F O R M U L A R Z O F E R T O W Y

advertisement
FORMULARZ OFERTOWY
..............................
miejscowość, data
..............................................
/nazwa i adres Wykonawcy/
/telefon, fax/
/regon, NIP/
Miasto Szczecinek
pl. Wolności 13
78-400 Szczecinek
Dotyczy: wykonania zamówienia pn.: „Wykonanie przebudowy ulicy Armii Krajowej
w Szczecinku”.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wzorem
umowy, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, projektem zagospodarowania
terenu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do
przygotowania Oferty.
Zgodnie z nimi oferujemy, że zrealizujemy i oddamy Wam określony w umowie przedmiot zamówienia
oraz usuniemy niezwłocznie wszystkie wady, gdyby takie powstały oraz dokonamy wszystkich
potrzebnych napraw w okresie rękojmi za wady i gwarancyjnym, gdyby taka potrzeba powstała tak, że
wykonany przez nas przedmiot zamówienia nadawał się będzie do swojego przeznaczenia i będzie
mógł samoistnie spełniać funkcję techniczną stosownie do tych dokumentów i załączonej Oferty za ceny
ryczałtowe jednostkowe brutto i cenę oferty brutto:
Rodzaj robót
a
b
Wykonanie 1 m2 nawierzchni
chodnika z kostki beton. „polbruk”
gr. 6 cm - materiał Zamawiającego
1
(odzysk) na podsypce centowo –
piaskowej gr. 5 cm i podsypce
piaskowej gr. 10 cm
Wykonanie 1 m2 nawierzchni z
chodnika z kostki beton. „polbruk”
gr. 6 cm – materiał Wykonawcy na
2
podsypce centowo – piaskowej gr.
5 cm i podsypce piaskowej gr. 10
cm (nowy)
Wykonanie
1 m2
nawierzchni
zjazdów i zatok postojowych z
kostki beton.„polbruk” g. 8 cm –
materiał Wykonawcy (nowy) na
3
podsypce centowo – piaskowej gr.
5 cm i podbudowie z kruszywa
naturalnego
stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm
JM.
Przyjęte
w SIWZ
orientacyjne ilości
robót
Wartość robót brutto
(c x e)
c
d
e
f
……………..
m2
300
……………………..
……………..
m2
920
……………………..
……………..
m2
310
……………………..
Jednostkowa
cena
ryczałtowa
brutto
__________________________________________________________________________
Wykonanie przebudowy ulicy Armii Krajowej w Szczecinku
1
Wykonanie 1 m2
nawierzchni z
kostki
kamiennej
regularnej
10x10x10 cm z odzysku na
podsypce centowo – piaskowej gr.
5 cm i podbudowie z kruszywa
naturalnego
stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm
Ustawienie ( przestawienie) 1 mb
krawężnika kamiennego na ławie
betonowej z oporem – mat. Zam. z
odzysku
Ustawienie 1 mb krawężnika
kamiennego nowego na ławie
betonowej z oporem – mat. nowy
Wykonawcy
Ustawienie 1 mb krawężnika
betonowego na ławie betonowej z
oporem i podsypce cementowo –
piaskowej – materiał Wykonawcy
Ustawienie 1 mb
obrzeża
betonowego 30*8 cm na podsypce
piaskowej
Wykonanie 1 m2 podbudowy z
kruszywa
stabilizowanego
mechanicznie śr. gr. 30 cm
Wykonanie 1 m2 nawierzchni
bitumicznej śr. gr. 10 cm
Wykonanie 1 m2 nawierzchni
bitumicznej śr. gr. 7 cm
……………..
m2
79
……………………..
……………..
mb
490
……………………..
……………..
mb
94
……………………..
……………..
mb
35
……………………..
……………..
mb
356
……………………..
……………..
m2
79
……………………..
……………..
m2
350
……………………..
……………..
m2
1240
……………………..
12 Wykonanie 1 m2 zieleni
……………..
m2
460
……………………..
Wykonanie
1
szt.
wpustu
13 deszczowego wraz z podłączeniem
do studni
……………..
szt.
7
……………………..
4
5
6
7
8
9
10
11
…………………………………..
Razem wartość zamówienia do celów ustalenia wartości
oferty brutto
W=
f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7+f8+f9+f10+f11
+f12+f13
brutto: …………………………………………………………… zł.
/słownie: ………………………………………………………………………………………………………….zł./
2. Oświadczamy, że jeżeli nasza Oferta zostanie wybrana, to zobowiązujemy się do zawarcia umowy
na przedstawionych warunkach, a następnie zobowiązujemy się rozpocząć roboty budowlane
w terminie 3 dni od chwili przekazania placu budowy, ukończymy i oddamy Wam przedmiot
zamówienia zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami w terminie do dnia: ......................../nie
później niż 05-11-2014/.
3. Udzielony przez nas okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na określony w umowie przedmiot
zamówienia wynosi:........................./nie mniej niż: 36 miesięcy/.
4. Realizowany przez nas określony w umowie przedmiot zamówienia rozliczany będzie przy
zastosowaniu następujących warunków płatności: zgodnie ze wzorem umowy.
__________________________________________________________________________
Wykonanie przebudowy ulicy Armii Krajowej w Szczecinku
2
5. Zgadzamy się podtrzymać niniejszą Ofertę przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania
Ofert, pozostanie ona wiążąca nas i może być przyjęta w jakimkolwiek momencie przed upływem
terminu ważności.
6. Uznajemy, że wszystkie załączniki stanowią część naszej Oferty.
7. Oferta zawiera ... ponumerowanych stron od nr 1 do nr …. ....
............................................................
Imię i nazwisko oraz podpis osoby
upoważnionej do składania oświadczeń
w imieniu Wykonawcy
__________________________________________________________________________
Wykonanie przebudowy ulicy Armii Krajowej w Szczecinku
3
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards