25
25
55+874
400
14.30
133.75 133.70 0,37 51°55'43.3055'' 20°6'37.5299'' 51°55'43.7350'' 20°6'37.7988''
zjazd + studnia
telekomunikacyjna
26
26
55+918
400
9.80
133.95 133.91 0,45 51°55'41.9697'' 20°6'36.6702'' 51°55'42.2634'' 20°6'36.8659''
zjazd
27
27
55+956
400
14.80
134.14 134.07 0,45 51°55'40.7247'' 20°6'35.9160'' 51°55'41.1642'' 20°6'36.1889''
przepust pod
dwoma zjazdami
indywidualnymi
28
28
55+998
400
7.50
134.31 134.27 0,45 51°55'39.5865'' 20°6'35.2078'' 51°55'39.8111'' 20°6'35.3468''
zjazd
29
29
56+031
400
7.20
134.45 134.42 0,45 51°55'38.5751'' 20°6'34.5841'' 51°55'38.7910'' 20°6' 34.7169''
zjazd
30
30
56+047
400
7.20
134.53 134.49 0,45 51°55'38.1112'' 20°6'34.2975'' 51°55'38.3254'' 20°6'34.4299''
zjazd
31
31
56+072
400
16.30
134.66 134.59 0,45 51°55'37.1716'' 20°6'33.7174'' 51°55'37.6609'' 20°6'34.0201''
zjazd + studnia
telekomunikacyjna
Rowy kryte
32
RKS-1
od 54+991
do 55+033
600
41.8
130.56
130.3
0,3
51°56'3.3921''
20°7'6.5601''
51°56'4.4754''
20°7'7.7878''
na rowie
zabudowano 1
studnię rewizyjną
DN1200
25
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
33
RKS-2
od 55+552
do 55+707
400
141.96
133.15 132.48
0,6
na rowie
zabudowano 4
studnie rewizyjne
51°55'48.4847'' 20°6'41.0701'' 51°55'51.1115'' 20°6'45.8515'' DN1200mm w tym
jedną z
osadnikiem o
głębokości 0,8m
16.0. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
działalności bądź wystąpienia awarii
W przypadku wystąpienia awarii skutkującej przedostaniem się
substancji lub zanieczyszczeń na teren objęty spływem wód opadowych
należy zaczopować wylot, zabezpieczając tym możliwość przedostania się
zanieczyszczeń do wód odbiornika. W tym czasie należy wybierać spływ ze
studzienek wozem asenizacyjnym.
W przypadku silnych opadów nadmiar ścieków opadowych będzie spływał do
rowów przydrożnych zgodnie ze spadkiem terenu.
Po usunięciu w/w zanieczyszczeń należy oczyścić i przepłukać studzienki
oraz kolektor ściekowy, a następnie odblokować odpływ. W/w sposób
zabezpieczenia zabezpieczy wody odbiornika przed zanieczyszczeniem, a
tereny przydrożne powinny być zrekultywowane.
W wypadku wystąpienia awarii należy powiadomić Państwową Straż
Pożarną, która podejmie stosowne działania ratowniczo gaśnicze.
17.0. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu
Inwestycja prowadzona będzie na terenie zlewni Środkowej Wisły.
Powierzchnia charakteryzowanego regionu wodnego wynosi ok. 101 tys.
km2. Obszar ten stanowi ok. 32 % powierzchni Polski i obejmuje zlewnię
Wisły od ujścia Sanny na 295 km biegu rzeki, aż do miejscowości Korabniki
na 684 km biegu rzeki. Najważniejszą rzeką z uwagi na swoje znaczenie
hydrologiczne jest Wisła, której długość w granicach regionu wodnego
Środkowej Wisły wynosi ok. 370 km.
Region wodny Środkowej Wisły został podzielony na 20
hydrograficznych obszarów bilansowych. Rejony te zostały wydzielone w
oparciu o wododziały hydrograficzne – powierzchniowe wyprowadzone z
przekrojów na Wiśle, na jej głównych dopływach oraz z uwzględnieniem
zlewni wchodzących w skład dorzeczy Niemna, Pregoły i Zlewiska Zalewu
Wiślanego.
Typy jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych
W regionie wodnym Środkowej Wisły wydzielono 1352 jednolitych
części wód powierzchniowych rzecznych, które na potrzeby prac
planistycznych zostały pogrupowane do 373 scalonych części wód
powierzchniowych (SCWP). Przedmiotowa inwestycja znajduje się w
scalonej części wód powierzchniowych o numerze SW1610 (JCWP
Karsówka) – potok nizinny piaszczysty. Stan wód obszaru wodnego ocenia
26
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
się na zły, niezagrożony. Przedmiotowa inwestycja polegająca na
odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych oraz
dachów nie będzie miała wpływu na jakość wód rzecznych, ponieważ ścieki
będą skutecznie podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych z
osadnikiem.
Typy jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych
W regonie wodnym Środkowej Wisły wydzielono cztery typy
podstawowych jezior, dodatkowo podzielonych na podtypy pod względem
stratyfikacji termicznej wód. Ostateczne w regionie wodnym występuje 8
typów jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych. Na obszarze
planowanej inwestycji nie występują znaczące jeziora, na które inwestycja
mogłaby wywierać wpływ.
Jednolite części wód podziemnych
W obrębie granic Regionu Wodnego Środkowej Wisły znajdują
częściowo lub w całości obszary 37 głównych zbiorników wód podziemnych
wymagających szczególnej ochrony. Zgodnie z podziałem na jednolite części
wód podziemnych w regionie wodnym Środkowej Wisły wydzielono 36
części. Planowana inwestycja znajduje się na terenie jednolitej części wód
podziemnych z numerem 48. Wody te charakteryzują się dobrą jakością
ilościową oraz chemiczną. Nadają się do ujmowania wody do picia. Podczas
realizacji przedmiotowej inwestycji polegającej odprowadzeniu wód
opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych oraz dachów budynków
należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia robót
budowlanych, aby nie popuścić do skażenia wód podziemnych paliwami oraz
innymi substancjami ropopochodnymi. Instalację rurową wykonać należy w
sposób szczelny. Po wykonaniu rurociągu przeprowadzić należy wymagane
przepisami próby szczelności. Dzięki zastosowania separatora o dużej
sprawności. Zakłada się, że infiltracja zanieczyszczeń do wód podziemnych
nie nastąpi.
Na podstawie art. 6 Ramowej Dyrektywy Wodnej, w regionie wodnym
Środkowej Wisły utworzono rejestr wszystkich obszarów wymagających
szczególnej ochrony, w celu zachowania dobrego stanu znajdujących się
tam wód powierzchniowych i podziemnych oraz dla utrzymania siedlisk i
gatunków bezpośrednio uzależnionych od wody.
Ukształtowanie terenu
Region wodny Środkowej Wisły, ze względu na swoją rozpiętość jest
bardzo zróżnicowany pod względem fizycznogeograficznym. Dominują tu
obszary nizinne, ale występują tu także krajobrazy wyżynne i pojezierne.
Jakość wód powierzchniowych
Główny wpływ na stan wód powierzchniowych ma działalność
antropogeniczna prowadzona w obszarze regionu wodnego, szczególnie
odprowadzanie zanieczyszczeń w postaci zużytych wód. Powstające ścieki
bytowe, gospodarcze i przemysłowe są w różnym stopniu oczyszczane i
następnie odprowadzane do wód lub do ziemi. Istotnym źródłem
zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska jest niedostateczna sanitacja
27
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
obszarów wiejskich oraz wykorzystywanych rekreacyjnie. Kolejną przyczyną
zagrożeń wód powierzchniowych są spływy powierzchniowe z terenów
rolniczych
obciążone
związkami
biogennymi
oraz
toksycznymi
pozostałościami
po
środkach
ochrony
roślin.
Odprowadzanie
nieoczyszczonych wód opadowych i roztopowych zwłaszcza z terenów miast
oraz niewłaściwe składowanie odpadów również odgrywa znaczący wpływ
na jakość wód powierzchniowych.
Warunki korzystania z wód
-Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych musi uwzględniać
konieczność zaniechania i stopniowego eliminowania emisji do wód
powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego.
-Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych o stanie lub
potencjale ekologicznym co najmniej dobrym nie może powodować
przekwalifikowania ich stanu lub potencjału do gorszego z powodu zmiany
wartości wskaźników fizykochemicznych i biologicznych
-W wodach podziemnych objętych korzystaniem nie mogą zachodzić
zmiany ilościowe skutkujące trwałym obniżeniem statycznego poziomu
zwierciadła wody w warstwach wodonośnych a także pogorszeniem ich
stanu chemicznego, wynikającego ze zmiany naturalnych warunków
zasilania.
17.0. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O
ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania
zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania
urządzeń wodnych
W/w teren nie jest objęty wyższą forma ochrony przyrody. Nie
obejmują go granice Parku Krajobrazowego ani też otuliny Parku. W pobliżu
nie ma rezerwatów przyrody.
Obszary i obiekty chronione
Fragmenty miasta Skierniewice o objęte są formami ochrony przyrody.
Należą do nich:
- teren parku krajobrazowego – 4,82 ha,
- obszar chronionego krajobrazu – 94,7 ha,
- użytki ekologiczne – 1,4 ha,
- pomniki przyrody – 88 sztuk.
Ochroną prawną na terenie miasta objęto:
- otulina Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
- Bolimowsko-Radziejowicki z Doliną Środkowej Rawki Obszar Chronionego
Krajobrazu,
- rezerwat przyrody „Rawka”,
- użytek ekologiczny,
- pomniki przyrody,
28
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
- obszar Natura 2000 „Dolina Rawki”
- obiekty zabytkowe,
- obszar dzielnicy Rawka - w rejonie ulicy Bohaterów Westerplatte (w części
wschodniej), gdzie znajduje się stanowisko archeologiczne związane z
osadnictwem wczesnośredniowiecznym.
Formy chronione w Skierniewicach
Otulina Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
Bolimowski Park Krajobrazowy utworzony Uchwałą Nr XIV/93/86
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach Dz. Urz. Woj.
Skierniewickiego Nr 5, poz. 126, zmiana w 1995r. rozporządzeniem Nr 31
Wojewody Skierniewickiego z dnia 19.06.1995r.). Bolimowski Park
Krajobrazowy obejmuje obszar 23.64530 ha i leży w bezpośrednim
sąsiedztwie miasta. Zajmuje płaskie i faliste tereny Równiny ŁowickoBłońskiej, przechodzące na ku Wzniesieniom Łódzkim. Park chroni dobrze
zachowane fragmenty Puszczy Bolimowskiej, Wiskickiej i Jaktorowskiej. Osią
hydrograficzną jest rzeka Rawka. Park Bolimowski wraz z doliną Rawki
stanowi ważny węzeł ekologiczny mający znaczenie krajowe, objęte
programem Natura 2000. Największą powierzchnię w BPN zajmują
zbiorowiska leśne, gdzie przeważają bory sosnowe i mieszane z dominującą
sosną oraz domieszką dębu, grabu, lipy, klonu w drzewostanie oraz
kruszyną, jarzębiną, leszczyną, dereniem i jałowcem w podszycie. Na
żyźniejszych siedliskach występuje grąd typowy, świetlista dąbrowa i grąd
wilgotny. Na podmokłych terenach, w dolinie Rawki występują łęgi
jesionowo-olszowe, olsy i zarośla wierzbowe. Flora Parku jest bardzo
bogata, obejmuje ponad 1100 gatunków roślin – w tym wiele rzadkich i
chronionych. W Puszczy żyje 16 gatunków ssaków łownych, m.in. łosie,
sarny daniele, jelenie, dziki, lisy i bobry. Na podmokłych łąkach doliny Rawki
bytują bociany czarne i białe, zimorodki, brodźce, derkacze, bekasy, łabędzie
nieme, żurawie, kaczki i wiele innych. Faunę uzupełniają: 12 gatunków
płazów oraz 5 gatunków gadów oraz wiele gatunków ryb.
Otulina BPK na terenie miasta zajmuje powierzchnię 167,5 ha, w strefie
przemysłowej (okolice ul. Fabrycznej) – otulina pełni ochronę, izolację,
terenów Parku od terenów przemysłowych.
W planie ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (zatwierdzonym
rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego nr 4/2008 z dnia 27 lutego 2008) na
terenie otuliny w granicach Skierniewic wyznaczono obszary działań
eliminujących lub ograniczających zagrożenia zewnętrzne: strefa OIR 1 –
strefa regulowania i porządkowania intensywnego rozwoju funkcji
pozarolniczych, wyznaczona na obszarach rozwoju funkcji mieszkaniowych i
– w mniejszym stopniu – usługowych i produkcyjnych; strefa OKE 1 – strefa
kształtowania strefy ekologicznej, pełniącej funkcje buforowe dla ochrony
głównych kompleksów leśnych Parku; strefa OWE 1 – strefa wzmocnień
powiązań ekologicznych – formowanie systemu powiązań przyrodniczych.
Bolimowsko-Radziejowicki z Doliną środkowej Rawki Obszar Chronionego
Krajobrazu (Uchwała Nr XIV/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w
29
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
Skierniewicach, ze zmianami w 1996 i 2002r. - rozporządzenie Woj. Maz. Nr
39 z dn.19.04. 2002 r. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr109, poz. 2368) obejmuje
kompleksy leśne Puszczy Bolimowskiej, które znalazły się poza
Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym wraz z doliną środkowej i dolnej
Rawki i jej dopływami. Obszar Chroniony położony jest na Równinie
Łowicko-Błońskiej i obejmuje (w części wschodniej) kompleksy leśne
dawnych puszcz: Miedniewskiej, Wiskickiej, Mariańskiej i Jaktorowskiej oraz
ciekawe krajobrazowo tereny rolno-leśne doliny Tucznej. Na terenie
Skierniewic Bolimowsko-Radziejowicki OCHK obejmuje tereny we
wschodniej części miasta (dzielnice Rawka, tereny na wschód od ulic:
Domarasiewicza, Kolberga i Berlinga).
Rezerwat „Rawka” (Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
Monitor Polski z 1983r., Nr 39, Poz. 230) – położony wzdłuż Rawki i jej
dopływów Dolina rzeki Rawki o powierzchni ogólnej 487 ha jest ostatnią
rzeką w środkowej Polsce, która niemal w całości zachowała swój naturalny
charakter. Dolina Rawki w odcinku środkowym i dolnym odznacza się ostro
zarysowanymi krawędziami oraz zmienną szerokością. Zbocza są
najczęściej zadrzewione lub zalesione. Na skarpach zachowały się
egzemplarze okazałych starych dębów. W wodach rzeki żyje ok. 25
gatunków ryb, w tym kilka bardzo rzadkich, występujących głównie w
górskich potokach. Rawka wraz z przyległymi oczkami wodnymi stanowi
korytarz ekologiczny, z naturalnymi siedliskami niemal wszystkich
przedstawicieli flory i fauny Parku (m.in. bobry). Dolina rzeki Rawki stanowi
korytarz ekologiczny o randze krajowej w system ekologicznym Natura 2000.
Koryto rzeki znajduje się poza granicami Skierniewic, na jego obszarze
znajduje się 10 metrowy pas przybrzeżny i starorzecza. Granica
zainwestowania miejskiego sięgnęła po krawędź tarasu nadzalewowego,
ponadto dolina rzeki została przecięta nasypami dwóch linii kolejowych
(Skierniewice-Warszawa i Skierniewice– Mszczonów) oraz nasypem drogi
lokalnej Skierniewice-Bartniki. Szlaki te spowodowały trwałe zniekształcenia
warunków wodnych w tej części doliny. Ponadto na degradacje doliny wpływ
miały: nieoczyszczone ścieki deszczowe z terenów północnej dzielnicy
przemysłowej miasta oraz nadmierna eksploatacja rekreacyjna rzeki.
Użytek ekologiczny położony w Leśnictwie Zwierzyniec (fragmentu
nieruchomości leśnej Nadleśnictwa Skierniewickiego przy ul. Strobowskiej działka nr 644), zajmujący powierzchnię 1,39 ha.
Pomniki przyrody na terenie miasta występują w formie ożywionej jako
pojedyncze drzewa bądź ich grupy – np. aleje. Łącznie na terenie
Skierniewic ochroną w formie pomnika objętych jest 88 obiektów.
Obszar Natura 2000 Dolina Rawki (PLH100015) - ostoja obejmuje głównie
dolinę rzeki Rawki, która charakteryzuje się naturalnym, meandrującym
korytem i licznymi starorzeczami. Brzegi porasta roślinność łęgową i łąkową.
Rzeka Rawka na odcinku 42 km przepływa przez środek Puszczy
Bolimowskiej, która wraz z otaczającymi ją ubogimi polami, rozsianymi
starymi puszczańskimi wioskami stanowi Bolimowski Park Krajobrazowy.
Obszar chroniony jest ze względu na bogatą różnorodność siedlisk i
30
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
związanych z nimi gatunków roślin i zwierząt. W dolinie występują gleby
bagienne, mułowo-bagienne, torfowe i murszowe. Liczne starorzecza i
zagłębienia są miejscem występowania interesującej roślinności: wodnej,
bagiennej, szuwarowej i zaroślowej. Z cennych siedlisk wymienić należy
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska, bory i lasy bagienne oraz liczne
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.Na terenie ostoi występuje
ponad 540 gatunków roślin naczyniowych. Dolina Rawki jest ważnym
miejscem lęgu dla wielu ptaków m.in.: błotniak, muchołówka, jarząbek,
zimorodek, bocian biały i czarny. Gatunkami ściśle związanymi z podmokłym
krajobrazem rzeki są również bóbr i wydra oraz płazy: kumak nizinny, traszka
grzebieniasta.
31
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
18.0. Uwagi końcowe
18.1. Analiza możliwości uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
Aby ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
urządzeń wodnych, mógł je uzyskać, musza zostać spełnione przesłanki
formalne i merytoryczne określone Prawem wodnym.
Należy uważać, że przedmiotowe przesłanki zostały spełnione, gdyż:
1. została dokonana analiza dotychczasowej gospodarki wodnej w obrębie
projektowanej inwestycji,
2. opracowano operat wodnoprawny,
3. zachowane są obowiązki w stosunku do osób trzecich,
4. korzystanie z wód nie jest sprzeczne z zasadami gospodarki wodnej.
18.2. Warunki wydania pozwolenia wodnoprawnego
1.
a)
b)
c)
Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wystąpi
z wnioskiem do Prezydenta Miasta Skierniewice
o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na:
szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie oczyszczonych wód
opadowych i roztopowych z powierzchni drogi wojewódzkiej nr 705,
poprzez projektowane wyloty do istniejącego rowu drogowego na
okres 10 lat;
wykonanie urządzeń wodnych – wylotów kanalizacji do rowu
drogowego w/w drogi oraz przepustów na rowach drogowych,
przebudowę urządzeń wodnych – przepustu 2x800 mm oraz rowów
drogowych.
2.
Wnioskodawca winien być zobowiązany do:
-
utrzymania
projektowanego
systemu
oczyszczania
ścieków
deszczowych i roztopowych oraz urządzeń wodnych będących
przedmiotem wniosku w pełnej sprawności,
pokrycia wszelkich ewentualnych strat na skutek ujemnego
oddziaływania obiektu w odniesieniu do osób trzecich,
konserwacji projektowanych i przebudowywanych urządzeń wodnych,
3.
Wydający pozwolenie wodnoprawne zastrzega sobie prawo
nakładania obowiązków stosownie do okoliczności i potrzeb
wynikających, zwłaszcza ze względu na ochronę interesów ludności,
gospodarki wodnej lub środowiska.
32
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
Spis załączników tekstowych
1.
2.
3.
decyzja nr 2/2014 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Prezydenta
Miasta Skierniewice z dnia 10.04.2014 roku, znak: AB6733.1.2014
postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
wypisy z ewidencji gruntów
33
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Łódzkiej na odcinku od ulicy Feliksów do
granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w miejscowości
Skierniewice za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacyjnych do istniejącego
rowu drogowego w/w drogi w ramach inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Łódzkiej na
odcinku od ulicy Feliksów do granicy miasta Skierniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr
705”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Spis załączników graficznych
Plan orientacyjny w skali 1:25000 – 1 arkusz
Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 - 3 arkusze
Profil podłużny w skali 1 : 100/1000 – 1 arkusz
Przepust 2xØ800mm – stan istniejący w skali 1:50 – 1 arkusz
Przepust 2xØ800mm – stan projektowany w skali 1:50 – 1 arkusz
Schemat przepustów pod zjazdami w skali 1:100 – 1 arkusz
Szczegół studni w skali 1:25 – 1 arkusz
Wylot drenu do rowu w skali 1:100 – 1 arkusz
34
Download