Nota prasowa

advertisement
„Projekt „Przebudowa ulicy Kraszewskiego w Pruszkowie”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”
Nota prasowa
na konferencję prasową prezydenta Pruszkowa
w dniu 22.11.2007 roku
W dniu 2 października br. między Gminą Pruszków oraz Wojewodą Mazowieckim
została podpisana umowa o dofinansowanie, która przewiduje udział środków
Funduszu w kwocie nieprzekraczającej 3.000.000 zł oraz współfinansowanie ze
środków budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej 300.000 zł.
Całkowita wartość inwestycji: ok. 7,2 mln zł
Harmonogram prac budowlanych:
rozpoczęcie: grudzień 2005
zakończenie: listopad 2007
Uzasadnienie Projektu:
Projekt dotyczy jednej z najstarszych ulic układu urbanistycznego miasta.
Powstała ona na przełomie XIX i XX w. w związku z rozwojem przemysłowym
miasta, jako zaplecze mieszkaniowe dla założonych w jej pobliżu fabryk. Dziś
należy do jednej z ważniejszych ulic w mieście. Znajduje się tu większość
urzędów związanych z pełnieniem przez miasto funkcji administracyjnej, tj. sąd,
prokuratura, Urząd Miejski, Komenda Powiatowa Policji, Urząd Statystyczny,
niektóre wydziały Starostwa Powiatowego. Ponadto: biblioteka publiczna,
przychodnia lekarska, kościół. Mieszka tu 797 osób. Przy ulicach poprzecznych,
których mieszkańcy i użytkownicy również częściowo korzystają z ulicy
Kraszewskiego mieszka 350 osób. Zabudowę ulicy Kraszewskiego stanowią w
przeważającej części budynki administracji oraz domy mieszkalne, których parter
wykorzystywany jest przez handel i usługi. Tu mieszczą się: bank, towarzystwo
ubezpieczeniowe, kancelarie adwokackie i notarialne, agencje nieruchomości,
biura podróży, restauracja, pizzeria oraz liczne sklepy i punkty usługowe.
Wraz z ulicą B. Prusa oraz T. Kościuszki stanowi ona ważny ciąg komunikacyjny
na trasie stacja WKD i stacja PKP.
Ulica Kraszewskiego położona jest w dzielnicy Śródmieście, którą charakteryzują
niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców i bezpieczeństwa a także
zagrożenie patologiami społecznymi i marginalizacją mieszkańców. W 2004r.
prawie 60% czynności Straży Miejskiej w zakresie bezpieczeństwa dotyczyło
dzielnicy Śródmieście. Z 70 sygnałów z kamer monitoringowych 57
zarejestrowano w tej dzielnicy.
Stan techniczny ulicy powodował, że nie była ona w stanie właściwie pełnić
swoich funkcji.
Asfaltowa nawierzchnia jezdni nosiła ślady licznych napraw asfaltobetonem oraz
asfaltem lanym. Droga wykazywała na wielu odcinkach znaczne zniszczenia
spowodowane niedostatecznym odwodnieniem ulicy oraz długoletnią eksploatacją
bez odnowy warstwy ścieralnej. Podobny był stan miejsc parkingowych. Liczne
dziury i nierówności utrudniały parkowanie, szczególnie podczas opadów
atmosferycznych. Dodatkowo bardzo zły stan chodników oraz ich częściowy brak
ograniczał bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych
użytkowników drogi. Narzekali oni na zły stan nawierzchni ciągów
komunikacyjnych, ich niewystarczającą szerokość oraz występujące bariery
architektoniczne.
Zła organizacja parkowania i niewystarczająca liczba miejsc postojowych
powodowała utrudnienia w ruchu i zagrażała bezpieczeństwu. Wg danych
Komendy Powiatowej Policji w 2004r. wydarzyło się 7 kolizji drogowych i 1
wypadek. Do połowy listopada 2005r. zarejestrowano 10 kolizji drogowych i 1
wypadek (potracenie pieszego).
2 kamery zainstalowane na ulicy w okresie 6/2004 – 6/2005 zarejestrowały 212
zdarzeń nieprawidłowego parkowania oraz 132 inne wykroczenia w ruchu
drogowym. W tym samym czasie strażnicy Straży Miejskiej interweniowali 97
razy w zakresie nieprawidłowego parkowania i wykroczeń w ruchu drogowym.
Istotnym problemem jest brak w centrum miasta przestrzeni publicznej, która
oprócz funkcji handlowo-usługowych tworzyłaby miejsce spotkań mieszkańców.
Rolę taką z powodzeniem może pełnić ulica Kraszewskiego, która ma potencjał,
aby przyjąć nowe funkcje.
Niniejszy projekt wynika z potrzeb mieszkańców, użytkowników i interesantów
oraz przedsiębiorców, którzy dostrzegają brak odpowiednich warunków do życia
oraz prowadzenia działalności, a tym samym konieczność realizacji planowanej
inwestycji.
Optymalnym rozwiązaniem jest przebudowa ulicy, dzięki której polepszy się jej
funkcjonalność i estetyka oraz bezpieczeństwo ruchu. Nowoczesna infrastruktura
będzie elementem zachęcającym do rozwijania aktywności gospodarczej
mieszkańców i stworzenia nowych miejsc pracy.
Opis Projektu
Bezpośrednim materialnym efektem realizacji projektu będzie przebudowa ulicy
Kraszewskiego obejmująca:
- wykonanie nowej konstrukcji ulicy na długości 753 metry, o nawierzchni z
kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej,
kruszywie i piasku o grubości średnio 42cm,
- wykonanie nowej nawierzchni chodników na długości 2 x 753 metry o
nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej i piasku
grubości 18 cm,
- wykonanie konstrukcji zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej, kruszywie, piasku grubości 33 cm,
- zmodernizowanie miejsc postojowych w ilości 114 o nawierzchni z kostki
betonowej grubości 8cm na podsypce piaskowo-cementowej, kruszywie, piasku
grubości 33 cm ,
- wykonanie odwodnienia ulicy na długości 753 metrów,
- przełączenie sieci NN i SN ze starej stacji transformatorowej do nowej,
- przebudowę sieci elektroenergetycznej,
- przebudowę oświetlenia ulicy na całej długości tj. 753 metrów,
- przebudowe linii monitoringu z napowietrznej na kablową,
- przebudowę skweru koło biblioteki oraz parkingu,
- odbudowanie zieleni,
- wykonanie dodatkowego oznakowania poziomego i pionowego,
- ustawienie elementów małej architektury.
W czasie prac projektowych dołożono wszelkiej staranności dla zapewnienia
bezpieczeństwa ludzi i pojazdów. Zaprojektowany układ drogowy wymusza
prawidłowe zachowania komunikacyjne poprzez uporządkowanie sposobu
parkowania samochodów, wprowadzenie elementów małej architektury (słupków
oddzielających chodniki od jezdni) oraz oznakowania pionowego i poziomego
ulicy. Wg danych uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji najwięcej kolizji i
wypadki ma miejsce na skrzyżowaniach ulicy Kraszewskiego z ulicami Berenta,
Hubala i Prusa. Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu zaprojektowano
wyniesione skrzyżowania, które wymuszają ograniczenie prędkości przy
przejeździe przez skrzyżowanie.
Cele Projektu
Dzięki niniejszej inwestycji przewiduje się powstanie nowych podmiotów
gospodarczych. Celem projektu jest ożywienie gospodarcze i społeczne poprzez
zachęcenie do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości i zwiększenie
aktywności gospodarczej i społecznej poprzez stworzenie dogodniejszych
warunków infrastrukturalnych. Nowe przedsiębiorstwa stworzą nowe miejsca
pracy, co będzie przeciwdziałało peryferyzacji obszaru i marginalizacji jego
mieszkańców, zmniejszeniu patologii społecznych oraz poprawi bezpieczeństwo w
mieście
Ponadto projekt zakłada osiągnięcie celów, które są niekwantyfikowalne a zgodne
z celami Poddziałania Rewitalizacja obszarów miejskich.
Wynikiem realizacji projektu będzie poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i
pieszego, poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa kierowców i pieszych
(zmiana organizacji parkowania, poszerzenie chodników, modernizacja przejść
dla pieszych, uwzględnienie potrzeb niepełnosprawnych) oraz poprawa estetyki
przestrzeni publicznej.
Ze względu na specyfikę zabudowy miasta, w którym brak jest rynku, ulica
Kraszewskiego ma szansę przejąć jego funkcje i stać się centralnym miejscem w
mieście. Obraz docelowy tego obszaru to miejsce, gdzie można załatwić sprawy
w urzędach i punktach usługowych, zrobić zakupy, spotkać się ze znajomymi w
restauracji, kawiarni lub odpocząć na ławce. Ulica Kraszewskiego może z
powodzeniem pełnić funkcje gospodarcze, społeczne, zdrowotne i rekreacyjne.
Cel ten jest realny do osiągnięcia, ponieważ obszar posiada potencjał rozwojowy
a niniejszy projekt inspiruje rozwój jego nowych funkcji.
Projekt przyczyni się także do osiągnięcia celów zakładanych w dokumentach
strategicznych miasta tj. Strategii rozwoju miasta Pruszkowa do 2015r. oraz
Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Pruszkowa na lata 2005-2013, który
jako podstawowy cel wyznacza kompleksową odnowę społeczno-gospodarczą,
przestrzenną i funkcjonalną wyznaczonego do rewitalizacji obszaru miasta.
Prezydent Pruszkowa
Jan Starzyński
Download